ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အဓိက ကုန္ထုတ္စြမ္းအားစုျဖစ္တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းရွိ လူငယ္မ်ား အရည္အေသြး တိုးတက္လာေစဖို႔ အလြန္လိုအပ္ေနတဲ့အခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။ စာေတြ႕လက္ေတြ႕ ႏွစ္ရပ္လံုး ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္သူ လူငယ္မ်ား အမ်ားအျပား ေပၚထြက္လာေစဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ CVT Myanmar သင္တန္းအေၾကာင္း တင္ျပလိုပါသည္။ CVT ဆိုသည္မွာ Center for Vocational Training ျဖစ္ပါသည္။ CVT Myanmar သည္ Non-profit organization ျဖစ္ပါသည္။
CVT သည္ လက္ရွိလုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသူ လူငယ္မ်ား မိမိကိုယ္တိုင္ စရိတ္က်ခံရန္ မလိုအပ္ဘဲ တက္ေရာက္ႏုိင္သည့္ လူငယ္တို႔ ေရြးခ်ယ္သည့္ သက္ဆုိင္ရာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အေထာက္အကူျပဳသင္တန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးေနေသာ သင္တန္းေက်ာင္းတစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသင္တန္းေက်ာင္းသည္ အလုပ္ခြင္အတြင္း လက္ေတြ႕ေလ့လာမႈႏွင့္ CVT တြင္ စာေတြေလ့လာမႈ သီအိုရီပိုင္းမ်ားျဖင့္ ပါ၀င္ဖဲြ႕စည္းထားပါသည္။ အမွန္တကယ္ တက္ေရာက္သင့္သူမ်ားသည္ လက္ရွိအလုပ္ခြင္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သူ အသက္ (၁၈ – ၂၅) ႏွစ္အၾကား ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ပါက Junior Profession အဆင့္သို႔ တက္လွမ္းႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ လူငယ္မ်ားအတြက္ စာေတြ႕ႏွင့္ လက္ေတြ႕ကို ေပါင္းစပ္သင္ၾကားျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ လူငယ္လူရြယ္မ်ား ထြက္ေပၚလာေစေရးကို ေရွးရႈအေကာင္အထည္ေဖာ္ထားေသာ သင္တန္း ျဖစ္ပါသည္။
CVT Myanmar
အဆိုပါ သင္တန္းမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ေမလတြင္ အတန္းသစ္မ်ားကို စတင္ဖြင့္လွစ္ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ သင္တန္းအမ်ဳိးအစားမ်ားမွာ စီးပြားေရး ပညာအေထာက္အကူျပဳသင္တန္း၊ လွ်ပ္စစ္ကၽြမ္းက်င္မႈ ပညာသင္တန္း၊ ပရိေဘာဂ ျပဳလုပ္မႈ အတတ္ပညာသင္တန္း၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ အတတ္ပညာသင္တန္းႏွင့္ သတၱဳပစၥည္း ထုတ္လုပ္မႈ အတတ္ပညာသင္တန္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းတက္ေရာက္ႏွစ္ ၃ ႏွစ္ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ၿပီး ဒီပလိုမာ ေအာင္လက္မွတ္ကို ခ်ီးျမွင့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းတက္ေရာက္ရမည့္အခ်ိန္မွာ တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ရက္ တက္ရမည္။ သံုးႏွစ္ဆက္တိုက္ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းခြင္ရွိ စီမံခန္႔ခဲြသူမ်ား၏ သေဘာတူညီမႈရွိၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ ရွိရပါမည္။ အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္ကို လုပ္ငန္းမ်ား လိုအပ္ခ်က္အရ ညွိႏႈိင္းၿပီး ၂၅ ႏွစ္အထိ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
သင္တန္းတက္ေရာက္လိုသူမ်ားသည္ တက္ေရာက္လိုသည့္ပညာရပ္အလိုက္ လက္ရွိလုပ္ငန္းခြင္တြင္ လုပ္ကိုင္ေနသူ မ်ားသာ ေလွ်ာက္ထားရန္ ျဖစ္ၿပီး အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၂၂ ႏွစ္အတြင္းရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ပရိေဘာဂျပဳလုပ္မႈ အတတ္ပညာ သင္တန္းႏွင့္ သတၱဳပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈ အတတ္ပညာသင္တန္း တက္လိုသူမ်ားသည္ ပညာအရည္အခ်င္း ၈ တန္း ေအာင္ျမင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးပညာ အေထာက္အကူျပဳသင္တန္း၊ လွ်ပ္စစ္ကၽြမ္းက်င္မႈ ပညာသင္တန္းတို႔ႏွင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အတတ္ပညာသင္တန္းတို႔အတြက္ ၁၀ တန္းအထိ ပညာသင္ၿပီးသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားတက္ေရာက္ ႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ၂၀၁၃ – ၁၄ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ သင္တန္းသား သင္တန္းသူ ၅၀၀ ခန္႕ လက္ခံသင္ၾကားေနသည္ဟု သိရပါသည္။
အသက္ေမြးမႈ ပညာ စာေတြ႕လက္ေတြ႕ သင္တန္းတက္ေရာက္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ ဇန္န၀ါရီလႏွင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း ထုတ္ယူေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ ေလွ်ာက္လႊာထုတ္ယူျခင္း၊ ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ သင္တန္းတက္ျခင္းအားလံုးတို႔သည္ သင္တန္းသားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွ မည္သည့္စရိတ္မွ်က်ခံရန္ မလိုအပ္ဘဲ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေသာ အသက္ေမြးပညာေရးသင္တန္းမ်ားကို CVT Myanmar တြင္ ရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။
သင္တန္းတည္ေနရာမွာ အမွတ္ ၄၂၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီရံုးအေပၚထပ္ သံုးလႊာ ျဖစ္ၿပီး ဆက္သြယ္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ ဖုန္းနံပတ္ ၃၈၃၆၇၆ ႏွင့္ ၀၉၇၃၁၆၆၂၀၆ တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

manawphyulay

About manawphyulay

manawphyu lay has written 938 post in this Website..

I like Design. I am writing blog. http://www.manawphyulay.blogspot.com အေကာင္းဆုံးၾကည့္မွန္ဆိုတာ မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္းတစ္ေယာက္ပါပဲ။