ဒီ ဘေလာ့ကို ဌာနတြင္းလူမွ ေျပာျပ၍ အမ်ားျပည္သူသိေအာင္တင္လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဦးသန္းေရႊ ၏ သား/သမီးမ်ားဗိုလ္က်စိုးမိုးေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊
ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားနွင့္အတူတင္ျပလိုက္ပါသည္။
အသံုးမက်ေသာ အမွတ္(၂) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနမွ ၀န္ႀကီးအပါအ၀င္
အင္ဂ်င္နီယာမ်ားကိုလည္း ရွံဳ႕ခ်လိုက္ပါသည္။ လက္ရွိေနျပည္ေတာ္တြင္ ဦးသန္းေရႊ သားသမီးမ်ားလုပ္ကို္င္ေနေသာ စည္းပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္—-
၁။ ျမတ္မဂၤလာဟိုတယ္တြင္ 1000 KVA Transfer (၁)လံုး
၂။ ဟိုတယ္အမွတ္(၂၂)(ဒကၡိဏသီရိဟိုတယ္ဇံု) တြင္ (1000) KVA Transfer (၁) လံုး၊
၃။ ေျမကြက္အမွတ္ (၄၃) (ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္)တြင္ (500) KVA Transfer (၁) လံုး
စုစုေပါင္း (၃)လံုးအား ၄င္းတို႕ဖခင္အရွိန္အ၀ါသံုး၍ ခုိင္းေစမွဳေၾကာင့္အမွတ္(၂) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနမွ ၀န္ႀကီးအပါအ၀င္ အင္ဂ်င္နီယာ(ထိုလူသိသေလာက္ေျပာျပေသာ)

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဇယားမွ စတပ္ဆင္သည့္အခ်ိန္မွ လက္ရွိ အခ်ိန္(ခန္႕မွန္းေျခ စုစုေပါင္း
၂ နွစ္ေက်ာ္) မီတာခေဆာင္ရန္မလိုပဲ ဇယားအတြင္းမွ အခ်ိဳ႕ေသာအင္ဂ်င္နီယာမ်ား
ကိုယ္တိုင္ဦးစီး၍ ဌာနပိုင္ပစၥည္းနွင့္လူအင္အားစိုက္၍ တပ္ဆင္ေပးထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
သိရွိရပါသည္။

၄င္း Transfer (၃) လံုး၏ လစဥ္သံုးစြဲမွု တန္ဖိုးမွာ ယခင္မီတာခမ်ားမတက္ခင္ကပင္
က်ပ္ေငြ သိန္းတစ္ရာ ၀န္းက်င္ရွိေၾကာင္း ၊ ယခုေစ်းနွံုးနွင့္ဆိုလွ်င္ သိန္း တစ္ရာ အထက္
တြင္ရွိေၾကာင္း၊ ၄င္းေငြပမာဏသည္ ဌာနမွ လစဥ္အနစ္နာခံေနေသာ္လည္း  အမွန္တစ္ကယ္တြင္ ျပည္သူလူထုမွ နစ္နာေနျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။

လစဥ္ ၄င္းတို႕ဗိုလ္က်၍ မီတာခမေဆာင္ေသာ ေငြပမာဏကို ဖြံ႕ၿဖိဳးမွုအားနည္းေသာ
ေဒသမ်ားတြင္ အသံုးခ်လွ်င္ ေတာ္ေတာ္ အက်ိဳးရွိမည္ျဖစ္သည္။ သာမန္ျပည္သူ
လွ်ပ္စစ္မီး ခိုးသံုးလွ်င္ ဌာနမွ ေလ်ာ္ေၾကးေငြအား ေအာက္ပါတိုင္းတြက္
ခ်က္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ 

လုပ္ငန္းသံုးအတြက္ ၂၀၀၀ ၀ပ္(2kW)ပမာဏ လွ်ပ္စစ္မီးခိုးသံုးေနလွ်င္ တြက္ခ်က္ပံုမွာ-
(2kW/1kWh)x12 hr x 365 days x 75 Ks = 657000 Ks( ေျခာက္သိန္းငါးေသာင္း
ခုနစ္ေထာင္က်ပ္)1000 KVA(800 KW) Transfer (၁) လံုးျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီး တရားမ၀င္သံုးစြဲလွ်င္ ေပးေဆာင္ရမည္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမွာ-
(800 kW /1kWh) x 12 hr x 365 days x 75 Ks = 262800000 ( နွစ္ေထာင့္ေျခာက္ရာ နွစ္ဆယ့္ရွစ္သိန္း)ဟု ၄င္း ပုဂၢိဳလ္ေျပာျပ၍ သိရွိရသည္။

