အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္အျဖစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ျငင္းခုန္ေျပာၾက။ ေ၀ဖန္ေဆြးေႏြးၾကသည္မွာ လူ႕ဓမၼတာျဖစ္သည္။
အႏိုင္ရမႈ၊ ေက်ာ္ၾကားမႈဆီသို႔ဦးတည္မသြားပဲ အေျဖတခုထြက္ရန္ရည္ရြယ္ေသာ ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္မႈတို႔သည္ ေကာင္းေသာလူမႈဘ၀ အေျခအေနတို႔ကိုဖန္တီးႏိုင္သည့္ စြမ္းအားစြမ္းအင္မ်ားျဖစ္ေလသည္။
အတိုက္အခံျပဳျခင္း၊ ေဆြးေႏြးညိွနိႈင္းစကားေျပာျခင္းတို႔ျဖင့္သာ ကိစၥမ်ားေျမာင္ အေျဖထြက္ ေျပလည္သြားစရာ အေၾကာင္းရင္းရွိပါသည္။ ပညာလိုလား စိတ္ႏွလံုးသားႏွင့္ေဆြးေႏြးျခင္းတို႔သည္ တိုးတက္ျခင္းကိုလည္း ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။
ထိုသို႔စြမ္းႏိုင္သည္ကို “ျငင္းခုန္ျခင္း အႏုပညာ”ဟု ဆိုပါမည္။

ျမန္မာတို႔ျငင္းခုန္ၾကသည္။
သို႔ေသာ္ သမိုင္းတေလွ်ာက္ စံနစ္တက် စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း အခ်က္အလက္စုေဆာင္းျခင္းအားနည္းခဲ့ၾကျခင္းႏွင့္ ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္၊အာဏာရွင္တို႔စံနစ္၏(ေက်ာင္းတြင္းစကားရည္လုပြဲေလးမွ်ပင္ ခြင့္မျပဳ၀ံ့ခဲ့သည့္)ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ ဦးတည္ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္အျပဳအမႈအေလ့အက်င့္တို႔ကို သင္းသတ္သည့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစံနစ္ေၾကာင့္ “ျငင္းခုန္ျခင္းအႏုပညာ”ကြ်မ္းက်င္္မႈအားနည္းသည္ဟုဆိုခ်င္ပါသည္။
ထိုထိုေသာအေၾကာင္းရင္းတရားတို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာတို႔စကားေျပာရာ၌ ျငင္းခုန္ရသည့္အေျခအေနေရာက္လာလွ်င္ မညီမညြတ္ ျငင္းခုံခိုက္ရန္ ျဖစ္ပြားျခင္းဟူေသာ အက်ိဳးတရားဖက္ကူးေျပာင္းသြားေလ့ရွိသည္။ အယူသေဘာကြဲလြဲျခင္းျခင္းမွသည္ “ရန္ငါစည္း”၀င္လာကာ အုပ္စုကြဲျပား တင္းျပတ္ ျပတ္သြားသည့္အျဖစ္တို႔ လူမႈေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရးနယ္တို႔တြင္ မ်ားစြာေတြ႔ၾကရပါလိမ့္မည္။ အခ်ိဳ႔သူတို႔သည္ ထုိေသာနိမိတ္အေျခတို႔ကို ၾကိဳျမင္မိသျဖင့္ ေ၀ဖန္ေရးမျပဳျဖစ္ေအာင္ တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္း လုပ္မိသည္တို႔ပင္ျဖစ္လာသည္လည္း ရွိ၏။ အာဏာရွင္စံနစ္၏အသီးအပြင့္မ်ားဟုသာဆိုခ်င္မိပါေတာ့သည္။

