20. မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း Cable Car Tram ဆိုတာ ရှိခဲ့ဘူးပါတယ်လို့ ။

Foreign ResidentMarch 23, 20161min00
20. မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း Cable Car Tram ဆိုတာ ရှိခဲ့ဘူးပါတယ်လို့ ။

Leave a Reply