ေလာကလူသားအားလံုး အမွန္တရားကို မႏွစ္ၾကိဳက္သူမရွိ၊ သို႔ေပမယ့္ မွန္ကန္ရံုမွ်ျဖင့္ လူသားၿငိမ္းခ်မ္းတိုးတက္မႈ လမ္းစဥ္မဟုတ္ပါ။

ယေန႔ကမၻာ့လူသားအားလံုး လြတ္လပ္မႈႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းတိုးတက္မႈကို အထူးလိုလား ၾကပါသည္။ ဒါကိုပင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဟု ေျပာဆိုက်င့္သံုးေနၾကပါသည္။ လြတ္လပ္မႈဆိုသည္မွာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ေကာင္းစားလြတ္လပ္မႈမဟုတ္ပါ။ လူသားထု တစ္ရပ္လံုးအတြက္ဆိုတာ သိဖို႔လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ အေျခခံလူတန္းလႊာထဲတြင္ အမ်ားဆံုး ၾကားသိေနရပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီေတာ့ မလိုခ်င္ပါဘူးကြာ။ မင္းမွာလဲ အေမတို႔ အစ္မတို႔ ရွိတာပဲ ငါ့မွာလဲ ရွိတာပဲဆိုၿပီး ေျပာဆိုေနၾကပါတယ္။ ဒီလိုလူတန္းလႊာေတြကို ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ အႏွစ္သာရ သေဘာတရားေတြ နားလည္လာဖို႔အတြက္ အထူး လိုအပ္ ပါတယ္။

လြတ္လပ္မႈႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းတိုးတက္မႈဆိုတာ ခြဲျခားေျပာဆိုလို႔ မရပါဘူး။ လြတ္လပ္မႈကို တိုင္းတာရန္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းတိုးတက္မႈသည္ စံျဖစ္ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းတိုးတက္မႈမရွိေသာ လြတ္လပ္မႈသည္ အနစ္သာရမရွိေသာ လြတ္လပ္မႈ၊ လြတ္လပ္မႈဟုႏႈတ္မွေျပာရံုမွ် လြတ္လပ္မႈပင္ ျဖစ္ပါသည္။ လြတ္လပ္မႈကို ဘာနဲ႔တိုင္းတာမလဲဆိုရင္ လူသားအားလံုးၿငိမ္းခ်မ္းမႈနဲ႔တိုင္းတာရမွာပါ။ လူသား ပတ္၀န္းက်င္ကို မၿငိမ္းခ်မ္းေစေသာ လြတ္လပ္မႈေတြကို ဖန္တီးသူတိုင္းဟာ လူသား ေလာကပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ မကိုက္ညီပါဘူး။ ဒါကိုပဲ ဥပေဒႏွင့္အညီ လြတ္လပ္ရမယ္လို႔ ေျပာတာပါ။ ဥပေဒကိုစတင္ေဖာ္ေဆာင္ရျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကလဲ လူသားအားလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းတိုးတက္ေေစဘို႔ပါ။ သို႔ေပမယ့္ အစစ္အမွန္ ၿငိမ္းခ်မ္းတိုးတက္မႈကို မေပးစြမ္းႏိုင္တာ၏ သာဓက တစ္ခုကေတာ့ လူသားအခ်င္းခ်င္း ျဖစ္ပြားေနတဲ့ စစ္ပြဲမ်ားက သက္ေသခံလ်က္ ရွိပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းတိုးတက္မႈကို မေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ လုပ္ရပ္ႏွင့္အေတြးအေခၚမွန္သမွ် အားလံုးသည္လည္း လြတ္လပ္မႈရွိေေသာ လုပ္ရပ္မဟုတ္ပါ။

ဒီေနရာမွာ တစ္ခုျဖည့္စြက္ေျပာဖို႔ လိုပါလိမ့္မယ္။ လြတ္လပ္မႈဆိုတာ ကေတာ့ လူသား အားလံုးမွာ ရွိတဲ့ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႔ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွစ္ရပ္စလံုး လြတ္လပ္ဖို႔ လိုပါမယ္။ ရုပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာလြတ္လပ္မႈ၊ မလြတ္လပ္မႈကေတာ့ ေပၚလြင္ေပမယ့္၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈ ကေတာ့ မေပၚလြင္ေသာ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။

စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ လြတ္လပ္မႈထဲတြင္ မိမိသိေသာ၊ ခံယူေသာ အေတြးအေခၚ သေဘာတရားေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ ဒီအသိ အေတြးအေခၚသေဘာတရားေတြကလည္း အျခားသူမ်ားထံမွ လက္ဆင့္ကမ္း သယ္ေဆာင္ရယူရတဲ့အတြက္ အားလံုးသည္ မွန္ကန္ေသာအသိ၊ လူသားၿငိမ္းခ်မ္းတိုးတက္ေသာ အသိ ျဖစ္ဖို႔ ခဲယဥ္းလွပါတယ္။ လူသားအမ်ားစုသည္ အျခားသူတို႔ အမ်ားသိသလို လိုက္သိေသာအတြက္ေၾကာင့္ အမ်ားႏွင့္ညီလို႔ ငါ့အသိလည္း မွန္မယ္လို႔ ယူဆမရပါဘူး။

ဒါကို ဥပမာတစ္ခုႏွင့္ ထုတ္ျပမယ္ဆိုရင္ လြန္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္ကာလတုန္းက လူသားေတြဟာ ကမၻာႀကီးကိုျပားတယ္လို႔ လကၡံၿပီး သိေနၾကတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ကမၻာႀကီးကို လံုးတယ္လို႔ ေျပာတဲ့ လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးကို သူသိတဲ့ ကမၻာႀကီးလံုးတယ္လို႔ သိတာကိုေျပာတဲ့အတြက္ ေသဒဏ္ေပးၿပီး သတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီအျဖစ္ဟာ ကမၻာႀကီးလံုးတယ္လို႔ သိသူဟာ အမ်ားအသိနဲ႔မညီသူျဖစ္လို႔ ဒီသူရဲ႕ အသိဟာ အမွားလို႔ သတ္မွတ္ၾကျခင္းရဲ႕ မဟာအမွားတစ္ခုပါ။ ဒီလိုလုပ္ရပ္ဟာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈ မရွိျခင္းပါဘဲ။ ထိုသူသိေသာ အသိသည္ အမ်ားလကၡံယံုၾကည္ေသာ က်မ္းဂန္စာေပႏွင့္မညီလို႔ ဆိုေသာ အခ်က္ျဖင့္ ေသဒဏ္ စီရင္ျခင္းသည္ အလြန္မသင့္ျမတ္ေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေန႔အခ်ိန္မွာလည္း ထိုကဲ့သို႔အေၾကာင္းအရာမ်ား မ်ားစြာ ရွိေနဆဲပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေတြ႕ရွိေနရေသာ အေၾကာင္းတစ္ခုကေတာ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ လူသားတိုးတက္ဖို႔၊ လူသားၿငိမ္းခ်မ္းဖို႔ လမ္းညႊန္ေျပာၾကားခ်က္မ်ားသည္ အမ်ားလကၡံ ယံုၾကည္ေသာ ေရွးရိုးစြဲယံုၾကည္မႈမ်ားႏွင့္မတူညီသည္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ျပစ္ဒဏ္မ်ားေပးျခင္း၊ အင္အားႀကီးမားမႈကို အားကိုၿပီး ႏွိပ္ကြပ္ခ်ိဳးႏွိမ္ ေရးသားေျပာဆိုျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဟိုယခင္အခ်ိန္ကာလႏွင့္ ယခုတိုးတက္ေနေသာ ကာလ လူသားတို႔၏ အေျခအေနမွာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာတိုးတက္မႈ၊ လြတ္လပ္မႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ (အသိပိုင္းဆိုင္ရာ) တိုးတက္မႈမွာ ဟိုယခင္အခ်ိန္ႏွင့္မျခားလ်က္ရွိသည္ကို ေလ့လာ ဆန္းစစ္မိပါသည္။

ေနာက္ဆံုး နိယာမသေဘာအရ လြတ္လပ္မႈအစစ္ရရွိရန္အတြက္ဆိုရင္ လူသား အားလံုး တိုးတက္ၿငိမ္းခ်မ္းေစမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ေသာ အသိသေဘာတရား ရရွိၾကမွသာ လူသားလြတ္လပ္မႈ အစစ္အမွန္ကို ခံစားႏိုင္မွာပါ။ လြတ္လပ္မႈအစစ္အမွန္ ရရွိသြားလွ်င္လည္း လူသားေလာက တိုးတက္ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို တည္ေဆာက္သြားၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္အတူ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ(အသိသေဘာတရား)ဆိုင္ရာ ႏွစ္ရပ္စလံုး လြတ္လပ္ၿပီး လူသားတိုးတက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကေစရန္ ရည္သန္လ်က္ ေရးသားအပ္ပါသည္။

 

အၾကံေပး၊ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္လ်က္

About nyanakyaw

has written 5 post in this Website..

   Send article as PDF