CALL FOR APPLICATION
Full Scholarship for Master of Arts in Economics International Program (two
years program) at Thammasat University Thailand, Academic Year 2013

စီးပြားေရးပညာ မဟာ၀ိဇၨာဘြဲ႔ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူၿခင္း

ထိုင္းႏိုင္ငံ သမားဆက္ ( Thammasat University) တကၠသုိလ္တြင္ ဇြန္လ ၂၀၁၃ မွ ဇြန္လ ၂၀၁၅ ထိ ႏွစ္ႏွစ္ၾကာ တက္ေရာက္ သင္ယူႏိုင္မည့္
စီးပြားေရးပညာမဟာ၀ိဇၨာဘြဲ႔ အတန္းအတြက္ ပညာသင္ ဆု ေလွ်ာက္လႊာမ်ားစတင္ေခၚယူၿပီၿဖစ္ေၾကာင္းအသိေပးအပ္ပါသည္။

ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္အေၿခစိုက္ေသာ Heinrich Böll Foundation (HBF) ဟိန္းနရစ္ခ်္ ေဘာ ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ အေရွ႕ေတာင္အာရွရံုးခြဲမွ အဆိုပါစီးပြားေရးမဟာဘြဲ႔အတြက္ စေကာလားရွစ္ သံုးခု အထိေပးအပ္ မည္ၿဖစ္ၿပီး ထုိေဖာင္ေဒးရွင္းမွာ ခ်င္းမိုင္တကၠသုိလ္ရွိ Regional Center for Sustainable Development မွ မဟာ၀ိဇၨာဘြဲ႔အတြက္လည္းေကာင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံခ်ဴလာ ေလာင္ကြန္းတကၠသုိလ္မွ Master
of Arts in International Development Studies မဟာ၀ိဇၨာ ဘြဲ႔အတြက္ လည္းေကာင္း၊ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ႏွစ္စဥ္ ပညာသင္ ဆုမ်ား ေပးအပ္ေနေသာ ေဖာင္ေဒးရွင္းတစ္ခုလည္းၿဖစ္သည္။
ၿမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီအေၿပာင္းအလဲ တြင္လိုအပ္မည့္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအၿမစ္ကို ပံ့ပိုးေပးလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ၿဖင့္ HBF အေနၿဖင့္
ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ တကၠသုိလ္ၾကီးသံုးခုႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွာစတင္ကာ ၿမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွလူငယ္မ်ားကို ပညာသင္ဆုမ်ားအပ္ႏွင္းခဲ့သည္။ ယခုအခါ ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး နယ္ပယ္အသီးသီးေတြ၀င္ေရာက္ တာ၀န္ယူေနၾကေသာ ပညာသင္ဆုရွင္ေပါင္း ၄၀ နီးပါးကိုေမြး ထုတ္ခဲ့ၿပီးၿဖစ္ပါသည္။

မဟာ၀ိဇၨာဘြဲ႔အတြက္သင္ယူရမည့္ဘာသာရပ္မ်ား

မၿဖစ္မေနသင္ယူရမည့္ဘာသာရပ္မ်ား
• Microeconomics,
• Macroeconomics,
• Mathematical Economics,
• Statistics for Economics,
• Econometrics,
• Research Methods in Economics

ေရြးခ်ယ္သင္ယူႏိုင္ေသာဘာသာရပ္မ်ား

• Political Economics,
• Economic Theory,
• Quantitative Economics,
• Mathematical Economics,
• Econometrics,
• Monetary Economics,
• Public Economics,
• International Economics,
• Development Economics,
• Human Resource & Natural Resource Economics,
• Human Resource Economics,
• Natural Resource & Environment Economics,
• Industrial Economics, Agricultural Economics

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကိုသိရွိလိုပါက ေအာက္ပါ ၀က္ဆိုက္ဒ္သို႔လည္း သြားေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။
http://www.econ.tu.ac.th/

မည္သူတို႔ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သနည္း။

၁။ (B.A) အဆင့္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာဘြဲ႔တစ္ခုရၿပီးၿဖစ္ရမည္။ သခ်ာၤႏွင့္စာရင္း အင္းပိုင္း ကိုေလ့လာဖူးသူၿဖစ္ရမည္။

