Flying .....

ကၽြႏ္ုပ္ ဂန္ထရီ ဥဴးဦးထုပ္ သည္ ေျမသို႕ လွ်ိဳး၍ မုိးသုိ႕ ပ်ံတက္ႏိုင္ေသာ မႏၱာန္ကို ကၽြႏ္ုပ္၏ ေလစားရပါေသာ အဘဆရာ ရေသ့ႀကီး ဥဴးကြက္ ထံမွ တတ္သိခဲ့ရေလ၏။ ထိုဂါထာ မႏၱာန္၏ စာသားမ်ားမွာ ခက္ခဲျခင္း အလ်ဥ္းမရွိ။ သို႕ရာတြင္ မႏၱာန္အား အသက္သြင္းရန္မွာမူ လြန္စြာ ခက္ခဲလွသည္ဟု ဆိုရေပမည္။

ဤေနရာတြင္ အလ်ဥ္းသင့္၍ အဆိုပါ ဂါထာမႏၱာန္အား ထုတ္ေဖာ္ျပရေပဦးမည္။

ေျမလွ်ိဳးမိုးပ်ံ ဂါထာမႏၱာန္ (စာသား)

ဥံဳ ….
အထက္မွာ ေကာင္းကင္
ေအာက္မွာ ေျမႀကီး …
ငါကား အလယ္တည္း ….
ဥံဳ ….
မွန္ေစ … မွန္ေစ …
ငါကိုယ္ေတာ္ ေျမလွ်ိဳး မုိးပ်ံေစ …

အထက္ပါ ဂါထာမႏၱာန္မွာ စာရႈသူအေပါင္းတို႕ နားလည္ေစရန္ ျမန္မာျပန္၍ ေရးသားလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ကိုင္း … မည္မွ် လြယ္ကူသည့္ စာသားမ်ား ျဖစ္သည္ကို ျမင္ၾကၿပီ မဟုတ္ပါေလာ။ ယင္းဂါထာအား အသက္သြင္းရန္ကိုမူ ခ်န္လွပ္ထားရေပမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အထက္တြင္ ဆုိခဲ့သည့္အတုိင္း လြန္စြာ ခက္ခဲလွေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပ၏။

ကၽြႏ္ုပ္သည္ ေျမလွ်ိဳး မုိးပ်ံ ဂါထာမႏၱာန္အား ေအာင္ျမင္စြာ အသက္သြင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ အထက္ဆို နတ္ျပည္၊ ေအာက္ဆို ငရဲျပည္ သို႕ တစ္ခဏအတြင္း အေရာက္သြားႏိုင္ခဲ့ေလသည္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အႏွံ႕အျပားသုိ႕လည္း ထုိဂါထာမႏၱာန္ျဖင့္ လွည့္လည္ခဲ့ဖူးေလသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္ ဂန္ထရီ ဦးထုပ္ မေရာက္ဖူးေသာ အရပ္ဟူ၍ မရွိသေလာက္ ရွားသည္ဟုလည္း ဆိုႏိုင္ေပသည္။ ဤသည္ကား ကိုယ္ရည္ေသြးျခင္း မဟုတ္။ အမွန္ကို ထုတ္ျပျခင္း ျဖစ္ေပ၏။

“ရွင္သူငယ္ စ်ာန္မကစားနဲ႕ ကန္းမနဲ႕ ညားလိမ့္မယ္” ထုိစကားအား မ်ားေသာအားျဖင့္ ၾကားဖူးနားဝ ရွိၾကေပလိမ့္မည္။ ဤသည္မွာ ျမတ္ဘုရား၏ တပည့္သားမ်ားႏွင့္တကြ ရေသ့ သူေတာ္စင္မ်ား၏ စိတ္စြမ္းအားျဖင့္ ပ်ံသန္းသည့္ စ်ာန္၌ စ်ာန္ေလွ်ာျခင္း တစ္နည္းအားျဖင့္ မုိးေပၚမွ စ်ာန္အစြမ္းျဖင့္ ပ်ံသန္းေနစဥ္ သမာဓိ မခုိင္၍ ေျမေပၚသုိ႕ က်ျခင္းကို ဆိုလို၏။

ကၽြႏ္ုပ္၏ ေျမလွ်ိဳး မုိးပ်ံျခင္း အတတ္ပညာမွာမူ ဂါထာမႏၱာန္၏ အစြမ္းျဖင့္ ပ်ံသန္းျခင္း ျဖစ္၍ ယင္းသုိ႕ စ်ာန္ေလွ်ာျခင္း မရွိပါေပ။ ဥပမာအားျဖင့္ ဘီလူးႀကီး၏ အာခံတြင္း အတြင္း ငံုထားေသာ မင္းသမီးႏွင့္ ဝင္ေရာက္ေပ်ာ္ပါးေသာ ဝိဇၨာဓိုရ္ တစ္ေယာက္၏ အစြမ္းကဲ့သုိ႕ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုေကာင္း ဆုိႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

ဤေနရာ၌ တစ္ခု ေျပာရပါလွ်င္ … ကၽြႏ္ုပ္သည္ ငါးပါးေသာကံအား မက်ိဳးမေပါက္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သူ ျဖစ္ေသာ္လည္း ရေသ့၊ ရဟန္းမ်ားကဲ့သုိ႕ သူေတာ္စင္ အက်င့္အား က်င့္ေဆာင္ေနသူ မဟုတ္ပါေပ။ ထုိသူေတာ္စင္၊ သူျမတ္မ်ားမွာမူ လြန္စြာ ေလးစားဖြယ္ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ပင္ ၎တို႕၏ အကုသိုလ္စိတ္ကို ခ်ဳပ္တည္းႏိုင္၊ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္စည္းထားႏိုင္၏။

၎တို႕၏ စိတ္တန္ခုိးျဖင့္ ပ်ံသန္းျခင္းမွာ ဂါထာမႏၱာန္အစြမ္းျဖင့္ လြန္စြာမွ သာလြန္ ျမင့္ျမတ္လွေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထုိစ်ာန္အစြမ္းေၾကာင့္ စုေတပါက ျဗဟၼာျပည္သုိ႕ လားႏိုင္ၿပီး ဂါထာမႏၱာန္ အစြမ္းျဖင့္ ပ်ံသန္းေနသူမွာမူ စုေတ (ေသဆံုး) ပါက လားခ်င္ရာ လားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ပစ္မွတ္ကို ခ်ိန္ပစ္ေသာ ျမႇားခ်က္ႏွင့္ အပင္ထက္ဆီက ေၾကြက်လာေသာ ေရာ္ရြက္ဝါ တုိ႕၏ အျဖစ္ကဲ့သုိ႕ ျဖစ္ေလသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀၀၀) ေက်ာ္ခန္႕က ကၽြႏ္ုပ္သည္ မုိးပ်ံႏိုင္သည့္ ယႏၱရားအား တီထြင္ခဲ့သည္ဟု ဆုိခဲ့ဖူးေလသည္။ ထုိအခ်က္အား ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ မုိးပ်ံရန္ စိတ္ဆႏၵ မည္မွ် ျပင္းျပသည္ကို သိႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ အဆိုပါ မုိးပ်ံႏိုင္သည့္ စက္ယႏၱရားအား ကၽြႏ္ုပ္သည္ တီထြင္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ဖန္ စိတ္ေျပာင္း၍ ယႏၱရား မပါဘဲ မုိးပ်ံလိုေသာ စိတ္ဆႏၵ ရွိသည့္ အားေလ်ာ္စြာ ယင္းသုိ႕ ယႏၱရားမပါဘဲ မုိးပ်ံႏိုင္သည့္ အတတ္ပညာကို စူးစမ္းေလ့လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကံအားေလ်ာ္စြာ အဘဆရာ ရေသ့ႀကီး ဥဴးကြက္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမိၿပီး ၎ထံတြင္ တပည့္ခံကာ မိုးပ်ံရုံမက ေျမသို႕ပါ လွ်ိဳး၍ ခရီးေဝးမ်ားအား တစ္ခဏအတြင္း သြားလာႏိုင္ေသာ ဂါထာမႏၱာန္အား ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ကၽြႏ္ုပ္လည္း ေရးေနရသည္မွာ ေညာင္းညာလွေပၿပီ။ ထို႕ေၾကာင့္ ေတာ္ေသးၿပီ ………။

ရြာသူားအေပါင္းတို႕ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်မ္းမာ၊ခ်မ္းသာၾကေစကုန္ …..

ေမတၱာမ်ားစြာျဖင့္ …

အံစာတံုး မည္ေတာ္ခံ
ဂန္ထရီ ဥဴးဦးထုပ္

ဝွီး … ဝွီး …. ဝွီး …… (မုိးေပၚသုိ႕ ပ်ံတက္သြားသံ)

About မဟာရာဇာ အံစာတံုး

has written 306 post in this Website..

အခ်ိဳ႕ေသာ အရာေတြဟာ "ေျပာင္" ၿပီးရင္ ျပန္ေကာင္းဖို႕ မလြယ္ဘူး။ အခ်ိဳ႕အရာေတြ က်ေတာ့ တစ္မ်ိဳး။ "ေျပာင္" ၿပီးရင္ ပိုပို ေကာင္းလာတတ္တဲ့ အမ်ိဳး။ ႏႈတ္ခမ္းေမြး ေျပာင္ေအာင္လို႕ ရိတ္တယ္။ ရိတ္ေလ .. သန္ေလပဲ။ ထိပ္ေျပာင္လို႕ ဆံပင္ သန္ေအာင္ လုပ္တယ္။ မလြယ္ျပန္ဘူး။ ဒီသေဘာ .. ဒီသေဘာ။

   Send article as PDF