ေလျဖင့္စြမ္းအင္ထုတ္ယူျခင္းႏႇင့္ ပင္လယ္ေရေအာက္ရႇိေရစီးေၾကာင္းမ်ားကိုအသံုးျပဳ၍ စြမ္းအင္ထုတ္ယူ ျခင္းမ်ားကဲ့သို့ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲစြမ္းအင္ထုတ္ယူမႈစနစ္မ်ားသည္ ယခင္ကတည္းကပင္ ရႇိခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ MODEC ကုမၸဏီ (Mitsui Ocean Development & Engineering Co) မႇ ဂ်ပန္အင္ဂ်င္နီယာမ်ား သည္ မၾကာမီကာလတြင္ အထက္ပါနည္းလမ္းႏႇစ္မ်ိဳးအားေပါင္းစပ္၍ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ SKWTD (Savonius Keel and Wing Turbine Darrieus)  ဆိုသည္မႇာ Savonius  တာဘုိင္အမ်ိဳး အစားႏႇင့္ ီေမမငနက် တာဘုိင္အမ်ိဳးအစားႏႇစ္ခုအား ေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းသည္ ေရေပၚေပၚေန ေသာ အေဆာက္အဦတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေရစီးေၾကာင္းေအာက္ဘက္တြင္ Savonius ဒီေရတာဘုိင္ႏႇင့္ ေလထဲတြင္ Darrieus အမ်ိဳးအစား ေဒါင္လုိက္ေလရဟတ္တာဘိုင္တို့အား ေပါင္းစပ္ထားရႇိျခင္းျဖစ္သည္။ တာဘုိင္ႏႇစ္ခုကို အလယ္ဗဟုိတြင္ ဂီယာအံု၊ သို့မဟုတ္ ဂ်င္နေရတာႏႇင့္ခ်ိတ္ဆက္ေပးထားၿပီး ၄င္းဂ်င္နေရတာသည္ ေရစီးေၾကာင္း၊ သို့မဟုတ္ ေလမႇျဖစ္ေစ၊ ႏႇစ္မ်ိဳးစလံုးမႇျဖစ္ေစ ရရႇိေသာစြမ္းအင္ကိုလ်ပ္စစ္အျဖစ္ေျပာင္းလဲ ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ထို့ျပင္ ဒီေရတာဘုိင္  ၏ လည္ပတ္မႈသည္ ေလရဟတ္တာဘိုင္  ၏ လည္ပတ္မႈအား အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။

1

Darrieus တာဘုိင္၏ပံုစံမႇာ မည္သည့္အရပ္မ်က္ႏႇာမႇေလတိုက္ခတ္သည္ျဖစ္ေစ လည္ပတ္ႏိုင္ပါသည္။ ဒီေရတာဘိုင္မႇာမူ ဦးတည္ရာတစ္ဖက္တည္းလည္ပတ္ၿပီး ေရစီးေၾကာင္းလားရာဘက္သို့ အလုိက္သင့္ေနရာခ်ရန္ လိုအပ္ေပသည္။ ဤတာဘိုင္သည္ ေရစီးေၾကာင္းအားေပ်ာ့သြားလ်င္ပင္ ထိန္းခ်ဳပ္အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး တာဘိုင္ဒလက္ မ်ားကို ဆလင္ဒါပံုစံျပဳလုပ္ထားသျဖင့္ ေရသတၲ၀ါမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ပြားေသာ ထိခိုက္မႈမ်ားမရႇိႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း သိရႇိရပါသည္။ ထို့ျပင္ တာဘိုင္ဒလက္မ်ားလည္ပတ္မႈသည္ ေရစီးႏႈန္းထက္ပိုမိုျမန္ဆန္ျခင္းမရႇိေသာေၾကာင့္ ေရေနသတၲ၀ါမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းမႈျဖစ္ေစၿပီး ေဂဟေဗဒစနစ္ကိုလည္း ထိန္းသိမ္းႏုိင္ပါသည္။
ေလရဟတ္အား ပင္လယ္ေရမ်က္ႏႇာျပင္အထက္ ၄၇ မီတာ (၁၅၄ ေပ )တြင္ တပ္ဆင္သင့္ၿပီး ဒီေရ တာဘိုင္၏အခ်င္းမႇာလည္း ၁၅ မီတာ (၄၉ ေပ)ရႇိရပါမည္။ ၄င္းတာဘုိင္ႏႇစ္ခုေကာင္းမြန္စြာ အလုပ္လုပ္ပါကအိမ္ေပါင္း ၃၀၀ ခန့္အား လံုေလာက္စြာစြမ္းအင္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း သိရႇိရပါသည္။

Source: MODEC via CBS News

About Mr WorldWide

Mr WorldWide has written 99 post in this Website..

လက္ေထာက္ကထိက (Member of DASA)