” အဓိကမထားနဲ႔။”

-လုပ္သင့္တာကိုလုပ္ လုပ္တာ-မလုပ္တာ-လုပ္ခ်င္တာ-မလုပ္ခ်င္တာ ကိုေတာ့ အဓိကမထားနဲ႔။

-စားသင့္တာကိုစား စားတာ- မစားတာ- စားခ်င္တာ-မစားခ်င္တာ ကိုေတာ့ အဓိကမထားနဲ႔။

-ေျပာသင့္တာကိုေျပာ ေျပာတာ-မေျပာတာ-ေျပာခ်င္တာ-မေျပာခ်င္တာကိုေတာ့ အဓိကမထားနဲ႔။

-ျဖစ္ရမွာေတြေတာ့ ျဖစ္မွာပဲ၊ ျဖစ္တာ-မျဖစ္္တာ-ျဖစ္ခ်င္တာ-မျဖစ္ခ်င္တာေတြကို ေတာ့ အဓိကမထားနဲ႔။

-မွားတာေရာ မွန္တာေရာ ေတြ႕ႀကံဳဖို႔သက္သက္
ပါပဲ၊ မွားတယ္ မွန္တယ္ဆိုၿပီး အမွားအမွန္ကို
အဟုတ္ထင္-ၿငိတြယ္-အဓိကထားေနရမွာ မဟုတ္။

-လည္တာေရာ၊ အ တာေရာ ေတြ႕ႀကံဳဖို႔သက္သက္
ပါပဲ၊ လည္လိုက္တာ အလိုက္တာဆိုၿပီးအတည္ယူ
ဆုပ္ကိုင္ – အဓိကထားရမွာ မဟုတ္ဘူး။

-လုပ္သင့္တာကိုလုပ္ႏိုင္ဖို႔ကိုသာ အဓိကထား၊
လုပ္ခ်င္တာ-မလုပ္ခ်င္တာကို အဓိကမထားနဲ႔။

-ျဖစ္သင့္တာ ျဖစ္ဖို႔ကိုသာ အဓိကထား၊
ျဖစ္ခ်င္တာ-မျဖစ္ခ်င္တာကို အဓိကမထားနဲ႔။

-သိသင့္တာသိဖို႔ကိုသာအဓိကထား၊
သိခ်င္တာ- မသိခ်င္တာကို အဓိကမထားနဲ႔။

-လုပ္တာမလုပ္တာ၊ျဖစ္တာမျဖစ္တာ၊နားလည္တာ
နားမလည္တာေတြအေပၚ အဓိကထားေနမႈကို စြန္႔မွ
လုပ္သင့္တာ မလုပ္သင့္တာ၊ ျဖစ္သင့္တာ မျဖစ္
သင့္တာ၊ နားလည္သင့္တာကို နားလည္လာမယ္။

-အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေနတာေတြကို ေတြ႕ႀကံဳ႐ံုသက္သက္
-ေတြ႔ႀကံဳကာမတၱ ေတြ႔ႀကံဳတာ၊
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေၾကာင္း တရားေတြကို -ျပဳလုပ္႐ံုသက္သက္ (ျပဳလုပ္ကာ မတၱ ျပဳလုပ္တာ)
-ဒီလိုအေၾကာင္း အက်ိဳး နားလည္မႈကလည္း
နားလည္႐ံုသက္သက္ (နားလည္ကာမတၱ နားလည္တာ) အစစ္ ျဖစ္ဖို႔လိုတယ္။

————————————
“ႏွလံုးသြင္းတဲ့အတိုင္း စိတ္ထားျဖစ္တာပါ။”

-သူတစ္ပါးတို႔၏ကဲ့ရဲ႕စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္သာ ယုတ္ေလ်ာ့ –
ခြၽတ္ယြင္းရေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ မည္သည့္၀ါဒ မည္သည့္လမ္းစဥ္မွ် အေကာင္း
ရိွႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။

အားလံုးပင္ ကိုယ့္၀ါဒ
ကိုယ့္လမ္းစဥ္ကို အေကာင္းေျပာ၍ သူတစ္ပါး
တို႕၏၀ါဒ သူတစ္ပါးတို႔၏လမ္းစဥ္ကိုမူ အဆိုး
ထင္ျမင္ၾကေလသည္။

