ကမာၻ႔စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေန႔ World Press Freedom Day (May 3) တြင္ ယခုႏွစ္အတြက္ ေဆာင္ပုဒ္- “သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရယူႏိုင္ျခင္းႏွင့္ လူ႔အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားဟူသည္ သင့္အခြင့္အေရးျဖစ္သည္” “Access to information and fundamental freedoms: This is your right!”

ျမန္မာတို႔သည္ လြန္ခဲ့ေသာရာစုႏွစ္တ၀က္မကအခ်ိန္တြင္ မိမိအစိုးရဘာလုပ္ေနမွန္းမသိ၊ ဘာေတာင္းရမွန္းမသိ၊ ဘာမွမရျဖစ္ခဲ့ၾကရဖူးသည္။ လူ႔အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားဟူသည္လည္း မသိ/မရွိခဲ့။ ယခု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အစိုးရလက္ထက္တြင္ကား ျမန္မာတို႔အတိုးခ်ယူၾက ႏိႈက္ၾကႏွင့္ လႈပ္ရွားလြန္းေနဟန္ပင္ရွိေလသည္။ ရုတ္တရက္ပြင့္လင္းလာေသာ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္လွ်ိဳ႔၀ွက္ခ်က္တို႔လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာျဖစ္ကုန္သည္။ ၀န္ၾကီးဌာနပင္မတည္ရေသး၊ သတင္းမ်ားမီဒီယာမ်ားသို႔ေရာက္ေန၏။ ၀န္ၾကီးျဖစ္မည့္သူစာရင္းမွာ လႊတ္ေတာ္သို႔သမၼတကပို႔၍ အတည္ျပဳခ်က္ပင္မယူရေသး ေပါက္ၾကားေနေလသည္။ စစ္တုိက္ၾက၍ ေသြးသံရဲရဲေသသူစစ္သားမ်ားပံု၊ စစ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားသည္လည္း FB(Facebook) ေပၚခ်က္ခ်င္းတက္ေနသည္။
တကယ္ေတာ့ ဆိုရွယ္မီဒီယာတို႔အစြမ္းျဖင့္ ကမၻာလူယဥ္ေက်းမႈသည္လည္း လူမႈေတာ္လွန္ေရးတရပ္သို႔ ဦးတည္ေျပာင္းညိွေနဟန္ရွိသည္။ ယခင္ႏွစ္၂၀ေက်ာ္က စီအိုင္ေအကဲ့သုိ႔လူေထာင္ခ်ီအလုပ္လုပ္ေနသည့္အဖြဲ႔အစည္းမွရွာေပးရေသာ အေမရိကန္သမၼတတဦးရသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိသည္မ်ိဳးကို သာမန္ႏိုင္ငံသားတဦးကပင္ရေနေသာေခတ္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာတို႔ လည္း လက္ကိုင္ဖံုးမ်ားႏွင့္ FBတက္ႏုိ္င္သည္။ ကာယံကံရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရန္မလိုပဲ ထိုသူ႔ဓာတ္ပံုေကာက္တင္ႏုိင္သည္။ မည္သူကိုမဆို တိုက္ခိုက္/ထိခိုက္ႏိုင္သည္။ တစံုတဦးက တဦးတေယာက္ကို တိုက္ခိုက္လိုက္သည္ဆိုပါကလည္း တရားရံုးတက္၍ တရားေရးအဆံုးအျဖတ္မခံယူရေသး၊ တရားခံအမည္တပ္ခံရလွ်က္ေနေလသည္။

