ပိႏၷဲသီးစားျပီးသူမ်ားပါးလက္သုပ္ေနေသာသံတြဲျမိဳ႕စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕
ေစ်းေကာ္မတီႏွင့္ ေစ်းကန္ထရိုက္မ်ား

သံတြဲျမိဳ႕ေစ်းမီးေလာင္သြားျပီးအသစ္ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္သည့္အခါ ေစ်းသူေစ်းသားမ်ားမွ ထိုက္သင့္သည္႕ေငြေၾကးမ်ားကိုအျပည့္အ၀ေပးေဆာင္
ရေသာ္လည္းေစ်းဆိုင္ခန္းမ်ားကို ေပ ခိုးျပီးအခန္းမ်ားစြာပိုထြက္ေအာင္
ေဆာက္လုပ္ျပီးသံတြဲစည္ပင္၊ေစ်းအက်ိဳးေဆာင္မ်ား
ႏွင့္ေစ်းကန္ထရိုက္တို႕အတြက္ကိုယ္က်ိဳးရွားျပီးလြန္စြာစီးပြားျဖစ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း
ေစ်းဆိုင္ခန္းမ်ားကိုျပီးစလြယ္ေဆာက္လုပ္ထားျပီး ၊ေရထုတ္ေျမာငး္မ်ားမပါဘဲ
ေဆာက္လုပ္ထားပါသည္ ။ အိမ္သာမွေရဆိုးထုတ္ရန္အတြက္လည္းေရဆိုးကန္
တစ္ခုမွေဆာက္လုပ္ထားျခင္းမရိွဘဲ အိမ္သာကိုလမ္းမႀကီးေရွ႕တြင္ေဆာက္
လုပ္ထားျပီး အိမ္သာမွထြက္ေပါက္မရိွေသာေရဆိုးမ်ားကို ယခုအခါေရေျမာင္းတစ္ခု
ျပီးစလြယ္အနက္တးူျပီးအမ်ားျပည္သူသြားရာလမ္းမေပၚတြင္မည္သည္႕ေန၇ာကို
စီးဆင္းစရာမရိွဘဲ လမ္းေဘး၊စာသင္ေက်ာင္းေဘးေရဆိုးထုတ္ခ်ထားပါသည္။
ေရဆိုးမ်ားနံေစာ္လွ်ံထြက္ေနပါသည္။
ေစ်းတစ္ေစ်းေဆာက္လုပ္ရာတြင္သင့္ေတာ္သည့္ ေရထုတ္ေျမာင္းမ်ား၊
ေရဆိုးကန္မ်ားေရစီဆင္းရာေရထုတ္ေပါက္မ်ားထားရိွေဆာက္လုပ္ရမည္ျဖစ္ေသာ္
လည္ (၃)ေယာက္ေပါင္း(၄)တန္မေအာင္သူမ်ားဦးေဆာင္ျပီး(ငါတို႕ပင္ပန္းလို႕သိန္း(၁၅၀)တန္တစ္ေယာက္တစ္ခန္းအလကားယူတယ္ တိုင္ခ်င္ရာတိုင္ဆိုသူမ်ား)
သက္ဆိုင္ရာအင္ဂ်င္နီမ်ားမွေစ်းေဆာက္လုပ္ထားမွဳသည္အေဆာက္အဦးစည္းကမ္း
နည္းလမ္းႏွင့္မညီေသာေၾကာင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္လက္မွတ္မထိုး
ေသာ္လည္းငါတို႕ဖြင့္ခ်င္တိုင္းဖြင့္လို႔တယ္ဆိုေသာ ငါမိုကေရစီမ်ား။အားထိေရာက္
စြာအေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္
သံတြဲျမိဳ႕နယ္အတြင္း ၾကီးေလးေသာအိမ္ခြန္၊အမွိဳက္ မသိမ္းဘဲေပး
ေနရေသာအမိွဳက္ခြန္၊ ေရမလာဘဲေပးေနရေသာေရခြန္ႏွင့္မီးခြန္ႏွင့္
မည္သည္႕ေဘးကိုျဖစ္ေစသည္မသိဘဲမိမိအိမ္တြင္မိမိေစ်းေရာင္း
ေနေသာ္လည္းစည္ပင္အားေပးေနရေသာေဘးအႏၱရယ္အခြန္မ်ား ကိုႀကီးေလးစြာမွာ
ေကာက္ခံျပီး စည္ပင္အားေပးေနရေသာ္လည္းယခုအခါ လူထုႏွင့္မသက္ဆိုင္ဘဲစည္ပင္မွတာ၀န္ရိွသည္႕
ေရေျမာင္းကိုအတင္းအားဓမၼျပည္သူလူထုအားလုပ္ေပး ခိုင္ေစကာ ေရေျမာင္း
ေပါက္ခိုင္းေနပါသည္။
ေစ်းေရေျမာင္းကိုကိုစနစ္တက်မျပဳလုပ္ဘဲေရဆိုးမ်ားအျပင္သို႕ထြက္ကာ
လမ္းေဘးႏွင့္ဆိုင္မ်ားနံေစာ္ေနပါသည္၊ေစ်းမွေရဆိုးစနစ္ကိုစနစ္တက်မျပဳလုပ္ဘဲ ကန္ထရိုက္ႏွင့္ေစ်းေကာ္မီတီေပါင္းကာမိမိတို႕လုပ္ခ်င္သလိုလုပ္ေဆာင္ေနပါသည္၊ ကန္ထရိုက္ေျပာေသာအခါစည္ပင္ခိုင္ေသာအတိုင္းျပဳလုပ္ရသည္ဆိုသည္၊စည္ပင္ေျပာေသာအခါေစ်းေကာ္မွတီႏွင့္သာဆိုင္သည္ဆိုကာ႕အျပန္အလွန္ထိုးခ်ကာလုပ္စားေနၾကပါသည္။သို႕ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္လိုအပ္သလိုအေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါရန္အသိေပး တိုင္ ၾကားအပ္ပါသည္။

About ႏိိုင္မင္း သူ

ႏိိုင္မင္း သူ has written 1 post in this Website..

   Send article as PDF