ၿမန္မာတို႔၏သမိုင္းေကာင္းဗိသုကာသို႔မဟုတ္ပံုရိပ္သမိုင္းရွင္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသာလွ်င္ၿဖစ္သည္၊ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ေခတ္တစ္ေခတ္၏ဆႏၵႏွင့္အညီေပၚေပါက္လာေသာ လူထုေခါင္းေဆာင္ၿဖစ္သည္၊အေနာ္ရထာ၊ဘုရင့္ေနာင္၊အေလာင္းဘုရားတို႔သည္ၿမန္မာ့သမိုင္း၏ဗိသုကာမ်ားမဟုတ္ပါ၊လူထုလူတန္းစားမ်ားကိုကိုယ္စားၿပုသည့္လူထုေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္းမဟုတ္ပါသမိုင္းတြင္သက္ဦးဆံပိုင္ပေဒသရာဇ္မ်ားၿဖစ္ၾကသည္၊    ပေဒသရာဇ္မ်ားသည္ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားကိုကာကြယ္ရန္ စစ္ခင္းသည္ သိမ္းပိုက္သည္၊ ေခတ္သစ္ၿမန္မာႏိုင္ငံကိုေမြးဖြားသူမ်ား မဟူတ္ၾကပါ၊သမိုင္းတြင္ေကာင္းကြက္တစ္ခုေတာ့ရွိေကာင္းရွိမည္ သို႔ေသာ္လူထုလူတန္းစားမ်ာအတြက္မဟုတ္ပါ၊ ပေဒသရာဇ္မ်ားေခတ္တြင္ၿပည္သူသည္ ေက်းကၽြန္ၿဖစ္ၿပီး လူထုေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္မူ ၿပည္သူမ်ားက စစ္မွန္ေသာ အာဏာပိုင္ရွင္မ်ားၿဖစ္ၾကသည္ လြန္္္္္္္္္စြာကြာၿခားပါသည္၊

ထိုပေဒသရာဇ္မ်ားေခတ္ ဘုရင္ကိုသတ္လွ်င္ ဘုရင္ၿဖစ္ေသာ အေမြဆိုးေၾကာင့္ လက္ဦးသူဘုရင္ၿဖစ္လာသည္၊အရည္အခ်င္းညံ့ဖ်င္းေသာေၾကာင့္ ထုိဘုန္းရွင္ရူး ကံရွင္ရူးတို႔၏လက္ထက္တြင္ တိုင္းၿပည္ႏွစ္ေပါင္း120 ကၽြန္သားေပါက္ဘဝသို႔ေရာက္ရသည္၊

ယခုၿမန္မာၿပည္သည္ လြတ္လပ္ေသာ တိုင္းၿပည္အၿဖစ္ ရပ္တည္ေနပါသည္၊ တပ္မေတာ္သည္ဦးေဆာင္ၿပိး အသက္ေသြးေခၽြး မ်ားစြာစြန္႔လႊတ္စေတားကာ လူထုလူတန္းစားမ်ားႏွင့္ လက္တြဲၿပီး အတူတိုက္ပြဲဝင္ခဲ့သည္၊ ထိုလြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲဝင္ တပ္မေတာ္အား အေနာ္ရထာ ဘုရင့္ေနာင္ အေလာင္းဘုရား စသည့္ပေဒသရာဇ္ သက္ဦးဆံပိုင္မ်ား မဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါ၊ လြတ္လပ္ေရး တိုက္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္သည္ လူထုလူတန္းစားမ်ားၿဖင့္ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ၿပိး ၿပည္သူ႔အမႈကိုထမ္းရြက္ေသာ ၿၿပည္သူ႔သားၿပည္သူ႔အမႈထမ္းမ်ားၿဖစ္သည္၊ သက္ဦးဆံပိုင္အာဏာရွင္တို႔၏ အမႈကိုထမ္းရေသာ အာဏာပါးကြပ္သားမ်ား မဟုတ္ပါ၊

