post စာမ်က္ႏွာထဲ…ပံုနဲ႕ အတူ လင့္ခ္ေလးပါ ထည့္ျပနိုင္ဖို႔ပါ။

ပံုကို ကလစ္လိုက္တာနဲ႕ …ေနာက္စာမ်က္ႏွာ တစ္ခု ဖ်တ္ခနဲ ပြင့္သြားျပီး..

ကိုယ္ ျပခ်င္တဲ့ စာမ်က္ႏွာဆီကို ေရာက္သြားေအာင္ဆိုပါေတာ့…

ပံုေတြနဲ႕ ရွင္းျပထားတယ္ေနာ္။

 

ပိုစ့္ထဲ ပံုထည့္ဖို႔..

ပိုစ့္ထဲ ပံုထည့္ဖို႔..

 

 

 

 

 

။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။

b

 

 

။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။

 

c

 

 

။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။

 

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။

e

 

 

 

 

 

 

 

 

။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။

 

f

 

 

 

။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။

g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။

 

hh

 

 

။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။

post ထဲ link  အရွင္ျဖစ္ေအာင္ ထည့္နည္း ။

 

ဒါကေတာ့ သာမန္အတိုင္း link ကို ပိုစ့္ထဲ ခ်ျပလုိက္ရင္… တိုက္ရိုက္ ကလစ္ျပီး သြားလို႔မရပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ ဒီနည္းေလးအတိုင္း link ကို ျပလိုက္ရင္.. အဲဒီ link ကို ထိလိုက္တာနဲ႕… link ရဲ႕ စာမ်က္ႏွာကို တန္းေရာက္သြားနိုင္ဖို႔ပါ။

 

 

 

link-1

 

။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။

 

link-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။

link-3

 

 

။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။

 

link-4

 

။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။

 

ဒါက အဆစ္ထည့္ျပပါ။ ေအာင္ရဲလင္းေတာင္ က်ေနာ့္ေလာက္  ေအာင္ရဲလင္းနဲ႕ မတူဘူး။ေတြ႔လား။

ဒါက အဆစ္ထည့္ျပတာ။
ေအာင္ရဲလင္းေတာင္ …က်ေနာ့္ေလာက္
ေအာင္ရဲလင္းနဲ႕ မတူဘူး။ေတြ႔လား။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alinsett

About alinsett

alinsett has written 615 post in this Website..

. . .

   Send article as PDF