သူ ့ ေရး သား ထား သည့္ ဒိုင္ ယာ ယီ မွတ္ တမ္း မ်ား အ ရ ၊ အ မွန္ တ ကယ္ ခ်စ္ သက္ ၿမတ္ ႏိုး ၿခင္း ခံ ရ သည္ ကို အ တိ အ က် သိ ရွိ ခဲ့ ပါ သည္ ။

က် မ ၏ ႏွ လုံး သား လမ္း ေၾကာင္း (၀ါ) အ ခ်စ္ ေမ တၱာ လမ္း ေၾကာင္း သည္ ၊ ၾကာ သာ ပ ေတး ၿဂို လ္ ခုံ အ လယ္ မွ စ တင္ ၿခင္း သည္ ၊ အ ခ်စ္ ႏွင့္ ပတ္ သက္ လွ်င္ ၿမင့္ ၿမတ္ ေကာင္း မြန္ ေသာ သ ေဘာ ထား ရွိ ေန သ ၿဖင့္ လည္း ၊ သူ ၏ အ ခ်စ္ က ၊ က် မ ၏ အ ခ်စ္ ေမတၱာ အား အ မွန္ တ ကယ္ ဖမ္း ဆုပ္ ႏိုင္ ခဲ့ ပါ သည္။

ဘယ္ အ ရာ မ ဆို ရုပ္ ၀ါ ဒီ ဆန္ သည့္ က် မ အ ေန ၿဖင့္ ၊ သူ ့ လက္ ဖ၀ါး ၿပင္ ပါ လ ကၡ ဏာ အ ရ ေလး ေထာင့္ လက္ ဆန္ ၿပီး ၊ ဦး ေခါင္း လမ္း ေၾကာင္း က တ နင္း လာ ၿဂိဳလ္ ခုံ လြင္ ၿပင္ သို ့ေကြး ညြတ္ ေန မႈ အ ေန အ ထား က က် မ လက္ ခံ ႏိုင္ ေလာက္ သည့္ အ ခ်က္ မ်ား ကို ၿပဳ မူ ေဆာင္ ရြက္ ႏိုင္ သူ တစ္ ဦး ၿဖစ္ ေန ပါ သည္။

သူ ၏ ႏွ လုံး လမ္း ေၾကာင္း က စ ေန ၿဂိဳလ္ ခုံ ႏွင့္ ဆက္ ႏြယ္ နီး စပ္ လွ်က္ ရွိ ၿခင္း ၊ ေလး ေထာင့္ လက္ ဖ ၀ါး ၿပင္ က လက္ ေတြ ့က် က် (၀ါ) လက္ ေတြ ့ဆန္ ၿခင္း ၊ ဦး ေခါင္း လမ္း ပိုင္း ဆိုင္ ရာ တ နင္း လာ ၿဂိဳလ္ ခုံ လြင္ ၿပင္ တြင္ အ ဆုံး သတ္ သ ၿဖင့္ ၊ စိတ္ ေပ်ာ့ ေၿပာင္း မႈ (၀ါ ) လို ခ်င္ သည့္ အ ရာ အား စိတ္ ရွည္ သီး ခံ ႏိုင္ မႈ ၊ ေစာင့္ စား ႏိုင္ မႈ မ်ား ပင္ ၿဖစ္ ပါ သည္။

ထို ့ေၾကာင့္ လည္း ၊ က် မ ၏ အ ခ်စ္ ကို လက္ ခံ ႏိုင္ လာ သည္ အ ထိ ၾကိဳး စား ရ ယူ ႏိုင္ ခဲ့ ၿခင္း ဘဲ ၿဖစ္ ပါ သည္။ သူ ့လက္ ဖ ၀ါး ၿပင္ တြင္ ပါ ရွိ ေသာ ႏွ လုံး လမ္း ေၾကာင္း သည္ စ ေန ၿဂိဳလ္ ခုံ မွ စ တင္ ခါ ကပ္ လွ်က္ ဆင္း ၿခင္း သည္ ၊ အ တၱ ဆန္ သည္ (၀ါ ) တ နည္း ေၿပာ ရ လွ်င္ ရ ယူ လို ၿခင္း (၀ါ) ေတာင့္ တ ၿခင္း ဆို သည့္ အ ခ်စ္ ေမတၱာ စိတ္ ရွိ ၿခင္း အ ေပၚ တြင္ ၊ လက္ ဖ ၀ါး ၿပင္ ေလး ေထာင့္ က် ၿခင္း က သူ ၏ အ ခ်စ္ ေမတၱာ ကို ပို ၍ မွ် ပင္ ခိုင္ မာ ၿခင္း ၊ လက္ ေတြ ့ ဆန္ ၿခင္း မ်ား ၿဖစ္ ေပၚ ေန ေစ သည့္ အ ခ်က္ မ်ား ပင္ ၿဖစ္ ပါ သည္။