“၀န္ခံျခင္း အႏုပညာ”
ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္ၾကရာတြင္ မိမိမွားသည္ကို “မွားမိပါသည္”၀န္ခံေျပာျခင္းသည္လည္းတိုးတက္ရာလမ္းေပၚေရွ့ရႈသြားႏိုင္ေလသည္။ ၀န္ခံျခင္းအားျဖင့္ က်သြားေသာ လူ႔သိကၡာ
ဟူသည္ မရွိစေကာင္း..။
ေဂါတမဗုဒၶ ဘုရားရွင္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၂၅၀၀ေက်ာ္ကပင္ ရဟန္းသံဃာတို႔အတြက္ စည္းကမ္း(၀ိနည္း)မ်ားခ်ထားေပးခဲ့သည္။ ထို၀ိနည္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖါက္က်ဳးလြန္မိလွ်င္လည္း အျပစ္ေျဖေလွ်ာ့ႏိုင္ရန္ ၀န္ခံျခင္း(အာပတ္ေျဖျခင္း) ျပဳရန္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္တကြသတ္မွတ္ေပးထားခ်က္ရွိ၏။
ကမၻာ့ကိုးကြယ္သူအမ်ားဆံုးဘာသာၾကီးတြင္လည္း Confession လုပ္ျခင္းျဖင့္ မိမိ၏ညစ္ႏြမ္းမႈတို႔ ေလွ်ာ့နည္းေျပေပ်ာက္ေစရန္ သတ္မွတ္ထားခ်က္ရွိပါသည္။
အမွားကို ၀န္ခံျခင္း၊ အမွန္ကို လက္ခံျခင္းသည္ လူသား၏ေကာင္းေသာ အသိသညာ၊သတိရွိေသာ အႏုပညာပင္ျဖစ္ေလသည္။

“မိတ္ငါစည္း”
အမွန္တကယ္တြင္ Aggree to Disgree စကားသည္ရွိ၏။ အခ်က္အလက္တို႔ႏွင့္ စံနစ္တက်ေကာက္ယူထားေသာ စစ္တမ္းတို႔သည္ရိွ၏။လူအမ်ားသိသာေအာင္ထုတ္ျပန္ထားေသာသတင္းအခ်က္အလက္တို႔သည္လည္းရွိ၏။ ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အလိုက္ ကြ်မ္းက်င္ၾကေသာ ပေရာဖက္ရွင္နယ္-ပညာသည္ တို႔သည္လည္း ရွိ၏။
မိတ္ေဆြ(မိတ္)ႏွင့္မိမိ(ငါ)- “မိတ္ငါစည္း”ေဘာင္တြင္ေနၾကပါမူ ျငင္းခုန္အျငင္းပြားၾကသည္တို႔တြင္ အခ်က္အလက္စြဲကိုင္ေျပာသူကို သတင္းစကားသယ္ယူလာသူအျဖစ္သာ ျမင္ၾကရန္အေၾကာင္းရွိပါသည္။
“သတင္းစကားသယ္ေဆာင္လာသူကို ဘယ္ေသာအခါမွ မသတ္စေကာင္း..။ ”
သတင္းစကားသည္ အခ်က္အလက္ျဖစ္၍ အခ်က္အလက္ကို ဦးတည္တိုက္ခိုက္ေဆြးေႏြးၾကရန္သာရွိသည္။ သတင္းသယ္လာသူ လူသားသည္ ရန္သူမဟုတ္ေပ။
သုိ႔ေသာ္.. အေျခအျမစ္မရွိ မသိႏုိင္ေသာတေနရာမွ တိုက္ခိုက္ေ၀ဖန္သူမ်ား(ပစ္စာပို႔သူမ်ား)ကို စာရင္းတင္တြက္ရန္မွ်ပင္မလိုေခ်။ မိမိ၏ရပ္တည္ တည္ရွိမႈကိုပင္မျပရဲေသာသူ၏ ေဆြးေႏြးေ၀ဖန္မႈတို႔ကို စည္း၀ိုင္းတြင္း၌ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ပင္မသင့္ပါ။

ျငင္းခုန္ၾကရာတြင္ မိမိမွ စိတ္ရင္းေကာင္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုျခင္း ယုတၱိေဗဒနည္းက် က်ဳိးေၾကာင္းဆင္ျခင္ျခင္းတို႔ျဖင့္ အမွန္ တရားကို ဆန္းစစ္ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။ ေပါင္းစု စည္း႐ုံးျခင္းႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။  အက်ဳိးစီးပြား ျဖစ္ထြန္း၍ မိတ္ေဆြတိုးေစႏုိင္ပါသည္။
(Freedom)လြတ္လပ္ျခင္းဟူသည္ သေဘာထားကြဲလြဲျခင္း ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္ျခင္း ညိွႏႈိင္းစကားေျပာျခင္းတို႔ျဖင့္ အထပ္ထပ္အျမဳေတက်ေအာင္ တည္ေဆာက္ထားျခင္းသာျဖစ္သည္။
လူတဦးခ်င္းစီ၏ လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္ အခြင့္အေရးကို ျမတ္ႏိုးပါလွ်င္ မိတ္ငါစည္းေဘာင္တြင္းသာ ေနထိုင္ ျငင္းခုန္ေ၀ဖန္ေထာက္ရႈၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။

