သူ႕ကုိ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ ေပးတဲ႕ အေမရိကန္ စစ္ပြဲႏုိင္ ဗီယက္နမ္ကုိ သင္ခန္းစာေပးဖုိ႕ ဆုံးၿဖတ္ေသာ တရုတ္ၾကီး။။။။။။
တရုတ္ျပည္ရဲ႕ လူပုစိတ္တုိ ေခါင္းေဆာင္ၾကီး တိန္ေရွာက္ပိန္က အေမရိကန္စစ္ပြဲ (၁၉၅၉ – ၇၅) ႏုိင္ထားေသာ ဗီယက္နမ္ကုိ တရုတ္ႏုိင္ငံ လုံျခဳံေရး ျခိမ္းေျခာက္သူအၿဖစ္ ပုံေဖၚရန္ အခြင့္ေကာင္းလုိ႕ ၁၉၇၈ခုႏွစ္တြင္ ဆုံးၿဖတ္ခဲ႕သည္။ တရုတ္ အဓိကရန္သူ ဆုိဗီယက္ ျပည္ေထာင္စုအား မိတ္ဖက္အၿဖစ္ ျပတ္ျပတ္သားသား ေရြးခဲ႕ေသာ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ၏ ဗီယက္နမ္ရွိ တရုတ္ လူနညး္စုမ်ားအား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဖိႏွိပ္မႈ၊ နယ္စပ္ ပဋိပက္ခ အၾကမး္ဖက္ ေသြးထုိးလႈံ႕ေစာ္မႈ၊ ကမ္ေဘာဒီးယားႏုိင္ငံရွိ တရုတ္လူ ခမာနီ အစုိးရအား ႏုိဝင္ဘာလတြင္ က်းေက်ာ္သိမ္းေပါက္ အၿမစ္ၿဖဳတ္ ရွင္းလင္းပစ္မႈ တုိ႕ၿဖစ္သည္။ တခ်ိန္ထဲတြင္ ဆုိဗီယက္သည္ တရုတ္ ေျမာက္ပုိင္း နယ္စပ္တြင္ ထုႏွင့္ထည္ႏွင့္ စစ္အင္အား ခ်ထားလ်က္ရွိသည္။ ။။။။။။
တိန္အတြက္ အန္တရာယ္ ရွိေပမဲ႕ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားႏွင့္ ရင့္မွည့္ေနသည္။ ဗီယက္နမ္ကုိ အျပစ္ေပး ဆုံးမ တုိက္ခုိက္ျခင္း အားၿဖင့္ ၄င္းတုိ႕ လိမ္မာေရးျခား ပုိရွိသြားမည္၊ သူတုိ႕မိတ္ေဆြ ဆုိဗီယက္ သုံးစားမရေၾကာင္း ျပႏုိင္မည္၊ တရုတ္ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (ပီအယ္လ္ေအ) ေခါင္းေဆာင္ပုိင္း၏ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ အရည္အခ်င္းကုိ ေဖၚထုတ္ႏုိင္မည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံ ေခတ္မွီတုိးတက္ရန္ ကဖ်က္ယဖ်က္ ျပဳေနေသာ ေမာ္ဝါဒီ စစ္တပ္ ေကဒါမ်ားအား ဖယ္ရွားရန္ တိန္၏ ေသခ်ာ ျပင္ဆင္ထားေသာ မဟာဗ်ဴဟာ ၿဖစ္သည္။ သူက ” ေသသြားတဲ႕ ဂ်ာမန္ဂ်ဴး (ကားမက္စ္ – ကူျမဴနစ္ဝါဒ စတင္ေဖၚထုတ္သူ) က တရုတ္ျပည္အတြက္ ဘာသင္ေပးလုိ႕လဲ ” ေမးျမန္းကာ ေမာ္ဝါဒီမ်ားအား ထိတ္လန္႕ေစခဲ႕သည္။ ဗီယက္နမ္ ႏွင့္ စစ္ပြဲကမွ ပီအယ္လ္ေအအတြက္ တကယ့္ စမ္းသပ္မႈ ၿဖစ္လိမ့္မည္။ ။။။။။။။။။
၁၉၇၉ ဇန္နဝါရီလ အေစာပုိင္းတြင္ တိန္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသုိ႕ အလည္သြားရင္း တရုတ္-ဗီယက္နမ္ ပဋိပခ ၿဖစ္လ်င္ အေမရိကန္ ေဘးထြက္ေနမေန တီးေခါက္ စုံစမ္းသည္။ ကမ္ေဘာဒီးယားႏုိင္ငံတြင္း အၿဖစ္အပ်က္မ်ားေၾကာင့္ မလႊဲမေသြ အခ်ိန္ကုိက္ လုပ္ေစခဲ႕ရသည္။ ဗီယက္နမ္မ်ား ဖႏြမ္းပင္န္ကုိ ဇန္နဝါရီ ၇ ရက္ေန႕ သိမ္းျပီး ဇန္နဝါရီ ၁၄ရက္တြင္ ထုိင္းနယ္စပ္ ေရာက္သည္။ ေဖေဖၚဝါရီ ၁၅ရက္ေန႕တြင္ ႏွစ္၃၀ၾကာ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ မဟာမိတ္ ဆက္ဆံေရးကုိ တရားဝင္ ၿဖတ္ေတာက္ျပီး ဗီယက္နမ္အား သင္ခန္းစာေပး သင္ၾကားရန္ ေၾကျငာသည္။ ႏွစ္ရက္အၾကာတြင္ ပီအယ္လ္ေအ တရုတ္စစ္တပ္ အေျမာက္အမ်ား ဗီယက္နမ္ ေျမာက္ပုိင္းနယ္စပ္ ၿဖတ္ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္သည္။ ။။။။။။။

တရုတ္အေၿမာက္ ငါးပုပ္ေျခာက္

တုိက္ခုိက္သည့္ အခ်ိန္ကာလက တရုတ္နိုင္ငံအား မ်က္ႏွာသာေပးထားသည္။ ဗီယက္နမ္ နယ္စပ္တခုလုံးကုိ ရြာသြန္းေသာ မုိးရာသီ မစတင္ေလး ၿဖစ္ၿပီး စက္ယန္းဒရား အင္အားၿပဳ ဆုိဗီယက္ စစ္တပ္ စုရုံးေနသည့္ တရုတ္ျပည္ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ႏွင္းမ်ားအရည္ေပ်ာ္ေနသည့္ ေႏြဦးေပါက္ အခ်ိန္ မေရာက္မွီေလးတြင္ ၿဖစ္သည္။ ပီအယ္လ္ေအ တရုတ္စစ္တပ္၏ အားနဲခ်က္မ်ားကုိ ကမ္ေဘာဒီးယားတြင္ ေျမၿပင္တုိက္ခုိက္ေရးတပ္ အမ်ားဆုံး ပုံေအာထားသည့္ ပီေအဗီအန္ ဗီယက္နမ္စစ္တပ္ အေနအထားႏွင့္ တိန္ ႏႈိင္းယွဥ္ ခ်ိန္ဆခဲ႕သည္။ အင္အား ခုႏွစ္ေသာင္းရွိ စစ္တပ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္မမ်ားသာ ဗီယက္နမ္ျပည္တြင္း က်န္ရစ္ျပီး တုိက္ရည္ခုိက္ရည္ ျပည့္္ဝေနေသာ စစ္ျပန္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕ထားသည့္ အမ်ားဆုံး တသိန္းခန္႕ရွိ လူ ၃၅၀၀ ပါ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး တပ္မမ်ားလဲ ရွိမည္ၿဖစ္သည္။ ။။။။။။
