နည္းပညာေတြကို ေလ့လာတဲ့ေနရာမွာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ရည္ရြယ္ပါတယ္။

ဖတ္မွတ္စုေဆာင္းထားတာေလးေတြကို ေ၀မွ်ပါတယ္။

ရွာေဖြေလ့လာေရးသားသူေတြကိုလည္းေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

နည္းပညာကို ဖတ္ရႈေလ့လာသူေတြလည္း အက်ိဳးရွိႏိုင္ပါေစ။

ARAX

ARAX(AsynchronousRuby and XML)ဟာ မုိကၠရိုလ္ေဆာ႔က Adobe Flash
အပါအ၀င္ ျပိဳင္ဘက္၀က္ဘ္နည္းပညာေတြကို ျပိဳင္ဆိုင္ဖို႔ထုတ္လုပ္လိုက္တဲ႔
Silver light software ရဲ႔ development tool တစ္ခုရဲ႕အမည္ျဖစ္ပါတယ္။ ARXA
ဟာ AJAX(Asynchronous Java Script XML) နဲ႔ျပဳလုပ္တဲ႔ interactive
application ေတြကို Javascript သံုးစရာမလိုဘဲေရး သားႏိုင္တဲ႔ open-source
, object-oriented Ruby programming language နဲ႔ေရးသားႏိုင္တဲ႔ tool
တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

Ruby programmer တစ္ဦးဟာ တကယ္လို႔ Ruby ကိုProgramming language အေနနဲ႔သံုးမယ္ဆိုရင္ Java Script ထဲကို contex-switching ျပဳလုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ လက္ရွိေရးေနသားေနဆဲ appကိုခဏထားျပီး အဲဒီ language ကို browser ထဲမွာရွာရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ARAXကေတာ႔ Silver light သံုးတဲ႔ developer ေတြ Rails framewok ေပၚက Ruby app
ေတြေရးသားတဲ႔အခါ Java Script သံုးစရာမလိုဘဲ Rubyကိုအသံုးျပဳႏိုင္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ARAX ကို ၂၀၀၈ ေမလမွာ Ruby on Railsdeveloper ေတြအတြက္ က်င္းပတဲ႔ Rail conf ကြန္ဖရင္႔မွာစတင္မိတ္ဆက္ခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။

Cryptography

သတင္းအခ်က္အလကလံုျခံဳေရးသိပၸံပညာကိုေခၚဆိုတဲ႔ စကားလံုးျဖစ္ပါတယ္။ဂရိစကားလံုး keyptos ကဆင္းသက္လာတဲ႔ေ၀ါဟာရျဖစ္ျပီး၊ထိန္ခ်န္ထားေသာလို႔ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ cryptography ဟာcryptology နဲ႔ cryptanalysis စတဲ႔ ဘာသာရပ္ေတြနဲ႔
နီးကပ္စြာဆက္စပ္လ်က္ရွိပါတယ္။cryptogtaphyမွာစာသားနဲ႔ရုပ္ပံုေတြေပၚလာေစတဲ႔ microdots. နည္းပညာနဲ႔သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို stroage ျပဳလုပ္ျပီးေတာ႔
ျဖစ္ေစ လႊဲေျပာင္းျပီးေတာ႔ျဖစ္ေစ ေျခရာေဖ်ာက္ထားႏိုင္တဲ႔နည္းလမ္းေတြပါ၀င္ပါတယ္။

ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာကိုအဓိက သံုးစြဲလာတဲ႔ ဒီေန႔ေခတ္မွာ cryptography နည္းပညာဟာ ပံုမွန္စာသားplaintext ေတြကို cipher text အျဖစ္ေျပာင္းလဲေစတဲ႔ (encryption)
ေခၚအခ်က္အလက္လံုျခံဳေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္စဥ္ နဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနတတ္ပါတယ္။cipher
text အျဖစ္ကေန plain text အျဖစ္ျပန္လည္ေျပာင္းတာကိုေတာ႔ decryption
လိ္ု႔ေခၚပါတယ္။ဒီနည္းပညာကို ေလ႔လာလုိက္စားတဲ႔သူေတြကိုေတာ႔ cryptographer
ေတြလို႔အမည္မွည္႔ေခၚပါတယ္။ယေန႔ေခတ္ cryptography ရဲ႔ဦးတည္ခ်က္ေလးရပ္ကေတာ႔