၂။ ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထို္င္သူၿမန္မာႏိုင္ငံသားၿဖစ္ၿပီး ေက်ာင္း ၿပီးေသာအခါ ၿမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၿပန္ရန္ စိတ္အား ထက္သန္သူၿဖစ္ရမည္။

၃။ TOFEL ႏွင့္ IELTS အစရွိေသာ အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ ရမွတ္မ်ားၿပရန္ လိုအပ္သည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားလိုအပ္ခ်က္ အေသးစိတ္ကို ၀က္ဆုိက္ဒ္တြင္ၾကည့္ပါ။

၄။ ပညာသင္ဆုေရြးခ်ယ္ခံရသူသည္ ေက်ာင္းတက္ေနစဥ္ကာလ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ေက်ာင္းသားအၿဖစ္ တကၠသိုလ္တြင္မွတ္ပံုတင္ ထားရန္လိုအပ္သည္။ ေက်ာင္းစာကို ရာႏႈန္းၿပည့္ အာရံုစိုက္ႏိုင္ သူၿဖစ္ရမည့္အၿပင္ HBS ႏွင့္သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ
MOU တြင္ပါရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို လိုက္နာရမည္။

၅။ ေဖာင္ေဒးရွင္းအေနၿဖင့္ ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳရွိၿပီး ရပ္ရြာအက်ိဳး သယ္ပိုး လိုစိတ္ၿပင္းၿပေသာ၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊
အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းမ်ား တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသူမ်ားကို ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္လိုသည္။

၆။ ထို႔ၿပင္က်ားမညီမွ်ေရးကို အေလးဂရုၿပဳသည့္ အားေလ်ာ္စြာ ပညာသင္ဆုအေရအတြက္ အခ်ိဳးတြင္ အမ်ိဳးသားေလွ်ာက္ထားသူမ်ားေရာ၊ အမ်ိဳးသမီးေလွ်ာက္ထားသူမ်ား ကိုပါမွ်တစြာ စဥ္းစား ေရြး ခ်ယ္သြားမည္ၿဖစ္ သည္။ ထို႔ၿပင္တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားပါ၀င္ႏိုင္ေရးကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသြားပါမည္။

ပညာသင္ၾကားခြင့္ရရွိေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအေနၿဖင့္ လံုေလာက္ေသာ ပညာသင္စရိတ္ကို ခံစားခြင့္ရွိမည္ၿဖစ္သည္။ HBF ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကမာၻ႔အေရး ႏွင့္ ဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား အေရးသာမကႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ႏွင့္ ေရရွည္ခံ တည္တံေရးကို ပညာရပ္ဆန္ဆန္ ဆင္ၿခင္သံုးသပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးၿမင့္မားလာေစေရး အတြက္ ကူညီႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။

ပညာသင္ဆုရရွိသူမ်ားအတြက္ ေအာက္ပါအသံုးစရိတ္မ်ားကို HBF မွပံ့ပိုးပါမည္။

၁။ ေက်ာင္းလခႏွင့္ ေက်ာင္းသားအၿဖစ္မွတ္ပံုတင္ေၾကးမ်ား

၂။ ေလယာဥ္လက္မွတ္ခအပါအ၀င္ခရီးစရိတ္မ်ား
(က) ၿမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံၾကား အသြားအၿပန္လက္မွတ္တစ္ေစာင္စီ
(ခ) အကယ္၍ ခရီးထြက္ရေသာသုေတသနရွိခဲ့လွ်င္ လိုအပ္ေသာခရီးစရိတ္

၃။ ေနထိုင္စရိတ္ႏွင့္ ေန႔စဥ္အစားအေသာက္အတြက္ သံုးစြဲႏိုင္ရန္လစာေငြ

၄။ စာအုပ္စာတမ္း၀ယ္ရန္ႏွင့္ဘြဲ႔ယူစာတမ္းအတြက္ကုန္က်ေငြ

၅။က်န္းမာေရးအာမခံ

ေလွ်ာက္လႊာကိုႏို၀င္ဘာလ ၁ ရက္ ၂၀၁၂ မွစတင္ကာ ၃၁ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၂ ရက္ေန႔ေနာက္ဆံုး ထား၍ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို စာအိတ္္ၿဖင့္
(အီးေမးလ္ၿဖင့္မဟုတ္ပါ) ေအာက္ပါလိပ္စာ အတိုင္းေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။