-သတ္မွတ္ထားတဲ့ အမွားကို အဟုတ္ထင္-ၿငိတြယ္-အဓိကထားတာလည္း ကိေလသာမတရား၊
သတ္မွတ္ထားတဲ့ အမွန္ကို အဟုတ္ထင္-ၿငိတြယ္-အဓိကထားတာလည္း ကိေလသာမတရား။

-မေကာင္းတဲ့ စိတ္ေတြျဖစ္ေနရင္ ေတြ႔ႀကံဳတာေတြ
အေပၚအျပစ္ျမင္တယ္၊ ေဒါသျဖစ္တယ္။

ေကာင္းတဲ့စိတ္(မွန္ကန္တဲ့သေဘာထား)ျဖစ္ေနရင္
ေတြ႕ႀကံဳတာေတြအေပၚ ေဒါသမျဖစ္ပဲ
ေတြ႕ႀကံဳ႐ံုသက္သက္ သာ။

– ျမင္တဲ့အျမင္ကျဖစ္ေပၚေနတဲ့
စိတ္နဲ႔ပတ္သက္ေနတယ္၊
စိတ္ေျပာင္းသလို အျမင္ ေျပာင္းတယ္။

-ေကာင္းတဲ့ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေပမယ့္ မေကာင္းတဲ့စိတ္နဲ႔
ၾကည့္ရင္ အျပစ္ျမင္တာပါပဲ။
မေကာင္းတဲ့လုပ္ရပ္ ျဖစ္ေပမယ့္ ေကာင္းတဲ့စိတ္နဲ႔ (မွန္ကန္တဲ့သေဘာထား)ၾကည့္ရင္
ေဒါသမထြက္ ေတြ႕ႀကံဳ႐ံုသက္သက္ ေတြ႕ႀကံဳတတ္ေလသည္။

” ေႏွာင္ႀကိဳးမွန္းမသိတဲ့ေႏွာင္ႀကိဳး ”

-ငါတို႔လိုက္နာယူဆသည့္ လမ္းစဥ္၀ါဒသာလွ်င္
စင္ၾကယ္ျမင့္ျမတ္၏ဟု ေျပာဆိုၾကသူတို႕သည္
မိမိကိုယ္ကို ၀ါဒအမ်ိဳးမ်ိဳး လမ္းစဥ္အသြယ္သြယ္
တို႔ႏွင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားၾကသည္။

-ဘာျဖစ္တယ္ ညာျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့အယူ၀ါဒေတြကို
စြန္႔လႊတ္စရာအျဖစ္သံုးရပါမယ္။

တစ္ခုခု၊ တစ္ေယာက္ေယက္၊ ဘယ္သူ၊ ဘယ္၀ါ
ဘယ္ေနရာ၊ ဘယ္အခ်ိန္အခါဆိုတဲ့ အယူ၀ါဒ
ေတြကို စြန္႔လႊတ္စရာအျဖစ္ သံုးရမယ္။

—————————————
(သန္လ်င္သဘာ၀ရိပ္သာ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသာရ ၏ အနတၱအဆံုးအမမ်ားကို အပိုင္းခြဲလွ်က္ တင္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္)

ပညာ အမိုး၊ သမာဓိ အခင္း၊ သီလ အကာ
သဘာ၀တရားရဲ႕ သဘာ၀တရားရိပ္သာ။

About True Answer

True Answer True Answer has written 60 post in this Website..

I want to share of right understanding which can give rise to real happiness & freedom as much as I can understand. My sharing is based on the teaching of Buddha, Mogok Sayadaw Gyi, Ahin Ottamasara from ThaBarWa Meditation Centre, Thanlyin Township, Yangon, Myanmar. ခ်မ္းသာအစစ္ကို ရရွိ သိရွိ နားလည္ေရး ...မဂၢင္ရွစ္ပါး တရားနည္း ( ႏွလံုးသြင္းမွန္မႈ) ကို သိရွိေရး တင္ျပသြားရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

   Send article as PDF