(၁) confidentiality လို႔ေခၚဆိုတဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္တစ္ခုကို မသက္ဆုိင္သူ၊မရည္ညႊန္းခံရသူေတြ နားမလည္ႏိုင္ျခင္း။

(၂)intergrity လို႔ေခၚတဲ႔သတင္းအခ်က္အလက္ ကိုေပးဖို႔သူနဲ႔ ရည္ရြယ္ထားတဲ႔
လက္ခံသူအၾကားမွာ storage ျပဳလုပ္မႈ၊transit ျပဳလုပ္မႈေတြကို၀င္ေရာက္ျပဳျပင္တာမ်ိဳးေတြကို
ေထာက္လွန္းစူးစမ္းႏိုင္ျခင္း။

(၃)non-repudiation လို႔ေခၚဆိုတဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ကိုေပးပို႔သူဟာ
ယင္းသတင္းအခ်က္အလက္ကို ဖန္တီးျခင္း၊ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းေတြ
ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ထပ္အဆင္႔တစ္ရပ္ကိုေရာက္ရွိခ်ိန္မွာ သူ႔ရဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ျငင္းဆိုမႈမျပဳႏိုင္ျခင္း။

(၄)
Aythentication သတင္းအခ်က္အလက္ေပးပို႔သူနဲ႔ လက္ခံသူတို႔ဟာ ၄င္းတို႔ရဲ႔
ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ေတြကို ကိုယ္စီကုိယ္ငွအတည္ျပဳႏိုင္ျပီး၊သတင္းအခ်က္အလက္
ရဲ႔ဇာစ္ျမစ္ကိုလည္းအတည္ျပဳႏုိင္ျခင္းအစရွိတာေတြပါ၀င္ပါတယ္။

အထက္ပါေဖာ္ျပပါစံသတ္မွတ္ခ်က္ေတြအားလံုး(သို႕)တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းနဲ႔ကိုက္ညီတဲ႔ protocol
ေတြနဲ႔ procedure ေတြကို cyptosystem ေတြလို႔ေခၚဆိုႏိုင္ပါတယ္။Cryptosystem
ေတြဟာ အမ်ားနားလည္သလို သခ်ၤာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ၊ ကြန္ပ်ဴတာပရိုဂရမ္ေတြ မွ်သာမဟုတ္ပါဘူး။ ၄င္းတို႔မွာမွန္းဆရခက္တဲ႔ password ေတြေရြးခ်ယ္ျခင္း၊အသံုးမျပဳတဲ႔ system ေတြကိုlog-off ျပဳလုပ္ျခင္း၊အေရးၾကီးတဲ႔ procedures ေတြကိုမသက္ဆိုင္သူေတြနဲ႔
မေဆြးေႏြးျခင္းစတဲ႔ လူသားတစ္ဦးရဲ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကိုလည္းေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။

IT Chargeback System

IT Chargeback System ဆိုတာကေတာ႔ လုပ္ငန္းတစ္ခုမွာ သံုးတဲ႔၀န္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔  အုိင္တီ ဆက္စပ္ကုန္က်စရိတ္ေတြကို တြက္ခ်က္တဲ႔စာရင္းအင္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

အစဥ္အလာအိုင္တီ စာရင္းအင္းပညာမွာေတာ႔လုပ္ငန္းတစ္ခုရဲ႔ အိုင္တီပိုင္းဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္ေတြကိုဗဟုိစာရင္းအင္းဌာနတစ္ခု ကေနတြက္ခ်က္ေလ႔ရွိပါတယ္။ အဲဒီကုန္က်စရိတ္ေတြကိုလည္း ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္မဟုတ္တဲ႔
အေထြေထြအသံုးစရိတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္တြက္ခ်က္ေလ႔ရွိပါတယ္။