Transfer (၃) လံုးအတြက္ နွင့္ (၂) နွစ္ေက်ာ္ မီတာခ မေဆာင္ေသာ ေငြပမာဏကို
အမ်ားျပည္သူမ်ား ကိုယ္တိုင္တြက္သာၾကည့္ေပေတာ့..ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ရင္နာလြန္း
လို႕မတြက္ေတာ့ပါ..မယံုၾကည္သူမ်ား ကၽြန္ေတာ္ျပထားေသာ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားထံသို႕ သက္ဆိုင္ရာဖုန္းနံပါတ္မ်ားျဖင့္ စံုစမ္းၾကည့္နုိင္ပါသည္.. ၄င္းအင္ဂ်င္နီယာမ်ား..
အရွက္ရွိလွ်င္ အမွန္တိုင္းေျဖဆိုလိမ့္မည္..အရွက္မရွိေသာ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားသာလွ်င္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပေျဖလိမ့္မည္.. ဒီ ဘေလာ့ ကိုဖတ္သူမ်ားထဲမွ ဒီမတရာမွုႀကီးကို အမ်ားျပည္သူမ်ားအတြက္ ေျဖရွင္းေပးနိုင္မဲ့သူပါ ပါေစလို႕ဆိုေတာင္းလွ်က္…..

Sky Star

အမွတ္(၂)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ(ၿငိမ္း)၏ သား/
သမီးမ်ားပိုင္ဆိုင္ေသာ စည္းပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသို႕ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကိုအလကားတိုက္ရိုက္ေပးထားျခင္းအား ၀န္ႀကီးအပါအ၀င္ ကိုယ္တိုင္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာအင္ဂ်င္နီယာမ်ားနွင့္သိရွိေသာ္လည္းအေရးမယူေသာ
အင္ဂ်င္နီယာမ်ား
စဥ္ အမည္ ရံုးအမည္ ဖုန္းနံပါတ္
ရာထူး Minister ရံုးအမွတ္(၂၇) 067-414139
ဦးေအာင္သန္းဦး Vice Minister ရံုးအမွတ္(၂၇) 09-8303200
ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္ Director General ရံုးအမွတ္(၂၇) 067-410483
ဦးညိုျမင့္ Head Officer ရံုးအမွတ္(၂၇) 09-8603003
ဦးျမင့္ေအာင္ Mananging Director ရံုးအမွတ္(၅၃) 09-8600134
ဦးေအာင္ျမင့္ Chief Engineer ရံုးအမွတ္(၅၃) 067-440064
ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း Deputy Chief Engineer တိုင္းလွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာရံုး 09-8302992
ဦးျမင့္သန္း Superindentent Engineer တိုင္းလွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာရံုး 09-49202881
ဦးမ်ိဳးသန္႕ထြန္း Superindentent Engineer ခရိုင္လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာရံုး(၁) 09-49202897
၁၀ ဦးသက္ပိုင္မ်ိဳး Superindentent Engineer ခရိုင္လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာရံုး(၂) 09-49202896
၁၁ ဦးေအာင္မ်ိဳးသြင္ Executive Engineer ၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာရံုး(၁) 09-49202883
၁၂ ဦးခန္႕ထက္ Executive Engineer ၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာရံုး(၂) 09-49202895
၁၃ ဦးလွဖုန္း Executive Engineer တိုင္းလွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာရံုး 09-2018504
၁၄ ဦး၀င္းလြင္ရွိန္ Assitant Engineer တိုင္းလွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာရံုး 067-414839
၁၅ ဦးဆန္းနိုင္ Assitant Engineer တိုင္းလွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာရံုး 067-414839
၁၆ ဦးစိုးထြဋ္ခုိင္ Assitant Engineer တိုင္းလွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာရံုး 067-414839
၁၇ ဦးေအာင္သက္ေ၀ Assitant Engineer တိုင္းလွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာရံုး 09-8302787
၁၈ ဦးၾကည္ျမင့္ Assitant Engineer ခရိုင္လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာရံုး(၂) 09-49344574
၁၉ ဦးတင္မ်ိဳးေအာင္ Sub-Assitant Engineer တိုင္းလွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာရံုး 09-49213842
၂၀ ဦးစိုးပိုင္ထြန္း Sub-Assitant Engineer ခရိုင္လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာရံုး(၂) 09-49220318
၂၁ ဦးဆန္းလင္းထြန္း Sub-Assitant Engineer ဓာတ္အားခြဲရံုအမွတ္(၄) 09-43079297
၂၂ ဦးေဇယ်ာလင္း Sub-Assitant Engineer ဓာတ္အားခြဲရံုအမွတ္(၅) 067-419097
၂၃ ဦးေအာင္ေက်ာ္ၿငိမ္း Sub-Assitant Engineer ဓာတ္အားခြဲရံုအမွတ္(၆) 067-413252
၂၄ ဦးခုိင္မင္းဦး Sub-Assitant Engineer ဓာတ္အားခြဲရံုအမွတ္(၇) 067-414521
၂၅ ဦးေဇာ္မင္း Sub-Assitant Engineer ၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာရံုး(၂)

အျပည့္အစုံကုိPDF File မွာဆက္လက္ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။

ပီဒီအဖ္ ဖိုင္ေတာ့ရွာမေတြ့ဘူး။

About Kyi Lwin

Kyi Lwin has written 57 post in this Website..

   Send article as PDF