ထိုတပ္မေတာ္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အေၿမွာ္အၿမင္ၾကီးစြာ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပိး တပ္မေတာ္၏ ဖခင္အစစ္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သာလွ်င္ၿဖစ္သည္ကို အနာဂတ္၏ေအာင္စစ္သည္အပါဝင္ အနာဂတ္ မ်ဳိုးဆက္သစ္မ်ားက လက္ခံယံုၾကည္ထားလာေစရန္ ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔တြင္တာဝန္ရွိပါသည္၊ ခ်စ္သင့္သည့္ကိုမေဖ်ာက္သင့္ ဘုရင္ေနာင္၏နန္းေတာ္ရာ တူးေဖၚၿခင္းက သမိုင္းဂုဏ္မတင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ေက်ာင္းသားဘဝမွ သည္ က်ဆံုးခ်ိန္ထိ လူထု၏ ယံုၾကာ္ကိုးစားမႈကိုရယုကာ တိုင္းရင္းသား လူထုလူတန္းစားမ်ား၏ ညီညြတ္မႈၿဖင့္ အတူလက္တြဲ ရယူခဲ့ေသာ လြတ္လပ္ေရးသမိုင္းသည္ ၿမန္မာတို႔၏ တန္ဘိုးအရွိဆံုးသမိုင္းၿဖစ္သည္၊ သမိုင္းေကာင္းဆိုသည္မွာ ထိုႏိုင္ငံ ထိုလူမ်ဳိးတို႔၏ အသက္ေသြးေခၽြးကို စြန္႔ကာ ရဲစြမ္းသတၱိေၿပာင္ေၿမာက္စြာ ေရးထိုးခဲ့ေသာ ေမာ္ကြန္းၿဖစ္သည္၊

သမိုင္းကိုဦးေဆာင္သူတို႔သည္ အမွားမကင္းတတ္ေပ ထိုအမွားကို ၿပဳၿပင္ႏိုင္စြမ္းသူသာလွ်င္ သမိုင္း၏သူရဲေကာင္းအစစ္အမွန္ၿဖစ္သည္ဆိုသည္ကို ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရ အေနၿဖင့္ သတိမူရမည္ၿဖစ္သည္၊

အတိုက္ခံကင္းမဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းအၿပင္အဆင္သည္  ကၾကဳိးမဲ့ေသာ ရုပ္ေသးရုပ္ႏွင့္တူေနေပလိမ့္မည္၊

ႏိုင္ငံကိုဦးေဆာင္သူႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္ေရးမ်ားကိုပံုေဖၚသူ ႏိုင္ငံၿပဳသုခမိန္ဆိုသည္မွာ  အတိုက္ခံမ်ားအား စိုးရြံ႔ေၾကာက္လန္႔ၿခင္း မရွိတတ္ေပ၊အတိုက္အခံမရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္း၏ လႊတ္ေတာ္သည္ သုသာန္ တစ္စၿပင္ခဲ့သို႔ၿဖစ္ေနေပမည္၊ထိုေၾကာင့္တိုင္းၿပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးအတြက္ အၿပဳသေဘာေဆာင္ ေဝဖန္အတိုက္ခံၿပဳသည့္ ႏိုင္ငံေရးၿပိဳင္ဘက္မ်ားကို ခ်စ္ၾကည္ပြင့္လင္းစြာ လက္တဲြသင့္သည္။ ဝါဒမတူတိုင္း ရန္သူမဟုတ္ေပ၊ ၿပည္သူ႔အက်ဳိးကို ဖ်က္စီးသူသာလွ်င္ တိုင္းၿပည္ရန္သူၿဖစ္မည္၊ ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္ရွိၿပီး အရည္အေသြးၿပည့္ဝသည့္ ၿပိုင္ဘက္အတိုက္အခံမ်ားအား ေမြးၿမဴႏိုင္ေသာ အ၇ည္အေသြးမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ကိုင္တြယ္ အသံုးၿပဳ ေနေသာ အစိုးရတစ္ရပ္၏ စံ ပင္ၿဖစ္သည္၊ အစိုးရႏွင့္အတိုက္ခံၿပဳသူတို႔၏ အတိုက္ခံၿပဳၿငင္းခံုေဆြးေႏြးမႈ၏ ပန္းတိုင္သည္ ၿမန္မာၿပည္ ၿမန္မာလူမ်ဳိးတို႔၏“ လူတန္းစားႏိုင္ငံေရးဘဝတိုးတက္ၿမင့္မားေရး အတြက္သာၿဖစ္ေစရမည္ၿဖစ္သည္၊

ၿမန္မာၿပည္၏ အတိုက္ခံမ်ားကို အုပ္စုႏွစ္မ်ဳိးခြဲရမည္ၿဖစ္သည္၊ ပထမအုပ္စုတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတိမ်ား ၿပည္ပသို႔ထြက္ေၿပးတိမ္းေရွာင္ေနေသာႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ပညာရွင္မ်ားအဆင့္ၿမင့္ ပညာရပ္မ်ားတတ္ေၿမာက္ၿပီး ႏိုင္ငံၿခားတိုင္းၿပည္မ်ားတြင္အဆင့္ၿမင့္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေဆာင္ေနေသာ တတ္သိပညာရွင္မ်ားကတစ္အုပ္စု၊တစ္ဖက္တြင္ လူမ်ဳိးေရးဦးတည္ခ်က္ကိုေရွ႔တန္းတင္ၿပီး ၿမန္မာၿပည္အားခြဲၿခမ္း စိပ္ၿဖာၿပီး ဗိုလ္လုပ္ခ်င္သူ လက္နက္ကိုင္မ်ားအားတစ္အုပ္စု ထားရမည္ၿဖစ္သည္၊