IT Chargeback System ကို responsibility accountiingလို႔လည္းေခၚဆိုေလ႔ရွိပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ႔ ဒီစာရင္းအင္း စနစ္အရ မည္သည္႔ဌာနက ၀န္ထမ္းက ကုန္က်စရိတ္ စုစုေပါင္းရဲ႔  မည္မွ်ပမာဏအတြက္အခ်ိဳးက်တာ၀န္ရွိေနတယ္ဆိုတာကို တြက္ခ်က္ ေဖာ္ျပ ႏိုင္လို႕ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုစာရင္းအင္းစနစ္ေတြဟာ တာ၀န္ရွိမႈအပိုင္းကို user
ေတြကိုသိရွိလာေစျပီး ရုံးသံုးအုိင္တီ service ေတြကိ္ုအျခားရုံးသံုးပစၥည္းနဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကို အသံုးျပဳသကဲ႔သို႔သေဘာထားလာေစရန္ရည္ရြယ္ထားတယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။အက်ိဳးဆက္အေနနဲ႔ အဲဒီအိုင္တီservice ေတြကိုလည္းခ်င္႔ခ်င္႔ခ်ိန္ခ်ိန္ သံုးစြဲတတ္လာေစဖို႔လည္းဒီစာရင္းအင္း က ရည္ရြယ္ပါတယ္။

IT Chargeback Systemအတြက္အေထာက္အကူျပဳေရးဆြဲတဲ႔ အစီရင္ခံစာေတြဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းကလူေတြအေနနဲ႔ ဘယ္ေနရာမွာ ကုန္က်စရိတ ္မ်ားေနသလဲဆိုတာ ေသခ်ာသိရွိႏိုင္ျပီး၊အဲဒီလိုသိရွိ လာတာနဲ႔  အမွ် ဘက္ဂ်က္ကို ဘယ္လိုေရးဆြဲရမယ္ဆိုတာကို ပါသိရွိလာေစပါတယ္။ ဒီလိုစာရင္းအင္းစနစ္ေတြကို အသံုးျပဳလာတာေၾကာင္႔ကုန္စည္တစ္ခုကို ေနာက္ဆံုးအသံုးျပဳသူ end user ေတြဟာ မည္သည္႔စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြဟာကုန္က်စရိတ္ၾကီးမားေနတယ္ဆိုတာကို ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈရွိရွိ သိရွိလာၾကပါတယ္။ စီမံခန္႔ခြဲမႈအပိုင္းမွာလည္း အျမတ္ေတြဘယ္လိုပိုျပီးရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမယ္ဆိုတာကိုလည္း ေသခ်ာစြာသိရွိလာႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ထုတ္လုပ္ေရးစနစ္တစ္ခုရဲ႔ ကုန္က်စရိတ္ လုပ္သား အင္အား ေလ်ာ႔ခ်မႈနဲ႔ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာနည္းပညာေတြဟာ ဘာေၾကာင္႔ ေစ်းႏႈန္းၾကီးျမင္႔စြာ သံုးစြဲရတဲ႔ နည္းပညာေတြျဖစ္ေနရလဲ စတဲ႔ အရပ္ရပ္ ကုန္က်စရိတ္ေတြကို
ရွင္းလင္းစြာသိရွိလာေစႏိုင္ပါတယ္။အက်ိဳးဆက္အေနနဲ႔ အိုင္တီ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက
ရံုးသံုးစက္ကိရိယာနဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈေတြ၊စြမ္းအင္ေခၽြတာသံုးစြဲမႈ၊အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာအခ်ိန္
ခြဲေ၀မႈစတာေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီစာရင္းအင္းစနစ္ဟာ ကုန္က်စရိတ္ေတြ ညီမွ်မႈရွိလာေအာင္ျပဳလုပ္ဖို႔ အိုင္တီပိုင္းဆိုင္ရာ စာရင္းဇယားေတြေပၚမွာ မူတည္ေနတဲ႔ အတြက္ဒီစာရင္းအင္းစနစ္နဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြ ေကာက္ယူစုေဆာင္းဖို႔အခက္အခဲၾကားမွာမွ်တတဲ႔ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ တစ္ခုေတာ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ပိုမို ရႈပ္ေထြးက်ယ္ျပန္႕တဲ႔ IT chargeback စာရင္းအင္းစနစ္ေတြမွာဆိုရင္လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား အမည္တစ္ခုစီရဲ႔ အေသးစိတ္သီးသန္႕ ကုန္က်စရိတ္ေတြျဖစ္တဲ႔ (ဥပမာ) ဘယ္လုပ္ငန္းက ဘယ္ေဆာ႔ဖ္၀ဲလ္ကို သံုးစြဲရာမွာ၀ယ္ယူစရိတ္၀န္ေဆာင္မႈစရိတ္စတာေတြကို တိက်စြာသိႏိုင္ဖို႔ အခ်က္အလက္ေတြလိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံမွာ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခု၀ယ္ယူ သံုးစြဲႏိုင္မႈ ဟာ အပိုျဖစ္၀ယ္ယူမႈျဖစ္ႏိုင္ျပီး တစ္ခါတစ္ေလမွာေတာ႔ လုပ္ငန္းတစ္ခုရဲ႔ယူနစ္ေပါင္း မ်ားစြာ က မွ်ေ၀သံုးစြဲဖို႔(mainframe ကြန္ပ်ဴတာအတြက္၀ယ္ယူတဲ႔ေဆာ႔ဖ္၀ဲလ္)၀ယ္ယူတာ မ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္လို႔ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခု၀ယ္ယူမႈကိုတသတ္မတ္တည္းတြက္ခ်က္လို႔မရ ေတာ႔ပါဘူး။

