သံတြဲြဲျမိဳ႕ေစ်းေဆာက္လုပ္ရာတြင္ေစ်းေကာ္မတီမွေငြက်ပ္သိန္း(၇၀၀၀)ေက်ာ္ကိုယ္က်ိဳးရွာခဲ့မွဳအေပၚ၊သန္႕ရွင္းေသာအစိုးရသမၼတႀကီးမွထိေရာက္စြာေဖၚထုတ္အေရးယူေပးပါ ရန္တင္ျပျခင္း။
သံတြဲျမိဳ႕သူ/ျမိဳ႕သားမ်ားသည္သံတြဲေစ်းတြင္တရားခံမေပၚေသာေစ်းမီးေလာင္မွဳ
ျဖစ္ခဲ့ရျပီးလြန္စြာဆံုးရံႈးနစ္နာမွဳမ်ားကို ကယ္မည္သူမဲ့ခဲရပါသည္။ထို႕အျပင္ႏူရာ၀ဲစြဲ၊
လဲရာသူခိုးေထာင္းပါခံေနရပါသည္။ ေစ်းမီးေလာင္ျပီးေနာက္ေစ်းေဆာက္လုပ္ရာတြင္
စနစ္က်ေစရန္ေစ်းလမ္းမၾကီးမ်ားေဖါက္လုပ္ရမည္ျဖစ္လို႕မူလေစ်းဆိုင္ခန္းအက်ယ္
အတိုင္းရမည္မဟုတ္ဘဲ ၉ ေပဆိုင္ခန္းမ်ားကို၈ေပရမည္ဆိုကာပံုကိုေစ်းသူေစ်း
သားသို႕အၾကိမ္ၾကိမ္ခ်ျပီညိွႏွိဳင္းျပီးေဆာက္လုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။
သို႕ရာတြင္အကယ္ေစ်းေဆာက္လုပ္သည္႔အခါ(ေစ်းသူေစ်းသားမ်ားကိုခ်ျပ)ခဲ့
ေသာအတိုင္းအတာမ်ားအတိုင္း(၈)ေပဆိုင္ခန္းကို(၇ေပ၄လက္မ)ေဆာက္လုပ္ကာ
ဆိုင္ခန္း(၁၀)ခန္းလွ်င္ေရွ႕ေနာက္ႏွစ္ခန္းထြက္လာေစရန္ေစ်းေကာက္မတီႏွင့္ကန္႕ထ ရိုက္တို႕ကိုယ္က်ိဳးရွာေဆာက္လုပ္ခဲ့ျပီးေစ်းလူႀကီးတို႕သည္တစ္ဦးလွ်င္တစ္ခန္းႏွစ္ခန္းစီ
တရားမ၀င္ရယူျပီးတစ္ခန္းလွ်င္သိန္း(၁၅၀)စီျဖင့္အခန္းေပါင္းမ်ားစြာကိုကိယ္က်ိဳးရွာ
ေရာင္းစားျပီးမိမိအိပ္ထဲ့တည္႕ျပီး ေက်ာင္းေရွ႕လမ္းေထာင့္တြင္အိမ္သာေဆာက္
အိမ္သာေပၚတြင္ႏွစ္ထပ္တင္ ကိုယ္က်ိဳးရွားေရာင္းစားျပီးသံတြဲသူသံတြဲသားတို႕အေပၚ
လြန္စြာေခါင္းပံုျဖတ္ကိုယ္က်ိဳးရွာေနမွဳအေပၚ အသစ္ထြက္ေပၚလာသည္႕ဆိုင္ခန္းအ
ေရအတြက္ ရယူထားသူ၊၀ယ္ယူခဲ့သည္႕(ေရာင္းခ်ခဲ့သည္)ေငြေၾကးမ်ားႏွစ္ထပ္
ေဆာင္မ်ားတရားမ၀င္အျမတ္တင္ေစ်းႏႈန္းႏွစ္ဆျဖင့္ေရာင္းခ်ခဲ့မွဳျပီးေငြသိန္းေထာင္ႏွင့္
ခ်ီကိုယ္က်ိဳးရွာေဖြေနမွဳကိုခံုရံုးဖြဲ႕ျပီထိေရာက္စြာစစ္ေဆးအေရးယူျပီး၄င္းဆိုင္ခန္းမ်ား
ကိုျပန္လည္သိန္းယူျပီးေစ်းသူေစ်းသားမ်ားအက်ိဳးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္တင္ျပ
အပ္ပါသည္။ယခုေစ်းသူေစ်းသားမ်ားမွဖင္မလွည့္သာေသာဆိုင္ခန္းမ်ားကိုမတန္တဆ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ေငြသြင္ရျပီးေစ်းေကာ္မတီမွယူခ်င္ယူမယူခ်င္လွ်င္ယူမည္႕သူေရာင္းမည္
ဟု(အိပ္ေဖါင္းလို႕ေလသံေျပာင္း)ေသာအသံျဖင့္လူမိုက္ဆန္ဆန္လုပ္ကိုင္ေနျပီးအတင္း
လက္မွတ္ထိုးခိုင္ေနပါသည္။သို႕ျဖစ္ပါလို႔သန္႕ရွင္းေသာအစိုးရသမၼတႀကီးမွအျဖစ္မွန္ ေဖၚထုတ္ျပီးထိေရာက္စြာအေရးယူေပးပါရန္ႏွင့္ကိုယ္က်ိဳးရွာမွဳ၊တရားမ၀င္ဆိုင္ခန္းရယူ
ေရာင္းခ်ထားသူေစ်းေကာ္မတီလူႀကီးမ်ား၊အလႊဲသံုးစားဆိုင္ခန္းရယူထားသူမ်ား
ေစ်းကန္ထရိုက္မ်ားအားမ်ားကိုႏိုင္ငံေတာ္ပစၥည္းအလႊဲသံုးစားမွဳျဖင့္ထိေရာက္စြာ
အေရးယူေပးပါရန္ႏွင့္စံနမူျပအေရးယူေပးပါရန္တိုင္ၾကားအပ္ပါသည္။

About Nu Than

Nu Than has written 12 post in this Website..

   Send article as PDF