Graduate Studies Program Faculty of Economics, Thammasat University:
The Faculty of Economics, Thammasat University
2 Prachan Rd., Bangkok
10200, THAILAND

Contact person: Ms. Wannah Vejbrahm
E-mail: wannah@econ.tu.ac.th
Tel: +66 2 613 2422, +66 2 613 2425
Fax: +66-2-224-9428
Website: http://www.econ.tu.ac.th/

သတိၿပဳရန္အခ်က္မ်ား

၁။ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိေဖာင္ေဒးရွင္းသို႔သီးသန္႔ ေပးပို႔ရန္မလိုပါ။

၂။ တကၠသုိလ္ကၿပည့္စံုေသာေလွ်ာက္လႊာမ်ားကိုသာလက္ခံ မည္ၿဖစ္သည္။အကယ္၍ ေလွ်ာက္လႊာ တင္ခ်ိန္လြန္မွ ေပးပို႔ႏိုင္မည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ရွိပါက တကၠသုိလ္၏ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနသို႔ ၾကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားပါ။

၃။ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ The Heinrich Böll Foundation ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ပညာသင္ဆုကို ေလွ်ာက္ထားလိုသည့္အေၾကာင္းရွင္းလင္းစြာၿဖည့္စြက္ပါ။

၄။ ေလွ်ာက္လႊာေပးပို႔မႈႏွင့္ ပတ္သက္ ၍အဆင့္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္မ်ားကို အေသးစိတ္ထပ္မံသိရွိလိုပါက အထက္ပါဌာန လိပ္စာသို႔တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

၅။ လံုေလာက္ေသာပညာအရည္အခ်င္း၊ အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္း ရွိသၿဖင့္ တကၠသုိလ္က ေရြးလိုုသူမ်ားသာ HBF ကေရြးခ်ယ္ရမည္ၿဖစ္ၿပီး ထုိသူမ်ား၏ေလွ်ာက္လႊာမ်ားသာလွ်င္ တကၠသုိလ္က HBF ထံသို႔ ေပးပို႔မည္ ၿဖစ္ပါသည္။

၆။ http://www.econ.tu.ac.th/၏ admission တြင္ ေလွ်ာက္လႊာကို download ရယူႏိုင္ပါသည္။

၇။ ေနာက္ဆံုးအဆင့္တြင္ ပညာသင္ဆုအပ္ႏွင္းရန္ အထက္ပါ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီသူကို HBF ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ တကၠသုိလ္တို႔က စကာတင္စာရင္းမွ ထပ္မံေရြးခ်ယ္ရမည္ၿဖစ္သည္။

၈။ ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ HBF ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ တကၠသုိလ္တို႔က အေၾကာင္းၾကားေပးပါမည္။

၉။ ထိုသို႔အေၾကာင္းၿပန္ရာတြင္ ပညာသင္ဆုအတြက္ေရြးခ်ယ္ခံ ရသူကိုသာ အေၾကာင္းၿပန္မည္ ၿဖစ္ပါသည္။

၁၀။ သို႔ေသာ္ စိတ္၀င္စားသူမ်ားအေနၿဖင့္ လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္လည္း ဆက္လက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

၁၁။ လိုအပ္ပါက ၂၀၁၃ စာသင္ႏွစ္မ်ားမတိုင္မီ ပဏာမၿပင္ဆင္ခ်ိန္ အတန္းမ်ား တစ္လခန္႔ တက္ေရာက္ ခြင့္ရရွိႏိုင္ပါသည္။

Contact
Heinrich Böll Stiftung Southeast Asia:
Contact person: Ms. Nwet Kay Khine
Email: boell.yangon@gmail.com
For further information see also:
http://www.boell-southeastasia.org/

manawphyulay

About manawphyulay

manawphyu lay has written 943 post in this Website..

I like Design. I am writing blog. http://www.manawphyulay.blogspot.com အေကာင္းဆုံးၾကည့္မွန္ဆိုတာ မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္းတစ္ေယာက္ပါပဲ။

   Send article as PDF