Gang & Mob

ေဒါသထြက္ေနေသာလူအုပ္ၾကီးေပၚလာတတ္သည္။ လူအုပ္စုအင္အားႏွင့္ဖိသည္။ ကိုယ္ပြားကိုယ္ခြဲ FB Account မ်ားႏွင့္ခြ်န္တြန္းသည္။ ထိုထို အေကာင့္မ်ားမွေရးသည္။ ပစ္စာတင္သည္မ်ားကုိ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားက တိုက္ရိုက္ဖတ္သည္။ လိုက္လံအေရးတယူေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ သို႔ႏွင့္ ျမန္မာCyber ေလာကသားမ်ား တဆင့္တက္ၾကကာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ အားနည္းသူမ်ားအားဖိအားေပးေလသည္။ ဖိအားကို အစိုးရက တင္းခံႏိုင္စြမ္းမရွိျဖစ္ကုန္၏။ လူထုအမ်ားစု၏အျမင္ေလာဟုေမွာက္မွားကုန္သည္။ သို႔ႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ထိခိုက္လာသည္။
ေဘးဆိုးထြက္အျဖစ္ တရားဥပေဒအေပၚ၌လည္း လူေတြေရာက္ကုန္သည္။
အေမရိကားတြင္ တရားဥပေဒကိုထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရေသာ အဖြဲ႔အစည္းတို႔သည္ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားမွ ပုဂၢလိကဆိုင္ရာအေရး၊ ဓာတ္ပံုတို႔ကိုအတည္ယူ၍ တရားေရးသက္ေသတင္၍လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒေရးရာအရလည္းေကာင္း၊ ၾကိဳတင္၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခြင့္မရွိေပ။ ျမန္မာျပည္ကဲ့သုိ႔ ႏုစဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ အစိုးရ၀န္ထမ္း၏ တာ၀န္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္တရားသည္ ထိုထိုသူ၏ ပုဂၢလိကလုပ္ခြင့္ ကိုယ္ပိုင္အခြင့္အေရးတို႔ႏွင့္ ေရာေထြးကုန္ေလသည္။ အလုပ္ခ်ိန္ျပင္ပ၊ ပုဂၢလိကမိသားစုအခ်ိန္မ်ားတြင္လည္း ဆုိရွယ္မီဒီယာဖြင့္ၾကည့္ကာ တာ၀န္ယူ တာ၀န္ထမ္းေနသည့္သေဘာပါ သက္ေရာက္ကုန္သည္။ ဤသည္ကို ကိုယ္က်င့္သိကၡာစည္းေပါက္သည္ဟုသာေခၚရန္ရွိသည္။ အစိုးရသည္ မင္းက်င့္၀တ္တရားရွိရာ၏။

ဆိုင္ရာတို႔၏ ပေရာဖက္ရွင္နယ္ဟုေခၚေသာ ၀င္ေငြရသည့္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းတိုင္းတြင္ ဆိုင္ရာကိုယ္က်င့္တရား၊ စာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာဥပေဒသမ်ားကို ျပဌာန္းထားသည္။ Code of Ethics ဟုေခၚသည္။ ထိုအခ်က္သည္ ျပဌာန္းထားေသာ ဒႆနိကေဗဒပညာရပ္နယ္စာမ်ားျဖစ္၍ စာေတြ႔မျပဌာန္းထားႏိုင္သည္မ်ားလည္းရွိသည္။ လြန္စြာက်ယ္ျပန္႔ေသာ ဘာသာတရားဆိုင္ရာတို႔သာတည္း။

က်င့္၀တ္ႏွင့္ ကိုယ္က်င့္သိကၡာ

ဒီမိုကေရစီ၏အေျခခံက်င့္၀တ္တြင္ “တျခားသူမ်ားကို ထိခိုက္နစ္နာမႈမရွိသမွ်ကာလပါတ္လံုးမိမိဘ၀ကိုႏွစ္သက္သလိုေနထိုင္ႏိုင္သည္။” ဟုျပဆိုထားသည္။
သို႔ဆိုေသာ္ မည္သူမွမထိခုိက္ဟုဆိုကာ မိမိအိမ္ရွိလွ်ပ္စစ္မီးမ်ားအကုန္ဖြင့္သံုးစြဲျခင္း၊ ရွားပါးသတၱ၀ါမ်ားအား ၀ယ္ယူသံုးစြဲစားေသာက္ျခင္း၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ အစားအေသာက္မ်ား ပိုလွ်ံစြာမွာယူျပီး ခ်န္ထားခဲ့ျခင္းမ်ားကို မိမိေငြေပးႏိုင္သည္ဆိုကာလုပ္သင့္သည္ေလာ။
မိမိေၾကာင့္ ကမၻာသယံဇာတမ်ားအလဟႆမျဖစ္ရန္၊ တိရိစၱာန္သစ္ပင္ပန္းမာန္မ်ိဳးဇီ၀မ်ား မဆံုးရံႈးရန္၊ ေလထုေဂဟစနစ္မထိခုိက္ရန္၊ စားေရရိကၡာမ်ားအေၾကာင္းမဲ့မကုန္ခန္းရန္စသျဖင့္ လူသန္း၇ေထာင္ေက်ာ္ေနျပီျဖစ္ေသာ မႏုႆလူသားမ်ားက အစားျပန္မရႏိုင္ေသာ ဤေျမကမၻာအတြက္ ေစာင့္ထိမ္းေပးရမည့္ က်င့္၀တ္မ်ားလည္း ရွိလာျပီျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာသူ/သားမ်ား၏ ကိုယ္က်င့္သီလတရားျဖစ္ေတာ့သည္။ ႏိုင္ငံၾကီးသားစိတ္ဟု ေခၚခ်င္ေခၚမည္။
သင့္ေၾကာင့္ဤကမၻာ မပ်က္စီးသြားႏိုင္ေသာ္ျငား ယိုယြင္းလာေသာ ေျမကမၻာက်မ္းမာေရးတြင္ သင့္ေၾကာင့္ ဖ်က္စီးတြန္းအားတခုမရေစလိုရင္းျဖစ္ပါ၏။

လတ္တေလာအေျခအေန

ေထြးေပြ႔ဖက္ကိုင္ Free Hugs ကမ္ပိန္း ရန္ကုန္တြင္လုပ္ၾကသည္။ ဆဲဆိုစာမ်ားကား ျမင္ဖတ္၍ပင္မေကာင္း။
ခရစ္ယန္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းေျမေနရာကို ျဖိဳဖ်က္၀င္ေရာက္၍ ေစတီတည္သည္။ ၀ိနည္းႏွင့္ညီပါသေလာ။ ကခ်င္ျပည္နယ္ေန ျပည္သားတို႔ တုိင္းရင္းသားတို႔အခြင့္အေရးကို ေက်ာ္လြန္၍ အျခားျပည္နယ္သားတို႔ကျမစ္ဆံုဆည္စီမံကိန္းမ်ားကိုကန္႔ကြက္သည္။ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးရွိသေလာ။
လူမ်ိဳးစုတခုက သူတို႔အတြက္ကိုယ္ပိုင္အမည္ေပးတခုသတ္မွတ္သံုးစြဲေစသည္။ ကန္႔ကြက္ရန္အခြင့္ရွိသေလာ။
ျမန္မာမ်ားသည္…
တန္းမစီပဲေက်ာ္ျဖတ္တတ္သည္။ လူၾကားထဲတြင္ ပါးစပ္ဖြင့္ထုတ္လွ်က္ ေခ်ာင္းဆိုးသည္။ တံေတြး၊ ကြမ္းတံေတြးလမ္းေပၚ ဗ်စ္ေထြးသည္။ လူၾကားတြင္ အသံဟစ္ေအာ္စကားေျပာသည္။ မ်က္လံုးကြယ္သူကို အကန္းေခၚ၍ စကားမေျပာႏိုင္သူကို ငအဟုေခၚသည္။ အသားအေရာင္၊အ၀တ္အစား၊ယူနီေဖာင္းျဖင့္ လ႔ူတန္းစားသတ္မွတ္သည္။ေငြမရွိလွ်င္ေအာက္တန္းစားဟုယံုၾကည္ၾကသလို ေငြရွိလွ်င္ သူခိုးဟုသမုတ္တတ္ျပန္သည္။ အမ်ိဳးဘာသာေစာင့္ေရွာက္သည္ေျပာလွ်က္ ဘုရားေစတီအထက္ပစၥယံမိန္းမ,မတက္ရ ဆိုင္းဘုတ္တင္တတ္သည္။ မိန္းမ၏အ၀တ္အစားလံုျခံဳျခင္း၊ ဖိုမခြဲျခားျခင္းတို႔ႏွင့္သာ ယဥ္ေက်းမႈဟု သတ္မွတ္ေလ့ရွိသည္။ ႏိုင္ငံျခားသီခ်င္းမ်ားကို အခေၾကးေငြယူကာ ေကာ္ပီကူးသီဆိုကိုယ္ပိုင္လုပ္သည္။ ကြန္ပ်ဴတာေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ားကို တရားမ၀င္ သိလွ်က္ခိုးသံုးသည္။
ျမန္မာတို႔ ေလာကပါလတရားတို႔ ကြ်ံခဲ့ျပီေလာ။ အစြန္းေရာက္ခဲ့ျပီေလာ။ ေရွးဆံုးမစာတို႔ႏွင့္ညီသေလာ။

ဘုန္းႏွင့္တန္ခိုး

ဟက္ကာတို႔သည္ သူတပါး၏ကြန္ျပဴတာကိုထိုးေဖါက္ ၀င္ေရာက္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္။
သို႔ေသာ္ သူတကာ၏ကြန္ျပဴတာသို႔ လက္တည့္စမ္း ၀င္ေဖါက္ယူ၍ အေၾကာင္းမဲ့ထိခိုက္ေအာင္လုပ္သူတို႔အား ယုတ္ညံ့သူဟက္ကာအျဖစ္သတ္မွတ္သည္။ သီလေစာင့္သူသည္ အေသးဆံုးသီလကိုပင္လံုေအာင္ထိန္းကာ မိမိစိတ္ကိုျမွင္တင္သည္။
စိတ္တန္ခိုးရွင္မ်ားသည္ မိမိ၏ စိတ္စြမ္းအင္တို႔ကို အေၾကာင္းမဲ့အသံုးမခ်တတ္။ စည္းရွိရ၍ စည္းေဖါက္လွ်င္ ဘုန္းနိမ့္သြားမည္သာတည္း။

Lao Tzu, Dialectic နွင့္ Buddha

ေလာင္ဇူးက ေအာက္ပါအတိုင္းဆိုခဲ့သည္။
Watch your thoughts; they become words. Watch your words; they become actions. Watch your actions; they become habits. Watch your habits; they become character. Watch your character; it becomes your destiny.” ~~Lao Tzu

The Basic Laws of the Dialectic တြင္ေတာ့..
The Law of the Transition of Quantitative Changes into Qualitative ဟုေရးထားသည္။
အၾကိမ္ၾကိမ္အဖန္ဖန္ (အက်င့္)လုပ္ပါလွ်င္ (မွားသည္မွန္သည္ျဖစ္ေစ)အရည္အခ်င္းတက္လာမည္ျဖစ္သည္။

ဗုဒၶကဤသို႔မိန္႔သည္။
ေလာက၌ မေကာင္းမႈျပဳေသာသူအား ဆိတ္ကြယ္ရာအရပ္မည္သည္ မရွိ။ မွန္သည္ျဖစ္ေစ မွားသည္ျဖစ္ေစ မိမိျပဳေသာအမႈကို မိမိကိုယ္တိုင္ သိ၏။ (တိကအဂၤုတၱိဳရ္၊ ၄-ေဒ၀ဒူတ၀ဂ္)
အဆိုပါ၃ရပ္ေပါင္းစပ္သံုးသပ္ၾကည့္ေသာအခါ အေျဖတမ်ိဳးထြက္လာေပသည္။

ျမန္မာတို႔တြင္ အာဏာရွင္တို႔အဆက္ဆက္ စိတ္ဓာတ္ဆင္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္က်င့္သိကၡာမ်ားလြန္စြာက်ဆံုးေနခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရေလသည္။
သူတပါး၏ ပုဂၢလိက အခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း က်ဴးလြန္းလွသည္။ မည္သူမသိ ကိုယ့္ကိုယ္ေစာင့္နတ္ေတာ့သိေနမည္သာတည္း..။
ကာယကံ၊၀စီကံ၊မေနာကံ၊ ကံ.. အလုပ္တိုင္းတြင္ ကိုယ္က်င့္သိကၡာထပ္ပါေစ။ သိကၡာသီလႏွင့္အထပ္ထပ္အၾကိမ္ၾကိမ္လုပ္ပါေလ..။
ကိုယ္က်င့္သိကၡာျမင့္မားလာေသာသူသည္ မိမိ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္တိုင္းေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ႏိုင္ျပီး ကိုယ့္သမိုင္းေကာင္း ကိုယ္ေရးႏုိင္မည္သာ။
သို႔ႏွင့္ ေကာင္းေသာ သင္၏ကံၾကမၼာကို သင္ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးယူသြားႏိုင္မည္။ It becomes your destiny!

kai

About kai

Kai has written 994 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF