စင္ကာပူႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္လည္ပတ္ရန္(ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား)အတြက္ Visa (ဗီဇာ ျပည္၀င္ခြင့္)လုပ္ရန္လိုအပ္သည္။ ဗီဇာကို ၂မ်ိဳးေလွ်ာက္ထား ႏိုင္သည္။
(၁) ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ စင္ကာပူသံရံုးသို႔ သြားေရာက္ေလွ်ာက္ထားျခင္း
(၂) အြန္လိုင္းမွေလွ်ာက္ထားျခင္း

 

(၁) သံရံုးတြင္ လူကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ေလွ်ာက္ထားမည္ဆိုလွ်င္

 (i) သက္တမ္းေျခာက္လေက်ာ္က်န္ရိွသည့္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ Passport

 (ii) စင္ကာပူႏိုင္ငံသား (သို႔မဟုတ္) အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ရသူ PR (သို႔မဟုတ္) စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ အဖြဲ႔အစည္း၊ ကုမၸဏီ၊ လူပုဂၢဳိလ္၏ ေခၚစာႏွင့္ I.C (Identification Card) မိတၱဴ

(iii) ေလယာဥ္လက္မွတ္ အသြားအျပန္ (ႏွစ္လ ေနမည္ဆိုလွ်င္ ၃လ လက္မွတ္၀ယ္ပါ၊ ေလးငါးရက္ ေနမည္ဆိုလွ်င္ ႏွစ္ပတ္လက္မွတ္၀ယ္ပါ)

 (iv) Application Form for a Visa (Form IMM 14A)

 (v) Letter of Introduction for Visa Application (Form V39A) .. ထို ၂ေဖာင္လံုးကို သံရံုးမွေပးပါမည္။ အြန္လိုင္းတြင္လဲ ေဒါင္းလုပ္လုပ္၍ ႀကိဳတင္ျဖည့္သြားႏိုင္သည္။

(vi) ပတ္စ္ပို႔ရိွဓာတ္ပံုအရြယ္ ဓာတ္ပံု ၁ပံု (ေနာက္ခံအျဖဴ) တို႔ကိုျဖည့္စြက္ၿပီး တင္ျပရပါမည္။ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားၿပီး ၄ရက္အတြင္း လာေရာက္ထုတ္ယူႏိုင္မည့္ေန႔ရက္ အခ်ိန္တို႔ကို သံရံုးမွ Receipt ျပန္ေပး ပါမည္။ ဗီဇာေၾကးမွာ SGD 30 , စင္ကာပူေဒၚလာ ၃၀ ျဖစ္ပါသည္။

 ကိုယ္၀န္ေျခာက္လအထက္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္မ်ား စင္ကာပူျပည္၀င္ခြင့္ကို သီးသန္႔ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ဗီဇာရရိွရန္ ၂ပတ္မွ ၄ပတ္အထိၾကာ မည္ျဖစ္သည္။

 စင္ကာပူႏိုင္ငံသား (သို႔မဟုတ္) အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ရသူ PR (သို႔မဟုတ္) စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ အဖြဲ႔အစည္း၊ ကုမၸဏီ၊ လူပုဂၢဳိလ္၏ ေခၚစာမရိွပါက စင္ကာပူသံရံုးတြင္ USD 648 ေဒၚလာကို Depositစေပၚတင္၍ ေလွ်ာက္ ထားႏိုင္ပါသည္။

 သံရံုး ဗီဇာမွာ Single Entry, Multiple Entry ရိွပါသည္။ ပထမအေခါက္ ဆိုလွ်င္ Single Entry သာရပါသည္။ ဗီဇာသက္တမ္းသည္ ထုတ္ေပး သည့္ေန႔မွစ၍ ရက္ ၉၀ (၃လ) အတြင္း သက္တမ္းရိွပါသည္။ စင္ကာပူသို႔ ပထမတစ္ေခါက္မဟုတ္ဘဲ သြားဖူးထားလွ်င္ ရက္ ၁၈၀ (၆လ) Multiple Entry ေပးေလ့ရိွသည္။ (Stay စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ခြင့္သက္တမ္း မဟုတ္ပါ။)

Stay ေနထိုင္ခြင့္သက္တမ္းသည္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၀င္မွ ေလဆိပ္တြင္ စင္ကာပူ လူ၀င္မွဳႀကီးၾကပ္ေရးအရာရိွ မွ တံုးထုေပးပါသည္။ အလည္အပတ္သမားမ်ားအတြက္ ပံုမွန္မွာ ရက္ ၃၀ ေနထိုင္ႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ ရက္ ၃၀ သက္တမ္းထပ္တိုးႏိုင္ပါသည္။
အြန္လိုင္းမွ သက္တမ္းတိုးရံုသာျဖစ္သည္။ Singapore Immigration Checkpoint & Authority (လူ၀င္မွဳႀကီးၾကပ္ေရး၀န္ႀကီး႒ာန) ICA ဟု အတိုေကာက္ေခၚသည္။ ICA ၀ဘ္ဆိုက္မွတဆင့္ မိမိဘာသာ သက္တမ္း တိုးႏိုင္သည္။

 သံရံုးတြင္ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားလိုပါက
 တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔စဥ္ နံနက္ ၉နာရီခြဲမွ ၁၁နာရီခြဲအတြင္း သြားေရာက္ရန္လိုအပ္သည္။ ဗီဇာျပန္လာထုတ္ခ်ိန္မွာ ေန႔လည္ ၂နာရီခြဲမွ ၄နာရီ အထိျဖစ္သည္။
 စေန၊ တနဂၤေႏြႏွင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ားျပည္သူ ရံုးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ သံရံုးပိတ္ပါသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ စင္ကာပူသံရံုးမွာ
၂၃၈၊ ဓမၼေစတီလမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႔နယ္ (ေရႊဂံုတိုင္အနီး) တြင္တည္ရိွသည္။
Embassy of the Republic of Singapore Yangon
238 Dhamazedi Road, Bahan Township, Yangon, Myanmar.

Tel: (95) 1 559001

Fax: (95) 1 559002

Visa Fax: (95) 1 559921

 Email: singemb_ygn@sgmfa.gov.sg

 Operating Hours:
 Monday to Friday
 8:30 am to 1:00 pm
 2:00 pm to 5:00 pm

 Visa Hours:
 Monday to Friday
 9:30 am to 11:30 am
 (Visa application)
 2:30 pm to 4:00 pm
 (Visa collection)

 The Embassy is closed on Sat, Sun and Public Holidays

 

အြန္လိုင္းမွေလွ်ာက္ထားမည္ဆိုလွ်င္ အလြန္လြယ္ကူသည္။
စင္ကာပူႏိုင္ငံသား (သို႔မဟုတ္) အဖြဲ႔အစည္း ကုမၸဏီ (သို႔မဟုတ္) အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ရသူ PR က ေလွ်ာက္ထားေပးႏိုင္သည္။

 အမည္၊ ပညာအရည္အခ်င္း၊ အိမ္ေထာင္ရိွ/မရိွ၊ ေမြးသကၠရာဇ္၊ အလုပ္အကိုင္၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ ရန္ကုန္တြင္ေနထိုင္သည့္ လိပ္စာ၊ စင္ကာပူတြင္ေနမည့္လိပ္စာ (ဟိုတယ္တစ္ခုခုလိပ္စာ)၊ စင္ကာပူတြင္ေနထိုင္မည့္ရက္ (၇ရက္ဟုသာေရးပါ)။ Passport ပတ္စ္ပို႔ေရွ႕ဆံုးဓာတ္ပံုပါသည့္မ်က္ႏွာကို scan တစ္ရြက္ႏွင့္ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုသာလိုအပ္သည္။

 ၂ရက္မွ ၇ရက္အတြင္း e-Visa ရရိွသည္။

Immigration Checkpoint & Authority (လူ၀င္မွဳႀကီးၾကပ္ေရး၀န္ႀကီး ႒ာန) ICA ဟုအတိုေကာက္ေခၚသည္။ ICA ၀ဘ္ဆိုက္မွတဆင့္ အြန္လိုင္းမွ ေလွ်ာက္ထားၿပီး ေနာက္တစ္ရက္တြင္ Approve or Reject သိရသည္။ ICA ၀ဘ္ဆိုက္တြင္ပင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရူႏိုင္သည္။ ပံုမွန္ အၿမဲ Approve ျဖစ္ပါသည္။ Approve ျဖစ္ပါက ယင္းကို Print ထုတ္ၿပီး စင္ကာပူႏိုင္ငံ သို႔လာေရာက္ရံုသာျဖစ္သည္။ လူကုိယ္တိုင္သြားထုတ္ယူရန္မလို၊ ပတ္စ္ပို႔ တြင္ကပ္ရံုမလို၊ စင္ကာပူ လူ၀င္မွဳႀကီးၾကပ္ေရးကို ယင္းစာရြက္ ျပၿပီး ျပည္၀င္ႏိုင္သည္။ Reject ျဖစ္ပါကလည္း ထပ္မံေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။
(Visa fees ဗီဇာေၾကး Not refund ဆံုးရံွဳးမည္ျဖစ္သည္။)

e-ဗီဇာသက္တမ္းသည္ ထုတ္ေပးသည့္ေန႔မွစ၍ ရက္ ၉၀ (၃လ)အတြင္း သက္တမ္းရိွပါသည္။ (Stay စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ခြင့္သက္တမ္း မဟုတ္ပါ။) စင္ကာပူႏိုင္ငံသို႔ ၀င္ေရာက္ခြင့္သာျဖစ္ပါသည္။ e-ဗီဇာသည္ Multiple Entry ျဖစ္ပါသည္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံသို႔ စတင္ထုတ္ေပးသည့္ေန႔မွရက္ ၉၀အတြင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ ၀င္ထြက္ႏိုင္သည္။ ဥပမာ- ရန္ကုန္ – စင္ကာပူ၊ စင္ကာပူ – မေလးရွား၊ မေလးရွား – စင္ကာပူ၊ စင္ကာပူ – ရန္ကုန္ လည္ပတ္မည့္သူမ်ား အဆင္ေျပပါသည္။ ထိုသို႔ လည္ပတ္မည္ ဆိုပါက စင္ကာပူသို႔ ၂ႀကိမ္၀င္ေရာက္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ရာ Multiple Entry ျဖစ္မွအဆင္ေျပပါမည္။

Singapore ႏိုင္ငံသို႔ ၀င္၀င္လာျခင္း ပံုမွန္အားျဖင့္ ေနထိုင္ခြင့္ ရက္ ၃၀ သက္တမ္း ရပါသည္။ ေနာက္ထပ္တစ္လ သက္တမ္းထပ္တိုးႏိုင္သည္။ (တခ်ိဳ႕မရတတ္ပါ) ထို႔ေၾကာင့္ အလည္အပတ္လာသူမ်ား စင္ကာပူတြင္ အမ်ားဆံုး ရက္ ၆၀ (၂လ) ေနထိုင္ႏိုင္သည္။ ထို႔သုိ႔လာေရာက္ၿပီး အလုပ္ရွာၾကျခင္းျဖစ္သည္။

 ၀င္၀င္ျခင္း ရက္ ၃၀ ေနထိုင္ခြင့္ တံုးထုေပးပါသည္။ (တခ်ိဳ႕ ၂ပတ္သာ ရပါသည္) ေနာက္ထပ္ ရက္ ၃၀ သက္တမ္းထပ္တိုးလိုပါက အြန္လိုင္းမွတိုးရပါသည္။ Immigration Checkpoint & Authority (လူ၀င္မွဳႀကီးၾကပ္ေရး၀န္ႀကီး႒ာန) ICA ဟုအတိုေကာက္ေခၚသည္။ ICA ၀ဘ္ဆိုက္မွတဆင့္ မိမိဘာသာ သက္တမ္းတိုးႏိုင္သည္။ အြန္လိုင္းမွ သက္တမ္းတိုးၿပီး ေနာက္ တစ္ရက္တြင္ Approve or Reject သိရသည္။ ICA ၀ဘ္ဆိုက္တြင္ပင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရူႏိုင္သည္။ Approve ျဖစ္ပါက ေနာက္ထပ္ ရက္ ၃၀ထပ္ရၿပီး သက္တမ္းတိုးေပးေၾကာင္း ICA မွစာတစ္ေစာင္ကို Print ထုတ္ရသည္။
ယင္းစာရြက္ကုိ စင္ကာပူမွျပန္အထြက္တြင္ ျပသရန္လိုအပ္သည္။ Reject ျဖစ္ပါက ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္ သက္တမ္းတိုး၍ မရႏိုင္ပါ။

 ထိုသို႔ သက္တမ္းတိုးျခင္းသည္ ရက္မနာပါ။ မိမိေရာက္ရိွၿပီး ေလးငါးရက္ ေနၿပီးေနာက္ တုိးႏိုင္သည္။ သက္တမ္းတိုးေပးျခင္းသည္ မိမိ ရက္၃၀ ေနထိုင္ခြင့္ျပည့္သည့္ရက္မွစ၍ ေနာက္ထပ္ ရက္၃၀ထပ္တိုးေပးျခင္းျဖစ္ရာ ျပည့္ကာနီးမွ တိုးစရာမလုိဘဲ ႀကိဳတင္တိုးထားႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

စင္ကာပူႏိုင္ငံသား (သို႔) PR ပီအာ၊ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းရိွပါက ယင္းတို႔က ICA လူ၀င္မွဳႀကီးၾကပ္ေရးရံုးတြင္ မိမိႏွင့္အတူ သြားေရာက္ေထာက္ခံ ေပးပါက ေနာက္ထပ္ ရက္ ၃၀ ေနထိုင္ခြင့္ ထပ္ရသည္။ ထုိသုိ႔ေသာသူ မ်ားသည္ စုစုေပါင္း ရက္ ၉၀ (၃လ)ေနထိုင္ႏိုင္သည္။

 စင္ကာပူႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္လွ်င္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ Passport, Visa, Show Money (USD 500) တစ္ခါတစ္ရံျပခိုင္းတတ္သည္၊ ေလယာဥ္လက္မွတ္ အသြားအျပန္ (SilkAir, Singapore Airline တို႔ဆိုလွ်င္ မရစ္ဆိုသည္မွာ လံုး၀မဟုတ္ပါ၊ မည္သည့္ေလေၾကာင္း စီးစီး ရစ္ျခင္းမရစ္ျခင္းသည္ ေလယာဥ္လက္မွတ္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ပါ) တို႔လိုအပ္ ပါသည္။

 ေလယာဥ္ေပၚတြင္ျဖည့္ရေသာ White Card ေခၚ DE (Disembarkation / Embarkation) Card ကို ေသခ်ာစြာသိမ္းထားရန္ လိုအပ္သည္။ ယင္းကတ္သည္ စင္ကာပူအ၀င္တြင္ စင္ကာပူ

လူ၀င္မွဳႀကီးၾကပ္ေရး အရာရိွမွ တံုးထုေပးမည္ျဖစ္သလို အထြက္တြင္လည္း ျပန္ေပးခဲ့ရန္ လိုသည္။ ဗီဇာသက္တမ္း တိုးသည့္အခါတြင္လည္း ယင္းကတ္နံပါတ္ ျဖည့္ရန္လိုအပ္သည္။

e-Visa ေလွ်ာက္ခ်င္သူမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ အေသးစိတ္ကုိ hplusmguide@gmail.com သို႔ email ပို႔၍လည္းေကာင္း၊
HP: +65 8480 6010 သို႔လည္းေကာင္း စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။
visa extension တိုးလိုသူမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

ဇီဇီ

About ဇီဇီ

ဇီဇီ has written 357 post in this Website..

CJ # 129120

   Send article as PDF