IT Charge back စာရင္းအင္းစနစ္မွာ အားသာခ်က္ေတြရွိေနေပမယ္႔ ဒီစနစ္ကို အသံုးျပဳတာဟာအုပ္ခ်ဳပ္မႈကုန္က်စရိတ္နဲ႔ အပိုစာရင္းအင္းစနစ္ျပဳလုပ္ရမယ္႔ အေျခအေနေတြနဲ႔
ရင္ဆုိင္ရတဲ႔ အတြက္ company ေတြနဲ႔ CIO ေတြက ခက္ခဲတဲ႔စာရင္းအင္းစနစ္တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။ဒါေပမယ္႔စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈကုန္က်စရိတ္ေတြ ၾကီးျမင္႔လာတာေၾကာင္႔အဲဒီ စနစ္ကို သံုးစြဲဖို႔ စိတ္၀င္စားလာၾကျပီျဖစ္ပါတယ္။ေဆာ႔ဖ္၀ဲလ္ ကို၀န္ေဆာင္မႈအေနနဲ႔
သံုးတာ (SaaS) နဲ႔ စားသံုးသူရဲ႔ ေတာင္းဆိုမႈအတိုင္း၀န္ေဆာင္မႈေပးတာ (AOA)
စတာေတြကို လုပ္ငန္းေတြမွာ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ သံုးလာတာနဲ႔ အမွ်ကုန္က်စရိတ္ေတြကို တြက္ခ်က္တာဟာ ပိုမိုလြယ္ကုူမႈရွိလာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

IRIS

Internet Routing in Space (IRIS) ဟာအေမရိကန္ကာကြယ္ေရးဌာနကျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ပေရာဂ်က္တစ္ခုရဲ႔ အမည္ျဖစ္ပါတယ္။အဲဒီ ပေရာဂ်က္မွာ IP router တစ္ခုကို geostationary
ျဂိဳလ္တုတစ္ခုမွာ တပ္ဆင္အသံုးျပဳဖိ္ု႔ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ပါတယ္။ ဒီပေရာဂ်က္ရဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္က စစ္ဘက္ဆက္သြယ္ေရးမွာ အသံုးခ်ဖို႔ရည္ရြယ္ခ်က္ခဲ႔တာ ျဖစ္ေပမယ္႔ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ဒီနည္းပညာကိုအရပ္ဘက္မွာလည္း သံုးစြဲေနပါျပီ။

ဒီနည္းပညာကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႕ အသံုးခ်ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ လက္ရွိသံုးစြဲေနတဲ႔ ျဂိဳလ္တု ဆက္သြယ္ေရး အင္တာနက္ဆက္သြယ္ေရးက ိုပိုျပီးျမန္ဆန္ေအာင္ျပဳလုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိသံုးစြဲေနတဲ႔ ျဂိဳလ္တုဆက္သြယ္ေရးအင္တာနက္စနစ္မွာ Packets ေတြကိုကမာၻေျမ အေျခစိုက္ end user ေတြအၾကားမွာ ပို႔လႊတ္တဲ႔ အခါအခ်က္အလက္ေတြကို end user ရဲ႔ source ကေနျဂိဳလ္တုဆီကိုပို႔လႊတ္ဖို႔လိုအပ္ျပီး ျဂိဳလ္တုကလက္ခံျပီးမွာသာ repeater
ကေနျပန္လည္ထုတ္လႊင္႔ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုလိုကေတာ႔ data packet တစ္ခုကို သံုးၾကိမ္ခန္႔  လက္ခံျခင္းျပန္လည္လႊင္႔ထုတ္ျခင္းျပဳလုပ္ရပါတယ္။

IRIS စနစ္မွာေတာ႔ ျဂိဳလ္တုက Source တစ္ခုဆီက packet ကိုတိုက္ရိုက္လက္ခံျပီး သက္ဆိုင္ရာေနရာဆီကို ထပ္မံထုတ္လႊင္႔ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။Packet တစ္ခုသြားေရာက္ရတဲ႔ အၾကိမ္ကလည္း ျဂိဳလ္တုဆီသုိ႔တစ္ၾကိမ္သာျပန္လည္ေရာက္ရွိျပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင္႔
ျမန္ႏႈန္းျမင္႔မားျပီးျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္လည္းသက္သာလာတဲ႔ စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။

IRIS ပေရာဂ်က္အတြက္ျဂိဳလ္တုလႊတ္တင္မႈနဲ႔ ပေရာဂ်က္အျပီးသတ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ၂၀၀၉ မွာျပဳတယ္လို႔ဆိုလိုပါတယ္။ျဂိဳလ္တုမွာတပ္ဆင္မယ္႔ router အတြက္ေဆာ႔ဖ္၀ဲ ကို
Cisco System ကထုတ္လုပ္ျပီး ျဖစ္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ hardware ပိုင္းကိုေတာ႔
ကမာၻ႔အၾကီးဆံုးျဂိဳလ္တုဆက္သြက္ေရး၀န္ေဆာင္မႈ company Intelst ကတာ၀န္ယူမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Streaming Media

ေျပာင္းလဲ ေရြ႕လ်ားေနေသာ မာလ္တီမီဒီယာ ထုတ္လႊတ္မႈ (streaming multimedia) ဆိုသည္မွာ ထုတ္လႊတ္သူ (streaming provider)မွ တင္ဆက္ ထုတ္လႊတ္ျပီးေနာက္ လက္ခံၾကည္႔ရူသူမ်ားအား အခ်ိန္ျပည္႔လက္ခံ ၾကည္႔ရူသူမ်ားအား အခ်ိန္ျပည္႔ လက္ခံ ကည္႔ရူႏိုင္ေသာ မာလ္တီမီဒီယာ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ၄င္းဆက္သြယ္ေရး စနစ္ကို ထုတ္လြတ္ပံုနည္းလမ္းကိုအဓိက အစြဲျပဳ၍ streaming multimedia
ဟုသတ္မွတ္ေခၚဆိုၾကသည္။

