ကၽြႏ္ုပ္ ငအံႏွင့္ ေမာင္ခိုင္မွာ ငယ္သူငယ္ခ်င္းမ်ား ျဖစ္ၾကေလသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕မွာ ငယ္စဥ္ ကေလးဘဝ ႏွပ္ေခ်းတြဲေလာင္း ကတည္းက အတူတူ ကစားခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္၏။ အရပ္စကားႏွင့္ ေျပာရပါလွ်င္ ေဂၚလီရိုက္ဖက္၊ ေညာ့ကြင္းထုဖက္ ဟူ၍ ဆိုရေပမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ စာသင္ အရြယ္ ေရာက္ေသာအခါတြင္လည္း ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦးအိပ္ ထံတြင္ အတူတကြ စာေပ သင္ၾကားခဲ့ေလသည္။

ေမာင္ခိုင္မွာ အလြန္ ေခါင္းမာသူ တစ္ဦး ျဖစ္သည့္အျပင္၊ အျငင္းသန္သူ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ေလသည္။ ၎သည္ ၎ခံယူထားေသာ အယူအဆဘက္မွ ရပ္တည္၍ မႏိုင္ႏိုင္ေအာင္ ျငင္းဆိုတတ္သျဖင့္ ၎အား ကၽြႏ္ုပ္အပါအဝင္ ဦးအိပ္ ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားမ်ားက ငျငင္း ဟူ၍ အမည္ေျပာင္ ေခၚတြင္ ခဲ့ၾကေလသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ ဤသို႕ ေမာင္ခိုင္အား ငျငင္း ဟူ၍ ေနာက္ေျပာင္ ေခၚဆိုေသာ္လည္း ေမာင္ခိုင္မွာ လက္ရွိ တိုင္းျပည္ အုပ္ခ်ဳပ္ မင္းလုပ္ေနသူ၏ သားတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေလ၏။

ကၽြႏ္ုပ္တို႕ စာသင္အရြယ္ ကုန္လြန္၍ အရြယ္ေရာက္ၾကေသာအခါ ေမာင္ခိုင္မွာ ဘုရင့္သား ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ နန္းတြင္းျပန္၍ ဆရာႀကီး လုပ္ေနေတာ့သည္။ ကၽြႏ္ုပ္မွာမူကား ကၽြႏ္ုပ္ အလြန္တရာမွ စိတ္ဝင္စားေသာ ေပါက္လမ္း အတြက္ စတင္ႀကိဳးစား အားထုတ္ခဲ့ပါ၏။

အသက္မ်ား ႀကီးေသာအခါ ေမာင္ခိုင္မွာ သူ႕အေဖ ဘုရင့္၏ ေနရာအား လြယ္လင့္တကူ ရယူလိုက္ေလသည္။ ကၽြႏ္ုပ္မွာမူကား ဆရာမ်ားစြာထံတြင္ အလြန္အင္မတန္ ႀကိဳးစား အားထုတ္၍ ေပါက္ရန္ အားထုတ္ခဲ့ေလသည္။ ေပါက္လည္း ေပါက္ခဲ့သည္။ ထိုသို႕ ေပါက္ေသာအခါတြင္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္မွာ အဆံုးသို႕ ေရာက္ၿပီ ျဖစ္၍ တိုင္းျပည္ႀကီး ေကာင္းစားေရးအတြက္ မ,စ ရန္ မည္သို႕ မည္ပံု စတင္လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို စဥ္းစားၾကည့္ေသာအခါ ကၽြႏ္ုပ္၏ ငယ္သူငယ္ခ်င္း ေမာင္ခိုင္ အား ျမင္ေယာင္လိုက္သည့္ အတြက္ ဘိုးေတာ္ဦးခိုင္ အမည္ခံ ဘုရင္ထံသုိ႕ ကၽြႏ္ုပ္ ဘုိးဘုိးအံ သည္ လာေရာက္ခဲ့ေလသည္။

ဘုိးေတာ္ဦးခိုင္ ဘုရင္ထံ ကၽြႏ္ုပ္ ေရာက္ရွိသြားသည့္အခါ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ငယ္သူငယ္ခ်င္း ျဖစ္သည့္နည္းတူ သူငယ္ခ်င္းစကားျဖင့္ ႏႈတ္ဆက္လိုက္ေသာ္လည္း ၎မွာ မာန္တက္ေနသည္ ထင္၏။ ကၽြႏ္ုပ္အား လြန္စြာ အထင္ေသးေသာ ပုဇြန္စိတ္မ်က္လံုးျဖင့္ ၾကည့္ကာ သူငယ္ႏွပ္စား ကဲ့သုိ႕ ဆက္ဆံ ေျပာဆိုသည္ကို ေတြ႕ရေလသည္။ ဤသည္ကိုၾကည့္၍ ကၽြႏ္ုပ္မွာ ဘုိးေတာ္ဦးခိုင္အား ပညာေပးရန္အတြက္ စကားခင္းကာ ကၽြႏ္ုပ္သည္ နန္းရင္ျပင္တြင္ ဝလံုး တစ္လံုးအား ေရးျခစ္လိုက္ေလသည္။ ၿပီးေနာက္ ဘုိးေတာ္ဦးခိုင္အား မင္း ဖ်က္ႏိုင္ရင္ ဖ်က္ေပေတာ့ ဟူ၍ ဝလံုးအား ဖ်က္ခိုင္ေလသည္။

ဘုိေတာ္ဦးခိုင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္ေရးထားေသာ ဝလံုးအား ၎၏ ေျခေထာက္ျဖင့္ ဖ်က္၏၊ မပ်က္။ လက္ျဖင့္ ဖ်က္၏၊ မပ်က္။ ဘုိးေတာ္ဦးခိုင္မွာ ေဇာေခၽြးမ်ား ျပန္လာသည္အထိ ဝလံုးအား ဖ်က္ေသာ္လည္း ကၽြႏ္ုပ္၏ ဝလံုးမွာ ပ်က္မသြားေပ။ ေနာက္ဆံုး၌ ေခါင္းမာလြန္းေသာ ဘုိးေတာ္ဦးခိုင္မွာ ကၽြႏ္ုပ္အား လက္ေျမႇာက္ အရႈံးေပးရပါေတာ့၏။ သုိ႕ရာတြင္ ဘုိးေတာ္ဦးခိုင္မွာ ၎၏ ညဥ္အတိုင္း ျငင္းဆိုလိုက္ေသး၏။ ၎၏ ျငင္းဆိုပံုမွာ ကၽြႏ္ုပ္ေရးထားေသာ ဝလံုးအား ဖ်က္၍ ရေသာ္လည္း သူငယ္ခ်င္း ျဖစ္ခဲ့သည္ကို ေထာက္၍ အေလ်ာ့ေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟူ၏။

ကၽြႏ္ုပ္လည္း ဤသို႕ဤႏွယ္ ဘုိးေတာ္ဦးခိုင္၏ ကၽြႏ္ုပ္အေပၚတြင္ ထားရွိေသာ ေသးႏုပ္သိမ္ဖ်င္းလြန္းလွသည့္ စိတ္အား ေခ်ဖ်က္ၿပီးေနာက္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ တိုင္းျပည္ႀကီးအား မ,စ ရန္ ေရာက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေျပာဆိုရေလသည္။ ကၽြႏ္ုပ္ ေျပာသည့္ အေၾကာင္းအရာမွာ ကၽြႏ္ုပ္၏ လက္စြဲေတာ္ ဝရဇိန္ ေဆးေတာင္ေဝွးျဖင့္ တိုင္းျပည္အတြင္းရွိ ဆင္းရဲသား အိမ္မ်ားမွ သံထည္ပစၥည္းမ်ားအား တို႕ထိကာ ေရႊျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္၏။

ကၽြႏ္ုပ္၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ဘုိးေတာ္ဦးခိုင္မွာ ယံုၾကည္မႈ မရွိလွေပ။ ယင္းေၾကာင့္ သူ၏ နန္းတြင္းမွ သံျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ လွံသြားတစ္ခုအား ယူ၍ ကၽြႏ္ုပ္၏ ေတာင္ေဝွးျဖင့္ တို႕ထိျပေစသည္။ ကၽြႏ္ုပ္ကလည္း နမူနာ အလို႕ငွာ ေတာင္ေဝွ႕ျဖင့္ သံလွံသြားအား တို႕ထိလိုက္ရာ လွံသြားမွာ ခ်က္ျခင္းပင္ ေရႊျဖစ္သြားေလသည္။ ဤတြင္ ဘုိးေတာ္ဦးခိုင္မွာ မ်က္လံုးျပဴးသြားေသာ္လည္း ဟန္မပ်က္ေန၍ ကၽြႏ္ုပ္၏ ေတာင္ေဝွးအစြမ္းအား ဤမွ်ႏွင့္ မယံုၾကည္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း၊ ၎၏ နန္းတြင္းတစ္ခုလံုးမွ သံထည္ပစၥည္းမ်ားအား ေရႊျဖစ္ေစမွသာ ယံုၾကည္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႕ ယံုၾကည္မွသာ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား၏ ေနအိမ္အသီးသီးမွ သံထည္အသီးသီးအား ေရႊျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္အား ေျပာေလသည္။

ထိုဘုရင္ ဘုိးေတာ္ဦးခိုင္ ေျပာသည့္အတိုင္း ကၽြႏ္ုပ္မွ နန္းတြင္း သံထည္ပစၥည္းမ်ားစြာအား ေရႊအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးရန္ လြယ္ကူေသာ္လည္း ဘိုးေတာ္ဦးခိုင္၏ အေၾကာင္းအား သိထားသူပီပီ ဤမွ်ႏွင့္ အဆံုးသတ္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ရိပ္စားမိသည့္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ ဘုိးေတာ္ဦးခိုင္အား တစ္ခြန္း တစ္ပါဒမွ် ျပန္မေျပာဘဲ ကိုယ္ကို ခ်ာခနဲလွည့္ကာ ၎ ဘုရင္ ဘုိးေတာ္ဦးခိုင္အား ေက်ာခိုင္း၍ ထြက္ခြာလာခဲ့ေလေတာ့သည္။

အထက္ပါ ဘုရင္ ဘိုးေတာ္ဦးခိုင္အား ႀကိဳက္သလို ျပဳလုပ္ပစ္ႏိုင္ေသာ အစြမ္းသတၱိ ကၽြႏု္ပ္တြင္ ရွိေသာ္လည္း ငယ္သူငယ္ခ်င္း အျဖစ္ကို ေထာက္ထား၍ လည္းေကာင္း၊ ၎၏ ကေလးဆန္ေသာ အျပဳအမႈကို လူႀကီး တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ျမင္ၾကည့္၍ ခြင့္လြတ္လိုက္သျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ေနာင္ဘုရင္ နန္းတက္ေသာ အခါတြင္မွ တဖန္ လာေရာက္၍ ဘုရင္၏ ၾကည္ျဖဴေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ တုိင္းသူ ျပည္သားမ်ားအား ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေစရန္ မ,စ ေတာ့မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ကာ တစ္ခြန္းမွ် မဟဘဲႏွင့္ လွည့္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ ဤတြင္ ျခင္ေဆးလည္း ကုန္၊ ျခင္ေတြကလည္း ၿပံဳကိုက္ေနသည့္အတြက္ ဇာတ္လမ္းအား အဆံုးသတ္လိုက္ေလေတာ့သတည္း။

မွတ္ခ်က္ ။ ။ ကၽြႏ္ုပ္ စိတ္ကူးေပါက္၍ ေရးသားထားေသာ အထက္ပါ စာမ်ားအား ဖတ္ရႈၾကပါကုန္ေသာ ရြာသူား အေပါင္းအား ေက်းဇူး အထူးတင္ပါေၾကာင္း၊ ကၽြႏ္ုပ္၏ ခပ္ေၾကာင္ေၾကာင္ စာမ်ားထဲတြင္ သေဘာမေတြ႕ မေနာမေခြ႕သည္မ်ား ပါရွိပါက ခြင့္လြတ္ၾကပါရန္ ေတာင္းပန္အပ္ပါေၾကာင္း က်ေနာ္ အံစာတံုး မွ ေမတၱာရပ္ခံ အပ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား ….. ။

ခင္မင္၊ ေလးစားစြာျဖင့္
မဟာရာဇာ အံစာတံုး

About မဟာရာဇာ အံစာတံုး

has written 306 post in this Website..

အခ်ိဳ႕ေသာ အရာေတြဟာ "ေျပာင္" ၿပီးရင္ ျပန္ေကာင္းဖို႕ မလြယ္ဘူး။ အခ်ိဳ႕အရာေတြ က်ေတာ့ တစ္မ်ိဳး။ "ေျပာင္" ၿပီးရင္ ပိုပို ေကာင္းလာတတ္တဲ့ အမ်ိဳး။ ႏႈတ္ခမ္းေမြး ေျပာင္ေအာင္လို႕ ရိတ္တယ္။ ရိတ္ေလ .. သန္ေလပဲ။ ထိပ္ေျပာင္လို႕ ဆံပင္ သန္ေအာင္ လုပ္တယ္။ မလြယ္ျပန္ဘူး။ ဒီသေဘာ .. ဒီသေဘာ။

   Send article as PDF