မုိးရာသီကာလသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္၍ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း ေျပးဆြဲေနၾကသည့္ ခရီးသည္တင္လိုင္းကားမ်ား၏ အမိုးမ်ား၊ အကာမ်ား၊ ျပတင္းေပါက္မ်ား ေကာင္းမြန္ျခင္းရွိ၊ မရွိႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႀကံ့ခိုင္မႈ အေျခအေန ေကာင္းမြန္ျခင္းရွိ၊ မရွိတို႔ကိုစစ္ေဆး၍ ျပဳျပင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ရန္ကုန္တုိင္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးလံုျခံဳေခ်ာေမြ႕ေစေရးေကာ္မတီမွ သက္ဆိုင္ရာယာဥ္လိုင္းမ်ားအလုိက္ ညႊန္ၾကားထားသည္ဟု သိရွိရသည္။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေနလူထု၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ခန္႔ အသံုးျပဳစီးနင္းေနၾကသည့္ ခရီးသည္တင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားတြင္ အမိုးမ်ား၊ ေဘးအကာမ်ား၊ ျပတင္းေပါက္မ်ား၊ ေလကာမွန္၊ ဝိုင္ဘာမ်ား၊ ဘရိတ္စနစ္ႏွင့္ယာဥ္ၾကံ့ခိုင္မႈ ေကာင္းမြန္ျခင္းမရွိ၍ စီးနင္းသည့္ခရီးသည္မ်ား အဆင္မေျပစီးနင္းရျခင္းအျပင္ ယာဥ္အႏၲရာယ္မ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္ မိုးရာသီကာလတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ၾကံ့ခိုင္ေကာင္းမြန္မႈရွိေစရန္ႏွင့္ စစ္ေဆးျပဳျပင္ရန္အတြက္ ပိုမိုတိုက္တြန္းေနရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိိရသည္။ အသင္းအဖြဲ႔၊ ကုမၸဏီမ်ားက ပိုင္ဆိုင္ေသာ ယာဥ္လိုင္းမ်ားကိုလည္း ညႊန္ၾကားထားသကဲ့သို႔ ပုဂၢလိကယာဥ္ပိုင္ရွင္ တစ္ဦးခ်င္းကို စုစည္းဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑တြင္ အႀကီးဆံုးႏွင့္ ယာဥ္စီးေရအမ်ားဆံုး အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္ မ.ထ.သ(ၿမိဳ႕တြင္း) လက္ေအာက္ရွိယာဥ္မ်ားကိုလည္း ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ထားသည္ဟု သိရသည္။ ယင္းအျပင္ ဇြန္လ ၁ရက္ေန႔မွစတင္၍ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ စီမံခ်က္မ်ားကို လိုက္နာမႈရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..