ထိုဆက္သြယ္ေရးစနစ္ကို အမ္ဘီဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္မွ တစ္ဆင္႔ထုတ္လႊတ္ျဖန္႔ျဖဴးေသာ
မာလ္တီမီဒီယာဆက္သြယ္ေရးထုတ္လႊတ္မႈမ်ား ကိုအဓိကထား၍ညႊန္းဆို သတ္မွတ္ၾကသည္။ ထိုသို႔ညႊန္းဆိုျခင္းမွာ အခ်ိဳ႔ေသာထုတ္လႊင္႔တင္ဆက္မႈစနစ္မ်ား (ဥပမာ၊ ေရဒီယို၊ရုပ္ျမင္သံၾကား) သည္ ပင္ကိုသဘာ၀အားျဖင္႔ လႈပ္ရွားေျပာင္းလဲမႈရွိၾကျပီး၊ အခ်ိဳ႕ေသာ စနစ္မ်ား(စာအုပ္စာေပ၊ ကက္ဆက္ေခြ၊ဗီဒီယိုေခြ၊ေအာ္ဒီယိုစီဒီ)မွာလႈပ္ရွားေျပာင္းလဲမႈမရွိျခင္းေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။

ကြန္ပ်ဴတာမ်ားတြင္မီဒီယာထုတ္လႊတ္မႈ အစီအစဥ္မ်ားကို ၾကည္႔ရူႏိုင္ရန္ ႏွစ္ဆယ္ရာစု အလယ္ပိုင္း မွစ၍ ၾကိဳးပမ္းခဲ႔ၾကသည္။သို႔ရာတြင္ဆယ္စုႏွစ္ ေပါင္း မ်ားစြာၾကာသည္႔တုိင္ေအာင္ တိုးတက္မႈအနည္းငယ္ သာေပၚေပါက္ခဲ႔ျပီး ကြန္ပ်ဳတာဟာဒ္႔၀ဲလ္မ်ား၏ကန္႔သတ္စြမ္းရည္မ်ားႏွင္႔
ကုန္က်စရိတ္ၾကီးျမင္႕မႈ စေသာအခက္အခဲမ်ားေၾကာင္႔တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေပၚရန္ ေႏွာင္႔ေႏွးခဲ႔ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

၁၉၈၀ ခုနစ္မ်ားေႏွာင္းပိုင္းကာလမွ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားအေတာအတြင္းတြင္မီဒီယာပံုစံမ်ားစြာကို ၾကည္႔ရႈႏိုင္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင္႔ကြန္ပ်ဳတာမ်ားေပၚေပါက္လာခဲ႔သည္။ လႈပ္ရွားေျပာင္းလဲေနေသာမာလ္တီမီဒီယာဆက္သြယ္ေရးစနစ္ကို အသံုးခ်ရန္ လိုအပ္ေသာ ၄င္းနည္းပညာဆိုင္ရာ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ-

– လိုအပ္ေသာအခ်က္အလက္ပမာဏကို support ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ bandwitch ႏွင္႔လံုေလာက္ေသာ CPU power

– buffer underrun (ယာယီသိုေလွာင္ရန္သံုးေသာ memory area ေႏွးေကြးျခင္း)မွ
ကာကြယ္ရန္ operating system အတြင္းသတင္းအခ်က္အလက္ေပးပို႔ျခင္းတြင္
ၾကာျမင္႔မႈနည္းပါးေစျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ ကြန္ပ်ဴတာကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားမွာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနဆဲ ျဖစ္သျဖင္႔ မီဒီယာမ်ားကို လႈပ္ရွားေျပာင္းလဲမႈမရွိေသာ non – streaming channel မ်ားျဖစ္သည္႔ CD Rom မ်ားကဲ႔သို႔ေသာ channel မ်ားျဖင္႔ အသံုးျပဳၾကည္႔ရူခဲ႔ၾကသည္။