အဓိကထားရမည္႔အုပ္စုမွာ ပထမအုပ္စုၿဖစ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မင္းကိုႏိုင္ႏွင္ံတိုင္းရင္းသားကိုယ္စားၿပဳ ဦးခြန္ထြန္းဦး စသည့္ လူထုလူတန္းစားကိုယ္စားၿပဳသည့္စစ္မွန္ေသာ လူထုကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္  ၿပည္တြင္းၿပည္ပ ပညာရွင္မ်ား၏ အင္အားကိုစုစည္းကာ လက္တြဲေဆာင္ရြက္သင့္သည္၊ထိုမွတစ္ဆင့္ ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ လူထုလူတန္းစား ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားကို ပိုမိုစုစည္းေစၿပီးႏိုင္ငံတကာ၏ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ အေ၇းယူမႈမ်ားအား  အလံုးစံုပယ္ဖ်က္ေစကာ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားကိုေရွးရႈေသာ ႏိုင္ငံၿခားရင္းႏွီးၿမွပ္ႏံွမႈ မ်ာကို ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူထုလူတန္းစား မ်ားအက်ဳိးအတြက္ ဖိတ္ေခၚလုပ္ေဆာင္ရမည္ၿဖစ္သည္၊

1994 ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ၿမန္မာစစ္အာဏာရွင္တို႔ က်င့္သံုးခဲ့သည့္ တံခါးဖြင့္ဝါဒ စီးပြားေရးပံုစံသစ္သည္ class collaboration လူတန္းစားပူးေပါင္းေရးအသြင္သ႑န္မေဆာင္ပဲ new economic class စီးပြားေရးလူတန္းသစ္တစ္ရပ္ေပၚထြန္းလာခဲ့သည္ ၊ထိုလူတန္းစားမ်ားမွာ oligo poly& oligopsony     လူတစ္စု လက္ဝါးၾကိးအုပ္ ေရာင္းမႈဝယ္မႈ ကိုလက္ဝယ္ပိုင္ဆိုင္ရသည့္  စစ္အာဏာရွင္ အရင္းရွင္မ်ားႏွင့္ ၿပည္တြင္းၿဖစ္ ဘူစြာအရင္းရွင္မ်ားၿဖစ္ၿပီး ထိုသူတို႔ အသက္သြင္းသည့္ power monopoly capitalism အာဏာမူပိုင္ အရင္းရွင္ဝါဒ႒ ေသြးစုတ္ ခ်ယ္လွယ္မႈေအာက္တြင္ လူထုလူတန္းစားအသီးသီး စီးပြားေရးအေခ်ပ်က္ economic distocation  ၿဖစ္ရသည့္ ဘဝသို႔ေရာက္ၿပီး လူတန္းစားတိုက္ပြဲ  class struggle ၿဖစ္ေပၚကာ ၿပည္တြင္းေရး မၿငိမ္သက္မႈမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းၿပည္၏ တိုးတက္မႈ လြန္စြာဆုတ္ယုတ္ေနာက္က်ကန္ေနခဲ့္သည္၊

ဒုတိယအတိုက္ခံမ်ားအား သံုးသပ္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ အ္ဆိုပါ လက္နက္ကိုင္အင္းအားစုမ်ားသည္ မည္သည့္လူမ်ဳိး မည္သည့္လူတန္းစားကိုမွ် ကိုယ္စားၿပဳသူမ်ားမဟုတ္ၾကပါ၊ အဆို္ပါအတိုက္ခံမ်ား၏ ႏွစ္60 လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္မႈတြင္ ၿမန္မာေၿမတစ္လက္မကိုမွ်  ေကာင္းေအာင္လုပ္ႏိုင္ၿခင္းမရွိပါ ထိုသူတို႔ရပ္တည္ေရးအတြက္ ၿပည္သူမ်ားမွ အေၾကာက္တရားၿဖင့္ဆပ္ေၾကးေပးခဲ့ရသည္၊တိုင္းၿပည္၏ သယံဇာတမ်ားအား မိမိတို႔ရပ္တည္မႈ အတြက္ တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္သံုးစဲြခဲ့သည္ကိုၿပည္သူမ်ားအသိပင္ၿဖစ္သည္၊ ထိုေၾကာင့္ ၿပည္ေထာင္စုၿပဳိကြဲလိုသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ၿဖင့္မဟုတ္ဘဲ တစ္စည္းတစ္လံုးတည္းေသာ အမိၿမန္မာၿပည္ ႏွင့္ တစ္စည္းတစ္လံုးတည္းေသာ ၿမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ား ၏ တိုးတက္ေရးကို အေလးထားသည္ဆိုလွ်င္ ၿပည့္ဝေသာဒီမိုကေရစီ အသြင္ၿဖင့္ စစ္မွန္ေသာ လူထုအစိုးရတစ္ရပ္ေပၚေပါက္ လာေစေရးအတြက္ လက္နက္မ်ားကိုစြန္႔ကာၿပည္သူမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာလက္တဲြသင့္သူမ်ားဟုဆိုခ်င္ပါသည္၊

ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္  တိုင္းၿပည္အက်ဳိးစီးပြားကိုရည္ရြယ္ တက္လွမ္းကာ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား အၿမန္ဆံုး ရပ္တန္႔ႏိုင္ေရးအတြက္ အတိုက္ခံမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္အလြန္အေ၇းတၾကီးလိုအပ္ပါသည္၊ အဖမ္းဆီးခံ အတိုက္ခံမ်ားအား အၿမန္ၿပန္ကာ ယံုၾကည္မႈတစ္ရပ္တည္ေဆာက္ရန္ အထူးလိုအပ္ေနၿပိး ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ အလြန္လႈပ္ယမ္းေနေသာ ၾကိဳးတံတားေပၚတြင္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနရၿပီးအတိုက္ခံဆိုသည္မွာ ထိုတံတား၏ လက္ကိုင္တန္းေလးမ်ားၿဖစ္သည္ကို သတိမူရေပမည္၊

သတင္းမီဒီယာမ်ား လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ရုပ္သံ သတင္းစာတို႔၏ ဂုဏ္သိကၡာအား ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ အထူး ဂရုစိုက္သင့္ၿပီၿဖစ္သည္၊

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုမူ ၿပည္ပသတင္း မီဒီယာမ်ားက လူထုလူတန္းစားကို ကိုယ္စားၿပဳေနၿပီး ႏိုင္ငံပိုင္ ရုပ္သံႏွင့္ သတင္းစာမ်ားကမူ စစ္အာဏာရွင္တို႔ ဝါဒၿဖန္႔ရာ ယႏၱယားၿဖစ္ေနသည္၊ႏိုင္ငံတစ္ကာသာမက ၿမန္မာၿပည္သူမ်ားကပင္ ၿမန္မာ့သတင္းအားမယံုၾကည္ၾကပါ၊ v o a  bbc  rfa  dvb  စသည့္ၿပည္ပအေၿခၿပဳ သတင္းဌာနမ်ားကို ယံုၾကည္အားထားေနၾကသည္၊ ၿပည္သူ၏ ယံုၾကည္မႈေပ်ာက္ဆံုးခ်င္းသည္ တိုင္းၿပည္အတြက္ေကာင္းေသာ လကၡဏာမဟုတ္ေပ၊

ႏိုင္ငံပုိင္သတင္းစာတြင္ ေဖကံေကာင္း ႏွင့္ေပါက္စ စစ္အာဏာရွင္လက္ပါးေစ ကေလာင္တစ္ရွဥ္း၏  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေပၚေဝဖန္ေရးသားခ်က္မ်္ားသည္ ၿပည္သူအားအက်ဳိးတစ္စံုတရာမၿဖစ္ထြန္းေသာ အလြန္အဆင့္အတန္းနိမ့္ၾကသည့္ယုတ္ညံ့ေသာေၾကာင့္ ၿပည္သူမ်ား၏ ရြံရွာစက္စုတ္မႈကို ခံရသည္၊ၿမန္မာၿပည္လြတ္လပ္ေရးသည္ နင့္အေဖတိုက္လို႔ရတာမဟုတ္ဟူေသာ ေရးသားမႈသည္ ၿမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအား တိုက္ရိုက္ေစာ္ကားမႈၿဖစ္သည္၊

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ပုဂၢဳိလ္ေရးမုန္းတီး ႏုိင္ပါသည္ ဗိုလ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္မသက္ဆိုင္ပါ၊ၿမန္မိာၿပည္လြတ္လပ္ေရးသည္ ၿမန္မာတစ္မ်ဳိးသားလံုး ေသြးစည္းညိညြတ္စြာတိုက္ခဲ့သည့္သမိုင္းကိုၿမန္မာတိုင္းသိၿပီးၿဖစ္ေသာ္လည္း  ေဖကံေကာင္းႏွင့္ ေပါက္စ

အႏီွတစ္ရွဥ္းတို႔မသိသည္မွာ အဆိုပါတစ္ရွဥ္းသည္ ဖေအ မရွိဘဲေမြးလာသူမ်ားၿဖစ္မည္ထင္ပါသည္၊

သတင္းသမားမ်ားအားလံုးဝလြတ္လပ္ခြင့္ေပးႏိုင္ရမည္ၿဖစ္သည္၊ ၿမန္မာရုပ္သံႏွင့္ စာနယ္ဇင္းမ်ာကို အလံုးစံု လူထုလူတန္းစားအက်ဳိးၿပဳၿဖစ္ေစရန္ အထူးလိုအပ္ေနေပသည္၊

ႏိုင္ငံေရးအၿမင္မတူသူမ်ားအား အၿမင္ၿခားနားမႈကို တိုက္ခိုက္မည့္အစား အစိုးရယႏၱယား လက္ေအာက္ရွိ အက်င့္ပ်က္ဝန္ထမ္းမ်ား ၏ ၿပည္သူလူထုအေပၚ power bullying အင္အားသံုး အႏိုင္က်င့္မႈမ်ားအား ေရးယူေဖၚထုတ္သည့္သတင္းကို ထုတ္လႊင့္သင့္ေပသည္၊ယခုမူ voa bbc  rfa dvb စသည့္ၿပည္ပအသံလႊင့္ဌာနမ်ား၏ ထုတ္လႊင့္ခ်က္ေၾကာင့္လယ္ယာေၿမအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ မတရားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရမႈမ်ား ႏွင့္ လူ႔အခြင့္ေရးခ်ဳိးေဖါက္မႈမ်ားကို  ၿပည္သူမ်ား သိရွိေနရၿခင္းသည္ ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ ၾကဆံုးမႈပင္ၿဖစ္သည္၊

အခ်ဳပ္အားၿဖင့္ ဆိုရေသာ္   ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ ၿပည္သူ၏ယံုၾကည္မႈကို ရရွိရန္ 1963 ခုႏွစ္တြင္ ေဖါက္ခြဲဖ်က္ဆိးခဲ့ေသာ ၿမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးသမိုင္း၏ ဘူမိနက္သန္ အေဆာက္ဦးၿဖစ္ေသာ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အေဆာက္ဦးကို ၿပန္လည္တည္ေဆာက္ၿခင္းၿဖင့္ လူတန္းစားႏိုင္ငံေရးအသြင္သ႑န္တည္ေဆာက္ၿခင္း ၊ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားေသာ မင္းကိုႏိုင္ ဦးခြန္ထြန္းဦး အပါဝင္ အတိုက္ခံမ်ားအား ၿပန္လည္လႊတ္ေပးၿပီး အတိုက္ခံမ်ားအားစည္းရုံးလက္တြဲေခၚေဆာင္ကာ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားကို ပိုမိုေလးနက္ေစကာ ႏိုင္ငံေရးအႏွစ္သာရကို တည္ေဆာက္ၿခင္း၊ပြင့္လင္းလြတ္လပ္ေသာ သတင္းမီဒီယာေခတ္ ကိုတည္ေဆာက္ၿခင္းၿဖင့္ ၿပည္သူ႔ဆႏၵမ်ားကို စစ္စစ္မွန္မွန္ ေဖၚထုတ္ကာ တိုင္းရင္းသား ေသြးစည္းညီညြတ္မႈကို အေၿဖၿပဳေသာ ပိုမိုပြင့္လင္းၿပီး လြတ္လပ္စြာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေသာ ႏိုင္ငံေရးအဝန္းအဝိုင္းကို လူတန္းစားႏိုင္ငံေရးအသြင္သစ္ၿဖင့္ ဒီမီုကေရစီ ႏွင့္ လူ႔အခြင့္ေရး ႏိုင္ငံသစ္ သမိုင္းေကာင္း မွတ္တိုင္ကို တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ၿပည္သူမ်ားေၿပာေသာ ၿပည္သူ႔ ဆနၵ အၿဖစ္ တင္ၿပအပ္ပါသည္၊

စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အၿမန္ေပၚ ထြန္းပါေစ

ကၽြန္ေတာ္ေက်ာ္ဟန္ပါ

About kyawhan21

has written 12 post in this Website..

   Send article as PDF