၉၆၉  အမွတ္တံဆိပ္သည္အသံုးျပဳလႈပ္ရွားမွဳမ်ားသည္ ႏို္င္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယက

အဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ မညီဟု႕ဆို

 

ယခုဗုဒၶဘာသာ အတိမ္းအမွတ္တံဆိပ္အျဖစ္ယခုမွ ၉၆၉ ကိုအသံုးျပဳလႈပ္ရွားေန

ျခင္းသည္ႏွင့္သံဃာကြန္ယက္မ်ားဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ေနျခင္းသည္ သံဃမဟာနာယက

အဖြဲ႕မွထုတ္ျပန္ထားသည့္စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားအရ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ခြင့္မရွိေၾကာင္း

ႏို္င္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ကၾသဂုတ္လ(၈)ရက္ေန႕ကညြန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္လိုက္ပါသည္။

အဆိုပါညြန္ၾကားလႊာကိုျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသအသီးသီးရွိျပည္နယ္

သံဃနာယကဆရာေတာ္မ်ားထံသို႕ေပးပို႕ထားသည္ဟု႕သိရွိရပါသည္။

ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္တြင္က်င္းပေသာ သတၱမအႀကိမ္ႏိုင္္ငံေတာ္သံဃနာ ယက အဖြဲ႕ ၄၇ ပါး စံုညီဒုတိယအစည္းအေ၀းမွထိုကဲ့သို႕ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ၉၆၉

သာသနာပါ ဂဏ၀ါစကႏွင့္ သံဃာ့ကြန္ယက္အဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ေနမွဳကို

လိုအပ္သလို႕ၾသ၀ါဒေပးႏိုင္ ပါရန္ေလွ်ာက္ထားတင္ျပမွဳႏွင့္ ယခင္ကရွိျပီးေသာႏိုင္ငံ

ေတာ္သံဃနာယကအဖြဲကို လြမ္းမိုး ႏိုင္ရန္လုပ္ေဆာင္ေနမွဳတို႕ကိုေလွ်ာက္ထား

တင္ျပလာမွုတို႕အေပၚ ညြန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္လိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သံဃနာယကအဖြဲ႕ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အခန္း ၂၊အပိုဒ္၄၊၅၊၈၊

အရ လည္းေကာင္း ၊သံဃာ့အဖြဲ႕ စည္းမ်ဥ္းမ်ဥ္းဆိုင္ရာ ဥပေဒအခန္း ၂ ၊အပိုဒ္၃၊၅ ႏွင့္

အခန္ူ ၃ အပိုဒ္ ၈၊၉ တို႔အရ ညြန္ၾကားလြာ ၈၁ အရ လည္း ထို႕ကဲ့သို႕ႏိုင္ငံေတာ္အသိ

အမွတ္ျပဳထားေသာႏိုင္ငံေတာ္သံဃနယကအဖြဲ႕ရွိပါလွ်က္သီးျခားခြဲထြက္ျခင္းသေဘာ ေဆာင္ေသာသီးျခားဂိုဏ္ ကဲ့သို႕ျဖစ္လာႏိုင္ျခင္း၊ သာသနာအလုပ္မလုပ္ဘဲအရည္

ႀကီးမ်ားကဲ့သို႕ေလာကီေရးရာ၊လူမ်ိဳးေရးရာ၊ႏို္င္ငံေရးရာႏွင့္အၾကမ္းဖက္မွဳဆိုင္ရာလွဳပ္ ရွားမွဳမ်ားေရာေႏွာေနေသာထိုကဲ့သို႕အစြန္းေရာက္အဖြဲမ်ားျဖစ္လာႏိုင္ပါေသာေၾကာင့္ထိုကဲ့သို႕အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပိုင္ခြင့္မရွိေၾကာင္းညြန္ၾကားလႊာတြင္ေဖၚျပထားပါသည္။၉၆၉အမွတ္

တံဆိပ္   ႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိုအဖြဲ႕ကိုစတင္တည္ေထာင္သူ    ဦး၀ီရသူတို႕မွာယခင္

အစိုးရလက္ထက္ အစၥလာမ္ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္လွုပ္ရွားမွဳတို႕ေၾကာင့္

ရဟန္းအျဖစ္မွထုတ္ပယ္ျပီးေထာင္ဒါဏ္(၄)ႏွစ္အျပစ္ေပးခံရျပီး၊ယခုအစိုးရလက္ထက္မွ ေထာင္မွလြတ္လာျပီးထပ္မံဘာသာေရးအစြန္းေရာက္ကိစၥမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္အိႏၷိယမွအမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ဘာသာေရးေရာကာ၊အိႏၷိယမွလူအုပ္စု႕အၾကမ္းဖက္မွဳမ်ားကိုအေျခခံကာဗုဒၶဘာသာအစြန္းေရာက္မ်ားမွတီထြင္လိုက္ေသာအမွတ္တံဆိပ္ ျဖစ္ပါသည္။ထိုတံဆိပ္ကိုထိုအဖြဲ႕မွႏုိင္ငံေတာ္စည္းလံုးညီညြတ္ေရးကိုျဖိဳခြဲျပီးေသြးခြဲေစ ရန္၊တိုင္းရင္းသားခ်စ္ၾကည္ညီညြတ္ေရးကိုျဖိဳခြဲေစရန္အတြက္ရည္ရြယ္ျပီးျဖန္႕ေ၀ျခင္း ၊လိုက္ကပ္ျခင္းတို႕ကိုအဆိုပါအဖြဲ႕မွဦးေဆာင္ျပီးျပဳလုပ္ေနၾကျခင္းျဖစ္ျပီး၊ထိုေသြးထိုးလံွုေဆာ္မွဳ၊ေသြးထိုးတရားေခြတို႕ျဖန္႕ေ၀မွဳတို႕ေၾကာင့္ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္ဘာသာေရး အၾကမ္းဖက္မွဳမ်ားအၾကိမ္ၾကိမ္ေပၚေပါက္ခဲ့ရျပီးအျခားဘာသာ၀င္မ်ားေနထိုင္ရာအိုးအိမ္တို႕ကို၉၆၉မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္အစြန္းေရာက္မ်ားကတိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးသတ္ျဖတ္ခဲ့သျဖင့္လူေပါင္းမ်ားစြာေသၾကျပီးလူေပါင္းမ်ားစြာအိုးမဲအိမ္မဲ့ဘ၀သို႕ေရာက္ရွိခဲ့ၾကပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္လူေပါင္း ၁၉၂ ဦးေသဆံုးခဲ့ျပီး လူေပါင္း ၁၄၀၀၀၀ေက်ာ္အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ရကာ၊မိထၳီလာတြင္သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရမွဳမွာအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္လူေပါင္း  ၄၄ဦးရွိျပီးအိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲံျဖစ္ခဲ့ရသူ ၁၃၀၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့ျပီးရပါသည္။

ႀကိဳးပင္ေကာက္၊ဇီးကုန္း၊နတၱလင္း၊ေပါင္းတည္အစရွိေသာျမို႕မ်ားတြင္လည္း

အိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ၊ဗလီေပါင္းမ်ားစြာပ်က္စီးခဲ့ရျပီး၊လားရိွဳးျမိဳ႕တြင္လည္း အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္အိမ္ေပါင္းေထာင္ႏွင့္ခ်ီအိုးမဲအိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ရ

ျပီး ။ရခိုင္ျပည္နယ္သံတြဲျမို႕တြင္လည္းအိမ္ေပါင္း ၃၅ အိမ္ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရပါသည္၊

 

ထို႕ေၾကာင့္Timeသတင္းစာတြင္ထိုအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ပံုကိုဗုဒၶဘာသာအၾကမ္ဖက္သမားဟု႕ပင္ေခါင္စဥ္တပ္ခံခဲ့ရျပီး၉၆၉တံဆိပ္ကိုဗုဒၶဘာသာသာသနာေတာ္ညိဳးႏြမ္းေစေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အသံုျပဳလာျခင္းတို႕ေၾကာင့္အဆိုပါအမွတ္ကို ဗုဒၶသာသနာ ညိဳးႏြမ္းေစ

မည့္ေနရာမ်ားတြင္ အသံုးမျပဳရန္ဇြန္လ ၁၄ရက္ေန႕တြင္ျပဳလုပ္သည့္ဗုဒၶသာသနာေတာ္

ဆိုင္ရာၾသ၀ါဒခံယူပြဲ႔၌ေၾကျငာခ်က္တစ္ရပ္ကိိုထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

ဘုန္းႀကီးဆိုတာဘာသာေရးဘဲလုပ္တာႏိုင္ငံေရးမလုပ္ဘူး၊ျငိမ္းခ်မ္းေရးဘဲ

ေဆာင္ရြက္တာ၊အၾကမ္းမဖက္ဘူး၊ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္တာမလုပ္ဘူး၊ဘုရား၊တရားသံဃာ

ဂုဏ္ဆိုတာ ယခင္ကတည္းကရွိတာ၊ ၉၆၉ ဆိုတာ ယခုမွေပၚတာ၊ဘုန္းႀကီးတို႕လွုပ္ရွား

မွဳေတြက အျမဲတမ္းျငိမ္းခ်မ္းစြာဘဲရွိမွပါ ဟု႕ ဆရာေတာ္ ဦးေကသရ(ေထရ၀ါဒဓမၼကြန္

ယက္)ကမိန္႕မွာသြားသည္၊ထို႕ေနာက္ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ပါ၀င္ခဲ့ေသာဘုန္း ေတာ္ႀကီးဦးေကလာစကက ဘာသာေရးအၾကမ္းဖက္မွဳႏွင့္စစ္တပ္ပါ၀င္မွဳကိုဆက္စပ္

စည္းစားမိေၾကာင္းျပီးခဲ့သည့္လက္ပံေတာင္းစီမံကိန္းမ်ားရပ္တန္႕ရန္ဆႏၷျပေသာဘုန္း ႀကီး၊ရဟန္း၊သံဃာမ်ားကိုအစိုးရမွရက္ရက္စက္စက္ျဖိဳခြင္းခဲ့ေသာ္လည္းယခုအခါအမုန္းတရားလံွဳေဆာ္ေပးေနသူ သံဃာေတာ္မ်ားကို အေရးယူတားျမစ္ပိတ္ပင္ရန္လုပ္ေဆာင္

ေနျခင္းမရွိဘဲလြတ္ထားေပးထားသည္ဟု႔ေျပာၾကားျပီး ယခု ၉၆၉ လွဳပ္ရွားမွဳမ်ိဳးမလို႕

အပ္ေၾကာင္း၊ဒီလွဳပ္ရွားမွဳဆက္ရွိေနလွ်င္အေျခအေနဆိုးရြားလာျပီး ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္

ေရးလမ္းေၾကာင္းျပန္လွည့္သြားႏိုင္ေၾကာင္းေဆြးေနြးသြားပါသည္။

ပဋိပခဖန္တီးမွဳႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးေကာ္မတီမွပဓနနာယကဆရာေတာ္

ဦးေဇာတတိကကလည္း အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓါတ္ျပင္းထန္ေသာအစြန္းေရာက္ ၉၆၉

တရားပြဲမ်ားႏွင့္စပ္လွ်င္း၍ ယင္းကဲ့သို႕တရားေဟာျခင္းမွာအျမင္က်ဥ္းေသာဓမၼကထိ

က မ်ိဳးသာတရားေဟာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊အျမင္က်ယ္ေသာသူမ်ားမွာမေဟာၾကေၾကာင္း၊

တရားတိပ္ေခြမ်ားကိုလည္းထိမ္းခ်ဳပ္လွ်က္ရွိေၾကာင္းေျပာၾကားသြားပါသည္။

ထိုအျပင္ ျပည္သူလြတ္ေတာ္ဥကၠဌသူရဦးေရႊမန္းကလည္း လံွဳေဆာ္

မွဳမ်ားျပဳလုပ္ေနေသာ၉၆၉ လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားကို ဥပေဒအရအေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္းယခု

ႏွစ္ ဇြန္လအတြင္းကအေမရိကန္ႏို္င္ငံသို႕သြားေရာက္ေသာခရီးစဥ္တြင္ေျပာၾကားခဲ့ျပီး

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ကလည္း လူမ်ိဳးေရးဘာသာေရးေသြးထိုးလံွဳေဆာ္ေန

သူထိုအဖြဲ႕မ်ားအား လံုး၀ခြင့္မလြတ္ဘဲထိထိေရာက္ေရာက္အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥေပဒအရလည္းျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာသာကိုအေျခခံ၍လူမ်ိဳးေရးဘာသာေရးခြဲျခားမွဳမ်ားကိုလက္မခံေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ျပီး

လက္ေတြ႕တြင္ေတာ့ေရေရရာရာျဖစ္မလာခဲ့ပါ၊ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကလည္းဘာသာေရး ႏွင့္လူမ်ိဳးေရးေရာေႏွာျပီးခုတံုးလုပ္စည္းရံုးျခင္းသည္ဥပေဒႏွင့္ညိစြန္းေၾကာင္း ထို႕ေၾကာင့္ဘာသာေရးလူမ်ိဳးေရးေသြးခြဲလံွဳေဆာ္ေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္းေသြးကြဲလာျခင္း၊မေခၚမေျပာျဖစ္လာျခင္းႏွင့္တိုင္းရင္းသားစညး္လံုးညီညြတ္ေရးကိုပါထိခိုက္လာႏိုင္ပါသျဖင္ေသြးခြဲေနျခင္းအားရပ္တန္႕သင့္ျပီးျဖစ္ေၾကာင္းတင္ျပ လိုက္ရေပသည္။

About mg nu

mg nu has written 3 post in this Website..

   Send article as PDF