မိဘမ်ားသည္ မိမိတို႔ရင္ေသြးငယ္မ်ား အနာဂတ္ဘ၀လွပေစရန္၊ ပညာေရးအဆင့္ျမင့္မားေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ငယ္စဥ္ကပင္ မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ားသို႔ပို႔ၾကပါသည္။ မိဘအမ်ားစုသည္ မိမိတို႔ေနထိုင္ႀကီးျပင္းခဲ့ရေသာ စည္းကမ္းတင္းက်ပ္ေသာ အုပ္ထိန္းမႈမ်ားႏွင့္၊ ညႊန္ၾကားမႈအတိုင္းလုပ္ေဆာင္ရေသာ ေက်ာင္းပတ္၀န္းက်င္မ်ားကိုသာ  ႏွစ္ၿခိဳက္ၾကပါသည္။ အေဆာ့သန္ေသာကေလးမ်ားက မိဘမ်ားကိုစိတ္ပ်က္ေစပါသည္။ အံ့ၾသစရာေကာင္းေသာအခ်က္မွာ ကေလးစိတ္ပညာရွင္မ်ား၏ ကစားျခင္းသည္ အက်ိဳးမဲ့သက္သက္အခ်ိန္ျဖဳန္းျခင္းမဟုတ္ဟူေသာ အဆိုပင္ျဖစ္ပါသည္။ ပညာရွင္မ်ား၏ သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားအရ ကစားျခင္းသည္ ကေလးမ်ားအတြက္ သင္ယူရာတြင္ အထိေရာက္ဆံုးႏွင့္ အစြမ္းထက္ဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္သည္ဟုဆိုပါသည္။ကေလးမ်ားသည္ကစားနည္းမ်ားမွ သူတို႔ကိုယ္တိုင္အေၾကာင္း၊ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ကမာၻေလာက အေၾကာင္းကို အေျခခံအက်ဆံုးသင္ယူႏိုင္ပါသည္။ ကစားျခင္းက ကေလးမ်ား၏ဦးေႏွာက္ကို ပံုသြင္းတည္ေဆာက္ေပး ပါသည္။ အာရုံေၾကာမ်ား၏ ဆက္ႏြယ္ဖြဲ႔စည္းမႈမ်ားကိုလည္း ပို၍သိပ္သည္းအားေကာင္းေစပါသည္။ ဦးေႏွာက္ဆဲလ္မ်ားသည္ ေလ့လာသင္ယူေနသည္ႏွင့္အမွ် ပို၍သန္မာႀကီးထြား ဖြံ႔ၿဖိဳးလာမည္ျဖစ္ပါသည္။

ကစားျခင္းသည္ ကေလးမ်ားအတြက္ သာမန္ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ ဘာသာေပါင္းစံု၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာေပါင္းစံုမွကေလးတိုင္း ကစားၾကပါသည္။ ကစားနည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကသလို ကေလးမ်ားအား လြတ္လပ္စြာကစားေစျခင္းက တို႔၏သင္ယူမႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို ထိေရာက္စြာတိုးတက္ေစပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ ကစားေစျခင္းဆိုရာ၀ယ္ – ေပ်ာ္ရႊင္မႈကိုရေစျခင္း၊ ကေလးမ်ားႏွစ္သက္ရာကို လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ ကစားႏိုင္ျခင္း၊ ကစားျခင္း၏အဆံုးတြင္ ရရွိမည့္ရလဒ္ကိုဦးစားမေပးပဲ ကစားျခင္း၏ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ နည္းစနစ္ကိုသာဦးစားေပးျခင္း၊ ရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္ကစားျခင္းမဟုတ္ပဲ စိတ္ကူးတည့္ရာကစားေစျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကစားနည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကလည္း ကေလးမ်ားကို လူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၊ စိတ္ခံစားမႈ၊ ကာယဥာဏဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ စသည္တို႔ကို ဘက္စံုတိုးတက္ေအာင္ ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ (ဥပမာအားျဖင့္ – ပေဟဠိကစားနည္းမ်ားမွ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္း၊ က်ိဳးေၾကာင္းဆက္စပ္ေတြးေခၚ တင္ျပတတ္ျခင္း၊ ေရာင္စံုေဆးခ်ယ္ကစားနည္းမွ ၾကြက္သားငယ္မ်ားသန္မာေစျခင္း၊ ဖန္တီးႏိုင္မႈစြမ္းအားတိုးတက္ျခင္း၊ စိတ္ခံစားမႈမ်ားအား သေကၤတျဖင့္ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္း၊ အုပ္စုဖြဲ႔ကစားနည္းမ်ားမွ အမ်ားႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြေနတတ္ျခင္း၊ အေပးအယူမွ်ျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တတ္ျခင္း စသည္ျဖင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာရရွိေစပါသည္)

ကေလးမ်ားမည္သည့္အရြယ္မွစကစားသနည္းဟုဆိုေသာ္ ေမြးကင္းစလသားအရြယ္မွပင္စသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ထိုကေလးငယ္မ်ားကိုတစ္ခ်ိန္လံုးခ်ီပိုးထားျခင္း၊ က်ဥ္းက်ဳံ႕ေသာ္ပုခက္မ်ားတြင္ထည့္ထားျခင္းမွ ၎တို႔အတြက္ကစားခ်ိန္ဟု သတ္မွတ္ကာ က်ယ္ျပန္႔လြတ္လပ္ေသာ ၾကမ္းျပင္တစ္ေနရာတြင္ခ်ထားေပးရပါမည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ား ေျခလက္မ်ားလႈပ္ရွားကစားႏိုင္ၿပီး ကာယၾကြက္သားမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးလာမည့္အျပင္ မိဘမ်ားကပါအတူတူကစားၿပီး မိဘႏွင့္ကေလးၾကား သံေယာဇဥ္လည္းပိုမိုခိုင္ၿမဲလာပါမည္။ ကေလးငယ္အား လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားကစားႏိုင္ေစရန္ ကစားစရာမ်ားခ်ထားေပးရပါမည္။ ကစားစရာမ်ားမွာ သစ္သားတံုးေလးမ်ား၊ ေမြးပြရုပ္မ်ားစသည္ျဖင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္မရွိႏိုင္မည့္ ပစၥည္းမ်ိဳးျဖစ္ရပါမည္။ အဆိုပါကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ကစားခ်ိန္သည္ ေန႔စဥ္ပံုမွန္ မိနစ္ ၃၀ မွ ၆၀ အထိရွိသင့္ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္လံုးဆက္တိုက္ကစားေစျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ ၁၅ မိနစ္ (သို႔) မိနစ္ ၂၀ ခန္႔ ၃ႀကိမ္ေလာက္ ရွိေစျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။

မတ္တပ္စမ္းကာစ၊ လမ္းေလွ်ာက္ကာစအရြယ္ကေလးမ်ားသည္ အလြန္အမင္းလႈပ္ရွားကစားၾကပါသည္။ ထိုကာလမ်ားတြင္ ကေလးမ်ားမထိခိုက္ေအာင္ စိတ္ရွည္စြာ အနီးကပ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ေျပးလႊားေဆာ့ကစားႏိုင္ခ်ိန္တြင္ ကေလးကိုစည္းကမ္းသတ္မွတ္ေပးၿပီး အိမ္အျပင္တြင္ေဆာ့ခြင့္ေပးပါ။ ပန္းၿခံ၊ ကစားကြင္းမ်ားတြင္လည္း အျခားကေလးမ်ားႏွင့္ကစားႏိုင္ရန္ ေခၚသြားသင့္ပါသည္။

ကေလးမ်ားေက်ာင္းစေနေသာအရြယ္တြင္ေတာ့ ေက်ာင္းမွသတ္မွတ္ထားေသာ ပံုမွန္ကာယေလ့က်င့္ခန္းမ်ားႏွင့္ သူတို႔ႏွစ္သက္ေသာအားကစား ၁ မ်ိဳး (သို႔) ၂ မ်ိဳးကို အခ်ိန္သတ္မွတ္ေပးၿပီး ကစားခိုင္းရပါမည္ (အသက္အရြယ္ အလိုက္သင့္ေတာ္မည့္ – ေရကူး၊ တင္းနစ္၊ ေဘာလံုး၊ ဘတ္စကတ္ေဘာ၊ ၾကက္ေတာင္ စသည္ျဖင့္)။ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ကေလး ေတြေဝထံုထိုင္းမႈမရွိေစရန္ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားတြင္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားထည့္သြင္းေပးသင့္ပါသည္။ ဥပမာ – ေက်ာင္းသို႔လမ္းေလွ်ာက္သြားေစျခင္း၊ အကယ္၍ ေက်ာင္းသည္ လမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္မည့္အကြာအေဝးတြင္ မရွိလွ်င္ ေစ်းဝယ္ထြက္၍ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း)။

ကေလးမ်ားက်န္းမာသြက္လက္ေအာင္ မိဘမ်ားက ကစားနည္းမ်ားျဖင့္ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ကေလးတိုင္းသြက္လက္ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္တစ္ခ်ိဳ႕ကေလးမ်ားသည္ အသက္ပိုႀကီးလာေသာအခါတြင္ သြက္လက္မႈနည္းသြားၿပီး အခ်ိန္ကိုၿငိမ္သက္စြာ အသံုးခ်လိုၾကပါသည္။ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ အသက္အရြယ္အလိုက္ ၎တို႔ႏွင့္သင့္ေတာ္မည့္ ကစားနည္းမ်ားကိုသိထားသင့္ၿပီး ကေလးမ်ားစိတ္ပါ၀င္စားေအာင္ လံႈ႔ေဆာ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ကေလးမ်ား ကာယစြမ္းအား၊ ဥာဏစြမ္းအားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ ကစားနည္းမ်ားက ပံ့ပိုးေပးႏိုင္သည္။

 

Ref; childcarelounge.com

About Moe Z

has written 32 post in this Website..

Biography is nothing special but I'm special :P

   Send article as PDF