ေနၿပည္ေတာ္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၆

ၿပည္ေထာင္စု သမၼတ ၿမန္မာ နိုင္ငံေတာ္ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ယေန႕ မြန္းလြဲ (၂) နာရီတြင္ နိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုသံဃာ႕ ဝန္ေဆာင္ ဆရာေတာ္ႀကီး အမွဴးၿပဳေသာ ဆရာေတာ္ ႀကီးမ်ား၊ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္ အႀကီးအကဲမ်ားနွင္႕ ေတြ႕ဆံု၍ ရခိုင္ၿပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ ေရး၊ ေအးခ်မ္း သာယာေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးနွင့္ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးအတြက္ ညွိနႈိင္း ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ယင္းသို႕ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ရခို္င္ၿပည္နယ္ ၿဖစ္စဥ္ အေၿခအေနဆိုင္ရာမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ ရွင္းလင္းေၿပာႀကားခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းၿဖစ္သည္-

အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာကို ေစာင့္ေရွာက္ၾကကုန္ေသာ ဗုဒၶဘာသာႏြယ္ဝင္ သူေတာ္စင္ ဆရာေတာ္ဘုရားမ်ားနွင့္တကြ အစၥလာမ္ဘာသာကို ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ၾကေသာ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္ အၾကီးအကဲမ်ားအား ယခုကဲ့သို႕ ပင္႕ဖိတ္ရၿခင္းသည္ ရခိုင္ၿပည္နယ္ အတြင္း ၿဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ၿဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ သင္ခန္းစာမ်ား ရယူၿပီး ေနာင္တြင္ အလားတူ ၿဖစ္စဥ္မ်ိဳး ထပ္မံ မၿဖစ္ပြားေစရန္ နိုင္ငံေတာ္ အစိုးရမွ ဥပေဒနွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားနွင့္ ၾကြေရာက္လာၾကေသာ ရဟန္းပုဂၢိဳလ္၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားထံမွလည္း အၾကံဥာဏ္ေကာင္းမ်ား ရယူရန္ ယခုကဲ့သို႕ ဖိတ္ၾကား ေတြ႕ဆံု ရၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၂ ခုနွစ္ အတြင္း ရခိုင္ၿပည္နယ္တြင္ အတူတကြ ေနထိုင္ၾကသည့္ သူမ်ား အခ်င္းခ်င္း အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္ သတ္ၿဖတ္မႈမ်ားနွင့္ ေနအိ္မ္မ်ားကို အၾကမ္းဖက္ မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးမႈ ၿဖစ္စဥ္ (၂) ၾကိ္မ္ ၿဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ထိုၿပည္နယ္အတြင္း စုစုေပါင္း ေသဆံုးသူ ေယာကၤ်ား မိန္းမ (၁၆၇ ) ဦး၊ ဒဏ္ရာရသူ ေယာကၤ်ား မိန္းမ (၂၂၃)ဦး ရွိခဲ့ၿပီး မီးရႈိ႕ ဖ်က္ဆီးခံရသည့္ အိုးအိမ္နွင့္ အၿခား အေဆာက္အဦ ေပါင္း (၁၀၁၀၀) လံုး ရွိခဲ့ပါတယ္။ ထိုသို႕အိုးအိမ္မ်ား မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီး ခံရမႈေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း (၁၆၉၈၀)၊ လူဦးေရ (၁၁၁၀၀၀) တို႕သည္ အိုးမဲ့၊ အိမ္မဲ့ ၿဖစ္ၿပီး အတိဒုကၡမ်ားစြာ ေရာက္ခဲ့ၾကရသၿဖင့္ နိုင္ငံေတာ္ အစိုးရနွင့္အတူ ေစတနာရွင္ ၿပည္သူမ်ား ကမၻာ့ကုလသဂၢဌာေန အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ နိုင္ငံအခ်ိဳ႕နွင့္ အသင္းအဖြဲ႕ အခ်ိဳ႕တို႕မွ အကူအညီမ်ား ရယူၿပီး လတ္တေလာ အဆင္ေၿပေစရန္အတြက္ ေကြ်းေမြး ေစာင့္ေရွာက္ထားရပါတယ္။

ဤကဲ့သို႕ ၿဖစ္ပြားရၿခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမွာ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ၿဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ၿဖစ္ပြားမႈ တစ္ခုအေပၚ မေက်မနပ္ၿဖစ္ၿပီး ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူမႈကို လက္ခံ လိုက္နာရမည့္အစား ေဒါသအေလ်ာက္ အုပ္စုတစ္ခုနွင့္တစ္ခု သတ္ၿဖတ္မႈမ်ား ၿဖစ္ပြား က်ဴးလြန္ရာမွ ၾကီးမားက်ယ္ၿပန္႕သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈအသြင္သို႕ ကူးေၿပာင္းေရာက္ရွိကာ ယခုကဲ့သို႕ ေသဆံုးမႈ၊ ပ်က္စီးမႈနွင့္ အတိဒုကၡေရာက္မႈမ်ား ၿဖစ္ေပၚခဲ့ရၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္။ ဤ ဆံုးရႈံးမႈအားလံုးသည္ နိုင္ငံေတာ္၏ ဆံုးရႈံးမႈမ်ားပင္ ၿဖစ္ပါတယ္။

ဤကဲ့သို႕ ေဒသအတြင္း အၾကမ္းဖက္ သတ္ၿဖတ္မီးရိႈ႕မႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ၿပန္႕ၿပန္႕ ၿဖစ္ပြား လာေစရန္ လူမ်ိဳးစြဲ၊ ဘာသာစြဲ ၿပင္းထန္သူ အခ်ိဳ႕မွလည္း ေနာက္ကြယ္မွ မမွန္ကန္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားၿဖင့္ ေၿမွာက္ပင့္ ေသြးထိုး လွံဳ႕ေဆာ္ေပးမႈမ်ား ရွိခဲ့သည့္အၿပင္ ၿပည္ပအဖြဲ႕ အစည္း အခ်ိဳ႕နွင့္ နိုင္ငံအခ်ိဳ႕တို႕မွလည္း မမွန္မကန္ လုပ္ၾကံသတင္းမ်ား ထုတ္လႊင့္၍ ၿပႆနာပိုမို ၾကီးထြားလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။

မည္သို႕ပင္ၿဖစ္ေစ ရခိုင္ၿပည္နယ္အတြင္း ၿဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္၊ သတ္ၿဖတ္၊ မီးရႈိ႕၊ ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားသည္ မိမိတို႕ အစိုးရသစ္လက္ထက္ အဖက္ဖက္မွ ေၿပာင္းလဲတိုးတက္ေနသည့္ အရွိန္အဟုန္ကို မ်ားစြာ ထိခိုက္ေစၿပီး ကမၻာ့အလယ္တြင္ မ်က္နွာပ်က္ဖြယ္ရာ ၿဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ၿမန္မာနိုင္ငံအေပၚ စြပ္စြဲ ၿပစ္တင္မႈမ်ားလည္း ၿဖစ္ေပၚ ခဲ့ၿပီး ကုလသမဂၢ အပါအဝင္ ကမၻာ့နိုင္ငံအခ်ိဳ႕နွင့္လည္း ၿပႆနာမ်ားကို မိမိတို႕ အစိုးရမွ ယေန႕တိုင္ ရင္ဆိုင္ ေၿဖရွင္း ေနရဆဲ ၿဖစ္ပါတယ္၊

ရခိုင္ၿပည္နယ္တြင္ အစၥလာမ္ ဘာသာ ကိုးကြယ္သည့္ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ၿဗိတိသွ်တို႔ အုပ္စိုးစဉ္ကပင္ ရွိခဲ႔ၿပီး ၁၈၇၂ ခုနွစ္၊ ၿဗိတိသွ်တို႔ ေကာက္ယူခဲ႔သည့္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ မဟာေမဒင္ (၅၈,၂၅၅) ဦးရွိခဲ႔ပါတယ္။ ၎တို႔သည္ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္တြင္ လာေရာက္ လုပ္ကိုင္ၾကၿခင္းၿဖစ္ၿပီး မူလက လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္ ၿပီးသည္နွင့္ တစ္ဖက္နိုင္ငံသို႔ ၿပန္သြားၾကေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ မၿပန္ၾကေတာ့ဘဲ အတည္တက် ေနထိုင္လာခဲ႔ ၾကပါတယ္။ အတည္တက် ေနထိုင္သူမ်ားမွ ေပါက္ဖြားလာၾကသူမ်ား၊ တစ္ခ်ိဳ႕ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာၾကသူမ်ား ရွိခဲ႔သၿဖင့္ ယခင္အစိုးရအဆက္ဆက္ လက္ထက္တြင္ ဤကိစၥကို အမ်ိဳးသားေရးတာဝန္ တစ္ရပ္အေနၿဖင့္ စနစ္တက် စီမံေဆာင္ရြက္ တားဆီးခဲ႔သည္မ်ား ရွိခဲ႔ပါတယ္။

၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ဇြန္လနွင့္ ေအာက္တိုဘာလ ၿဖစ္စဥ္မ်ားအတြင္း ရခိုင္ၿပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕နယ္ (၁၇) ၿမိဳ႕နယ္အနက္ (၁၁) ၿမိဳ႕နယ္၌ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ၿပည္သူမ်ား ဒုကၡခံစားခဲ႔ၾကရပါတယ္။ ဒုကၡခံစားရသည့္ ၿပည္သူမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး (၅၃.၈%)၊ အမ်ိဳးသား (၄၆.၂ %) နွင့္ (၁၂) နွစ္ေအာက္ ကေလး (၄၂.၉ %) ပါဝင္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသၿဖင့္ အဓိက ထိခိုက္ ခံစားရသူမ်ားမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားနွင့္ ကေလးမ်ားသာ ၿဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါတယ္။

ဒုကၡသည္မ်ား အသက္ရွင္ ရပ္တည္နိုင္ေရးအတြက္ လတ္တေလာ လိုအပ္သည့္ လူသားခ်င္း စာနာမႈ အေထာက္အပံ႔မ်ား ေပးအပ္ရန္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ဇူလိုင္လမွ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ဇြန္လအထိ တစ္နွစ္စာအေမရိကန္ ေဒၚလာ (၆၆.၅) သန္းခန္႔ လိုအပ္မည္ဟု ခန္႔မွန္း တြက္ခ်က္ပါတယ္။ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ဇြန္လပဋိပကၡအတြင္း ဒုကၡေရာက္ခဲ႔ရသည့္ ဒုကၡေရာက္ခဲ႔ရသည့္ ဒုကၡသည္ (၇၅,၀၀၀)အတြက္ စားနပ္ရိကၡာဖိုး သက္သက္ပင္လွ်င္ တစ္လလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁) သန္းကုန္က်ခဲ႔ပါတယ္။

ယင္းလူမႈပဋိပကၡ ၿဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ဒုကၡသည္ (၁၁၁၀၀၀) ခန္႔မွာ အတိဒုကၡႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္ သာမက ရခိုင္ၿပည္နယ္အတြင္း ေနထိုင္ၾကသည့္ ၿပည္သူ (၃၂) သိန္း မွာလည္း စိတ္ခ်လုံၿခဳံမႈမရွိဘဲ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအားလုံး ရပ္ဆိုင္းလ်က္ရွိသည့္ အေၿခအေနႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ေနရပါတယ္။ ပဋိပကၡၿဖစ္စဥ္ မရွိခဲ႔ေသာ ရခုိင္ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ဘဂၤါလီေက်းရြာ အခ်ိဳ႕တြင္လည္း ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈ ရပ္ဆိုင္းၿခင္းေၾကာင့္ စားနပ္ရိကၡာၿပတ္လပ္မႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။

ဗုဒၶဘာသာအေၿခခံႏွင့္ လူမ်ိဳးေရးစိတ္ဓါတ္ ၿပင္းထန္ေသာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား လူငယ္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ အစၥလာမ္ဘာသာေရး အေၿခခံ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးအခ်ိဳ႕တို႔၏ အၿပန္အလွန္ အေႏွာက္အယွက္ ၿပဳမႈမ်ားသည္ ကုလသမဂၢ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပရဟိတဝန္ထမ္းမ်ား၏ စားနပ္ရိကၡာ ၿပတ္လပ္သည့္ ေဒသမ်ားသို႔ ရိကၡာၿဖန္႔ေဝမႈမ်ားကို ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် အေႏွာက္အယွက္ၿပဳ ဟန္႔တားလ်က္ရွိသၿဖင့္ ၿပည္သူမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရးမွာ ပိုမိုၾကပ္တည္းေသာ အေၿခအေနသို႔ ဆိုက္ေရာက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ယင္းသို႔ေသာ အခက္အခဲၾကားမွပင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လမွ ေအာက္တိုဘာလအထိ (၄) လ ကာလအတြင္း ဆန္အိတ္ (၁၀၈၀၀၀) ခန္႔ကို လက္ဝယ္ေရာက္ရွိေအာင္ ၿဖန္႔ေဝခဲ့ရပါတယ္။

ရခိုင္ၿပည္နယ္၏ လက္ရွိအေနအထားကို သုံးသပ္ပါက လက္ရွိၿဖစ္ပြားေနသည့္ လူမႈပဋိပကၡ မ်ား၏ အက်ိဳးဆက္ အတိဒုကၡမ်ားအၿပင္ မူလကပင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ရာခိုင္ႏႈန္း ( ၄၃.၅ %) ရွိၿပီး ဒုတိယအမ်ားဆုံး ၿပည္နယ္ ၿဖစ္ေနၿခင္း ၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္း ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၌ ေရၾကီးမွဳနွင့္ ဂီရိမုန္တိုင္း တိုက္ခတ္မွဳခံစားရေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ဒုကၡသည္စုစုေပါင္း (၂၈၉,၀၀၀) ခန္႔ ရွိေနၿခင္း၊ ရခိုင္ၿပည္နယ္ ေၿမာက္ပိုင္းတြင္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့သူ ( ၂၀၀, ၀၀၀) ခန္႔ ရွိေနၿခင္းတို႕သည္ ပကတိစိန္ေခၚမွဳအၿဖစ္ တည္ရွိေနပါတယ္။ ၿခဳံငုံသုံးသပ္ပါက ရခိုင္ၿပည္နယ္ရွိ ၿပည္သူ (၃၂)သိန္းခန္႔ အနက္ ၿပည္သူ ( ၆ )သိ္န္း (၁၉%)ခန္႔မွာ ဒုကၡသည္မ်ားအၿဖစ္ ေရာက္ရွိေနသည့္ အေၿခအေန ၿဖစ္ပါတယ္။ ယင္းဒုကၡသည္မ်ား အတြက္ အစိုးရနွင့္ ၿပည္သူမ်ား ၊ ကုလသမဂၢနွင့္ နိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလုံးမွ စုေပါင္း၍ ညီညီညာညာ ဝို္င္းဝန္း ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္မွသာ ဒုကၡသည္
( ၆ )သိန္းခန္႔၏ အသက္ရွင္ ရပ္တည္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ေပးနုိင္မည့္ အေၿခအေန အမွန္တစ္ရပ္ကို သုံးသပ္ေတြ႕ရွိရမည္ ၿဖစ္ပါတယ္။

၁၉၄၂ခုႏွစ္ခန္႔ မွစတင္၍ ရခိုင္ၿပည္နယ္ေၿမာက္ပိုင္းတြင္ စတင္ၿဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လူမွဳ ပဋိပကၡ ၿဖစ္စဥ္မ်ားမွာ စုစုေပါင္း ( ၇ )ၾကိမ္ ခန္႔ ရွိၿပီ ၿဖစ္ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၿဖစ္စဥ္မ်ားမွာ ယခင္ၿဖစ္စဥ္မ်ားထက္ ပိုမို ၿပင္းထန္လာၿပီး သာမန္လူမွဳေရးၿဖစ္စဥ္မ်ားမွ နိုင္ငံေရးၿဖစ္စဥ္ မ်ားသို႔ ကူးေၿပာင္းေအာင္ ၾကိဳးပမ္း လွဳံ႕ေဆာ္မွဳမ်ား ပါဝင္လာသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ လူမ်ိဳးစုနွစ္စု အၾကားရွိ မူလကပင္တည္ရွိေနေသာ လူမ်ိဳး၊ ကိုးကြယ္မွဳ၊ ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမွဳနွင့္ ဓေလ့ထုံးစံ ကြဲၿပားၿခားနားမွဳကို အေၿခခံလ်က္ လူမွဳေရးတံတိုင္း ၿခားနားေအာင္ ပိုမို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿခင္းေၾကာင့္ ပဋိပကၡမ်ား ၿဖစ္ပြားရၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္။

ယင္းကဲ့သို႔ လူမ်ိဳးစုနွစ္ခု၏ ကြဲၿပားၿခားနားမွဳကို အေၿခခံလ်က္ ပိုမို ကြဲၿပားၿခားနားေအာင္ တစ္ဖက္နွင့္တစ္ဖက္ အသာစီးရေအာင္ ၾကိဳတင္စီမံ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသၿဖင့္ ပဋိပကၡၿဖစ္စဥ္မ်ားဆီိသို႔ ဦးတည္ေစလ်က္ ရွိေနေၾကာင္း သုံးသပ္ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ စင္စစ္အားၿဖင့္ ယေန႕ ကမၻာ့နိုင္ငံ အသီးသီးတြင္ ကြဲၿပားၿခားနားသည့္ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာစကား၊ ကိုးကြယ္မွဳနွင့္ ဓေလ့ထုံးစံမ်ားကိုပင္ နိုင္ငံ၏ ၾကြယ္ဝေသာ စြမ္းအားအၿဖစ္ ေၿပာင္းလဲကာ အသုံးခ်ေနသည့္ သာဓကမ်ားကို သင္ခန္းစာ ရယူရမည္ၿဖစ္ပါတယ္။

ရခိုင္ၿပည္္နယ္အတြင္းရွိ သာမန္ၿပည္သူမ်ား အေနၿဖင့္မူ နိစၥဓူဝ စားဝတ္ေနေရး အဆင္ေၿပေရး၊ အလုပ္အကိုင္ ရရွိေရး၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳမွ လြတ္ေၿမာက္ေရးနွင့္ တည္ၿငိိမ္ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္လိုသည့္ သေဘာဆႏၵမ်ားသာ ရွိေနၿပီး ပဋိပကၡေၾကာင့္ အတိဒုကၡ ေရာက္ေနရသည့္ အေၿခအေနမွ လြတ္ေၿမာက္ေအာင္ အစိုးရမွ ေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုသည့္ ဆႏၵမ်ားရွိေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါတယ္္။

လူမွဳပဋိပကၡၿဖစ္စဥ္မ်ား၏ အရင္းခံ အေၾကာင္းတရားမ်ားကို သုံးသပ္ရာတြင္ သမိုင္းၿဖစ္စဥ္နွင့္ လူမ်ိဳးေရးခံစားမွဳ၊ န္ိုင္ငံေရး အေၿခအေနမ်ား သာမက ပကတိေၿမၿပင္ အေၿခအေနနွင့္ လူမွဳစီးပြားေရးဘဝ အေၿခအေနမ်ားသည္လည္း အရင္းခံအေၾကာင္းတရား ၿဖစ္တည္မႈမ်ားအေနၿဖင့္ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ပဋိပကၡၿဖစ္စဥ္မ်ား၏ အရင္းခံ အေႀကာင္း တရားတြင္ ေအာက္ပါ လူမွဳစီးပြားေရး အခ်က္အလက္မ်ားက ၿပႆနာ၏ အဓိက ေရေသာက္ၿမစ္မ်ား အၿဖစ္ တည္ရွိေနပါတယ္-

(က) လမ္းပန္းဆက္သြယ္မွဳ ခက္ခဲ၍ အထီးက်န္ သီးၿခား တည္ရွိေနၿခင္း။

(ခ) ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳ ၿမင့္္မား၍ ပညာေရးနိမ့္က်ၿခင္း။

(ဂ) စီးပြားေရးနွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း နည္းပါးၿခင္း။

စင္စစ္အားၿဖင့္ ရခိုင္ၿပည္နယ္သည္ ၿမန္မာနိုင္ငံ၏ အေနာက္ဘက္တံခါးဝ ၿဖစ္ပါတယ္။ အေနာက္နိုင္ငံမ်ားနွင့္လည္းေကာင္း၊ အေရွ႕အလယ္ပို္င္း ေဒသနွင့္ လည္းေကာင္း၊ အာဆီယံနို္င္ငံမ်ားနွင့္ လည္းေကာင္း၊ အိႏိၵယနိုင္ငံ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံမ်ား နွင့္ လည္းေကာင္း ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မွဳ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ရွိေနပါတယ္။ ၿမန္မာနုိင္ငံသာမက တရုတ္နိုင္ငံနွင့္ အိႏၵိယအေရွ႕ေၿမာက္ ကုန္းတြင္းပိတ္ ၿပည္နယ္မ်ား ကပါ ရခိုင္ၿပည္နယ္ ဆိပ္ကမ္းထြက္ေပါက္မ်ားကိုအသံုးၿပဳရန္ စိတ္ဝင္စားမႈအေပၚ မိမိတို႔က ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈ ဗဟိုခ်က္ ၿဖစ္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ၿဖစ္ပါတယ္။

ရခိုင္ၿပည္နယ္တြင္ စစ္ေတြဆိပ္ကမ္းနွင့္ ေက်ာက္ၿဖဴေရနက္ ဆိပ္ကမ္းတို႔သည္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္တြင္ နိုင္ငံတကာ ဆိပ္ကမ္းမ်ားအၿဖစ္ စတင္ အသက္ဝင္လာေတာ့မည္ ၿဖစ္ပါတယ္။ အလားတူ သံတြဲေလဆိပ္၊ ေက်ာက္ၿဖဴ ေလဆိပ္နွင့္ စစ္ေတြ ေလဆိပ္မ်ားကိုလည္း နိုင္ငံတကာေလဆိပ္မ်ား ၿဖစ္လာေအာင္ အစီအမံမ်ားခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ တရုတ္နိုင္ငံ ကူမင္းၿမိဳ႕မွ ရခိုင္ၿပည္နယ္ ေက်ာက္ၿဖဴၿမိဳ႕အထိ ၿမန္မာနိုင္ငံကို ၿဖတ္သန္းလ်က္ ဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း၊ ေရနံပိုက္လိုင္းမ်ား သြယ္တန္းထားၿပီး ၎တုိ႔နွင့္ အၿပိဳင္ ကားလမ္း၊ ရထားလမ္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးပါက ရခိုင္ၿပည္နယ္၏ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္မႈမွာ ၿပည္မနွင့္ သာမကအေရွ႕အေနာက္ ကမၻာ့နိုင္ငံမ်ား၏ စႀကၤံလမ္းေၾကာင္း အၿဖစ္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈ ဗဟိုခ်က္ ၿဖစ္လာမည္ ၿဖစ္ပါတယ္။

ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈ ဗဟိုခ်က္ၿဖစ္လာသည့္အတြက္ နုိင္ငံၿခားရင္းနွီးၿမႇဳပ္နွံမႈ၊ ၿပည္တြင္း ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နွံမႈမ်ား စီးဆင္းလာၿပီး ရခုိင္ၿပည္နယ္၏ စီးပြားေရးနွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမည့္ အေၿခအေနေကာင္းကို ပိုင္ဆိုင္လ်က္ ရွိပါတယ္။

စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းတိုးတက္မႈမွတစ္ဆင့္ ၿပည္သူမ်ား၏ ပညာေရး၊ လူမႈေရးအဆင့္အတန္း တိုးတက္ၿမင့္မားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစည္ပင္ သာယာဝေၿပာေသာ ၿပည္နယ္တစ္ခု ၿဖစ္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ ၿဖစ္ပါတယ္။

သို႕ရာတြင္ ယင္းေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား၏ အဓိကေသာ့ခ်က္မွာ တည္ၿငိမ္ေရး၊ ေအးခ်မ္း သာယာေရးနွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ၿဖစ္ပါတယ္။ ယင္းသည္လည္း လူမႈပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းမွသာ ၿဖစ္ထြန္းနိုင္မည္ ၿဖစ္ပါတယ္။

ယေန႔ ကမၻာသည္ Globalization ၿဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ကမၻာတစ္ခုလံုးသည္ ရြာႀကီးတစ္ရြာ သဖြယ္ ၿဖစ္တည္လ်က္ ရွိေနပါတယ္။ ကမၻာ့တစ္ေနရာတြင္ ၿဖစ္ပြားသည့္ ၿဖစ္စဥ္ မွန္သမွ်ကို မိနစ္ပိုင္း၊ နာရီပိုင္းအတြင္း၌ တစ္ကမၻာလံုးသို႕ အလ်င္အၿမန္ ၿပန္႔နွံ႕ ေစလ်က္ ရွိပါတယ္။ မည္သည့္ ၿဖစ္စဥ္ကိုမွ် ဖံုးကြယ္ထားရန္ မၿဖစ္နုိင္ေတာ့သည္ကို သတိၿပဳဖြယ္ရာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ကမၻာ့ကုလသမဂၢဝင္ နိုင္ငံတစ္ခုၿဖစ္ေသာ ၿမန္မာနုိင္ငံသည္ ကမၻာ့ နိုင္ငံအားလံုးနွင့္ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံေနရသည့္ အားေလ်ာ္စြာ လူသားမ်ားနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာကိစၥ အရပ္ရပ္တြင္ နုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းနွင့္အညီ ေၿဖရွင္းလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ ရွိေနပါတယ္။ နုိင္ငံအမ်ားအၿပားက လက္ခံက်င့္သံုးလ်က္ရွိေသာ လူ႕အခြင့္အေရးစံခ်ိန္ စံညႊန္းမ်ား၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ ပါက ကမၻာ့အလယ္တြင္ မ်က္နွာပ်က္ဖြယ္ရာ အေၿခအေနမ်ားနွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္ ၿဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္ေဒသတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ၿပည္သူမ်ားအေနၿဖင့္ ကိုယ့္ၿပည္နယ္၊ ကိုယ့္လူမ်ိဳးစု၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ေရွးရႈရမည္ ၿဖစ္ေသာ္လည္း မိမိအက်ိဳးစီးပြား တစ္ခုတည္းကိုသာကြက္၍ ရႈၿမင္ၿခင္းမၿပဳဘဲ ပိုမိုက်ယ္ၿပန္႔ေသာ အၿမင္တရားၿဖင့္ ရႈၿမင္ၿပီး ၿမန္မာနိုင္ငံနွင့္ တစ္မ်ိဳးသားလံုး၏ အက်ိဳးစီးပြားနွင့္ ကမၻာ့မိသားစုဝင္ နုိင္ငံမ်ားအပါအဝင္ လူသားအားလံုး၏ အက်ိဳးစီးပြားကိုပါ က်ယ္က်ယ္ၿပန္႔ၿပန္႔ ရႈၿမင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္မည္ ၿဖစ္ပါတယ္။

သို႔ၿဖစ္ပါ၍ လူမ်ိဳးစုနွစ္ခုအၾကားကြဲၿပားၿခားနားမႈအေပၚ အၿပန္အလွန္ နားလည္ေရး၊ သီးၿခားတည္ရွိေသာ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုေလးစားမႈ၊ ပဋိပကၡ အသြင္မေဆာင္ေရးနွင့္ သဟဇာတ ၿဖစ္ေသာ လူမႈအသိုက္အဝန္း ၿဖစ္ထြန္းေရးတို႔အတြက္ အစိုးရနွင့္အတူ ရဟန္းရွင္လူ ၿပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးက လူမ်ိဳးဘာသာမခြဲၿခားဘဲ တန္းတူရည္တူ ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါရန္နွင့္ ရခိုင္ၿပည္နယ္နွင့္ ၿပည္နယ္သူ ၿပည္နယ္သားမ်ားရဲ႕ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အႀကံဉာဏ္ေကာင္း မ်ား ေပးၾကပါရန္ ေလးစားစြာ ေမတၱာရပ္ခံပန္ၾကားအပ္ပါတယ္
အဆိုပါ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးေဆြးေနြးျပီးေနာက္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္အဖြဲ႕မ်ားကလည္းပါ၀င္ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ထုိသို႕ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားမွ အဓိကအခ်က္မ်ားကို တင္ျပေပးပါမည္။-
(၁)အလို႕ေတာ္ျပည္ေက်ာင္းမွဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားမွလည္း ေမတၱာတရား၊သည္းခံျခင္းတရားမ်ားထားရွိၾကျခင္းျခင္းျဖင့္ေအးခ်မ္းသာယာႏိ္ုင္ေၾကာင္း
၊ေျပာၾကားပါသည္။၊ရဟန္းသည္ရဟန္း၀ိနည္းအတိုင္းေနထိုင္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊လူသည္လည္းတရားဥပေဒအတိုင္းေနထိုင္ေဆာင္၇ြက္ၾကရမည္
ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားပါသည္။
ဆရာေတာ္ႀကီးသုစိတၱာ၀ံသကလည္း
— အိႏိၷယ ကိုဥပမာေပးကာ အစြန္းေရာက္စိတ္ဓါတ္ျဖင့္ဘာသာ၊သာသနာႏွင့္ ႏိုင္ငံကိုမျဖိဳခြဲဖို႕အေၾကာင္းတင္ျပပါသည္၊
— ၀ိ၀ါဒါန္းႏွင့္အ၀ိ၀ါဒါန္၊ျငင္းခံုျခင္းႏွင့္ညီညြတ္ျခင္းသည္ သုချဖစ္ေၾကာင္းအစြန္းေရာက္စိတ္ဓါတ္မထားသင္ေၾကာင္း၊တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးေစာ္ကားေမာ္ကား
မေျပာၾကရေၾကာင္း
—တစ္ဘာသာႏွင့္တစ္ဘာသာ လူမ်ိဳးစြဲဘာသာစြဲ ကင္းရွင္းျပီးအစြန္းေရာက္စိတ္ဓါတ္ကင္းရွင္ၾကရန္တင္ျပပါသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ဥကၠဌဆရာေတာ္ႀကီးမွလည္း-
— ဘုရားေဟာတရားျဖစ္ေသာအစြန္းေရာက္အစြန္းထြက္ျခင္းကိုမေကာင္းေၾကာင္း၊ဘာသာေရးကိုအာရံုစိုက္လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း၊
— လံုျခံဳေရး၊တရားဥပေဒစိုးမိုးမွဳသည္အေရးႀကီးေၾကာင္း၊တရားသပေဒေဖါက္ဖ်က္ျခင္းျဖစ္ေပၚလာပါက ထိထိေရာက္ေရာက္အေရးယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ေျပာၾကားပါသည္။
— မွန္မွန္ကန္ကန္ ဘက္မလိုက္ဘဲေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
— အျပင္ကလူမ၀င္ႏိုင္ေၾကာင္း
— ဘုန္ႀကီးတို႕ စကားလည္း ေသြးဆူေနခ်ိန္တြင္နားမေထာင္ေၾကာင္းေျပာၾကားသြားပါသည္။
ထို႕ေနာက္သံအမတ္ႀကီးဦးလွေမာင္ကလည္း-
–တည္ျငိမ္ေရးတရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ျပႆနာျဖစ္လွ်င္၊ရာဇ၀တ္မွဳျဖစ္လွ်င္ျဖစ္ခ်င္းအေရးယူရမည္ကို အဓိကထားေျပာၾကားသြားပါသည္မုဒီန္းမွဳ၊၊လူ(၀၀)ဦးအသတ္ခံရမွဳ၊ဆူပူမွဳအစရွိသည္မ်ားကို
အေရးမယူျခင္းျဖင့္ ျပႆနာပိုႀကီးႏိုင္ေၾကာင္း၊ပညာေရး၊အလုပ္အကိုင္ရရွိေရး၊ဆင္ရဲမွဳေလၽာခ်ေရး၊တို႕ကိုေျပာၾကားသြားပါသည္။
ကမၻာဇဘဏ္ဒုဥကၠဌ ဦးသန္းလြင္မွလည္း-
လူမ်ိဳးစြဲဘာသာစြဲေၾကာင္းျပႆနာျဖစ္ပြါးရပံု၊အိႏၷိယ ႏိုင္ငံ၊စကၤာပူႏိုင္ငံတို႕တြင္တည္ျငိမ္ေအာင္ထိမ္းသိမ္းႏိုင္ပံုတို႕ကိုေျပာၾကားသြားပါသည္။
ထို႕ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးေျပာၾကားေသာ ရခိုင္ၿပည္နယ္တြင္ အစၥလာမ္ ဘာသာ ကိုးကြယ္သည့္ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ၿဗိတိသွ်တို႔ အုပ္စိုးစဉ္ကပင္ ရွိခဲ႔ၿပီး ၁၈၇၂ ခုနွစ္၊ ၿဗိတိသွ်တို႔ ေကာက္ယူခဲ႔သည့္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ မဟာေမဒင္ (၅၈,၂၅၅) ဦးရွိခဲ႔ပါတယ္။ ၎တို႔သည္ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္တြင္ လာေရာက္ လုပ္ကိုင္ၾကၿခင္းၿဖစ္ၿပီး မူလက လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္ ၿပီးသည္နွင့္ တစ္ဖက္နိုင္ငံသို႔ ၿပန္သြားၾကေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ မၿပန္ၾကေတာ့ဘဲ အတည္တက် ေနထိုင္လာခဲ႔ ၾကပါတယ္ဟုမွားယြင္း စြတ္စြဲေျပာၾကားခ်က္မ်ားကိုရွင္းလင္း
ရာတြင္– ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားမွာ ႏွစ္ေပါင္းရာေထာင္ခ်ီကပင္မ်ားစြာကပင္ေနထိုင္လာခဲ့ေသာအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားရွိေၾကာင္း၊
တိုင္းရင္းသားကမန္လူမ်ိဳးအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားလည္းရွိေၾကာင္း။တင္ျပေျပာဆိုသြားပါသည္။

(အဆိုပါ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီေျပာၾကားခ်က္မ်ားရွိ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား အေၾကာင္းသမိုင္းကိုမသိဘဲေျပာၾကားခ်က္မ်ားျဖစ္ေနပါသည္၊
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားသည္ရခိုင္ဘုရင္မ်ားလက္ထက္ကပင္ေနထိုင္လာခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။AD 7 ရာစုက ပင္ရခိုင္
ကမ္းရိုးတန္းတြင္ အေျခခ်ေနထိုင္လာခဲ့ၾကေၾကာင္း သမိုင္းကို ေသခ်ာစြာေလ့လာျပီးမွ တင္ျပသင့္ေပသည္။ရခိုင္ျပည္ရွိအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္၏မ်ားမွ
ပင္ ရခိုင္ဘုရင္မ်ားလက္ထက္ေနထိုင္အမွဳထမ္းခဲ့ေၾကာင္းရခိုင္ရာဇ၀င္သစ္က်မ္း၊ရခိုင္ရာဇ၀င္၊ျမန္မာရာဇ၀င္မ်ားတြင္ထင္ရွားစြာေလ့လာႏိုင္ပါသည္။
ရခိုင္ဘုရင္မ်ားလက္ထက္တြင္လည္း၊ဘဂၤလား(စစ္တေကာင္း)အထိရခိုင္နယ္နမိတ္ ျဖစ္သည္ကိုလည္းေလ့လာႏိုင္ပါသည္။
ပုဂံေနျပည္ေတာ္မွ AD 1364 တြင္မင္းရဲေက်ာ္စြာဦးေဆာင္ျပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ကုိသိမ္းပိုက္ခဲ့ရာရခိုင္ဘုရင္သည္ဘဂၤလားဘုရင္ထံ(၂၆)ႏွစ္တိုင္ခိုလံွဳခဲ့ရသည္။
ဘဂၤလားဘုရင္ခံစစ္္ဗိုလ္ခ်ဳပ္စီဒီခါန္တိုအကူအညီျဖင့္ ရခုိင္ျပည္ကို ျမန္မာတို႕လက္ထက္မွ ျပန္တိုက္ယူခဲ့ျပီး ေျမာက္ဦးျမို႕တြင္ ထိုစစ္သည္မ်ား
အားေနရာခ်ေပးခဲ့ျပီးအေျခခ်ေနထိုင္ေစခဲ့သည့္သမိုင္းကိုလည္းေျချပျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းပထမတြဲစာ ၃၈၇ တြင္ေလ့လာႏိုင္ေပသည္။ သမိုင္းတြင္ထင္ထင္ရွားရွားေလ့လာႏိုင္ေပသည္။(အေျချပျမန္မာႏိုင္ငံေရးသမိုင္း ပထမတြဲ စာမ်က္ႏွာ ၃၈၇)
ရခိုင္မင္းဆက္ ပထမေျမာက္ဦးေခတ္မင္းဆက္ ဘု၇င္(၁၁)ပါးစလံုးအစၥလာမ္ဘြဲ႕အမည္မ်ားျဖင့္နန္းဆက္ခံခဲ့သည္။
(၁)စူလိုင္မာရွား (၂)အလီခါန္း(၃)ကလီမာရွဟ္(၄)မဂိုရွဟ္(၅)မုဟမၼဒ္ရွဟ္(၆)ႏူရီရွဟ္(၇)ရွိတ္အဒူလာရွဟ္(၈)အီလ္လီရွဟ္(၉)အီလ္ယာစ္ရွဟ္
(၁၀)ဂ်လာဟ္ရွဟ္(၁၁)အလီရွဟ္ဒုတိယေျမာက္ဦးမင္းဆက္(၁၅၃၁-၁၆၃၈)တြင္လည္းမင္း(၅)ပါးအစၥလာမ္အမည္မ်ားျဖင့္ေတြ႕ရိွရသည္။
မင္းဗာႀကီးလက္ထက္တြင္ ကါဒီဦးေဆာင္ေသာသံအဖြဲ႕၏ေဟာျပာခ်က္ေၾကာင္ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအစၥလာမ္ဘာသာသို႕အုပ္စု႕လိုက္ကူး
ေျပာင္းၾကသည္သမိုင္းကိုလည္းရခိုင္လူမ်ိဳးသမိုင္းဆရာဦးလွထြန္းျဖဴေရးရခိုင္ျပည္နယ္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားစာ၄၈ ႏွင့္ဦးေအာင္သာဦးေရး
history of arakan စာ ၁၃၂တြင္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ရခိုင္ဘုရင္စႏၷသုဓၶမမင္းလက္ထက္တြင္ ရခိုင္ဘုရင္ထံတြင္ကမန္(အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္)မ်ား
အားေလးသည္ေတာ္တပ္တြင္အမွဳထမ္းေစပါသည္။ရခိုင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၊ဦးထြန္းလွျဖဴႏွင့္ ဦးဘသန္းေရးျမန္မာရာဇ၀င္၊ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိအစၥ
လာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ဓမၼသတ္မွဴးခ်ဳပ္ခန္႕အပ္ေသာျပန္တမ္းကိုလည္း ဘိုေတာ္ဘုရား၏ပသိမ်ားအတြက္ျပန္တမ္းတြင္ေလ့လာႏိုင္ပါ္သည္။
အဂၤလိပ္အစိုးရလက္ထက္တြင္သူတို႕အင္ပါယာဘဂၤလားေဒရွ္မွအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား၊ဟိႏၵဴမ်ား၊ဗုဒၶဘာသာ၀င္ကိုအလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ေခၚေဆာင္ လာခဲ့မွဳရွိသည္မွာမွန္ကန္ေသာလည္းရခိုင္ျပည္ရွိအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားကိုသူတိုူ႕ႏွင့္ေရာခ်ကာသမိုင္းေဖ်ာက္ဖ်က္၍မရႏိုင္ေပ၊
ထို႔အျပင္ရခိုင္ေငြဒဂၤါးမ်ားေပၚတြင္ အစၥလာမ္တို႕ယံုႀကည္ခ်က္ ”“အလႅာဟ္အရွင္မွတပါးခ၀တ္ကိုးကြယ္ရာမရိွ“ဟုစာသားက္ုအာရဗီဘာသာျဖင့္ေရးထိုး
ထားကိုေတြ႕ရသည္ကိုေလ့လာႏိုင္ပါသည္ကို သာမန္ေက်ာင္းသူ ၆ေက်ာင္းသားတစ္ဦးပင္သင္ၾကားေလ့လာသိရိွနိုင္ပါလွ်က္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတတစ္ဦးအေနျဖင့္ အေနျဖင့္ မွားယြင္စြာ ေျပာဆိုခဲ့သည္မွာရွက္ဖြယ္ျဖစ္ေနပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္အားလံုးကို
၁၈၇၂ ႏွစ္ခုအဂၤလိပ္လက္ထက္မွလယ္လုပ္ရန္၀ငေရာက္လာသေယာင္လိမ္လည္ေျပာဆိုျပီး၊ လူမ်ိဳးကိုလည္း ထို႕အခ်ိန္ကမသံုးစြဲေသာလူမ်ိဳးအမည္
ထို႕အခ်ိန္တြင္စစ္တန္းေကာက္ယူခဲ့ေသာလူမ်ဳးိအမည္ကိုမသံုးဘဲ ဦးေန၀င္းလက္ထက္မွအတင္းအဓၶမေပးထားေသာအမည္( ဘဂၤါလီ)ဟုမွားယြင္းစြာ
ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္လိမ္လည္ထားေၾကာင္း၊စာေပမႏွံစပ္ေၾကာင္းႏိုင္ငံတကာစာမ်က္ႏွာတြင္အရွက္ရဖြယ္ေတြ႕ရိွခဲ့ရပါသည္။သမိုင္းဆိုသည္မွာေဖ်ာက္ဖ်က္
မရႏိုင္ေသာ ကိစၥျဖစ္သည္ကို နားလည္သင့္ပါသည္။
ေနာက္တစ္ခုက-
ဤကဲ့သို႕ ၿဖစ္ပြားရၿခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမွာ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ၿဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ၿဖစ္ပြားမႈ တစ္ခုအေပၚ မေက်မနပ္ၿဖစ္ၿပီး ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူမႈကို လက္ခံ လိုက္နာရမည့္အစား ေဒါသအေလ်ာက္ အုပ္စုတစ္ခုနွင့္တစ္ခု သတ္ၿဖတ္မႈမ်ား ၿဖစ္ပြား က်ဴးလြန္ရာမွ ၾကီးမားက်ယ္ၿပန္႕သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈအသြင္သို႕ ကူးေၿပာင္းေရာက္ရွိကာ ယခုကဲ့သို႕ ေသဆံုးမႈ၊ ပ်က္စီးမႈနွင့္ အတိဒုကၡေရာက္မႈမ်ား ၿဖစ္ေပၚခဲ့ရၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္။ ဟုသမၼတႀကီးေျပာၾကားခ်က္မွာလဲ လြဲေခ်ာ္ေနပါသည္။
အမွန္မွာ-
ျပႆနာအစက ပါတီအာဏာရေအာင္စလုပ္ရာကစတင္ခဲ့ၾကတာဘဲ။အခုအခ်ိန္မွာအစိုးရကိုမတည္ျငိမ္ေအာင္လုပ္ရာမွာ
လူမ်ိဳးေရးဘာသာေရးေသြးထိုးေပးတာကိုပါတီအာဏာရေရးအတြက္ျဖတ္လမ္းနည္း(လူထုအံုႀကြေစတဲ့နည္းကို)သံုးေတာ့တာဘဲ။ ဇာတ္လမ္းစလို႕အေကာင္းဆံုးနည္း၊အေရးအခင္းစလို႕ေကာင္းတဲ့နည္းက ဘာသာျခားမိန္းကေလးကိုမုဒိန္းက်င့္တယ္ဆိုျပီး၀ါဒျဖန္တာပါဘဲ ၊ဗုဒၶလက္ထက္က စိနတၱမာဏသံုးခဲ့တဲ့နည္းနဲ႕ဘုန္းၾကီးကိုရိုက္တယ္၊ဘုရားကိုဖ်က္တယ္အဖန္တရာအပ္ေၾကာင္းထပ္တဲ့ ဒီနည္းကိုေရြးျပီးလူထုအံုၾကြပါလာေအာင္လုပ္ေတာ့တာဘဲ…..။ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာလည္းႏိုင္ငံေရးဘက္ကိုလူထုဦးမလွည္႔ႏိုင္ေအာင္ စိတ္ေျပာင္းလုပ္တဲ့အခါဘာသာေရးလူမ်ိဳးေရးေတြဖက္ကိုျမွားဦး လွည္ေပးလိုက္ေတာ့တာဘဲ။ အနီးစပ္ဆံုးၾကည္႕ န၀တ တစ္ေခတ္လံုး ဘာျပသနာေပၚခဲ့လို႕လဲအခုမွဘာေၾကာင့္ျပသနာေပၚၾကရတာလဲ ။ဘာေၾကာင့္လဲ(ဒိမိုကေရစီ)ကိုအခြင့္ေကာင္းယူ၊လူအုပ္စုစုျပီး
ပထမေလးငါး(၁၀)ေယက္စုျပီးလုပ္ခ်င္တာလုပ္အေရးမယူမွန္းလဲသိေရာေနာက္ရာနဲ႔စုအၾကမ္းဖက္၊
ေနာက္ေထာင္နဲေနာက္ေသာင္းနဲေနာက္သိန္းနဲ႕၊ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေျပာသလို လြတ္လပ္ေရးရျပီးဆိုျပီး
လမ္းေပၚမယ္ေဆးေျခာက္လွမ္းေနၾကတာ။အခုလဲ ရခိုင္ပါတီRNDP ကပထမေရႊသဘာဓါတ္ေငြအတြက္
အင္အားစမ္းတယ္လူစုတယ္၊ေနာက္တစ္တက္ျပီးအံုႀကြမွဳျဖစ္လာေအာင္ဘာသာလူမ်ဳိးေရး
ေသြးထိုးလွံဳ႕ေဆာ္မွဳလုပ္လာျပီး၊ ေနာက္တစ္ႏိုင္လံုးပါလာသေယာင္ရခိုင္ကအရိွန္အ၀ါရိွတဲ့ ဘုန္းႀကီးကိုပါ၀င္လာေအာင္စည္းရံုးျပီး ရေသ့ေတာင္ေၾကျငာခ်က္ဆိုျပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးဘုန္းႀကီးေတြပါ၀င္လာေအာင္လုပ္လာတယ္။၀ါတြင္းကာလ
ကိုေတာင္မေရွာင္ပါဘူး၊ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြကိုေမာင္းထုတ္သတ္ျဖတ္ပြဲႀကီးလုပ္ေတာ့တာပါဘဲ၊
အနည္းငယ္ေအးခ်မ္းသြားတာကိုေတာင္မလိုလားေတာ့ဘဲမဆီမဆိုင္ ဒုကၡေရာက္လို႕အစိုးရကိုယ္တိုင္
(သမၼတ)ကအကူအညီေတာင္းလို႕ေရာက္လာတဲ့ OIC အဖြဲ႕ဆိုလား အဲ့ဒီအဖြဲ႔ကလည္း ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့
ႏွစ္ဖက္စလံုးကို အညီအမွ်မၽွတတ အကူအညီေငြေၾကးပစၥည္း ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရကတစ္ဆင့္ေပးတာ
ေတာင္ အစၥလာမ္ဒုကၡသည္ေတြကိုဆန္တစ္ဗူးေပးတာကိုေတာင္မနာလိုဘူးတဲ႕။
OICကိုအကူအညီအေတာင္းလို႕ဟိုကေဒၚသန္း(ရာနဲ႕ခ်ီလာလွဴတာ)။အစထဲကမလို႕ခ်င္အကူအညီ မေတာင္းနဲ႕၊ငါတို႕ျပည္နယ္ဒုကၡသည္ကိုငါတို႕လံုေလာက္ေအာင္ကူညီမယ္လို႕ေၾကျငာ လိုက္ေပါ့။ သမၼကိုေတာ့ေထာက္ခံတယ္OICကိုေတာ့
ကန္႕ကြက္တယ္တဲ့ သမၼတက OICကို ပိတ္ထားျပီးလို႕ေၾကျငာထားတာေတာင္ သမၼစကားနားေထာင္တဲ့ လူ (၁၀၀) ဆႏၵျပမယ္လို႕ေျပာျပီးပါမစ္တယ္၊ေနာက္ျပီးရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြကိုယ္တိုင္ရခိုင္ရြာေတြမွာတစ္အိမ္တစ္ေယာက္မလိုက္မေနရ
မလိုက္ရင္အေ၇းယူမယ္၊သစၥာေဖါက္သတ္မွတ္မယ္ခ်ိန္းေျခာက္၊လိုက္တဲ့သူဆန္တစ္ျပည္နဲ႕ ေငြ၃၀၀၀ိ/
ေပးမယ္ေျပာမဲဆြယ္လိုမဲဆြယ္၊လူ(၁၀၀)ေျပာျပီးလူ(၁)သိန္းစုျပီး ဆႏၵျပတာအေၾကာင္းျပလူစု၊
လူနဲ႕နဲ႕စုလာရင္ဘဲ အရက္တိုက္၊ေသြးထိုး အစၥလာမ္ေတြ႕ရဲ႕ဗလီေတြသြားဖ်က္ မီးရႈိ႕ ၊အစၥလာမ္ရြာေတြ
သြား၀ိုင္းျပီးရြာလံုးကၽြတ္မီးရိႈ႕ လူေတြသတ္၊ပစၥည္ေတြလု၊ ရြာေတြအိမ္ေတြကေမာင္းထုတ္လိုက္ၾကပါတယ္
ျပီးေတာ့အရွက္မရွိ အစၥလာမ္ေတြကိုယ္အိမ္မီးရွိဳတယ္၊ကိုယ္ဗလီကိုယ္မီးရွိဳတယ္ဆိုျပီးေျဗာင္လိမ္ျပီးရခိုင္
အစြန္းေရာက္သတင္းဌာနေတြကဖြလိုက္ေတာ့တာပါဘဲ၊ သတင္းဌာနေတြက တဆိပ္ရွိေမးတာ
အစြန္းေရာက္RNDPကေအးေမာင္၊သူတို႕ေျပာခ်င္သလို႕လိမ္ေျပာတာ၊သတင္းထဲပါလာေတာ့ေပါက္က ရေတြပါဘဲ၊ဒါအျဖစ္မွန္ေတြပါဘဲ )

ဦးလွ၀င္းမွလည္း
-စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲလုပ္ေဆာင္ေနသည္႕အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏သည္းခံစိတ္ထားရွိရမည့္တရားမ်ားကိုအေလးထားေၾကာင္း ၊ေမတၱာတရားေခါင္းပါးေနမွဳအေၾကာင္းတရားမ်ား၊လံျုခဳံေရး၊တရားဥပေဒေဖါက္ဖ်က္ကအေရးယူရမည့္အေၾကာင္းမ်ားကိုေျပာၾကားသြားပါသည္။
ဦးတင္ေမာင္၀င္းမွလည္း
–ရခုိင္ျပည္နယ္ျပည္နယ္အစိုးရမွ ယခုျပႆနာမ်ားတြင္ ခ်က္ခ်င္းအေရးယူေဆာင္ရြက္မွဳေနးေကြးေၾကာင္း၊ျပႆနာျဖစ္သည္ႏွင့္ခ်က္ခ်င္းအေရးယူထိမ္း
သိမ္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခင္အစိုးရမ်ားလက္ထက္ ယခုကဲ့သို႕ အေရးအခင္းမ်ားမေပၚေပါက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ခ်က္ျခင္းအေရးယူေဆာင္ရြက္ တတ္ပံုႏွင့္ ယခုလုပ္ေဆာင္ေနသည္မ်ားေနးေကြးေနၾကာင္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္သည္လည္းလုပ္ေဆာင္ေနသည္မွာေနး
ေကြးေနေၾကာင္း ။ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္လုပ္ေဆာင္သြားရမည့္အေၾကာင္းမ်ားကိုတင္ျပေျပာဆိုေဆြးေႏြးသြားပါသည္။ သတင္းမွန္မ်ားကိုအမ်ားျပည္သူမ်ားသိရွိနားလည္ေအာင္ထုတ္ျပန္ၾကရမည္အေၾကာင္း၊
စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္မ်ား၏ေဆာင္ရြက္ေနမွဳမွာလည္းအလြန္ေႏွးေကြးအခ်ိန္ယူေနေၾကာင္းမလိုလားအပ္ဘဲအခ်ိန္ဆြဲေနလို႕ျပသနာပိုမိုဆိုး၀ါး လာေၾကာင္းယခုလဲအစီရင္ခံစာအားရက္(၉၀)ေန႕ထိအခ်ိန္တိုးေတာင္းထားေၾကာင္း အခ်ိန္ယူလြန္းေနေၾကာင္းေဆြးေနြးသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနႏွင့္လည္းတရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိုထိထိေရာက္ေရာက္ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္လုပ္ေဆာင္သြားၾကရန္၊လိူ႕အပ္ပါကသင္တန္းမ်ားေစလြတ္ျပီးအရည္အေသြး ျမွင့္တင္ေစခ်င္ေၾကာင္းအႀကံျပဳေဆြးေႏြးသြားပါသည္။
ထိုေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ေကာက္ႏုတ္ျခင္းအားျဖင့္ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ကို လုပ္ေဆာင္ၾကရန္လို႕ေၾကာင္းအေျဖထြက္ရွိပါသည္.-
၁။ တရားဥပေဒစိုမိုးေရးမရွိေၾကာင္းဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ပါ၀င္ေဆြးေနြးသူမ်ားအားလံုး တင္ျပေျပာၾကားသျဖင့္တရားဥပေဒစိုမိုးမွဳကို
အလွ်င္အျမန္အေလးထားေဆာင္ရြက္ေစလို႕ေၾကာင္း —
၂။ ျပႆနာ ျဖစ္လွ်င္ျဖစ္ခ်င္း အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားရမည့္ ကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသျဖင့္ ခ်က္ျခင္းအရးယူေဆာင္ရြက္ရမည္အစီအစဥ္ကို
အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္လို႕ပါသည္။( ယခုျပႆနာ၏အစသည္လည္း တရားဥပေဒခ်ိဳးေဖါက္မွဳမ်ားကို အေရးမယူဘဲမီးေမြးထားျခင္း၊အစီရင္ခံ
စာဖတ္ျပီးအေရးမယူျခင္းျဖင့္ ပိုမို႕ႀကီးထြားလာသည္ကို သတိျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည္။)
၃။ဘုန္းႀကီး၊ရဟန္းသည္ဘုန္းၾကီး၊ရဟန္း၀ိနည္းတရားေတာ္အရ ေနထိုင္ၾကရမည္ဟုဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားေျပာၾကားခ်က္အရ၀ိနည္းတရားေတာ္အ
ရေနထိုင္ၾကပါရန္အေလးထားေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္၊ (ယခုအေရးအခင္းတြင္ေၾကျငာခ်က္မ်ားထြက္ေပၚေသာေနရာမ်ားကို
၀ိနည္းအရေနထိုင္ၾကရန္ ေျပာၾကားရမည္ဟု ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားၾသ၀ါဒအရသိရွိႏိုင္ပါသည္။ သာသနာေတာ္သန္ရွင္းတည္တန္႕ေရးကို
အေလးထားေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္သည္)ရခိုင္ျပည္နယ္မွ အျခားျမို႕ရြာမ်ားသို႕ပဋိပခကူးေျပာင္းမွဳမရွိေစရန္တားဆီးခဲ့ရျခင္းမွာဘုန္းႀကီးေက်ာင္း
မ်ားတြင္ ဆႏၷျပပြဲမ်ားကို တားဆီးခဲ့ရေၾကာင္းသံအမတ္ႀကီးဦးလွေမာင္ေျပာၾကားခ်က္ကိုလည္းသတိရမိပါသည္။
၄။ လူမ်ိဳးစြဲ။ဘာသာစြဲ။အစြန္းေရာက္ေသာစိတ္ဓါတ္မ်ားကို တို္က္ထုတ္ျပီးႏိုင္ငံေတာ္ကိုမျပိဳကြဲေစရန္ထိမ္းသိမ္းေဟာေျပာေဆြးေႏြးရန္ပညာေပးရန္
သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ လူသားတိုင္းတြင္တာ၀န္ရွိသည္။
(ထိုအခ်က္သည္ ပညာေရးျမင့္မားေအာင္၊ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုမွသာ လူမ်ိဳးဘာသာမ်ား၏အစသမိုင္းေၾကာင္းကိုသိရွိ
နားလည္းႏိိုင္ေပမည္၊ ပညာမတတ္ပါ လူမ်ားေျမာက္ေပးတိုင္း လုပ္ခ်င္ေသာ၊အေကာင္းအဆိုးမစဥ္းစားႏိုင္ေသာ၊တစြတ္ထိုးစိတ္ဓါတ္ေဖ်ာက္ဖ်က္
ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။)
၅။ မလို႕လားအပ္ေသာျငင္းခံုမွဳမ်ား၊ေဟာေျပာခ်က္မ်ား၊ဆႏၷျပျပီး လုစုေသြးထိုးမွဳမ်ားကို ထိမ္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္-
(ယခုေနာက္တႀကိမ္ျဖစ္ေပၚေသာ ဆႏၷျပဆူပူမွဳသည္ မလို႕လားအပ္ဘဲ ဆႏၵျပ ပြဲျပဳလုပ္ခိုင္းရာမွလူစု႕ျပီးျပန္လည္ျဖစ္ပြါးလာသည့္အမွန္
တရား ကို သတိျပဳမိေစရန္လို႕ပါသည္။)
၆။ ေရွးယခင္ကပင္ အတူေနထိုင္လာခဲ့ၾကေသာသူမ်ားအခ်င္းခ်င္းဘာသာေရး၊လူမ်ိဳးေရးကို အေၾကာင္းျပဳျပီး ျပႆနာမျဖစ္ပြါးေစရန္ႏွစ္ဖက္စလံုး
မွသတိထားထိမ္းသိမ္းၾကရပါမည္၊
၇။ ရခိုင္ျပည္ရွိလူအဖြဲ႕အစည္း၀င္မ်ားသည္ဆရားေတာ္ႀကီးမ်ားေျပာၾကားသကဲ့သို႕မိမိတို႕သက္ဆိုင္ရာဘာသာတရားမ်ားကိုေလးစားလိုက္နာေသာ
ဘာသာတရားအဆံုးအမေအာက္တြင္ေမတၱာတရား၊သည္းခံျခင္းတရားျဖင့္ယဥ္ေက်းေသာလူအဖြဲ႕အစည္း၊လူေနမွဳဘ၀ကိုထူေထာင္ရန္
လို႕အပ္ပါသည္။ဘုရားေဟာအဆံုးအမမ်ားကို သိရွိနားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ေျပာၾကားဆံုးေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္သံဃာနာယကဥကၠဌဆရာေတာ္ႀကီး ေျပာၾကားထားသကဲ့သို႕ဘုန္းၾကီးတရားမ်ားကိုလိုက္နာမည္မဟုတ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခ်က္သည္
အလကားေျပာၾကားခ်က္မ်ားမဟုတ္ပါ၊ဘာသာတရားကို အေလးမထားသူမ်ားေရွေမွာက္တြင္ တရားေဟာျပဲအက်ိဳးမရွိဆိုသည္ကို တင္ျပျခင္း
ျဖစ္သျဖင့္ အေလးထားျပီး ဘာသာေရးရိုေသကိုင္းရိွဳင္းမွဳရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
၈။ ပညာေရးတိုးတက္ေအာင္၊လူမ်ိဳးစြဲဘာသာစြဲ ကင္းေ၀းေအာင္သမိုင္းၾကာင္းကိုသိရွိေအာင္
၉။ အျဖစ္အပ်က္ သတင္းမ်ားကို အမွန္တရားအတိုင္းဘက္လိုက္မွဳကင္းစြာျဖင့္တင္ျပေျပာဆိုၾကရပါမည္(၊ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးေျပာၾကားသကဲ႕သို႕
ယေန႔ ကမၻာသည္ Globalization ၿဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ကမၻာတစ္ခုလံုးသည္ ရြာႀကီးတစ္ရြာ သဖြယ္ ၿဖစ္တည္လ်က္ ရွိေနပါတယ္။ ကမၻာ့တစ္ေနရာတြင္ ၿဖစ္ပြားသည့္ ၿဖစ္စဥ္ မွန္သမွ်ကို မိနစ္ပိုင္း၊ နာရီပိုင္းအတြင္း၌ တစ္ကမၻာလံုးသို႕ အလ်င္အၿမန္ ၿပန္႔နွံ႕ ေစလ်က္ ရွိပါတယ္။ မည္သည့္ ၿဖစ္စဥ္ကိုမွ် ဖံုးကြယ္ထားရန္ မၿဖစ္နုိင္ေတာ့သည္ကို သတိၿပဳဖြယ္ရာ ၿဖစ္ပါတယ္။) မွန္ကန္တဲ့သတင္းစကားစိတ္ဓါတ္ေပ်ာက္ေနတာရခိုင္အေရးအခင္းမွာေတြ႕ေနရပါတယ္၊သူမ်ားအိမ္ေတြဖ်က္ဖို႕ရေသ့ေတာင္ေၾကျငာခ်က္ထုတ္၊သြားျပီး အိမ္ေတြဖ်က္၊လိုက္သတ္ျပီးေတာ့ေပါက္ကရေရးေနေတာ့တာပါဘဲ၊ သတင္းေၾကျငာတာမွာလဲ တကယ္ကအခုအေရးအခင္းမွာဗလီ(၁၄)လံုးဖ်က္ခံ
ရတယ္၊အစၥလာမ္ဘယ္ႏွစ္ေယာက္အသတ္ခံရတယ္ဒီလို႕ေျပာလိုက္ရင္ ဘယ္သူဘာလုပ္တယ္ဆိုတာသတင္းနားေထာင္ရံနဲ႕သိႏိုင္တာကိုသာသနိက
အေဆာက္အဦးဆိုျပီးႏွစ္ဖက္စလံုးလို႕ေရာခ်ျပီးသတင္းမွားထုတ္လိုက္ေတာ့တာပါဘဲ၊အမွန္တ ရားေတြေပ်ာက္ျပီးေဒၚစု႕ေျပာသလို႕ ဆို ထြက္ေျပးသူကအၾကမ္းဖက္သူျဖစ္လို႕၊အိမ္ရွင္ကသူခိုး၀င္လို႕ဖမ္းခံရလိူက္နဲ႕ ေပါက္ကရေတြပါဘဲ
၁၀။ သို႔ၿဖစ္ပါ၍ လူမ်ိဳးစုနွစ္ခုအၾကားကြဲၿပားၿခားနားမႈအေပၚ အၿပန္အလွန္ နားလည္ေရး၊ သီးၿခားတည္ရွိေသာ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုေလးစားမႈ၊ ပဋိပကၡ အသြင္မေဆာင္ေရးနွင့္ သဟဇာတ ၿဖစ္ေသာ လူမႈအသိုက္အဝန္း ၿဖစ္ထြန္းေရးတို႔အတြက္ အစိုးရနွင့္အတူ ရဟန္းရွင္လူ ၿပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးက လူမ်ိဳးဘာသာမခြဲၿခားဘဲ တန္းတူရည္တူ ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါရန္ဆိုသည္အခ်က္မ်ားကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္
ေၾကာင္ တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

About Yel Kaung

Yel Kaung has written 8 post in this Website..