ကၽြန္ေတာ့္အား မိတ္ေဆြတစ္ဦးက ေမးခဲ့သည္မွာ ၾကာပါၿပီ။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္သည္ မိတ္ေဆြ၏အေမးကို မေျဖခဲ့ရေသး။ သာမန္အားျဖင့္ သူ႔အေမးကို သူနားလည္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္ေျဖႏုိင္ခ်င္မွ ေျဖႏုိင္ေပမည္။ သို႔ေၾကာင့္လည္း
ဥပမာတစ္ခုေလာက္ ျပႏိုင္ရန္ ကၽြန္ေတာ္ေစာင့္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ သူ႔အေမးမွာ
“မင္းတို႔ ေျပာေျပာေနတဲ့ ႀကိဳးနီစနစ္ဆိုတာ ဘာလဲကြ” ဟူ၍ ျဖစ္၏။

မေန႔ကေတာ့ သူ႔ကို ဥပမာေပးရန္ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကို ေတြ႔လာခဲ့သည္။ အစိုးရဌာနႏွစ္ခုမွ
႐ံုးႏွစ္႐ံုးသည္ အေဆာက္အဦႀကီး တစ္ခုထဲတြင္ ပူးတြဲ႐ံုးဖြင့္ထား၏။
ထို႐ံုးႏွစ္ခုအနက္မွ တစ္ခုေသာ႐ံုးတြင္ ေခြးတစ္ေကာင္ ေမြးထား၏။ တစ္ေန႔ေသာအခါ
ထိုေခြးသည္ ကပ္လ်က္႐ံုး၏ အခန္းတြင္းသို႔ သြား၍ ေနာက္ေဖးယိုခဲ့၏။
ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ တစ္ႀကိမ္မဟုတ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားလာေသာအခါ
ေနာက္ေဖးယုိခံရေသာ႐ံုးက ေခြးေမြးထားေသာ႐ံုးသို႔ “လူႀကီးမင္းတို႔႐ံုးမွ
ေမြးထားေသာေခြးသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ဧည့္ခန္းႏွင့္…
” ဟူေသာ စာကို ပို႔လုိက္၏။

ယင္းစာသည္ ေခြးေမြးထားေသာ႐ံုး၏ စာလက္ခံရာဌာနမွ “အဆင့္ဆင့္ ဆက္လက္တင္ျပသည္၊ ဆက္လက္တင္ျပပါသည္” ဟူေသာ မွတ္ခ်က္ ဆယ္ခုေလာက္ျဖင့္
ေနာက္ဆံုး ႐ံုးမွ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္ထံသို႔ ေရာက္သြား၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္က “ယင္းကိစၥ ဟုတ္၊ မဟုတ္ စံုစမ္းတင္ျပပါ”
ဟူေသာ မွတ္ခ်က္တြင္ “အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္၊
အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္
” ဟူေသာ ထပ္ဆင့္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ေအာက္သို႔
ျပန္က်လာ၏။

ထိုအခါ ယင္းကိစၥကို ဟုတ္၊ မဟုတ္ စံုစမ္းေရးအတြက္ ႐ံုးအုပ္အဆင့္ရွိသူမ်ားက အဖြဲ႔ဖြဲ႔ကာ တစ္ပတ္ေက်ာ္မွ် စံုစမ္းၿပီး “စာအမွတ္ မည္မွ်ျဖင့္
တစ္ဖက္႐ံုးမွ ေပးပို႔ေသာကိစၥသည္ မွန္ကန္ပါသည္
“ဟူ၍ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္
တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္ဆီသို႔ ေရာက္သြားျပန္၏။ ထိုအခါ ယင္းပုဂၢိဳလ္က “ယင္းကိစၥ မွန္ကန္လွ်င္ မည္သို႔
ေဆာင္ရြက္ရမည္ကို နည္းလမ္းမ်ား စံုစမ္းတင္ျပပါ” ဟူေသာ မွတ္ခ်က္ျဖင့္
ေအာက္သို႔ ျပန္ခ်ေပးလုိက္ျပန္၏။ ေအာက္သို႔ က်လာေသာအခါ ႐ံုးအုပ္ႏွင့္
အဖြဲ႔သည္ မည္ကဲ့သို႔ ေျဖရွင္းရမည္ကို အခ်ိန္ယူ၍ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ကာ
ေနာက္ဆံုး၌ ႐ံုးအုပ္ႏွင့္အဖြဲ႔က လူႀကီးမင္း၏ မွတ္ခ်က္အမိန္႔အရ
နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြရာ ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားကို ေတြ႔ရွိပါသျဖင့္
တင္ျပအပ္ပါသည္ဟု ဆိုကာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နည္းေလးနည္းကို တင္ျပခဲ့သည္။
(က) ယင္းေခြးကို သတ္ပစ္ျခင္း၊
(ခ) ယင္းေခြးကို အေ၀းသုိ႔ပို႔ျခင္း၊
(ဂ) ေခြး၀င္ေသာ အေပါက္ကို လံုး၀ပိတ္ထားျခင္း၊
(ဃ) ေခြးမ၀င္ရန္ စာကပ္ထားျခင္း။

ထိုအခါ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္က ေအာက္မွတင္ျပေသာ နည္းေလးနည္းကို ေအာက္ပါအတုိင္း မွတ္ခ်က္ေရးကာ အဆင့္ဆင့္ ျပန္ခ်ေပးလုိက္၏။

(က)နည္းမွာ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ေယာက္ျဖစ္၍ မေရြးခ်ယ္ႏုိင္။ (ခ)နည္းမွာ ယင္းေခြးတြင္
သားသမီးငယ္မ်ား ရွိေနသည္ဟု သိရ၍ (က)နည္းတူ မေရြးခ်ယ္ႏိုင္။ (ဂ)နည္းမွာ
႐ံုးႏွစ္႐ံုး၏ ဆက္သြယ္ေရးကိစၥမ်ားကို ထိခိုက္ေစေသာေၾကာင့္ ယင္းနည္းကို
ေရြးခ်ယ္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္ျငင္းဆို၏။ (ဃ)နည္းမွာမူ မည္သူကိုမွလည္း မထိခိုက္
မဇၥၽိမပဋိပဒါလည္း က်ေသာေၾကာင့္ ယင္းနည္းကို ကၽြႏ္ုပ္ကိုယ္တုိင္
ေရြးခ်ယ္လုိက္သည္။

အထက္ပါမွတ္ခ်က္ျဖင့္စာသည္ ႐ံုးထံုးစံအတုိင္း အဆင့္ဆင့္က်လာၿပီး ေအာက္ပုိင္းမွ စာတစ္ေစာင္
ျပန္၍တက္လာျပန္၏။ ယင္းစာမွာ “လူႀကီးမင္း
ေရြးခ်ယ္ေသာ (ဃ)နည္းကို အသံုးျပဳေရးအတြက္ ေခြးမ၀င္ရဟူေသာ စ…
” ဟူ၍ ျဖစ္၏။
ထိုအခါ အထက္လူႀကီးက “သင့္ေလ်ာ္ေသာ
ပန္းခ်ီဆရာနာမည္မ်ား တင္ျပပါ”ဟု မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္က်လာ၏။
ေအာက္ပုိင္းမွ တဖန္ ပန္းခ်ီဆရာေလးဦး၏ အမည္မ်ားကို ယင္းတို႔၏ အရည္အခ်င္း၊
အရည္အေသြးမ်ားႏွင့္အတူ တင္ျပရာ အထက္မွ “ေဖာ္ျပပါ အရည္အခ်င္းမ်ားအရဆိုမူ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ နံပါတ္ (၂)
ပန္းခ်ီဆရာကို ေရြးသည္”ဟူေသာ မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္က်လာ၏။

႐ံုးအုပ္ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ႐ံုးထံုးစံအတုိင္း နံပါတ္(၂) ပန္းခ်ီဆရာျဖင့္ ေခြးမ၀င္ရဟူေသာ
စာတန္းကိုေရးဆြဲကာ ႐ံုးႏွစ္႐ံုး၏ အ၀င္အထြက္ တံခါး၀တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားလုိက္၏။

သို႔ေသာ္ မၾကာမီ တစ္ဖက္႐ံုးမွေန၍ လြန္ခဲ့ေသာ (၁၂)လက စာအမွတ္ ဘယ္လာက္ ဘယ္ေလာက္ျဖင့္ “လူႀကီးမင္းတို႔႐ံုးမွ
ေခြးတစ္ေကာင္ ၀င္ေရာက္ေနာက္ေဖးယိုေန၍ အေရးယူေဆာင…
” ဟူေသာစာသည္ အတြင္းေရးဟူေသာ
ထိပ္စည္းႏွင့္အတူ ေရာက္လာျပန္၏။

ထိုစာသည္ ထံုးစံအတုိင္း စာလက္ခံရာဌာနမွတဆင့္ အထက္လူႀကီးဆီသို႔ တင္ျပရာ အထက္လူႀကီးက “မိမိသည္ ဤကိစၥကို အေသအခ်ာ
အေရးယူေဆာင္ရြက္ပါလ်က္ ယခုကဲ့သို႔ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆက္လက္ျဖစ္ေနရသည္ကို
ခ်က္ခ်င္းစံုစမ္းတင္ျပပါ” ဟူ၍ မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ေအာက္သို႔
ျပန္ခ်လုိက္၏။ ထိုအခါ ႐ံုးအုပ္သည္ အဖြဲ႔တစ္ခု ခ်က္ခ်င္းထပ္ဖြဲ႔ကာ
အဘယ္ေၾကာင့္ ယင္းေခြးသည္ ဆက္လက္ေနာက္ေဖးယိုၿမဲသည္ကို အေရးတယူ
စံုစမ္းၾကၿပီးေနာက္ ေအာက္ပါအတုိင္း အဆင့္ဆင့္ တင္ျပလုိက္ျပန္၏။

စာအမွတ္ မည္မွ်ျဖင့္ “လူႀကီးမင္း၏
ခ်က္ခ်င္းအေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ မွတ္ခ်က္အမိန္႔အရ ကၽြန္ေတာ္မ…

အထက္ပါ စံုစမ္းတင္ျပခ်က္စာသည္ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ႐ံုးထံုးစံအတုိင္း အထက္သို႔ တက္လ်က္ရွိေန၏။
ယင္းတင္ျပခ်က္အေပၚ အထက္လူႀကီးက မည္သို႔ မွတ္ခ်က္ေရးဦးမည္ကို မသိရေသး။
သို႔ေသာ္ တစ္ခုေသခ်ာသည္ကေတာ့ ယင္းေခြးသည္ အျခားဟိုဖက္႐ံုး၏ ဧည့္ခန္းတြင္
ေနာက္ေဖးယိုၿမဲ ယိုေနဦးမည္ကေတာ့ ေသခ်ာေနေပသတည္း။

ခ်စ္စံ၀င္း
(၉-၈-၁၉၆၉)

About etone

etone has written 851 post in this Website..

Goooooooooooooooooood 4 nothing lady !!!