လွတ်မြောက်ရေး…

http://runninghawlk.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/03/buddha-rainbow.jpg

ဒုက်ခကို ဒုက်ခမှန်းမသိ   သုခထင်နေသဖြင့် ဝဋ်ဆင်းရဲမှ မလွတ်မြောက်နိုင်…

ဒုက်ခကို ဒုက်ခမှန်းသိမှ   ဆင်းရဲခြင်းမှ လွတ်မြောက်နိုင်ပါမည်…