ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္း ဆုိတာအဓိပၸယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးယူဆလုိ႔ ရတဲ့အရာျဖစ္တယ္။

ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္း ဟာ ၀န္ခံျခင္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ျမန္မာစကားပုံတစ္ခုက သက္ေသျပေနတယ္။ ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းသည္ ၀န္ခံျခင္း ။

ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္း ဟာ လစ္လွ်ဴရႈျခင္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဒီကိစၥမ်ိဳးဆိုတာ အေလးဂရုျပဳရေလာက္ေအာင္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရေလာက္ေအာင္ အေရးမၾကီးဘူးပါဘူးလုိ႔ ဆိုလုိတာျဖစ္ႏိုင္တယ္။

ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္း ဟာ ေမ႔ေလ်ာ့ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ေျပာလုိက္တဲ့ စကားတစ္ခြန္း ဒါမွမဟုတ္ စကားတစ္စု ဟာအေျပာခံရသူ ၾကားႏိုင္ေလာက္ေအာင္မက်ယ္လုိ႔ မၾကားျခင္း လဲျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ၾကားႏိုင္ေလာက္ေအာင္က်ယ္ေပမယ့္ လည္း တဒဂၤအာရုံစုစည္းမႈအားနည္းေနလုိ႔ မၾကားျခင္း တနည္းအားျဖင့္ ေမ႔ေလ်ာ့ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းလုိ႔ ဆုိရတာက အဂၤလိပ္လုိ missing ကုိျမန္မာျပန္တဲ့ အခါကၽြန္ေတာ္ေရြးခ်ယ္လုိက္တဲ့ စကားျဖစ္တယ္။ ေမ႔ေလ်ာ့ျခင္း၊ ေမ႔က်န္ျခင္း ျဖစ္တယ္။ စကားလုံးေရြးခ်ယ္ တာ မွားေကာင္းမွားႏိုင္တယ္။ အာရုံလြင့္ပါးျခင္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္တယ္။

ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္း ဟာ မေထမဲ့ျမင္ျပဳျခင္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ျပန္လွန္ေခ်ပ ေျပာဆုိျပဳမႈရမယ့္ အစား မိမိရဲ့၎ကိစၥရပ္အေပၚ အေလးမထားမႈ တနည္းအားျဖင့္ မေထမဲ့ျမင္ျပဳမႈ ကိုျပသျခင္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။

ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္း ဟာ အလြန္အံ့အားသင့္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ကိုယ္မေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ ကိစၥရပ္တစ္ခုခုကုိ ရုတ္တရက္ၾကားလုိက္ သိလုိက္ရတဲ့ အခ်ိန္မွာ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ တုန္႔ျပန္မႈတစ္ခုခုျပဳလုိက္ရမယ့္ အစား တိတ္ဆိတ္သြားတတ္တာမ်ိဳးျဖစ္တတ္တယ္။ ၾကားလုိက္ သိလုိက္ရတဲ့ ကိစၥရပ္ဟာ ကုိယ့္အတြက္အေရးပါမႈ မ်ားေလေလ ရုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာတိတ္ဆိတ္မႈ အားေကာင္းတတ္တယ္။ တဖက္မွာလည္း စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာလႈပ္ ခတ္မႈအားမ်ားေနတတ္တယ္။

ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္း
ဟာ အတြင္းၾကိတ္ ၾကံစည္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ၾကားသိရတဲ့ အေၾကာင္းရာတစ္ခုကုိ လတ္တေလာ မေျဖရွင္းႏုိင္တာကို သိတာေၾကာင့္ ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ အစီစဥ္ခ်ျပီး ေျဖရွင္းမွ ပိုမိုေကာင္းမြန္မွာကုိ သိျခင္းေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဆိတ္ဆိတ္ေနတတ္ၾကတယ္။ အခ်ိန္အခါေစာင့္ျခင္း လုိ႔လည္း သုံးလုိ႔ရတယ္။

ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္း ဟာ သံေ၀ဂရျခင္း နဲ႔ ရံဖန္ရံခါ သက္ဆုိင္ေနတတ္တယ္။ အလြန္စိတ္မေကာင္းျဖစ္စရာ သံေ၀ဂ ရစရာ ကိစၥတစ္ခုခုနဲ႔ေတြ႔တဲ့ အခါ သာမန္ၾကားေနရတတ္တဲ့ စကားသံမ်ိဳးေတြမၾကားရပဲ တိတ္ဆိတ္သြား တတ္ၾကတယ္။

ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္း ဟာ မလြန္ဆန္ႏုိင္ျခင္း ေၾကာင့္လည္းျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ၾကားသိလုိက္ရတဲ့ အေျခေနနဲ႔ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့အခ်ိန္ခါဟာ တုန္႔ျပန္ေျပာဆုိျခင္းမျပဳႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ျပည့္စုံလုံေလာက္ေနတယ္ ျငင္းဆန္ႏုိင္ျခင္း မျပဳႏိုင္ေလာက္ ေအာင္ ခိုင္လုံေနတာေၾကာင့္ တိတ္ဆိတ္ေနတတ္တာ ျဖစ္ႏုိင္တယ္။

ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္း
ဟာ ေၾကာက္ရြံျခင္း ျဖစ္တတ္တယ္။ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကုိ ေျပာဆိုျပဳမႈသူဟာ ၾကားသိသူအေပၚရုပ္ပုိင္းဆုိရာ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ လြမ္းမိုးမႈမ်ားလြန္းရင္ ခုခံေခ်ပဖုိ႔ မတတ္ႏိုင္ပဲ တိတ္ဆိတ္ေန တတ္ၾကတယ္။

ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္း ဟာ အာရုံက်ပ္ညပ္ျခင္း ေၾကာင့္လည္းျဖစ္ႏုိင္တယ္။ အာရုံက်ပ္ညပ္ျခင္းဆုိတာက တျခားအေရးၾကီးတဲ့ အေၾကာင္းအရာနဲ႔ ကိစၥရပ္ေတြဟာ ၾကားသိသူရဲ့ စိတ္ထဲမွာ အရင္ကတည္းက အျပည့္နီးပါး ၀င္ေရာက္ေနရာယူျပီးျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ ထပ္၀င္လာတဲ့ အေၾကာင္းအရာကို ျပန္လည္တုန္႔ျပန္ႏိုင္မႈမရွိျခင္း၊ အာရုံက်ပ္ညပ္ျခင္း တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့့္ျဖစ္ႏိုင္တယ္။

ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္း ဟာ လုိက္မမွီျခင္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ၾကားသိလုိက္ရတဲ့ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုဟာ ကုိယ္တတ္ကၽြမ္းတဲ့ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုမဟုတ္တာေၾကာင့္၊ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးဖုိ႔မတတ္ႏိုင္တာေၾကာင့္ တိတ္ဆိတ္ေနတာျဖစ္ႏိုင္တယ္။

ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္း ဟာ ပညာရွိျခင္း လည္းျဖစ္ႏုိင္တယ္။ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုကုိ ၾကားလုိက္သိလုိက္ရတဲ့ အခ်ိန္မွာ သာမန္အားျဖင့္ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ တုန္႔ျပန္မႈတစ္ခုခုျပဳလုပ္ရမယ့္ အစား တိတ္ဆိတ္ေနတတ္ ၾကတယ္။ ဒါဟာ တုန္႔ျပန္ေျပာဆုိျပဳမႈလုိက္ရင္ ျဖစ္လာမယ့္ အက်ိဳးဆက္ကုိၾကဳိျမင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ အက်ိဳးမဲ့ ျဖစ္မွာကုိ ၾကိဳသိလုိ႔ တိတ္ဆိတ္ေနတာ ျဖစ္ႏုိင္တယ္။

စာဖတ္သူကေကာဘယ္လုိပုံစံမ်ိဳးနဲ႔ တခါတရံ ပဲျဖစ္ျဖစ္တိတ္ဆိတ္ဖူးပါသလဲ။ ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္း၊ တိတ္ဆိတ္မႈတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို တစ္စုံတစ္ေယာက္ဆီမွာေတြ႔ခဲ့ရရင္ ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းသည္ ၀န္ခံျခင္း လုိ႔ တစ္ထစ္ခ် သတ္မွတ္လုိ႔မရတာေတာ့ေသခ်ာတယ္။ မတူညီတဲ့ အေျခေန၊ အခ်ိန္ခါနဲ႔ လူေတြအေပၚမူတည္ျပီး တိတ္ဆိတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္း ရဲ့ အဓိပၸါယ္ေတြကြဲျပားသြားမွာ ျဖစ္တယ္။ ဆိုခဲ့ျပီးတဲ့အတိုင္း တိတ္ဆိတ္ျခင္းဆုိတာ ေကာင္းတဲ့သေဘာေကာ၊ မေကာင္းတဲ့သေဘာေကာေဆာင္တတ္တာေတြ႔ရတယ္။

About susunosuki

Soe Moe has written 42 post in this Website..

conscious!

   Send article as PDF