ေလာကတြင္ လူသားမ်ားသည္မိမိျပဳလုပ္ခဲ့ေသာမေကာင္းမွဳမ်ားကို ျပန္လည္ခံစားရတတ္ေသာသေဘာ ရွိပါသည္။ မိမိျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ
ေကာင္းမွဳမေကာင္မွဳမ်ားသည္ မိမိထံတြင္ အရိပ္သဖြယ္ ျပန္လည္ ခံစားရတတ္ပါသည္။ အခ်ိဳ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မိမိျပဳလုပ္ခဲ့ေသာမေကာင္း
မွဳမ်ားသည္ အတိုးျဖင့္ေပးဆပ္ရျခင္းမ်ားလည္းရွိပါသည္။. နယူတန္၏နိယာမအရ သက္ေရာက္မွဳတိုင္းတြင္ လာရာဘက္ဆန္႕က်င့္ေသာတန္
ျပန္သက္ေရာက္မွဳမ်ားရွိစျမဲျဖစ္သည္ကို လက္ေတြေလ့လာႏို္င္ပါသည္။ ဗုဒၵၶဘာသာအရလည္း ဘုရာေဟာတရားတြင္ မိမိျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ
ေကာင္းမွုမေကာင္းမွဳမ်ားသည္ မိမိထံအရိပ္သဖြယ္ျပန္ က်ေရာက္ေစပါသည္။ ေစတနာပါေသာအလုပ္သည္ ကံျဖစ္ေစပါသည္။ေကာင္းမွဳ
ကုသုိလ္မ်ားတြင္ ေစတနာပါေသာ အလုပ္သည္ကံျဖစ္ေစေၾကာင္း ဘုရားေဟာတရားမ်ားတြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။မိမိမတရားျပဳလုပ္ခဲ့
ေသာအလုပ္မ်ားသည္လည္း ေလာလာဆယ္တြင္၄င္း ၊ေနာင္သံသရာတြင္ လည္းေကာင္ အရိပ္သဖြယ္ လိုက္လာကျပန္လည္ေပးဆပ္
ရမည္ ကို သံသယျဖစ္စရာမလို႕ေပ၊ ေလာ ေလာဆယ္ ေလာကတြင္ မတရားျပဳလုပ္ေနသူမ်ား၊သူမ်ားအိမ္၊သူမ်ားရြာမ်ားကိုမတရားလို႕
ခ်င္ ေနသူမ်ား၊ မီးေလာင္ဖ်က္ဆီးေနသူမ်ား၊လူသတ္ ေနသူမ်ားသည္ တစ္ေန႕တြင္ ထိုကဲ့သို႕ မိမိတို႕၏ ဘ၀ ေပး အက်ိဳး၊အကုသုိလ္
အက်ိးဆက္မ်ာကို ျပန္လည္ ခံစားၾကရမည္ကို တတ္သိနားလည္သူ မ်ားမွာ ဆံုးမၾကရေပမည္။ ထို႕ကဲ့သို႕ဆိုဆံုးမမွဳမရွိဘဲတတ္သိနား
လည္သူမ်ားမွပါ မီးေလာင္ရာေလပင့္သကဲ့သို႕မေကာင္းမွဳမ်ား၊လူမဆန္မွဳမ်ားကိုျပဳလုပ္ရန္တိုက္တြန္းႏိွဳးေဆာ္၊ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳလုပ္
လာေသာအခါ ေလာကပါလတရားပ်က္ယြင္းလာေသာအခါ အၾကိမ္ၾကိမ္အဖန္ဖန္ ၾကံဳေတြရျမဲျဖစ္ေသာသံသရာ၀ဋ္ဆင္းရဲမွာပင္
၀ဋ္ေၾကြးေပးဆပ္ရေသာအခါ မိမိတို႕ႏိုင္ငံ၊မိမိတို႕လူမ်ိဳးသည္ ဆိုးရြားလွေသာ အေျခအေနသို႕ ေရာက္ရွိေစမည္ကိုလည္းျပန္လည္
သတိရသင့္ပါသည္။အမ်ိဳးခ်စ္တတ္သူမ်ား မိမိတို႕မ်ိဳးႏြယ္ေကာင္းမြန္ေအာင္တလြဲဆံပင္ ေကာင္းမေနဘဲ ဘုရားေဟာတရားကို အေလးထား
သင့္ပါသည္။ထို႕ကဲ့သို႕ အသိတရားမရရွိပါက မိမိတို႕သည္ပင္ပ်က္စီျခင္းငါးပါးႏွင့္ႀကံဳေတြၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။မွန္ရာကိုသိရွိျခင္းသည္၀ိဇၹာျဖစ္
ပါသည္။ အမွန္တရားကိုမသိရွိျခင္းအ၀ိဇၹာတရားမ်ားဖံုးလြမ္းျပီး၊ေလာဘမီး၊ေဒါသမီး မ်ားေတာက္ေလာင္ေနပါက အမွန္တရားမ်ားကိုျမင္ႏိုင္
မည္မဟုတ္ပါ၊ ငါဟူေသာအစြဲ ၊ငါမွ ငါ သာအျမတ္ဆံုးဆိုေသာအစြန္းေရာက္အစြဲမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္တိုးတက္ေစေရး၊မိမိတို႕ဘ၀လြတ္ေျမာက္
ေစေရး တရားမ်ားႏွင့္ လြဲေခ်ာ္ေစေသာအဖ်က္တရားမ်ားကို လြတ္ကင္းေအာင္ေရွာင္က်ဥ္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။
သူမ်ားေျပာတိုင္း ယံုၾကည္ျခင္း၊သူမ်ားေျမာက္ေပးတိုင္း လိုက္လုပ္ျခင္းမ်ားသည္ မိမိကိုယ္ကုိ္ယ္ဥာဏ္ပညာမရွိေသာ၊ဆင္ျခင္တံုတရား
မရွိေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ယေန႕ေခတ္တြင္ ကြန္ပ်ဴတာပညာတိုးတက္လာျခင္းႏွင္ အင္တာနက္စနစ္ေပၚေပါက္လာျခင္း
တို႕ေၾကာင့္ သတင္းအမွားမ်ားျဖစ္ေစ၊အမွန္မ်ားျဖစ္ေစပ်ံႏွံျခင္းမွာလြန္စြာ ျမန္ဆန္လွေပသည္။ သို႕ေသာ္ ယေန႕ေတာသူေတာင္သားမ်ား၊
၊အထူးသျဖင့္ျမန္မာႏိို္င္ငံသားမ်ားတြင္အင္တာနက္တြင္ပါလွ်င္ အမွန္ဆိုေသာ အေတြးအေခၚမ်ား၊facebookတြင္ပါလွ်င္အမွန္ဆိုေသာအေတြး
အေခၚမ်ား၊ဓါတ္ပံုျမင္ရလွ်င္ျပဳျပင္ထားလားမထားလားမသိဘဲစြတ္ယံုေသာအေတြးမ်ားစသည့္ပညာမတတ္ေသာအေတြအေခၚမ်ား၊ဂ်ာနယ္ တြင္ေဖၚျပလွ်င္မွန္သည္ဟုေသာအေတြးေခၚမ်ားရွိရာမွန္သည္မမွန္သည္ကိုမေတြးေတာႏိုင္မစဥ္းစားတတ္ဘဲ ေသြးထိုးေျမာက္ပင့္ေပးမွဳမ်ားျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ားစြာျဖစ္ပြါးေစခဲ့ပါသည္။ သတင္းတစ္ခုကိုေတြလွ်င္ အမွန္ အမွားကုိ ခ်င္ခ်ိန္ျပီး သတင္းမွန္ကို ေရြးထုတ္ယူႏိုင္ရမည္ျဖစ္ပါမွ အမွန္
တရားသတင္းမ်ားကိုေတြ႕ျမင္ ႏိုင္ပါသည္။ ဘုရားေဟာတရားတြင္ ပင္ ငါေဟာၾကားသည္ဆိုျပီးမဆန္းစစ္ဘဲယံုၾကည္ျခင္းမျပဳရန္ဆံုးမခ်က္မ်ား
ကိုလည္း သတိရသင့္ပါသည္။
အျခားေသာ ဘာသာတရားမ်ားတြင္ လည္း မေကာင္းမွဳသည္မိမိတို႕ထံသို႕ျပန္လည္က်ေရာက္ေစမည့္အေၾကာင္း ပါရွိပါသည္။ ေလာက
တြင္ ျဖစ္ေစ ေလာကုတၱရာတြင္ျဖစ္ေစျပန္လည္ေပးဆပ္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႕တစ္ေနျပဳလုပ္ခဲ့မိေသာ အရာမ်ားတြင္ ေကာင္းမွုကုသုိလ္
၊မေကာင္းမွဳ မ်ားမည္မွ် မ်ားျပားေနသည္ကို ခ်င့္ခ်ိန္ ႏိုင္ၾကျပီး မိမိတို႕ ကိုယ္ကိုယ္ မိမိတို႕သံူးသပ္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။

မိမိ ႏုိင္သည့္အတြက္ ၊လူမ်ားသည့္အတြက္အားနည္းသူကို ဖိႏွိပ္သတ္ျဖတ္ခဲ့လွ်င္ ၊အားနည္းသူမ်ားအသိုက္အျမံဳမ်ားကိုဖ်က္ဆီးခဲ့လွ်င္၊ မိမိတို႕သည္လည္း လက္ရိွဘ၀တြင္တစ္ေန႕ေန႕၊တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ျဖစ္ေစ ၊ေနာင္တစ္ဘ၀တြင္ျဖစ္ေစျပန္လည္ေပးဆပ္ၾကရမည္မွာ
လႊဲေရွာင္လို႕မရႏိုင္ေသာအရာတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ယခုျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ မ်က္၀ါးထင္ထင္ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရျပီးျဖစ္ေပသည္။
တရားေတာ္တစ္ခုတြင္ေခြးတစ္ေကာင္ကယုန္တစ္ေကာင္ကိုသတ္ျဖတ္ဖို႕လိုက္ေနလို႕ယုန္ကအသက္လုေျပးေနရတယ္။ျပင္ပအျမင္မွာ
ေတာ့ေခြးဟာအသာစီးကလိုက္သူ၊ယုန္ကေတာ့အသက္လုထြက္ေျပေနတာကိုျမင္ရေပမဲ့၊တကယ္တန္းတရားေတာ္အရ စိတ္ေတြ
ထဲမွာေတာ့ေနာက္ကလိုက္ေန႕တဲ့ေခြးရဲ႕စိတ္ထဲမွာယုန္ ကိုမိရင္ဘယ္လိုလုပ္ျပစ္လိုက္မဲ့ဆိုတဲ့ (ယုန္)ကိုဘဲစိတ္စြဲေနျပီး ေရွ႕ကအသက္လု႕
ေျပးေနရတဲ့ယုန္စိတ္ထဲမွေတာ့ ေခြကငါ့ကိုမိရင္ေတာ့ဘယ္လိုသတ္မယ္ဆိုျပီးစိတ္ထဲမွာ(ေခြး)ျဖစ္ေနတယ္။
တကယ့္တစ္ေန႕ေန႕တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ ေခြကယုန္၊ ယုန္ကေခြးျပန္ျဖစ္တဲ့ေန႕ . . . . . . . . . ။
အဲဒီေန႕ …….အခ်ိန္မေရြးေနရာမေရြး၀ဋ္လည္တဲ့ေန႕……၀ဋ္ဆိုတာအလြန္ေၾကာက္ဖို႕ေကာင္းပါေၾကာင္း……ေစတနာေကာင္းျဖင့္
တင္ျပလိုက္ရေပသည္.။

About areno areno

areno areno has written 6 post in this Website..

   Send article as PDF