သူ ၏ ဦး ေခါင္း လမ္း ေၾကာင္း (၀ါ) ဥာဏ္ လမ္း ေၾကာင္း က လည္း တ နင္း လာ ၿဂိဳလ္ ခုံ လြင္ ၿပင္ ေပၚ တြင္ အ ဆုံး သတ္ ေန ၿခင္း သည္ က ၊ သူ ခ်စ္ ခင္ စြဲ လမ္း ႏွစ္ သက္ ၿမတ္ ႏိုး မႈ အ ေပၚ တြင္ ၊ ေသ တ ပန္ သက္ တ ဆုံး တိုင္ ထိ ၊ ဘ ၀ တြင္ ခိုင္ ခိုင္ ၿမဲ ၿမဲ စြဲ စြဲ လမ္း လမ္း ခ်စ္ ႏိုင္ သည့္ အ ခ်စ္ ၿဖစ္ သည္ ဟု ယုံ ၾကည္ ခ်က္ ရွိ ေန သူ တစ္ ဦး လည္း ၿဖစ္ ပါ သည္ ။ သူ ၏ ႏွ လုံး လမ္း ေၾကာင္း က စ ေန ၿဂိုလ္ ခုံ ႏွင့္ နီး ကပ္ လွ်က္ အ စ ၿပဳ သည္ ဟု ဆို ႏိုင္ ေသာ္ လည္း လမ္း ေၾကာင္း က အ ၿပစ္ အ နာ ဆာ မ်ား သန္ ့စင္ လွ်က္ ေၿဖာင့္ တန္း ကာ သန္ ့ ရွင္း ေကာင္း မြန္ ေန ပါ သည္ ။ ထို အ ခ်က္ မ်ား ေၾကာင့္….. ..က် မ လက္ ခံ ခဲ့ ရ ၿခင္း ၿဖစ္ သည္ ကို မ ၿငင္း ႏိုင္ ပါ ေခ်။( ႏွ လုံး သား ႏွင့္ ဦး ေႏွာက္ က လက္ ခံ ႏိုင္ ခဲ့ ၿခင္း ပင္ ၿဖစ္ ပါ သည္)

က် မ အား ခ်စ္ ခင္ စြဲ လမ္း သည့္ ၊ သူ ေရး သား ထား သည့္ ဒိုင္ ယာ ယီ မွတ္ တမ္း မ်ား က လည္း သက္ ေသ ခံ ေန ခဲ့ ပါ သည္။ က် မ ၏ ရုပ္ ၀ါ ဒီ ဆန္ သည့္ စိတ္ က ၊ မိ မိ အ လို သ ေဘာ က် ၿဖစ္ ရ မွ သာ စိတ္ တိုင္း က် ေၾက နပ္ သည့္ လူ စား မ်ိဳး ဘဲ ၿဖစ္ ပါ သည္ ။

သို ့ ပါ ေသာ္ လည္း….
က် မ ၏ ႏွ လုံး လမ္း ေၾကာင္း (၀ါ) အ ခ်စ္ ႏွင့္ ပတ္ သက္ ေသာ စိတ္ သ ေဘာ ထား က ၾကာ သာ ပ ေတး ၿဂိဳလ္ ခုံ အ လယ္ မွ စ တင္ ေန သည္ က စိတ္ ခ် ရ ေသာ အ ခ်စ္ ေမတၱာ စိတ္ ရွိ သူ တစ္ ဦး ၿဖစ္ ေန ၿခင္း အ ေပၚ အ ထင္ ၿမင္ လႊဲ ခံ ရ သည့္ အ ေၾကာင္း မ်ား က လည္း ရွိ ေန ပါ ေသး သည္။

က် မ ၏ ေမြး ရက္ ကံ ၾကမၼာ (၈) ဂ ဏန္း အ ရ ၊ လွ်ိဳ ့ ၀ွ က္ ဖုံး ကြယ္ ထား ႏိုင္ ေသာ (၀ါ) နား လည္ ရ ခက္ ခဲ ေသာ ၊ မိ မိ ၏ အ တြင္း သ ေဘာ ထုတ္ ေဖာ္ ၿပ သ ၿခင္း မ ရွိ ေသာ သူ ၿဖစ္ ေန ၿခင္း က ၊ မိ မိ ၏ အ ခ်စ္ စိတ္ ကို သို သိပ္ ဖုံး ကြယ္ ထား ႏိုင္ ၿခင္း သည္ က ၊ တ ဖက္ သား အား နား လည္ ရ ခက္ ခဲ ေစ ကာ မ ယုံ ၾကည္ ႏိုင္ မႈ မ်ား ကို သာ တိုး ပြား ေစ ခဲ့ ပါ ေတာ့ သည္။ ဂ ဏန္း ေဗ ဒင္ သ ေဘာ အ ရ ၊ ကံ ၾကမၼာ (၈) ဂ ဏန္း ကား ၊ ဂ ဏန္း အား လုံး ထဲ တြင္ အ ဆိုး ရြား ဆုံး ဂ ဏန္း ပင္္ ၿဖစ္ ပါ သည္။

