ဖြဘုတ္က ကူးလာတာပါ။

Teamwork ကို ခြဲၿခားေလ့လာရာတြင္

၁။ Responsibility – မိမိ တာ၀န္ယူရမည့္အပို္င္းကို တာ၀န္ယူၿခင္း၊ မိမိႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအခ်င္းခ်င္း တာ၀န္ခြဲေ၀ယူေစၿခင္း

၂။ Respect – မိမိအလုပ္ကို အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေလးစားၿခင္း၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အခ်င္းခ်င္းေလးစားၿခင္း

၃။ Understanding- မိမိအလုပ္အေၾကာင္း အၿပည့္အ၀နားလည္ေအာင္ၾကိဳးစားၿခင္း၊ မိမိလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၏ မိသားစုရိုးရာဓေလ့ ဘ၀အေၿခအေနမ်ားကို သိရွိနားလည္ေစရန္ ၾကိဳးစားၿခင္း

၄။ Communication- အခ်င္းခ်င္း အထက္ေအာက္ၿပန္လည္ သတင္းပို႕တင္ၿပၿခင္း၊ ၿဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ အက်ိဳးအေၾကာင္းမ်ားအား ေဆြးေႏြးဖလွယ္ ေလ့လာၿခင္း

၅။ Value – မိမိအလုပ္မွ မိမိလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား ၾကီးငယ္မေရြး လုပ္ေဆာင္မွဳအေပၚ တန္ဖိုးထားၿခင္း၊ မိမိလုပ္ငန္းရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ တန္ဖိုး (Value) ကို လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အခ်င္းခ်င္း သိရွိနားလည္ေအာင္ ၾကိဳးစားၿခင္း
စသၿဖင့္ လက္ေတြ႕ခံယူက်င့္သံုးခဲ့ပါတယ္။

About Mr WorldWide

Mr WorldWide has written 99 post in this Website..

လက္ေထာက္ကထိက (Member of DASA)