လူတုိ႔သည္ မ်ားေသားအားျဖင့္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္သည့္ မာန္မာနေထာင္လႊားမႈ ရွိေသာ သတၱ၀ါမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ စိတ္မာန္ကို မႏွိမ့္ခ်ျခင္းသည္ လူတုိ႔အဖုိ႔ သဘာ၀ျဖစ္ေနပံုေပၚသည္။ လူတုိ႔သည္ သဘာ၀အားျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ အမ်ဳိးျမတ္သည့္ မိသားစုမ်ား ေဆြမ်ဳိးမ်ား ကိုယ္ခႏၶာ ဥပဓိ ရုပ္သြင္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးကို ရရွိျခင္း ႀကီးမားသည့္ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ား အျခားေသာ အခြင့္သာမႈမ်ား၌ ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြား ေထာင္လႊားတတ္ၾကသည္။ ဘ၀ဆုိင္ရာ ရုပ္၀တၳဳပစၥည္းမ်ား၌ မိမိတုိ႔၏ ေအာင္ျမင္မႈမွာ ဂုဏ္ယူ ၀င့္ၾကြား ေထာင္လႊားျခင္းသည္ သူတုိ႔၏သဘာ၀ျဖစ္၏။ သူတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏ မိသားစု အမ်ဳိးအႏြယ္ စည္းစိမ္ဥစၥာ လူမႈအဆင့္အတန္း ရာထူး အျခားေသာ ရုပ္၀တၳဳပစၥည္းဆုိင္ရာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား၌ ဘ၀င္ျမင့္ မာန္ေထာင္လႊားၾကသည္ျဖစ္၍၊ ဘ၀ဆုိင္ရာ ေကာင္းမြန္သည့္ အရာမ်ား၌ မိမိတုိ႔ေလာက္ အလြန္ကံမေကာင္းၾကေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားကို မေလးမစား ရႈံ႕ခ်သည့္ သေဘာျဖင့္ အထင္ေသးသည့္ သေဘာရွိၾကသည္။ လူတုိ႔သည္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ဗဟုသုတ ၾကီးက်ယ္လွသည့္ ပစၥည္းဥစၥာ တန္ခုိးအာဏာႀကီးသည့္ ရာထူးႏွင့္ အဘက္ဘက္နီးပါး၌ အလြန္အေရးပါမႈ တုိ႔ကို ရရွိေသာအခါ ဘ၀င္ျမင့္ ၀ါၾကြားျခင္းကို မၾကာခဏ ျပဳတတ္ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အမွန္တရားကို သိျမင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္တုိ႔၏ မ်က္စိအျမင္၌မူကား ဤလူတုိ႔သည္ ဟန္ခ်ီသြားလာတတ္သူမ်ား အဆံမပါ အသံသာရွိသည့္ အေျမာက္ဆံခြန္မ်ားသာ ျဖစ္ၾကေပသည္။ ထုိသူတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ကိုယ္ကိုသာ အရူးလုပ္ လွည့္စားေနၾကသည္။ အမွန္းအားျဖင့္ သူတုိ႔၏ မာန္မာနသည္ ဘ၀၌ သူတုိ႔ေအာင္ျမင္မႈအား ၾကီးမားသည့္ အဟန္႔အတား အတားအဆီးတစ္ခု ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔၏ လြဲမွားသည့္ မာန္မာနက သူတုိ႔၏အေပါင္းအေဖၚမ်ားမွ စစ္မွန္သည့္ ခ်စ္ခင္-ေလးစားမႈကို သူတုိ႔အား မရရွိေအာင္ ျငင္းပယ္ၾကေပသည္။

ထုိသူတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ထက္ အသက္ႀကီးသူမ်ားအား ရုိေသေလးစားမႈကို မျပၾကကုန္။ ငါသည္ အလြန္႔အလြန္ ပညာတတ္သူျဖစ္၏၊ ငါသည္ ျမင့္ျမတ္ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာသည့္ အမ်ဳိးမွ ေမြးဖြားသူျဖစ္၏၊ ငါသည္ ရုပ္ေခ်ာလွပသူျဖစ္၏ ၊ ငါသည္ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာ၏၊ ငါသည္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူျဖစ္၏ စသည္တုိ႔ကို ေျပာဆုိလ်က္ မိမိတုိ႔ထက္ ပို၍ ရုိေသေလးစားထုိက္သည့္ အျခားသူတုိ႔ကို ႏွင္ထုတ္တတ္ၾကသည္။ ထုိသူတုိ႔သည္ ဤမာန္ေထာင္လႊားသည့္ အမူအရာျဖင့္ အျခားသူတုိ႔ကို အထင္ေသး-ရႈံ႕ခ်တတ္ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤၾကြား၀ါတတ္သူတုိ႔ကို အမွန္တရား သိျမင္ေသာ သူတုိ႔၏ မဟုတ္မမွန္၀ါၾကြားေျပာဆုိတာေတြကို ထုိးေဖါက္သိျမင္ၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္တုိ႔က ေျပာင္ေလွာင္ၾက မထီေလးစားျပဳမူ ဆက္ဆံၾကသည္မွာ အံ့ၾသဘြယ္မဟုတ္ေပ။ ထုိသူတုိ႔မွာ တကယ့္မိတ္ေဆြစစ္မ်ား မရွိၾကပဲ ၊ သူတုိ႔မွာရွိသည့္ မိတ္ေဆြဟူသမွ်တုိ႔သည္ မိတ္ေဆြတုမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူတုိ႔၏ မွားယြင္းတဲ့ မာန္ေထာင္လႊားမႈအတြက္ သူတုိ႔၏ ရန္သူမ်ားအျဖစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲသြားကာ သူတုိ႔ကို စြန္႔ပယ္သြားႏုိင္ေပသည္။