ေဖေဖၚဝါရီ ၁၇ တြင္ ပီအယ္လ္ေအအင္အား ႏွစ္သိန္းပါ တပ္မ ႏွစ္ဆယ္က တင့္ကား ေလးရာ၊ အေျမာက္ၾကီး တေထာင့္ငါးရာ အကူအညီၿဖင့္ အာရုံမတက္ခင္ ေဒသတြင္း ျမဳိ႕ၾကီးငါးၿမဳိ႕သုိ႕ ဦးတည္ တုိက္ခုိက္သည္။ ဗီယက္နမ္၏ စစ္ပြဲအေတြ႕အၾကဳံရွိ ေခတ္မွီ ေလေၾကာငး္ကာကြယ္ေရး စနစ္ေၾကာင့္ ပီအယ္လ္ေအ ေလယာဥ္မ်ား မပ်ံသန္းဘဲ ေျမျပင္တြင္သာ ထားရသည္။ ။။။။။။
တရုတ္တုိ႕က အဓိက လမ္းမမ်ားကုိ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္ျခင္း၊ လူေနထူထပ္ရာမ်ားကုိ စီးနင္းျခင္း၊ အမိန္႕ေပး ကုန္းျမင့္မ်ားအား သိမ္းပိုုက္ျခင္းတုိ႕ၿဖင့္ သမားရုိးက် စစ္ပြဲ စစ္ဆင္ေရး ၿဖစ္သည္။ ပီအယ္လ္ေအမွ လူလႈိင္းအင္အားသုံး တုိက္ခုိ္က္ကာ ဗီယက္နမ္တုိ႕က တရုတ္တပ္ ေနာက္ပုိင္းကုိ အလစ္ဝင္ေရာက္ တုိက္ခုိက္မႈ မ်ားေၾကာင့္ ပထမ ရက္ပုိငး္မ်ားအတြင္း တရုတ္ သုံးေထာင္ခန္႕ ေသဆုံးဖြယ္ရွိသည္။ ဗီယက္နမ္ အမ်ဳိးသမီး လက္ေၿဖာင့္သမ တဦးေၾကာင့္ တရုတ္ တင့္ကားဗုိလ္ ရွစ္ဦး ေသဆုံးခဲ႕သည့္ အက်အဆုံးမ်ားသည့္ တုိက္ခုိက္ေရးဗ်ဴဟာ ဥပမာ ရွိသည္။ သူမကုိ အရာရွိေတြ ေသလုိ႕ စိတ္ဆုိးေဒါသထြက္လတဲ႕ တင့္ကား တပ္သားမ်ား မိတဲ႕အခါ ေျမျပင္မွာ သပ္ရုိက္ခ်ည္ေႏွာ္င္ျပီး တင့္ကားၿဖင့္ တက္ၾကိတ္ သတ္ပစ္လုိက္ၾကသည္။ ။။။။။။။
တရုတ္တပ္မ်ား စုစည္းရာ ေနရာမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ခ်ီ စစ္ေၾကာင္းမ်ား ေႏွးသြားေအာင္ တရပ္စပ္ ထုေထာင္း ပစ္ခတ္ေနသ္ ပုိမုိေခတ္မွီ အေတြ႕အၾကဳံရွိေသာ ဆုိဗီယက္လုပ္ ဗီယက္နမ္ အေျမာက္ၾကီးမ်ားဒဏ္ကုိ တရုတ္အေျမာက္တပ္ အလူးအလဲ ခံရသည္။ ရန္သူ႕ ဆက္ဂါ အဆင့္ျမင့္ ပဲ႕ထိန္း တင့္ကားဖ်က္ ဒုံးက်ည္ေၾကာင့္ ပီအယ္္လ္ေအ တင့္ကား အနည္းဆုံး တရာ ပ်က္ဆီးသည္။ ေခတ္ေနာက္က်ေနတဲ႕ လက္နက္ကိရိယာ၊ နည္းဗ်ဴဟာ၊ အေလ႕အက်င့္မ်ားကုိ သတိမမူမိတဲ႕ က်ဴးေက်ာ္သူ တရုတ္တုိ႕ဟာ ေမာ္ဝါဒီ ျပည္သူ႕စစ္ လက္စြဲမူေၾကာင့္ ရွင္းလင္း တိက်ေသာ သတ္မွတ္ တပ္ဖြဲ႕စည္းပုံ မရွိဘဲ အျခင္းျခင္း ပြတ္တုိက္မႈဒဏ္ကုိပါ အၾကီးအက်ယ္ ခံရသည္။ ။။။။။။။

အေျမာက္ၾကီးဒဏ္ တရုတ္သည္းခံ

ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ ျမစ္နီျမစ္ ႏွင့္ ဟန္ႏြဳိင္း တုိ႕ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မည့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေဒသတြင္း ျမဳိ႕ၾကီး လုံစမ္း Long Son ကုိ တုိက္ခုိက္ရန္ စစ္အင္အား ခုႏွစ္ေသာင္းရွိ တပ္မ်ား၏ တုိက္ခုိက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္အၿဖစ္ ပီအယ္လ္ေအ တရုတ္တပ္ ၿပင္ဆင္ေျပာင္းလဲခဲ႕သည္။ ဗီယက္နမ္ တတိယ ေရႊၾကယ္ တပ္မက လုံစမး္အာ ကာကြယ္ထားသည္။ ပီအယ္္လ္ေအ တရုတ္တပ္မ်ား ဗီယက္နမ္တပ္မကုိ ခုံခံစစ္အတြက္ အခုိင္အခံ႕ ျပင္ဆင္ထားေသာ ျမဳိ႕တြင္းသုိ႕ ေမာင္းထုတ္ ခဲ႕သည္။  ေဖေဖၚဝါရီ ၂၇တြင္ အေျမာက္ႏွင့္ အျပင္းအထန္ ပစ္ခတ္ျပီး တပ္ကားတပ္ရင္း တရင္း လုံစမ္း ေျမာက္ဖက္ ဆင္ေျခဖုံးကုိ ပီအယ္လ္ေအတပ္မ်ား သိမ္းပုိက္ခဲ႕သည္။ ဗီယက္နမ္တပ္မ်ား ရက္ပုိင္းအတြင္း အဝိုင္းခံရျပီး မတ္လ ၂ရက္ေန႕တြင္ အျပီးသတ္ ဝိုင္းပတ္ ေခ်မႈန္းရန္ ပီအယ္္္လ္ေအတပ္မ်ား ခ်ီတက္လာသည္။ အညွာအတာ ကင္းမွဲ႕လွတဲ႕ တအိမ္ဆင္း တအိမ္တက္ သုံးရက္ၾကာ တုိက္ပြဲတြင္ ဗီယက္နမ္ ေရြၾကယ္တပ္မကုိ တရုတ္တုိ႕ ေခ်မႈန္းလုိက္ျပီး လုံစမ္းျမဳိ႕ကုိ အုတ္က်ဳိးအုတ္ပုံအသြင္ ၿဖစ္ေစခဲ႕သည္။ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ ျမစ္နီသုိ႕ က်ဴးေက်ာ္ရန္ လမ္းပြင့္သည့္ ျမဳိ႕ေတာင္ဖက္ ကုန္းျမင့္အား မတ္လ၅ရက္တြင္ သိမ္းပုိက္သည္။ အဲဒီက်မွ တရုတ္က ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း ေဆာင္ရြက္မႈ လုံေလာက္ၿပီ ေၾကျငာျပီး ဆယ္ရက္အတြင္း တပ္မ်ား ျပန္လည္ဆုတ္ခြာရန္ အမိန္ေပးခဲ႕သည္။ ။။။။။။။။
ထိခုိက္က်ဆုံး စာရင္း မည္သည့္ဖက္မွ မေၾကျငာခဲ႕ေပ။ ခုႏွစ္ေထာင္ မွ တေသာင္းငါးေထာင္ အၾကား က်ဆုံးဒဏ္ရာ ရတယ္လုိ႕ ပီအယ္္လ္ေအက ဝန္ခံေပမဲ႕ တရုတ္ ႏွစ္ေသာင္းရွစ္ေထာင္ ေသဆုံးၿပီး ေလးေသာင္းသုံးေထာင္ ဒဏ္ရာရမယ္လုိ႕ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား ခန္႕မွန္းသည္။ ဗီယက္နမ္ျပည္သူ တသိန္း ေသဆုံးလုိ႕ လူထုအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္ သတင္းလႊင့္ခဲ႕တာက လြဲလုိ႕ ထိခုိက္ေသေၾကမႈ စာရင္း ဗီယက္နမ္တုိ႕ မထုတ္ျပန္ခဲ႕ပါ။ ပီအယ္လ္ေအ တရုတ္တပ္ရဲ႕ ေျမလွန္စနစ္နဲ႕ တုိက္ခုိက္ရာ လမ္းတေလ်ာက္ က်န္ခဲ႕ေသာ အပ်က္အစီးပုံမ်ားကုိ ဗီယက္နမ္တုိ႕ ေၾကျငာတဲ႕ ထိခုိက္ေသဆုံး စာရင္း မွန္ေၾကာင္း အေထာက္အထားအၿဖစ္ ျမင္သူမ်ားရွိသည္။ ။။။။။။။
ဗီယက္နမ္တုိ႕ အေနနဲ႕ (ပင္ကုိယ္သဘာဝ အရ) တုိက္ခုိက္ႏုိင္စြမ္း ႕ ရွိေနေသးေပမဲ႕ သူတုိ႕ကုိ ကာကြယ္ဖို႕ မိတ္ေဆြ ဆိုဗီယက္ ဝင္တုိက္မေပးကုိ စစ္ပြဲမွ ထင္ရွားေစသည္။ ပဋိပက္ခအတြင္း ဆိုဗီယက္ေပးတာ ေလေၾကာင္းမွခ်ေပးေသာ အေထာက္အပံ႕ ပစ္စည္းမ်ားသာ ၿဖစ္သည္။ တိန္က ဆိုဗီယက္တုိ႕ အဆုံးသတ္ျပီလုိ႕ စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးလုပ္ ခဲ႕သည္။ ။။။။။။။
ေသခ်ာတာ ပီအယ္္လ္ေအ တရုတ္တပ္ သူ႕ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ခဲ႕သည္၊ သုိ႕ေသာ္ ဗီယက္နမ္တုိ႕က တရုတ္ကုိစစ္ပြဲ သင္ခန္းစာ ေပးခဲ႕သည္.. ဒါကုိ တိန္က သူ႕ရဲ႕ ပုိၾကီးတဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ အသုံးခ်ခဲ႕သည္။ စစ္ပြဲသင္ခန္းစာက တိန္ကုိ မာေက်ာခက္ထန္လွတဲ႕ ေမာ္ဝါဒီ စစ္သားေဟာင္းမ်ား ဖယ္ရွား ရွင္းလင္းခြင့္ၿ႔ုပဳေစျပီး ေခတ္မွီ စစ္သားပီသေသာ ပီအယ္လ္ေအ တရုတ္တပ္မေတာ္သစ္ စတင္ႏုိင္ခဲ႕သည္။ ယေန႕ ရလဒ္အားၿဖင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈေၾကာင့္ ေပၚထြက္လာသည့္ ႏုိင္ငံအတြက္ နည္းပညာ အဆင့္ျမင့္၊ လုပ္ငန္း ကၽြမး္က်င္၊ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေခတ္မွီဆန္းသစ္လွေသာ တရုတ္ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕ ၿဖစ္လာေစသည္။။ ။။။။။။။
တရုတ္မၾကဳိက္သူ ေၾကးမုံဂ်ီး၏ဘဲ ပီအယ္လ္ေအ စစ္ေရးအကဲခတ္ ဦးေၾကာင္ၾကီး (ခ) တိန္ေရွာက္ဝ *B-) cool 

၉ကား။ ။။ http://www.historynet.com/war-of-the-dragons-the-sino-vietnamese-war-1979.htm

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF