Emailတခုဆီကရျပီး၊ရြာသူရြာသားအတြက္ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕လိုက္တာပါ၊

=======

႐ုရွားႏိုင္ငံသား ဓာတ္ပံုဆရာဆရာမ ၉ ဦးပါဝင္တဲ့အဖြဲ႕ AirPanoရဲ့လက္ရာေတြပါ၊

 

၄င္းအဖြဲ႕ကေကာင္းကင္ကေနျမင္ကြင္းက်ယ္ ၃၆၀ ဒီဂရီ ပတ္ခ်ာလည္/ဝိုင္းဝိုင္းလည္ေအာင္

 

ကင္မရာနဲ႕႐ိုက္ၾကတာ၊

 

ျမင္တဲ့အတိုင္း ဓာတ္ပံုေတြဟာ သပ္ပါယ္စရာေကာင္းတာပါ၊ 

 

တမူထူးျခားျပီးဂုဏ္ၾကက္သေရေဆာင္ၾကတဲ့အျပင္

 

ခန္႕ညားထယ္ဝါလွတာပါ၊ 

 

 

 

 

 

ေအာက္နားမွာ ကြန္မန္႕ကိုကူးထားတာပါ၊

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

ဓာတ္ပုံဆရာေတြStanislav Sedov and Dmitriy Moiseenko

Photography by Stanislav Sedov and Dmitriy Moiseenko

 

 

 

 ေရႊတိဂံုအေၾကာင္းကိုေတာ္ေတာ္ေလ့လာျပီးမွေရးထားတာ၊

အနည္းငယ္လြဲမွားတာရွိေကာင္းရွိႏိုင္ေသာ္လည္း၊အမ်ားအားျဖင့္အမွန္ေတြပါ၊

Shwedagon Pagoda, Myanmar360° Aerial Panorama

This panorama can be opened in several different resolutions. High resolution panorama with the best quality is about 7 Mb large and it is suitable for fast internet connections and modern computers. For slower internet and old weak computers we created the smaller low resolution panorama. Some small details have been  sacrificed but the size of low resolution panorama is nomore than 2 Mb.

Myanmar is one of the most mysterious countries in the world. It borders India, Bangladesh, China, Laos and Thailand. Each of these destinations (except, perhaps, for Bangladesh) is full of tourists. But Myanmar remains outside of usual tourist routes. There are no direct flights from Russia, visa to Myanmar is not the easiest one to get, not to mention that it’s not really advertised by travel agencies. This is why this amazing destination remains unknown to the world.

APSHB1APSHB2APSHB3

 

To say that one misses a lot by not going there is an understatement (you’ll understand why when you see our panoramas). This country with a century-old history has preserved countless of monuments and it is rightfully called the “Golden Country” or “The Land of Golden Pagodas”. There are around 2500 pagodas there. In fact, the entire country is one huge archaeological reserve, which preserves heritage of ancient civilizations.

 

 

Of course, it’s impossible to describe thousands of pagodas and other Myanmar landmarks in just one article and to show all of them in one panorama cycle. So we’re planning to tell you only about the most outstanding monument, the Shwedagon Pagoda (stupa).

 

 

=========

 

Stupa is a dome symbolizing Buddha’s teachings. Usually stupas serve as Buddhist shrines and repositories of sacred Buddhist texts. Some stupas conceal different vessels with Buddha’s pieces of clothing or his hairs. Stupas are topped with spires that look like umbrellas, a symbol of protection from the rays of ignorance. Bells are hanging on the stupas to express the symbol of doing some good things.

 

 

APSHB4APSHB5APSHB6

The capital of Myanmar, Yangon (Rangoon) is known for the most famous stupa in the country, the Shwedagon Pagoda, along with a temple complex around it. These constructions are a couple thousand years older than the city itself. The name comes from «Shwe» (Burmese for “gold”) and «Dagon» (previously this settlement was situated where the modern Yangon now exists).

 

According to the mystical yet forgotten legend, in ancient times this was the place where relics of three predecessors of Buddha were kept: the staff of Kakusandhi, the water filter of Konagamana, and a piece of tunic of Kassapa.

One day unknown brothers took a few hairs of Buddha from India, but during the trip they were attacked and robbed several times. However, they were able to deliver part of the sacred treasure – they brought eight hairs of Buddhism founder to Myanmar.

 

 

==========

 

 

 

APSHB7APSHB9

 

 

 

A grand festivity was held to celebrate this event. Lord Sakka and four spirits descended from heavens to choose a worthy place to store Buddha’s hairs. They helped to discover three forgotten sacred places, and, as a result, it was decided to keep all sacred objects together with proper honors.

 

=========== 

 

ျမင္ကြင္းက်ယ္နမူနာ

 

APSHB7APSHB6APSHB9

 

Thus, Shwedagon is the only temple in the world which holds four Buddhist relics of such high value. Furthermore, it’s one of the few structures created during the life of Buddha.

 

 

 

 

It was built with great care and thoroughness by ancient Burmese. They dug a hole on a hill near Dagon, built a tomb, and covered it with a golden plate. Several stupas made from different materials were erected on top of it one by one: golden, silver, tin, copper, lead, marble, iron, and brick.

 

APSHBINAPSHBNAPSHBNI

 

The Shwedagon Pagoda reached its current height only in 1774. After being rebuilt several times by King Hsinbyushin, it reached the height of 99 meters above the plate. At the same time the Shwedagon Pagoda started looking the way it looks now.


All sixty-eight surrounding stupas are gilded, while the Shwedagon itself is sheathed with golden plates from top to bottom. 8000 gold plates, 5000 diamonds, 2000 gem stones and semiprecious stones were used to decorate the main pagoda.

 

 

 

========

 

 

APSHBW

 

So it’s not surprising that the stupa was repeatedly plundered over the years, and some parts, like three hundred years old bell encrusted with jewels, are now lost. However, the Shwedagon Pagoda in Myanmar has survived to see our days in its full glory.

There are bells hanging along the perimeter of the temple complex with wooden mallets lying nearby. It is believed that if you make a wish and hit the bell three times it will come true. So here and there you can always hear a bell’s ringing in the distance.

This Myanmar landmark represents this country like the Moscow Kremlin represents Russia, or Mount Fuji represets Japan. The Shwedagon temple complex is one of the largest architectural ensembles not only in Myanmar, but in all of Southeast Asia. You can always see the golden cone of the central stupa dozens of kilometers away from Yangon, both from sea and land.

 

 

 

shA1SHA2SHA3

 

 

In order to get to the pagoda you have to climb the highest hill. But modern technologies made this task a lot easier: an escalator can take you to the Scwedagon. And for those of you who are thousands miles away from this amazing monument, there is a perfect opportunity to see it from the height of our panoramas.

 

=========

 

 

 

sha4SHA5SHA8

 

Shwedagon Pagoda, Myanmar | 360 Degree Aerial Panorama | 3D Virtual Tours Around the World | Photos of the Most Interesting Places on the Earth | AirPano.com

http://www.airpano.com/360Degree-VirtualTour.php?3D=Shwedagon-Pagoda-Myanmar

 

========

“The Shwedagon Pagoda looks magnificent, great, and beautiful in the middle of Yangon. Thank Ko Kyaing from Hong Kong for sharing the 360 deg. pagoda aerial panorama video. I have never had a chance to view the Shwedagon Pagoda from air when I lived in Burma.”

John (Wai Myint) Lee, Usa

“Fantastic ! by looking at the Shwedagon Pagoda you find Peace and Tranquality – wonderful view from all angles very well done. Joan(Sydney Australia)”

Joan Simons, Australia

“amazing work”

Sithu Hein, Singapore

“Very amazing photos. Many thanks.”

Kyaw Htay, New Zealand

“Hi. a best of my friend send it to me on my email this link.i’ve been to BURMA on 2011 on APRIL. for 3 weeks visit,with my 3 young kids. we went to Shwedagone Pagoda more than 5 times day & night with my family . i haven’t been to back home about 10 years so i felt that to see as many time as we can & enjoyable to see all i missed out for so many year, it’s so beautiful especially at night i do not want to come back. Now with your effort & brilliant idea to share your gold to see people around the world is as a Burmese people we r really proud off our self that we had Treasure in our country. Thank u so much for sharing to see all yr hard work & who live in over see like us we r still can see the view off our mother nature land.”

Kiki Win, Australia

“A nice combination of architectural mastery of our forefathers and artistic skill of the photographer! Appreciate it. Thanks.”

Khin Moe Aye, Myanmar

“I am getting home sick after watching. Thank you for sharing. Great job!”

Myo Maung, Usa

“Thank you for sharing. Beautiful.No wonder it’s also called one of the seven wonders in the world.”

Robert Chen, Usa

pastedGraphic.pdf  4 from 5

“Fantastic!Thank you for the effort!”

Myoe Aung, Myanmar

pastedGraphic_1.pdf  5 from 5

“Hi! Thanks so much for our beautiful HOLY SHWEDAGON PAGODA as you let know our country across the world !”

Wai Oo, Myanmar

“It is a wonderful photography and with beautiful back ground music. We All Burmese people are proud to own one of the most wonders in the world.”

Nelson Sao, Usa

pastedGraphic_2.pdf  5 from 5

“Without your technology and efforts we Burmese may not be able to express the beauty of our Shwedagon Pagoda.If you travel by plane you will see this pagoda surrounded by and at the top of the clouds.”

Win Tin, Thailand

pastedGraphic_3.pdf  5 from 5

“Absolutely fantastic and beautiful. This is my country and am so proud that I am Burmese. I felt a few years ago and still miss it. The people are so gracious and kind. As I am typing this tears are falling down my face just miss it so much. Thank you very much for this brought back great memories for me. Once again thank you very much.”

Jeanne Kensit, United Kingdom

pastedGraphic_4.pdf  5 from 5

“Yes,It is so wonderful & beautiful.Amazing Grace.Thank You Very Much for great sharing.Blessings & Peace On Earth. God Bless You All ! God Bless Burma ! God Bless U.S.A ! Htarwaya. Daw Htway Lay Khine. December Land !!!! U.S.A”

December Htway Lay Khine Chwa, Usa

pastedGraphic_5.pdf  4 from 5

“Dear Friend, I found one sentence in your expression like, “Bells are hanging on stupas to drive away evil demons.” That is a wrong meaning. Instead, the real meaning is, “Bells are hanging on the stupas to express the symbol of doing some good things(donation) we had done. Thanks, Ye”

Ye Myint, Usa

“Thanks a lot for bringing to the world attention of this beautiful Golden Pagoda( Stupa) both picture and brief history. It is marvelous. For about 30 years of my life, I was raised and educated in that city and had the opportunity to visit Shwedagon every Sunday morning. I paid at least12 visit to that Pagoda bare feat from my house about 3to 4 miles to the Pagoda from all four side climbing stairs to the top and offer my prayers. I feel proud to see and read this presentation form the country of my birth & Nationality.”

U Kan Tha (A) Kantilal P. Kamdar, Usa

===========

 

| 360 Degree Aerial Panorama | 3D Virtual Tours Around the World | Photos of the Most Interesting Places on the Earth | AirPano.com

http://www.airpano.com/Project-AirPano.php

 

 

AirPano is a Moscow based group of photo enthusiasts, dedicated to creating hi-resolution aerial panoramas. Usually we photograph from a helicopter, however at times we use light jets, dirigibles, hot air balloons, and radio-controlled helicopters.

During upcoming 2 years AirPano team will create aerial photo panoramas and virtual tours of the most significant places of our planet. We have placed to our website over 700 panoramas showing over 120 amazing locations of all continents including Antarctic and the North Pole. AirPano.com features the largest number of panoramas in the world. All our panoramas are of the highest artistic and technical quality. New virtual tours are published on AirPano.com weekly.

We have photographed more than 170 locations worldwide so far. Most of the panoramas have already been published on AirPano.com website, while the remaining materials are still in production.

There are 9 members in our team now:

 

 

About Kyaemon

Kyae Mon has written 715 post in this Website..

Likes to post news and educational items.

   Send article as PDF