မနာလုိ-၀န္တုိမႈသည္ လူ႔သဘာ၀၏ အစိတ္အပုိင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အမ်ဳိးျမတ္ေသာ ေကာင္းမြန္သည့္ အတတ္ပညာရွိေသာ လူခ်မ္းသာတစ္ဦးကိုသူတစ္ပါးတုိ႔က မႏွစ္မသက္-ေခ်ာပစ္ဂံုးတုိက္တတ္ၾကသည္ ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိလူခ်မ္းသာသည္ မိမိဘ၀၏ ေအာင္ျမင္မႈ၌ မာန္ေထာင္လႊားမႈကို မျပဳသင့္ပဲ ၊ မိမိကိုယ္ကို ႏွိမ့္ခ်မႈရွိသင့္သည္ ။ အမ်ဳိးအႏြယ္နိမ့္က်-အတတ္ပညာနည္းပါေသာ သူဆင္းရဲတစ္ဦးသည္ မိမိကို သူတစ္ပါးတုိ႔က အထင္အျမင္ေသး မထီေလးစားျပဳမူၾကသည့္အခါ ၊ စိတ္မပ်က္သင့္-စိတ္ဓာတ္မက်သင့္ေပ ။ ဘ၀၏မၿမဲေသာသေဘာတရားကို သိျမင္ေသာသူသည္ (ေအာင္ျမင္ေနသည့္ အခါမွာလည္း) ဘ၀င္မျမင့္ ၊ (မေအာင္ျမင္သည့္အခါမွာလည္း) စိတ္ဓာတ္မက်တတ္ေပ။ စစ္မွန္သည့္ႏွိမ့္ခ်မႈ နိ၀ါတ တရားရွိေသာသူသည္ ပညာရွိမည္၏ ၊ သူေတာ္ေကာင္းမည္၏။ ထုိသူသည္ အၿမဲနင္းသြားအပ္သည့္ ေျခသုတ္အခင္းပုဆုိးႏွင့္၎ ဦးခ်ဳိက်ဳိးသည့္ ႏြားလားႏွင့္၎ အစြယ္မရွိေသာ ေျမြႏွင့္၎ တူလွေပသည္။ မာန္မာနသည္ က်ရႈံးျခင္း၏ ေရွ႕သြားျဖစ္၏။ မာန္ေထာင္လႊားသူအတြက္ ေထာင္ေခ်ာက္ေတြ ေခ်ာက္တြန္းမႈေတြ မ်ားစြာရွိသည္။ စစ္မွန္သည့္ ႏွိမ့္ခ်မႈသည္ ေအးျငိမ္းျခင္း ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕ျခင္းကို ယူေဆာင္ေပးတတ္၍ ၊ သူတစ္ပါးတုိ႔၏ ခ်စ္ခင္ေလးစားမႈကို ခံယူရရွိေပသည္။ ဗုဒၶ၏ တရားေတာ္မ်ားမွ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ယေန႔ျဖစ္ေနသည့္ ဘ၀အေျအေနသည္ အတိတ္ဘ၀၏ အက်ဳိးတရားျဖစ္၏  ဟူ၍ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ သိရွိရသည္။ ဤသေဘာကို သိနားလည္လွ်င္ ၊ မိမိကုိယ္ကို ႏွိမ့္ခ်မႈသည္ အလြယ္တကူ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ မိမိကိုယ္ကို ႏွိမ့္ခ်ေသာသူသည္ လူအားလံုးက ခ်စ္ခင္ ျမတ္ႏုိး-ခ်ီးေျမွာက္မစျခင္းကို ခံရ၍ ၊ ေဘးကင္းလံုၿခံဳ-ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕-ေအးၿငိမ္းျခင္း ရွိေသာ ဘ၀မ်ဳိးကို ေနထုိင္သြားရႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကို ႏွိမ့္ခ်ပါ ၊ ဘ၀င္ျမင့္ ေထာင္လႊားျခင္း မျပဳမိပါေစႏွင့္။

About ashinthusitta

အရွင္သုစိတၱ မႏၱေလး has written 8 post in this Website..

ကိုယ့္ဘာသာ စဥ္းစားၾကည့္ၾက...

   Send article as PDF