သူ ႏွင့္ က် မ က ဆန္ ့ က်င္ ဘက္ လား ရာ သို ့ မွ်ား ဦး ႏွစ္ ဘက္ လွည့္ ထား သည္ နွင့္ တူ ေန ပါ သည္ ။ သူ ၏ ကံ ၾကမၼာ (၄) ဂ ဏန္း သ ေဘာ အ ရ ဆန္ ့က်င္ ၿခင္း၊ လမ္း ေဟာင္း မွ လမ္း သစ္ သို ့ထြင္ သူ ၿဖစ္ ၿခင္း ၊ ေအာင္ ၿမင္ ေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ တတ္ ၿခင္း ၊ လက္ ဖ ၀ါး ၿပင္ က ေလး ေထာင့္ ဆန္ လွ်က္ ရွိ ၿခင္း က ပို ၍ ပင္ သူ ့အား တြန္း အား ေပး ေန သ ကဲ့ သို ့လည္း ၿဖစ္ ေန ပါ ေတာ့ သည္။

သူ ေရး သား ထား သည့္ ၊ ဒိုင္ ယာ ယီ မွတ္ တမ္း မ်ား က က် မ ႏွ လုံး သား အား ေပ်ာ္ ၀င္ စီး ဆင္း ႏိုင္ ေစ ခဲ့ ေသာ္ လည္း ၊ ရုပ္ ၀ါ ဒီ ဆန္ သည့္ က် မ ၏ အ က်င့္ စ ရိုက္ က က် မ ၏ အ ခ်စ္ အား ရင္ ထဲ တြင္ ပင္ အ မွန္ တ ကယ္ ထား ရွိ ခဲ့ ပါ သည္။ သူ ဘယ္ လို ပုံ စံ နည္း ၿဖင့္ က် မ ကို ၾကိဳး စား မည္ လည္း ဟု လည္း သိ ခ်င္ ေန မိ ပါ သည္။
က် မ ၏ စိတ္ ပိုင္း ဆိုင္ ရာ က ေဖာ္ ၿပ လွ်က္ ရွိ ေန ေသာ ၊ က် မ ၏ စိတ္ အ လို က် ၿဖစ္ ရန္ မ လြယ္ ကူ မႈ အ ေပၚ ၊ သူ ့ သည္း ခံ ၿခင္း တ ရား ကား အ ဘယ္ မွ် ထိ ရွိ ေန မည္ နည္း ဟု…..က် မ အ ေန ၿဖင့္ သိ ခ်င္ လွ ပါ ဘိ ။

က် မ နယ္ မွ ၿပန္ ေရာက္ မည့္ အ ခ်ိန္ ၊ သူ လာ ၾကိဳ ေန မည္ ကို အ တတ္ သိ ေန မိ ပါ သည္ ။ က် မ စီး နင္း မည့္ အၿမန္ ရ ထား က ၊ အ ဆန္ (၃) စ ၾကၤန္ တြင္ ဆိုက္ မည္ ၿဖစ္ ပါ သည္။ သူ လာ ၾကိဳ မည့္ စ ၾကၤန္ အ ဆန္ (၃) မွ လမ္း လႊဲ ကာ မ ေတြ ့ ႏိုင္ ေအာင္ ေရွာင္ ၿပီး ၿပန္ လာ သူ က ၊ က် မ ပင္ ၿဖစ္ ပါ ေတာ့ သည္။

သူ က ေတာ့ က် မ ဘယ္ ေန ့ၿပန္ လာ မည္ ကို မ သိ ၊ က် မ ၿပန္ လာ မည့္ ေန ့ ရက္ အ ခ်ိန္ အား က် မ ၏ ခဲ အို အစ္ ကို အား အစ္ ေအာင့္ ေမး ထား ပါ ေသာ္ လည္း ၊ ၿပန္ လာ မည့္ ေန ့ရက္ ထက္ ခပ္ ေစာ ေစာ ရက္ ပိုင္း အ လို က တည္း က ၾကိဳ တင္ ကာ ၊ ဘူ တာ ရုံ ၊ အ ၿမန္ စ ၾကၤန္ ဆိုက္ မည့္ ေန ရာ တြင္ သူ ေန ့ တိုင္း လာ ေစာင့္ ေန ခဲ့ ေၾကာင္း ၊ ေနာင္ ေသာ အ ခါ တြင္ မွ သာ သိ ရွိ ခဲ့ ရ ပါ သည္။