၁၉၉၀ ခုနစ္ေနာက္ပိုင္းႏွင္႔ ၂၀၀၀ ခုနစ္အေစာပိုင္းကာလမ်ားတြင္ ပို၍ၾကီးမားေသာ
network bandwidth ႏွင္႔အင္တာနက္သံုးစြဲမႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္း

TCP/IP , HTTP , ႏွင္႔ HTML စေသာ standard protocol ႏွင္႕ formatမ်ားကို အသံုးျပဳလာျခင္း

အင္တာနက္ကိုစီးပြားျဖစ္သံုးစြဲလာၾကျခင္း အစရွိေသာတိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈ နည္းပညာမ်ား ယင္းသို႔တုိးတက္လာျခင္းႏွင္႔တိုးတက္လာေသာ ယင္းနည္းပညာမ်ားကုိေခတ္ေပၚ operating system မ်ားႏွင္႔ စြမ္းရည္ျမင္႔အိမ္သံုးကြန္ပ်ဴတာမ်ားတြင္ အသံုးခ်ခြင္႕ရရွိလာျခင္းေၾကာင္႔ streaming media ကို သာမန္လူထုက သံုးစြဲခြင္႔ ရရွိလာခဲ႔ၾကသည္။

ေယဘုယ်အားျဖင္႔ မာလ္တီမီဒီယာ content မ်ားသည္ file အရြယ္အစားၾကီးမားသျဖင္႔ ကေနဦးတြင္ စရိတ္စက ျပႆနာမ်ားရွိေနခဲ႔သည္။သို႔ရာတြင္ ဖိုင္မ်ားကို အရြယ္အစား ေသးငယ္ေအာင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ compressing နည္းပညာေပၚေပါက္လာျပီး ေနာက္ စရိတ္စက အခက္အခဲကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ခဲ႔သည္။

မီဒီယာထုတ္လႊင္႔မႈတစ္ခုကို on demand သို႔ တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင္႔မႈဟူ၍ပံုသ႑ာန္ႏွစ္မ်ိဳးျဖင္႔ ထုတ္လႊင္႔ေလ႔ရွိၾကသည္။ၾကည္႔ရူသူမ်ားေတာင္းဆိုသည္႔အတိုင္းထုတ္လႊင္႔ေသာon demand ထုတ္လႊင္႔မႈမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္မ်ားကို server တစ္ခုတည္းတြင္အခ်ိန္ၾကာျမင္႔စြာ stroage ျပဳလုပ္ထားျပီး ၾကည္႔ရူလိုသူက request ျပဳလုပ္သည္႔အခါမွသာ ထုတ္လႊတ္  ျပီးေပးရေလ႕ ရွိသည္။ live တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင္႔မႈမ်ားကိုအားကစားျပိဳင္ပြဲတိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင္႔မႈမ်ားကဲ႔ သို႔
တစ္ၾကိမ္သာၾကည္႔ရူႏိုင္ရန္ထုတ္လႊင္႔ေပးႏိုင္သည္။

streaming media ထုတ္လႊင္႔မႈအတြက္ network protocol မ်ားေရးဆြဲရာတြင္ User DatagramProtocol(UDP) ကဲ႔သို႔ေသာမီဒီယာဖိုင္မ်ားကို small packet serie
မ်ားအျဖစ္ပို႔လႊင္႔ေပးေသာ protocol မ်ားႏွင္႔ RTSP , RTR ႏွင္႔ RTCPprotocol မ်ားကုိ UDP protocol တြင္အေျခခံ၍ ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။

အျခားေသာ Protocol မ်ားမွာ Multicast , Unicast , IP Multicast ႏွင္႔ကြန္ပ်ဳတာ အခ်င္းခ်င္း အၾကား မီဒီယာဖိုင္မ်ားကိုပို႔လႊတ္ႏိုင္သည္႔ peer- to – peer (P2P) protocol ျဖစ္သည္။

About wunnakoko

wunna koko has written 35 post in this Website..

IT