ဖိုး “တိုင္ဆို (၁)”  Norway’s Tysso I  ရဲ့အဆက္ ပါ၊

 

အခမဲ့ လမ္းျပ မဲ့ ဓာတ္ပံုဆရာၾကီးေတြနဲ႕ 

လိုက္သြားၾကည့္ရေအာင္

 

link လင့္ခ ေတြကိုႏွိပ္ျပီး

ဇိမ္ရွိရွိနဲ႕ အ “ဝ” ၾကည့္ႏိုင္တာ၊

  

GeirV

Norwegian fjords – Sørfjorden | Flickr – Photo Sharing!

http://www.flickr.com/photos/geirv/5097792592/

——————

 

Tyssedal (Tysso I), Powerplant overview | Flickr – Photo Sharing!

http://www.flickr.com/photos/geirv/5009222491/

Flickr: Search geir_v’s photostream

http://www.flickr.com/search/?ss=2&w=42960119%40N02&q=powerplant+&m=text

Slideshow စလိုက္႐ိႈး ပါ

Search results for powerplant

http://www.flickr.com/search/show/?q=powerplant&w=42960119%40N02&ss=2

———————

Dag Endre Opedal

ေတာင္ေျခရင္း လက္ဝဲဘက္ က လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္ စက္ရုံပါ၊ 

ေတာင္ထိပ္က ပိုက္လုံးၾကီးေတြနဲ႕သြယ္ဆင္းလာတဲ့

ရတံခြန္မွ ေရစြမ္းအားကိုအသုံးျပဳတာ၊

Flickr: Dag Endre Opedal’s stuff tagged with tyssedal

http://www.flickr.com/photos/opedal/tags/tyssedal/

Tyssedal powerstation

2 minute exposure of an old hydroelectric powerstation that produced electricity in the period 1908 – 1989, today it is the Norwegian museum of hydropower and industry.

Tyssedal powerstation | Flickr – Photo Sharing!

http://www.flickr.com/photos/opedal/6798039893/

Flickr: Dag Endre Opedal’s stuff tagged with tyssedal

http://www.flickr.com/photos/opedal/tags/tyssedal/

 Slideshow စလိုက္႐ိႈး ပါ

tyssedal tag

http://www.flickr.com/photos/opedal/tags/tyssedal/show/

——————

Pappafrezzo

Tysso I hydraulic power station | Flickr – Photo Sharing!

http://www.flickr.com/photos/verhelstaal/3086458730/

Tysso I hydraulic power station

The Tysso I power plant was constructed between 1906 and 1918 by the architect Thorvald Astrup (1876–1940), and was one of the largest high pressure power plants in the world at the time. Tysso I became the life nerve of the high-energy dependent industrial activities of Odda and Tyssedal at the extremity of Sørfjord, a sidearm of the 179 km / 111 ml long Hardangerfjord (the third longest fjord in the world and the second longest in Norway).

The plant is very well preserved, and is one of the foremost technical and industrial heritage sites in Norway today. The power plant tells the story of the hydro power development and of the growth of the modern Norway. The power plant was operational from 1908 to 1989 and had 15 Pelton-tubines installed with a total capacity of 100 MW. The yearly production was 730 GWh.

The generated power was used to power highly energy dependent industries like Odda Smelteverk AS producing calcium carbide and Norzink producing zinc using the cheap hydropower generated electricity.

HDR from three (hand held) exposures. Processed and colormapped using Photomatix.

—————-

 

Preserving a Century-Old Hydro Plant in Norway

Preserving a Century-Old Hydro Plant in Norway – HydroWorld

http://www.hydroworld.com/index/display/article-display/357629/articles/hydro-review-worldwide/volume-16/issue-5/articles/preserving-a-century-old-hydro-plant-in-norway.html


အႏွစ္တရာ နီးပါး အသုံးျပဳခဲ့ျပီး ၁၉၈၉ က်မွ ျပတိုက္လိုထိန္းသိမ္းထားတာ

၁၉၀၈ က ေဆာက္လုပ္ျပီးစီးတာ ၁၀၀ MW ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိတာ

The story of the 100-mw Tysso I plant – built in 1908 – illustrates a century of hydro’s contributions to industrialization, technological advancement, and environmental awareness in northern Europe. Although operations ceased in 1989, the powerhouse has been preserved in its original condition and operates as a museum.

By Per Einar Faugli and Randi Bårtvedt


 ေနာ္ေဝရဲ့စီးပြါးေရး နဲ႕ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး ကို အက်ိဳးျပဳတဲ့ေနရာမွာ

ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ဟာ အေရးအပါဆုံးအခ်က္ပင္ျဖစ္တာ၊


၁၉၀၅ မွာ ယူေက Sun Gas Co ကကမ္းလွမ္းလာလို႕ Tyssefaldene Inc.  ကိုဖြဲ႕စည္းကာ    

 ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကိုထုတ္လုပ္ျပီးသုံးဘို႕ ျဖစ္လာတာ၊


ထိုစဥ္ခါက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ၾကိဳးလိုင္းေတြကိုေဝးေဝးလံလံ မသြယ္ႏိုင္ၾကလို႕ 

ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ရာ Odda  နဲ႕ Tyssedal အရပ္တို႕မွာဘဲ စက္ရုံေတြက နီးနီးကပ္ကပ္ေဆာက္တည္ၾကတာ၊

 

 

The development of hydropower is the single most significant factor contributing to economic growth and material welfare in Norway. For more than 100 years, the country has enjoyed the highest per capita production of hydropower in the world.

When hydropower development first began, the technology was not available to transport electricity over long distances. As a result, power-intensive industries had to be located close to their power sources. Many industrial communities had their origins in this situation, including Odda and Tyssedal on the west coast of southern Norway.

Building Tysso I

Odda and Tyssedal are only 6 kilometers apart at the end of a fjord, and their history is closely linked. The river Tysso, in Tyssedal, was ideal for hydropower development, while the wide slopes in Odda were a prime location for a factory. Sun Gas Co. of Great Britain wanted to build a carbide factory in Odda, so engineer Sam Eyde, a central figure in the pioneering period of Norwegian industry, was approached in 1905. Power company Tyssefaldene Inc. was founded on April 20, 1906, and three weeks later parliament approved plans to develop the hydro plant, called Tysso I.

In many ways, Tysso I represents the origin of hydropower development in Norway. It ws the first hydro facility in Northern Europe to be built using the “modern” principles of a high fall supplying pressurized water to the plant via a tunnel or pipeline. Before Tysso I was built, hydro facilities in Norway were low-head (low pressure) arrangements using low falls in the river…..


 


၁၈၄၀ ဝန္းက်င္မွာ ေနာ္ေဝရဲ့ အထည္အလိပ္စက္မႈလုပ္ငန္းေတြဟာ စတင္ေပၚထြက္လာတာ၊

အင္ဂလန္လို (မီးေသြးေလာင္စာသုံးျပီးထုတ္ရတဲ့) ” ေရေႏြးေငြ႕” စြမ္းအား ကို အေျခမခံခဲ့ပါ၊

ေနာ္ေဝ က” ေရအားထုတ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား” ကိုဘဲ အေျခခံ ခဲ့တာ၊ 


၁၉၀၅ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေပၚထြက္လာၾကတဲ့စက္ရုံေတြနဲ႕ 

ဖြံ႕ျဖိဳးလာၾကတဲ့စက္ရုံေတြ ဆိုရင္ 


အဲဒီ ေရအားလွ်ပ္စစ္စြမ္းအားကိုဘဲ 

အတိုင္းထက္အလြန္ပင္ အသုံးျပဳဘို႕လိုအပ္ လာၾကတာ၊  

Hydropower’s contribution to Norway’s development

The textile industry initiated the industralization of Norway in the 1840s. It was a great advantage that the textile industry could be based on hydropower rather than steam power as in England. The industry that developed after 1905 demanded far more energy than before.

From around 1900, the country’s industrialization was based on the growth of new science and technology. This involved the invention and development of new industrial processes, in which electricity was used to refine raw materials and make new production methods possible. The electrometallurgical and electrochemical industries were the main hydropower consumers and became Norway’s backbone. In addition to the carbide factory, the power supply from Tysso I was used for Cyanamid, zinc, and aluminium factories. The plant also supplied electricity to the communities surrounding these factories.

Construction of the first stage of the 100-mw Tysso I plant was completed in 1908. A penstock added in 1915 was the largest in the world at that time.

 

Foreign investment was pivotal for hydropower development in Tyssedal. The massive foreign purchase of the Tysso watercourse (most of the funding for the foundation of power company Tyssefaldene came from abroad) led to the so-called “Panic Act” of 1906, which was the basis for the Norwegian concession laws. 

ႏိုင္ငံျခားမွ ရင္းႏွီးေငြေတြကို အလုံးအရင္းနဲ႕ မ်ားမ်ားစာစား ထဲ့ဝင္လာၾကတာကိုေၾကာက္လန္႕ျပီး၊ 

၁၉၀၆ မွာ ေနာ္ေဝ က ဥပေဒေတြထုတ္ျပန္လာခဲ့တာ၊

ေျမေတြဝယ္တာတို႕ေရနဲ႕ ေရအားပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ဝယ္ယူသုံးစြဲတာအေျပာင္းအလဲလုပ္တာ တို႕ကို

ခြင့္ျပဳမိန္႕ရမွ ဆိုျပီးျပဌာန္းလာခဲ့တာ၊

 ၾကိဳတင္ပညတ္ခ်က္အျဖစ္ သမ႐ိုးက်ထားေလ့ရွိတာကေတာ့ ေနာင္အႏွစ္ ၆၀ မွ ၈၀ ထိ ဆိုရင္

ေနာ္ေဝႏိုင္ငံပိုင္သြားဘို႕ပါဘဲ

These laws state that foreigners cannot purchase land or water rights without a concession. A typical prerequisite was that ownership would be turned over to the Norwegian state after 60 to 80 years.

Tysso I also played a significant role in watercourse protection. With its glacier, waterfalls, fjord, and mountains, Odda had a thriving tourist industry before Tysso I was developed. Nearly 50 percent of all foreign visitors to Norway came to Odda, and the Ringedalsfoss and Tyssestrengene waterfalls in Tyssedal were especially popular. Tyssefaldene acquired the rights to these waterfalls in 1920, frightening environmentalists. As a result, the 275-meter-high Vettisfossen waterfall became protected in 1924, leading to extensive work to protect waterfalls and watercourses. Among these is the watercourse in Odda, which was threatened by hydropower development in the 1960s. This initial work matured in the 1960s into the Norwegian Protection Plan for River Systems, which was completed in 1973. As of 2007, 387 rivers are included in the plan.

Protecting Tysso I

The Tysso I power station has great aesthetic value and is considered among the best of Norway’s 20th century architecture. The design draws heavily on cathedral architecture, with the machine hall closely resembling a cathedral space. The high windows and clerestory flood the hall with daylight. The control room has taken on the role of gallery. The quality of the building, the location in the fjord and waterfall landscape, and the surrounding industrial community make the Tysso I power plant unique as cultural heritage.

Wedged between two national parks and a virtual stone’s throw from a protected watercourse, the power plant offers a unique experience. In 2000, the plant was declared protected by royal resolution and is protected by the Directorate of Cultural Heritage. Restored inside and out, the plant was officially opened on May 14, 2005, as a museum. Tysso I is now the only protected power plant in Norway, preserved in original condition. Work is under way to ensure this plant a place on the world heritage list of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). …

——————-

 

Chillmost

IMG_4254 | Flickr – Photo Sharing!

http://www.flickr.com/photos/chillmost/4969512780/

 

 ေတာင္ထိပ္က ေရတံခြန္ေရေတြဟာ ပိုက္လုံးၾကီးကေန ဒလေဟာ က်ဆင္းလာတာကို

ဖမ္းယူလက္ခံတဲ့ “ဖန္ခြက္” လိုအတံေတြ၊ 

 ယင္း အတံ ေတြကေရဖိအားေၾကာင့္ လည္ပတ္ရင္း Turbine တာဘိုင္ တို႕ကေနလွ်ပ္စစ္ထုတ္တာ

Flickr: chillmost’s stuff tagged with tyssoi

http://www.flickr.com/photos/chillmost/tags/tyssoi/

Slideshow စလိုက္႐ိႈး ပါ 

tyssoi tag

http://www.flickr.com/photos/chillmost/tags/tyssoi/show/စက္ရုံတြင္း ႐ႈခင္းေတြကိုေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား႐ိုက္ထားတာ

About Kyaemon

Kyae Mon has written 715 post in this Website..

Likes to post news and educational items.