ထို ေနာင္ ေသာ အ ခါ တြင္ ဆို တာ က ၊ အ ခ်ိန္ တ ႏွစ္ ေက်ာ္ မွ် ၾကာ ၿမင့္ ၿပီး မွ သာ ၿပန္ လည္ သိ ရွိ ခဲ့ ရ ၿခင္း ဘဲ ၿဖစ္ ပါ သည္ ။ က် မ ရွိ ရာ ေန ရာ မ်ား သို ့ ့သူ အ ၿမဲ ရွာ ေဖြ ေန ခဲ့ သည္ ဆို ပါ ေသာ္ လည္း ၊ က် မ မွ အ ၿမဲ ပုန္း ေရွာင္ ေန ခဲ့ ၍ လည္း ၿဖစ္ ပါ သည္ ။

တိုက္ တိုက္ ဆိုင္ ဆိုင္ ၿဖစ္ ခဲ့ ရ ပါ ေသာ ေန ့ ေလး တ ေန ့ တြင္ မွာ ေတာ့ ၊ မ ေရွာင္ မ လႊဲ ႏိုင္ ေသာ မိုး မင္း ၾကီး က အ မွတ္ မ ထင္ မိုး ရြာ ခ် လိုက္ သည့္ အ ခ်ိန္ ႏွင့္ တိုက္ ဆိုင္ စြာ ၿဖင့္ ၊ သြား ေဆး ေကာ လိပ္ ၌ က် မ မွ မိုး ၀င္ ခို မိ စဥ္ မ်က္ ႏွာ ၿခင္း ဆိုင္ ၊ ေရွ့ တည့္ တည့္ တန္း တိုး ကာ ၊ သူ ႏွင့္ ဆုံ ခဲ့ ရ ပါ ေတာ့ သည္ ။ ေတြ ့ ေတြ ့ ၿခင္း ပင္ ၊ သူ က က် မ အ ေပၚ တြင္ ၀မ္း သာ အား ရ စြာ ၿဖစ္ မိ လွ်က္ က…၊ ဒီ ေလာက္ အ ေရွာင္ အ တိမ္း ေကာင္း ေန တာ ၊ မင္း ဘယ္ ေၿပး မွာ လည္း မိ ခ်ိဳ သဲ ဟု က် မ အား စ ၿပီး ၊ ဒီ တ ခါ ေတာ့ ဖမ္း ၍ မိ ၿပီ ဟု ေၿပာ ဆို ကာ သူ ေပ်ာ္ ရြင္ ေန ပါ သည္ ၊ သူ က် မ အ ေပၚ ထား ရွိ သည့္ ၊ အ ခ်စ္ က လက္ ဖ်ား ခါ ေလာက္ ပါ ေပ သည္။

က် မ က သူ ့ ကို အ တတ္ ႏိုင္ ဆုံး ေရွာင္ ေန ခဲ့ သ မွ် …
သူ ့ကို လုံး ၀ မ ခ်စ္ ဟု သူ က ထင္ မိ ေလ ေလ ၊ က် မ ၏ ႏွ လုံး သား က နာ က်င္ ခဲ့ ေလ ေလ ပင္….။ မိုး စက္ မ်ား ႏွင့္ အ တူ မ်က္ ၀န္း ထဲ မွ မ်က္ ရည္ မ်ား စို ့လာ သ ၿဖင့္ သူ မ သိ ေအာင္ ခိုး ၍ က် မိ ခဲ့ ပါ သည္။ က် မ စိတ္ ကို က် မ ညွင္း ဆဲ ကာ ၊ သူ ့ ကို လည္း က် မ ညွင္း ဆဲ ေန သ လို ၿဖစ္ ေန ခဲ့ ပါ သည္။
သူ ့ မွာ ထီး ပါ လာ သည္ ဟု ဆို ကာ သူ့ ့ ထီး အား က် မ ကို ေပး ေဆာင္း ကာ မိုး ေရ ထဲ သူ ေၿပး ထြက္ ကာ ၿပန္ သြား ခဲ့ ပါ သည္ ။ က် မ က ေၿပး ထြက္ သြား သည့္ သူ့ ့ေနာက္ ေက်ာ ၿပင္ အား ၾကည့္ ရင္း မွ စိတ္ မ ေကာင္း ၿဖစ္ ရ ကာ ငို ခ်င္ ရက္ လက္ တို ့ဆို သ လို ၿဖစ္ ခဲ့ ရ ပါ သည္။။

( ေ၀ ဖန္ မႈ ေလး မ်ား ေတာင္း ခံ အပ္ ပါ သည္ )

aye.kk

About aye.kk

has written 247 post in this Website..

   Send article as PDF