တကယ့္ အရိယာသစၥာအစစ္ နဲ႔ ပရမတၱသစၥာ တူတူပဲျဖစ္ပါသည္ဟု True Answer က comment တစ္ခုတြင္ ဆိုခဲ့ပါ၏။ သို႔အတြက္ ဤ post ကို ေရးဖို႔ ျဖစ္လာရပါသည္။

႐ုပ္နာမ္ ႐ႈေသာ ပရမတၱသစၥာကိုပဲ အရိယာသစၥာဟုဆိုရပါက ဗုဒၶဘုရားပင္ ပြင့္စရာအေၾကာင္းမရိွသင့္ေတာ့ပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္

ပရမတၱသစၥာ (႐ုပ္၊ နာမ္)တရားမ်ားက ဗုဒၶျမတ္စြာမပြင့္ခင္ကတည္းက ဂ်ိန္း နိဂ႑တို႔၊ ျဗဟၼဏပုဏၰားတို႕ ေဟာေျပာေနၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။

(႐ုပ္၊ နာမ္) ပရမတ္ေတြကို အဓိကထား႐ႈေနၾကတဲ့ အစြန္းကိုေရွာင္ၿပီး လူ႔ အမႈကံ (သခၤါရ)ကို အဓိက ထား႐ႈတဲ့ အရိယသစၥာတရားကိုသာ ဗုဒၶေဖာ္ထုတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ထိုေခတ္က ပရိဗိုဇ္မ်ားက ဗုဒၶကိုေတြ႕သည့္အခါ

“(႐ုပ္၊ နာမ္) ပရမတ္ေတြက ၿမဲလား၊ မၿမဲဘူးလား“ဟု ေမးသည့္ အခါတိုင္း

ဗုဒၶက “န ေခါအဟံ” “ထိုအယူ ငါမယူဘူး။ ဒါေတြကို ငါစိတ္မ၀င္စားဘူး“ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳးနဲ႔ ေျပာဆိုခဲ့တာ အထင္းအရွားပါ။

(ကိုသစၥာ၏  http://myanmargazette.net/95668/uncategorized-other/copypaste   တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သုတၱံမ်ားထဲတြင္ (႐ုပ္၊ နာမ္) ပရမတ္ေတြက ၿမဲလား၊ မၿမဲဘူးလားႏွင့္ ပတ္သက္လို႔ ဗုဒၶ၏ သေဘာကို ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။)

ထိုအခါ ပရိဗိုဇ္ေတြက “ဒီ (႐ုပ္၊ နာမ္) ပရမတ္ေတြကို ၿမဲလား၊ မၿမဲဘူးလား ဆိုတာကို မယူဘူး။ စိတ္မ၀င္စားဘူးဆိုရင္ ဘာလို႔ ရဟန္းလုပ္ေနတာလဲ “ဟု ျပန္ေမးၾကေလ၏။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုရေသာ္ ထိုေခတ္က ပရိဗုိဇ္ ရဟန္းမ်ားသည္ ယေန႔ေခတ္ ရိပ္သာမ်ားလို (႐ုပ္၊ နာမ္ ပရမတ္)ေတြနဲ႔ပဲ အခ်ိန္ကုန္ေနၾကလို႔ ျဖစ္ေပသည္။

ထိုေခတ္က ဘာသာေရးလုပ္ငန္းသည္ ယေနေခတ္ ျမန္မာဗုဒၶ၀ါဒီ ရိပ္သာတရားစခန္းမ်ားကဲ့သို႔ (႐ုပ္၊ နာမ္) ပရမတ္ေတြကိုသာ လံုးပန္းၿပီးေဟာေျပာေနၾကပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ (႐ုပ္၊ နာမ္) ပရမတ္ေတြ ၿမဲ၊ မၿမဲကို ဘာမွမေျပာေသာ ဗုဒၶဘုရားကိုပင္ ပရမတ္၀ါဒီတု႔ိက ဘာသာမဲ့၊ ဘာသာတရားေတြကို ဖ်က္ဆီးေနသူ၊ မိစၦာဒိ႒ိဟု ေျပာဆိုၾကကုန္၏။

(႐ုပ္၊ နာမ္) ပရမတ္ေတြ ၿမဲ၊ မၿမဲ ေဟာမွ ဘာသာေရးဟု ထိုေခတ္က ယူထားၾကေပသည္။

ဗုဒၶဘုရားက “ငါရဟန္း (သာမဏ)လုပ္တာ၊

၁။ ဤ အမႈ ကံ (သခၤါရ)ေတြဟာ ဒုကၡျဖစ္ေၾကာင္း သမုဒယသစၥာ ေတြ၊

၂။ ဤ အမႈ ကံ (သခၤါရ)ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ေနရတဲ့ အျဖစ္ေတြဟာ အမွန္ဆင္းရဲတဲ့ ဒုကၡသစၥာ ေတြ၊

၃။ ဤ အမႈ ကံ (သခၤါရ)ေတြ မလြန္က်ဴးေတာ့ရင္ ၿငိမ္းေအးေစမယ့္ နည္းလမ္းျဖစ္သည့္ မဂၢသစၥာနဲ႔

၄။ ဤ အမႈ ကံ (သခၤါရ)ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ေနရတဲ့ အျဖစ္ေတြ အမွန္ၿငိမ္းေအးသည့္ နိေရာဓသစၥာ ဆိုေသာ

လူေတြ ၿငိမ္းေအးေစတဲ့ အရိယသစၥာတရားေလးပါးကို ေဟာေျပာဖို႔အတြက္ ရဟန္းျပဳတာ” ဟု ျပန္ေျပာၾကားေလ၏။

ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶျမတ္စြာသည္ ပရမတ္၀ါဒီမဟုတ္ပါ။ လူ႔ အမႈကံေတြကို တည့္မတ္ေပးေသာ အရိယသစၥာတရားပိုင္ရွင္သာ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ဗုဒၶႏွင့္ တပည့္ရဟန္းမ်ား လွည့္လည္ၿပီး တရားေဟာၾကသည့္အခါမွာ ယေန႔ေခတ္လို ဟိုမွာဘယ္ႏွရက္တရားစခန္း ဖြင့္လိုက္၊ ဒီမွာ တရားစခန္း ဘယ္ႏွလ ဖြင့္လိုက္ဆိုတာမ်ိဳး မရိွခဲ့ပါ။

စခန္းသြင္းၿပီး လူေတြကို အမိန္႔ေပးေစခိုင္းသည့္ တရားမ်ိဳးေတြႏွင့္ ရွင္သာရိပုတၱရာတရားစခန္း၊ ရွင္ေမာဂၢလာန္ တရာစခန္း၊ ဘယ္သူ႕တရားစခန္း၊ ဘယ္၀ါ့တရားစခန္း၊ – – – – စခန္းေတြ မဖြင့္ခဲ့ၾကပါ။

ထိုကဲ့သို႕ လူေတြကို အမိန္႔ေပးေစခိုင္းသည့္ တရားမ်ိဳးေတြႏွင့္ တရားစခန္းေတြဖြင့္ခဲ့ၾကသည္မွာ ထိုေခတ္က ဂ်ိန္း နိဂ႑တို႔ႏွင့္ တိတၳိပရိဗိုဇ္တို႕သာလွ်င္ျဖစ္ေပသည္။

ဗုဒၶ၏ အရိယသစၥာတရားသည္ လူေတြကို အမိန္႔ေပးေစခိုင္းသလိုမ်ိဳး ႐ႈခိုင္းေနသာ ပရမတ္သစၥာတရား မဟုတ္သည့္အတြက္ ယေန႔ေခတ္လို တရားစခန္းဖြင့္စရာမလိုခဲ့ပါ။

လူေတြ ေန႔စဥ္ ျပဳမူ၊ ေျပာဆို၊ ေနထိုင္မႈ ကံ (သခၤါရ)ေတြကို ၿငိမ္းေအးေအာင္ ျပဳျပင္ေပးေသာ တရားသာလွ်င္ျဖစ္ေပသည္။

“အ၀ိဇၨာ” တည္းဟူေသာ ကို္ယ့္အမႈေတြရဲ႕ အေၾကာင္း၊ အက်ိဳးကို မသိမႈ ေတြႏွင့္သာ ျပဳမူ၊ ေျပာဆို၊ ေနထိုင္ၾကမယ္ဆိုလွ်င္ သခၤါရ (အဘိသခၤါရ) မွားယြင္းေသာ၊ လြန္ကဲေသာ အျပဳအမူ၊ အျပာအဆို၊ အေနအထိုင္ေတြျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။

ထိုကဲ့သို႕ အျပဳမွား၊ အေျပာမွား၊ အေနထိုင္မွားေတြျဖစ္သြားပါက ရလာမည့္ အျဖစ္ေတြက ျပဳသူ၊ ေျပာသူ၊ ေနထိုင္သူကို (အနိစၥ)ပ်က္စီးေစမယ္၊ (ဒုကၡ) ဆင္းရဲေစမယ္၊ (အနတၱ) အခ်ီးအႏီွး ျဖစ္ေစမယ္၊ စသည့္ သေဘာလကၡမ်ားျဖင့္ (ဒုကၡသစၥာ) အမွန္းဆင္ရဲမည့္ အျဖစ္ေတြပဲ ေသခ်ာေပါက္ရမွာပါ။

ထိုအျဖစ္ေတြကို အမွန္းဆင္ရဲမွန္း “၀ိဇၨာ”ဆိုတဲ့ အသိရလာပါက ထိုသူသည္ ေနာက္ေနာင္ ထိုကဲ့သို႕ သခၤါရ (အဘိသခၤါရ) ျဖစ္ေအာင္ မျပဳရဲေတာ့ပါ။

ထို႕ေၾကာင့္ ကိုယ့္ရဲ႕ ျပဳမူ၊ ေျပာဆို၊ ေနထိုင္မႈေတြကို လြန္က်ဴးမႈမျဖစ္ေအာင္ ျပဳတတ္၊ ေျပာတတ္၊ ေနထိုင္တတ္သြားသည့္အတြက္ အမွန္းဆင္ရဲမည့္ အျဖစ္ေတြ ဘယ္ေတာ့မျဖစ္ေတာ့ပဲ (ဒုကၡနိေရာဓ) အၿပီးၿငိမ္းေအးသြားပါလိမ့္မယ္။

ထိုကဲ့သို႕ လူေတြရဲ႕ အမႈကံေတြ မလြန္က်ဴးဖို႔အတြက္ အသိေပးက်င့္သံုးဖို႔အတြက္မွာ တရားခန္းေတြဖြင့္စရာ မလိုခဲ့ပါ။

လူေတြရဲ႕ ေန႔စဥ္ ျပဳမူ၊ ေျပာဆို၊ ေနထိုင္မႈေတြမွာ ထိုအသိျဖင့္ က်င့္သံုး သြားဖို႕ရာသာ လိုအပ္ေပသည္။

 

ကၽြႏု္ပ္သည္ ဟိုအရင္ ေန႔ရက္မ်ားဆီက ရိပ္သာမ်ားတြင္ ပရမတၱသစၥာ (႐ုပ္၊ နာမ္)တရားမ်ားျဖင့္ အခ်ိန္ေတြကုန္ခဲ့ရာမွ ဗုဒၶ၏ အရိယသစၥာကို အင္တာနက္မွတဆင့္ ဓမၼ၀ိဟာရီဆရာေတာ္ ေဟာေျပာမႈမ်ားနာၾကားခဲ့ရသည့္အတြက္ အရိယသစၥာႏွင့္ ပရမတၱသစၥာ ကြဲကြဲျပာျပားသိရိွခဲ့ရပါသည္။

ထိုကဲ့သို႕ ကြဲကြဲျပားျပားသိရိွခဲ့ရသည့္အေပၚ ကၽြႏု္ပ္သေဘာေပါက္နားလည္သလို ျပန္လည္တင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

လူ႔အမႈ ၿငိမ္းေစသည့္ အရိယသစၥာကို လမ္းညႊန္ေပးခဲ့ေသာ ဓမၼ၀ိဟာရီဆရာေတာ္ကို  http://www.ariyathitsa.org/html/home_3.html  ရိွ

ဆရာေတာ္၏ ပရမတၱသစၥာႏွင့္ အရိယသစၥာ လကၤာျဖင့္ ဦးခိုက္ ပူေဇာ္လိုက္ပါသည္။

ပရမတၱသစၥာႏွင့္ အရိယသစၥာ

သုတၱနိပါတ

မဟာဗ်ဴဟသုတၱ ပႏၷရသမဂါထာ

(ပါဠိ)

ပႆံ နေရာ ဒကၡတိ နာမ ႐ူပံ၊

ဒိသြာန ၀ါ ညထာတိ တာနိ ေမ၀၊

ကာမံ ဗဟံု ပႆတု အပၸကံ ၀ါ၊

န ဟိ ေတန သုဒၶိ ံ ကုသလာ ၀ဒႏိ ၱ။

(ျမန္မာ)

႐ုပ္၊ နာမ္ ႐ႈပြား တရားကို ႐ွာ၊

႐ုပ္၊ နာမ္ ျဖစ္ပ်က္ ျမင္လ်က္သိမွာ။

ဘယ္ေလာက္ ႐ႈမွတ္ ပရမတ္သစၥာ၊

ပြားေသာ္ျငား တရားမရပါ။

သုတၱနိပါတ

သမၼာပရိဗၺာဇနိယသုတၱ သတၱမဂါထာ

(ပါဠိ)

၀စသာ မနသာစ ကမၼဳနာ စ၊

အ၀ိ႐ုေဒၶာ သမၼာ ၀ိဒိတြာန ဓမၼံ။

နိဗၺာန ပဒါဘိ ပတၳယာေနာ၊

သမၼာ ေသာ ေလာေက ပရိဗၺေဇယ်။

(ျမန္မာ)

ကိုယ္၊ ႏႈတ္၊ စိတ္ထား အမွားေ႐ွာင္ခြါ၊

တရား၊ မတရား ျပတ္သားသိခါ၊

လူ႔ၿငိမ္းေအးမႈ ေ႐ွး႐ႈလို႔သာ၊

ျမတ္တရား မမွား က်င့္ရမွာ။

ဓမၼ၀ိဟာရီဆရာေတာ္

About mgmaung

has written 3 post in this Website..

   Send article as PDF