“ေခါင္းေဆာင္မႈအႏုပညာ”
စကားေျပာကြ်မ္းက်င္သူဟူ၍လည္းရွိပါ၏။ အဆိုပါကြ်မး္က်င္သူတို႔မွာ လူတဖက္သားကို ဆြဲေဆာင္စည္ရံုးႏိုင္စြမ္းရွိသူျဖစ္လွ်င္ ေခါင္းေဆာင္အရည္အခ်င္းတခုျပည့္သူဆိုရေပမည္။ေခါင္းေဆာင္တို႔တြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈ
အႏုပညာရွိ၏။ ေခါင္းေဆာင္ဆိုသည္ကို မိမိကိုယ္ႏိႈက္က ျပန္သတ္မွတ္ရသည္မဟုတ္..။ ေခါင္းေဆာင္ဆိုသူမ်ားကို စင္ျမင့္ေပၚတင္ျပီး တဦးႏွင့္တဦး စကားစစ္ထိုး ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္ၾကေစကာ လူအမ်ားစုအဆံုးအျဖတ္ရယူႏိုင္ပါသည္။ အဆံုးအျဖတ္ကုိ မဲခြဲခ်ျခင္းျဖင့္ တိက်ေသာရလဒ္ထြက္သြားမည္ျဖစ္ေပသည္။

“မီဒီယာ”
ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္ရာတြင္ လူအမ်ားစုရပ္တည္ရာဖက္သည္ အမွန္မ်ားသည့္ဖက္(သို) အႏိုင္ရသူဖက္ျဖင့္သင့္သည္။ ထိုသို႔ဆိုရာတြင္ လူအမ်ားစုဆိုသည္ မည္သည့္ေနရာေဒသမွ အေရအတြက္နည္း၊ စင္ျမင့္ေအာက္မွ ပရိႆတ္ေလာ။ မိမိပါတီမွ
သူမ်ားသာေလာ၊စသျဖင့္သတိျပဳစရာျဖစ္လာသည္။ထိုအခါလူထုပရိသတ္ၾကီးႏွင့္အေရအတြက္အမ်ားစုကို (မည္သည့္ဘက္လိုက္မႈမွမပါ )တိုက္ရိုက္အသိေပးရသည့္ မီဒီယာ၏အခန္းက႑သည္အလြန္အေရးပါလာပါသည္။ ဒီမိုကေရစီတြင္ လူအမ်ားစု၏ဆႏၵအတုိင္းအႏိုင္ေပးရန္ရွိရေသာ္ျငား လူနည္းစု၏ သေဘာထားႏွင့္မွတ္ခ်က္ကိုလည္း ႏွိပ္ကြပ္ပစ္ပယ္လိုက္ရသည္မဟုတ္ပါ။အသိအမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည္။ လူတဦးျခင္းစီ၏ သဘာထားမွတ္ခ်က္မွ်ကိုပင္အသိအမွတ္ျပဳရမည္။ မီဒီယာတြင္ေဖၚျပမွတ္တမ္းတင္ရသည္။အႏိုင္ရသူသည္ မိတ္ဖက္တဖက္သားတည္ရွိေဆြးေႏြးေပးမႈေၾကာင့္သာ လူထုအမ်ားစုမွ အႏိုင္ေပးလိုက္သည္မဟုတ္ပါလား..။
သို႔ျဖစ္၍ ပြင့္လင္းေသာႏွလံုးသားျဖင့္ ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္ျခင္းတို႔တြင္ “ရံႈးသူမရွိ။ ႏိုင္သူသာရွိ”သည္။

လြတ္လပ္စြာ ေတြးယူေဖာ္ထုတ္ သေဘာထားကြဲလြဲၾကရင္း “ျငင္းခုန္ျခင္း အႏုပညာ”ကို ခံစားၾကပါစို႔..။ ♦

kai

About kai

Kai has written 992 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF