ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေတာင္းခံရယူျခင္း

မူ၀ါဒေရးရာကြ်မ္းက်င္တဲ့သူေတြ အေနနဲ႔ စနစ္တစ္ခုကို ျပဳျပင္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ လက္ေတြ႔က်တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အၾကံေပးခ်က္ေတြ သာထည့္သြင္းစဥ္းစားမွာ မလြဲဧကံ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ရုတ္တရပ္အခ်ိန္အတိုအတြင္း နုိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္ေတြရဲ့ သင္ၾကားမႈ ပံုစံ ကို ျမန္မာနုိင္ငံမွာ ေျပာင္းလဲပစ္လိုက္ဖို႔ဆိုတာ လြန္စြာမွ လက္ေတြ႔မဆန္တဲ့ အၾကံျပဳ ခ်က္မ်ိဳးပဲျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ပညာေရးစနစ္ေျပာင္းလဲဖို႔ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေတာင္းခံ ရာ မွာ လည္း လက္ရွိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ ဆရာ၊ဆရာမ မ်ားသာမက အေျမာ္အျမင္ရွိေသာ မည္သည့္ပညာရွင္မဆို အၾကံျပဳခ်က္မ်ားတင္ျပနုိင္ရန္လည္း လမ္းဖြင့္ ထားရန္လိုအပ္ပါသည္။ နွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ အေျခခိုင္၊ အုတ္ျမစ္စြဲေနေသာျမန္မာနုိင္ငံ၏ ပညာေရး စနစ္ကို ျပဳျပင္နုိင္ရန္မွာလြယ္ကူေသာကိစၥတစ္ခုေတာ့မဟုတ္ပါေခ်။

စိန္ေခၚမႈမ်ား

ပညာေရးစနစ္တစ္ခုကို ျပဳျပင္ရာတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာၾကံဳေတြနုိင္ပါသည္။ ၄င္းတို႔မွာ

•lack of executive support
တာ၀န္အရွိဆံုးလူမ်ား၏ ကူညီေထာက္ပံ႔မႈ မရရွိျခင္း

တာ၀န္ရွိသည့္ အၾကီးအကဲ၊ သို႔မဟုတ္ နုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုယ္တုိင္ ပညာေရးစနစ္ ေျပာင္းလဲဖို႔သည္ ဦးစားေပးသင့္ဆံုးကိစၥျဖစ္သည္ဟု မထင္ျမင္၍လည္းျဖစ္နုိင္ပါသည္။ အျခားအေရးၾကီးေသာ က်န္းမာေရးက႑၊ စစ္ေရးက႑၊ စီးပြားေရး႑ မ်ားဖက္တြင္ ပိုမို အာရံုစိုက္ေနၾက၍ ပညာေရး က႑ကို ထိေရာက္စြာ ဖိအားေပးေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ေနတတ္ပါသည္။ မရွိမျဖစ္ ( immediate action ) ခ်က္ခ်င္းအေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္သည့္ အေျခအေနျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။

•insufficient funding
ေငြေၾကးမလံုေလာက္ျခင္း
ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနက ဘက္ဂ်က္ပိုတင္သည့္ ကိစၥကို လြတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ကရွက္ဖြယ္ျဖစ္ေၾကာင္း လြတ္ေတာ္တြင္ တရား၀င္ ေျပာၾကားလိုက္ျပီးေနာက္ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန သည္ မည္ကဲ့သို႔ပညာေရး ကို တိုးတက္ ေအာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈ လုပ္ရမည္ကို စဥ္းစား ရနုိင္ေတာ့မည္မထင္ပါ။ ေငြေၾကး ေထာက္ခံမႈ မရွိေသာ မည္သည့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ သည္ အရာထင္ သက္၀င္လိမ့္မည္နည္း။ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန အေန နွင့္ ကလည္း ရရွိလာမည့္ ဘက္ဂ်က္အတြက္ ထိေရာက္ေအာင္ အသံုးခ်နုိင္ဖို႔လည္း လိုအပ္ပါသည္။ အက်င့္ပ်က္ ခ်စား ေနသ၍ ေတာ့ နုိင္ငံေတာ္က မည္မွ် ေငြပမဏ ခ်ေပးသည္ျဖစ္ေစ ပီပီျပင္ျပင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္လာ နု္ိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါေခ်။
•poor communication
တစ္ေယာက္နွင့္တစ္ေယာက္၊ တစ္ဖြဲ႔နွင့္တစ္ဖြဲ႔ ဆက္သြယ္ေရးအားနည္းျခင္း
ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုနွင့္တစ္ခုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားျပည္ပ တုိင္းျပည္တစ္ခုခု နွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈအားနည္းေနျခင္းသည္ ပညာေရးစံနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲ နုိင္ရန္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ အေျခခံပညာနွင့္အဆင့္ျမင့္ပညာနွစ္ရပ္ရွိရာ။ အဆင့္ျမင့္ပညာ က႑တြင္ ပိုမို၍ ဆက္သြယ္ေရးအားနည္းသည္ဟုျမင္ပါသည္။ တကၠသိုလ္တစ္ခုနွင့္တစ္ခု ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမွာ မၾကားဖူးေလာက္ေအာင္ပင္ ရွားပါးလွပါသည္။ မၾကာေသးခင္က တကၠသိုလ္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ ေပးရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္းၾကားသိလုိက္ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၀ိဇၹာသိပၸံတကၠသိုလ္မ်ား ၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ား၊ ေဆးတကၠသိုလ္မ်ား ၊ ေရေၾကာင္း ၊ေလေၾကာင္း တကၠသိုလ္မ်ားသည္ ၀န္ၾကီးဌာန တစ္ခုတည္းေအာက္တြင္ တည္ရွိေနသည္မဟုတ္ၾကေပ။ ထိုသို႔ တကၠသိုလ္မ်ား ညႊန္ၾကားအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕ ဖြဲ႔စည္းရန္ တြင္ ဟိုတကၠသိုလ္က ဒီတကၠသိုလ္နွင့္ မပူးေပါင္းလိုေၾကာင္း၊ ေဆးကလည္း သည္းျခားရပ္တည္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သူတစ္လူငါတစ္မင္းလုပ္ေနၾကသည္ကို လည္းၾကားသိရပါသည္။ လြန္စြာမွ စိတ္မေကာင္းဖြယ္ပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။
•inadequate planning
ျပည့္စံုလံုေလာက္ေသာ အားထားဖြယ္ အစီအစဥ္မရွိျခင္း
NLD လြတ္ေတာ္အမတ္၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေကာင္စီ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ပညာေရး စနစ္ကိုေျပာင္းလဲရမည္ဟု လြတ္ေတာ္တြင္ အဆိုတင္သည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ သို႔ေသာ္ မည္ကဲ့ သို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည္ကို မည္သည့္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကမွ ခိုင္မာအားထားရေသာ အစီအစဥ္တစ္ခု ေရးဆြဲတင္ျပနုိင္ျခင္းမရွိၾကေသးပါ။ရွိလည္လည္း ျပည္သူကို ခ်ျပနုိ္င္ျခင္းမရွိေသးပါ။
•lack of technical expertise
ကြ်မ္းက်င္ေသာပုဂၢိဳလ္မရွိျခင္း (ရွားပါးျခင္း)
လက္ရွိပညာေရးစနစ္ကို ျပဳျပင္နုိင္ရန္မွာ တစ္ဦးေကာင္းတစ္ေယာက္ေကာင္းျဖင့္လုပ္ရန္မျဖစ္နုိင္ပါေခ်။ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုတည္းက ပဲ ေဆာင္ရြက္လွ်င္လည္းမျဖစ္နု္ိင္ပါေခ်။ လက္ေတြ႔တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေန ၾကေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ အရည္အေသြးကိုလည္း ပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္ျမွင့္တင္ေပးဖို႔ လည္း လုိ အပ္ ပါေသးသည္။ ထိုစီမံကိန္းသည္ ဆယ္စုနွစ္ တစ္ခု အနည္းဆံုးကုန္ဆံုးမည္ျဖစ္ရကား စနုိင္သမွ် ျမန္ျမန္ စရန္လည္းလိုအပ္ပါေသးသည္။
•user resistance to change
လက္ေတြ႔တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ား၏ ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ စိတ္သေဘာထား(ဆန္႔က်င္စိတ္ထား)
မိမိလုပ္ေနေသာအလုပ္ကို ဒီအလုပ္က မွားေနတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျပီးလုပ္ပါ ဆိုလွ်င္ အနည္းနွင့္အမ်ား မည္သူမဆို အနည္းငယ္ေတာ့ ကသိကေအာက္ျဖစ္သြားေပလိမ့္မည္။ ‘ ဘယ္ေလာက္ဆိုးေနလို႔လဲ’ ။ “ ငါတို႔ ကို ေ၀ဖန္ရေအာင္ သူတို႔ကေတာ့ ဘယ္ေလာက္လုပ္နုိင္လို႔လဲ” “ ငါတို႔ေမြးထုတ္ခဲ႔လို႔ အခု တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္ ေတြ၊ နုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြ ၊ နယ္ပယ္အသီးသီးမွာ ဦးေဆာင္ေနၾကတာမဟုတ္လား” စသည္ျဖင့္ ေထာက္ျပစရာမ်ားစြာရွိပါသည္။ ပညာေရးစနစ္မွားယြင္းေနသည္ ဆုိသည္ထက္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အက်င့္စာရိတၱေပၚသာမူတည္ဟုလည္း ဆင္ေျခေပး၍ရနုိင္ပါသည္။ က်ဴရွင္စနစ္၊ ေငြေၾကးႏွင့္ ပစၥည္းကန္ေတာ့မႈ စနစ္ မ်က္နွာၾကီးရာဟင္းဖက္ပါသည့္ စနစ္တုိ႔သည္ စနစ္မွားေနသည္ဆိုသည္ထက္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အက်င့္စာရိတၱေပၚတြင္မူတည္သည္ဆိုလွ်င္ ပိုမွန္ပါလိမ့္မည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ ပညာေရးစနစ္မွားေနသည္ဟု ေျပာေသာသူမ်ားမွလည္း မည္သည့္ေနရာကမွားေနသည္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္သင့္ သည္ကို တိက်ျပတ္သားစြာေထာက္ျပေျပာဆိုနုိင္မွ ရလိမ့္မည္ဟုျမင္ပါသည္။ အလြတ္က်က္ ေျဖစနစ္မွသည္ မိမိတို႔ကိုယ္တုိင္သေဘာေပါက္ေအာင္သင္ၾကားေပးေသာ စနစ္ကို လိုခ်င္သည္ ဟု ဆိုၾကပါသည္။ ျမန္မာနုိင္ငံမွ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ ေက်ာင္းစာတြင္သာ နားလည္သေဘာေပါက္ဖို႔ ခက္ခဲ ေနသည္သာျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းစာမွလြဲ၍ က်န္ေသာ အတုျမင္အတတ္တင္သည့္ေနရာမွာေတာ့ အျခားနုိင္ငံျခား တုိင္းျပည္မ်ားနွင့္ သူမသာကို္ယ္မသာပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္တစ္ခ်က္စဥ္းစားရန္အခ်က္မွာ ေငြကုန္ေၾကးက် ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္နုိင္ငံ သည္ပင္လွ်င္ သူ႔နုိင္ငံ၏ ပညာေရးအသံုးစားရိတ္အေပၚ ျပန္သံုးသပ္ ေနေၾကာင္း VOA သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ( Asian Countries Top International School Test ) အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုအစီရင္ခံစာအရ
The US spends about $115,000 to educate each child. That is more than most countries. The Slovak Republic spends less than half that amount, but it and the US had similar test scores.
အေမရိကန္နုိင္ငံသည္ သူ၏ ကေလးတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ပညာေရး စားရိတ္ကို တစ္နွစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲ ခန္႔ကုန္က်ခံလွ်က္ရွိေၾကာင္း အေမရိကန္ ပညာေရး၀န္ၾကီး (Education Secretary Arne Duncan ) က ေျပာဆိုသြားသည္။ ထုိပမာဏ သည္ ဆလုိဗက္ရိီပတ္ဗလစ္နိုင္ငံ ၏ ေက်ာင္းစားရိတ္ထက္ ထက္၀က္ေက်ာ္မ်ားေနသည္ဟုဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ပညာအရည္ခ်င္းစစ္ပြဲတြင္မူ အေမရိကန္နွင့္ စလိုဗက္ တုိ႔သည္ အမွတ္တူရ ေနၾကသည္ဟုလည္းဆုိျပန္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္ သည္ပင္လွ်င္ သူ႔ပညာေရးစနစ္ကို သူျပန္သံုးသပ္ေနရေလသည္။ သို႔အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ စံထားစရာ ပညာေရးစနစ္တစ္ခုကို အတည္ျပဳနုိင္ရန္ပင္ ခက္ခဲပါေတာ့သည္။

အျခားေသာ စစ္တမ္းမ်ားအရကမ ၻာေပၚတြင္ပညာေရးစနစ္အေကာင္းဆံုးမွာ ဖင္လန္ (Finland ) နုိင္ငံ ဟု ဆိုေသာ္ျငားလည္း ၊ ပညာေရးစနစ္အေကာင္းဆံုးဟု သတ္မွတ္ထားေသာနိုင္ငံ ၂၀ စာရင္းကို အဆင့္အတန္းသတ္မွတ္ေရး website တစ္ခုျဖစ္ေသာ http://www.rankopedia.com/Countries-With-The-Best-Education-System-In-The-World/Step1/18996/.htm တြင္ေအာက္ပါအတိုင္းအစီအစဥ္ လုိက္သတ္မွတ္ထားပါသည္။
1) Japan
2) Canada
3) United Kingdom
4) Finland
5) Germany
6) France
7) USA
8) South Korea
9) Australia
10) Philippines
11) China
12) New Zealand
13) Singapore
14) India
15) Denmark
16) Sweden
17) Russia
18) Italy
19) Switzerland
20) The Netherlands

သုရွင္(၇-၅-၂၀၁၄)

 

About သုရွင္

သု ရွင္ has written 44 post in this Website..

ကြ်န္ုပ္ေရး၍ ကြ်နု္ပ္ဆိုသံ အမွန္ဟူ၍ ကြ်န္ုပ္မဆို...။ ကြ်န္ုပ္စပ္၍ ကြ်နု္ပ္ဖြဲ႔သီျမတ္လွျပီဟု ကြ်န္ုပ္မယူ..။ တိုင္းတိုင္းျပည္သူ လူဟူသမွ် ကုိယ့္ျမင္ကိုယ့္ေတြး..ကိုယ့္အေရးကို ကိုယ္တိုင္ဆံုးျဖတ္ မွတ္ခ်က္ေပးေစ။ မွတ္ခ်က္ဟူသမွ် က်ိဳးရွိလွဟုလည္း ကြ်န္ုပ္မျမင္..မထင္ပါေသး။ ထိုမွတ္ခ်က္မ်ိဳး ေၾကာင္းက်ိဳးမွန္ကန္ ယုတၱိတန္မွ..ကြ်ုုန္ုပ္ကိုးစား.. တန္ဖိုးထားမည္...ကြ်န္ုပ္သစၥာတည္း။ သုရွင္

   Send article as PDF