ဘ၀တစ္ခုျဖစ္လာရာတြင္ ပဋိသေႏၶအခါ၊ ပ၀တိၲအခါဟူ၍ျဖစ္ရာ ႏွစ္မ်ဳိးရွိသည္။ ပဋိသေႏၶစိတ္၊ေစတသိက္ ႏွင့္ ကမၼဇ႐ုပ္တို႔ဦးစြာျဖစ္သည့္ ဥပါဒ္ခဏသည္ ပဋိသေႏၶအခါ မည္၏။

ဥပါဒ္ခဏမွ ေနာက္ ဌီခဏမွ စ၍ စုတိစိတ္၏ ဌီခဏအထိ (အမိ၀မ္းထဲ၌ ကိန္းေအာင္းဆဲပင္ျဖစ္ေစကာမူ) ပ၀တိၲအခါ မည္၏။

အကုသုိလ္ကံကို ကာယကံျဖစ္ေစ၊ ၀စီကံျဖစ္ေစ၊ မေနာကံျဖစ္ေစ ကံတစ္ခုခုအေနျဖင့္ ျပဳလုပ္က်ဴးလြန္မိေသာအခါ၊

ျပဳလုပ္သည့္အတိုင္းအတာ အလိုက္ ပဋိသေႏၶအက်ဳိးေပး သို႔မဟုတ္ ပ၀တိၲအက်ဳိးေပးကိုရ၏။

အကုသိုလ္ကမၼပထေျမာက္လွ်င္ ပဋိသေႏၶ အက်ဳိးကိုေပးကာ၊

ကမၼပထမေျမာက္လွ်င္၊ အကုသိုလ္ဒုစ႐ိုက္ျဖစ္႐ုံသာျဖစ္လွ်င္ ပ၀တိၲအက်ဳိးကိုေပး၏။

 

အကုသုိလ္ကမၼပထေျမာက္သည္ ဆိုသည့္ အဓိပၸါယ္မွာ အကုသိုလ္ကံတစ္ခုခုကို ျပဳလုပ္လိုက္သည့္အခါ၊ ဒုဂၢတိဘံုသို႔ ဧကန္အမွန္ေရာက္သြားေအာင္ ျပဳလုပ္ၿပီးေျမာက္သြားျခင္းကို ဆိုလိုသည္။

ထိုသို႔ကမၼပထေျမာက္ သြားလွ်င္ ပဋိသေႏၶအက်ဳိးေပးအေနျဖင့္ အပါယ္(၄)ဘံုထဲမွ တစ္ဘံုဘံုသို႔ ေရာက္သြားမွာျဖစ္၏။

အပါယ္(၄)ဘံုမွ ငရဲ၊ တိရစာၦန္၊ ၿပိတၲာ၊ အသူရကာယ္တို႔ျဖစ္ၾက၏။ လူ႕ဘ၀တြင္ အကုသိုလ္ကမၼပထ ေျမာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့မိေသာ အကုသိုလ္ကံ အက်ဳိးေပးေၾကာင့္ ဥပပါတ္ပဋိသေႏၶျဖင့္ ငရဲဘံုသို႔ေရာက္သြား ၏။

( ဥပပါတ္ပဋိသေႏၶဆိုသည္မွာ အရြယ္ေရာက္ၿပီးေသာကိုယ္ျဖင့္ ဘြားခနဲအထင္အရွားျဖစ္ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။)

ထို႔ေၾကာင့္ အကုသိုလ္ဒုစ႐ိုက္တစ္ခုကို ျပဳလုပ္မိၿပီဆိုလွ်င္ ငရဲႀကီးသေလာ၊ မႀကီးသေလာဆိုသည္မွာ အေရးႀကီးၿပီး၊ သိဘို႔လိုလာၿပီျဖစ္၏။

ငရဲႀကီးသေလာဆိုသည္မွာ ပဋိသေႏၶအက်ဳိးျဖစ္ေသာ ငရဲဘံုသို႔ ေရာက္မည္ လား၊

မႀကီးသေလာဆိုသည္မွာ ငရဲဘံုသို႔မေရာက္ပဲ ပ၀တိၲအက်ဳိးေတြကိုပဲ ခံစားရမည္လားဆိုသည့္ အဓိပၸါယ္ပင္ ျဖစ္၏။

ငရဲသည္ ခ်မ္းသာသုခကင္းေ၀းေသာ ေနရာျဖစ္၏။ ငရဲဆိုသည့္စကားလံုးမွာ နိရယမွတဆင့္ ေျပာင္းလဲ လာျခင္းျဖစ္၏။ နိရယ = နိ + အယ။ နိ = နိဂၢတ = ထြက္ေျမာက္၊ အယ = ခ်မ္းသာသုခ။ အယမည္ေသာ ခ်မ္းသာသုခမွထြက္ေျမာက္တတ္ေသာေၾကာင့္ နိရယမည္၏။ နိရယမွတဆင့္ နိရဲ..နရဲ.. ငရဲ ဟုအဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲလာသည္။

ငရဲဘံုသည္ အပါယ္(၄)ပါးတြင္ တစ္ပါးအေနျဖင့္ ပါ၀င္၏။ ဒုဂၢတိဘံုျဖစ္၏။ အကုသိုလ္အေၾကာင္း ကံေပၚမူတည္၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အက်ဳိးေပးေၾကာင့္ ငရဲဘံုသို႔ ေရာက္ရ၏။ ငရဲႀကီးရွစ္ထပ္ရွိ၏။

(၁) သိဥၥိဳ၀္း (၂) ကာလသုတ္ (၃) သဃၤာတ (၄) ေရာ႐ု၀ (၅) မဟာေရာ႐ု၀ (၆) တာပန (၇) မဟာတာပန (၈) အ၀ီစိ တို႔ျဖစ္ၾက၏။

ဤငရဲႀကီးရွစ္ထပ္တို႔သည္ ဤကမၻာေျမျပင္၏ေအာက္၌ ယူဇနာေပါင္း (၁၅၀၀၀)ေ၀းေသာ အရပ္မွစ၍ ယူဇနာ (၁၅၀၀၀)စီကြာျခားလ်က္ အထက္ေအာက္တည္ေနၾက၏။ ငရဲႀကီးတစ္ထပ္စီသည္ အလ်ား အနံ ယူဇနာတစ္ေသာင္းစီက်ယ္၀န္း၏။ တစ္မ်က္ႏွာ၊ တစ္မ်က္ႏွာ၌ ဘင္ပုပ္ငရဲ၊ ျပာပူငရဲ၊ လက္ပံေတာငရဲ၊ ႀကိမ္ပိုက္ေခ်ာင္းငရဲဟူ၍ ငရဲငယ္ေလးထပ္ရွိရာ၊ ေလးမ်က္ႏွာအတြက္ ငရဲငယ္(၁၆)ထပ္ရွိ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ငရဲႀကီး ရွစ္ထပ္တြင္ ငရဲငယ္ေပါင္း (၁၆ x ၈ = ၁၂၈)ထပ္ရွိသည္။

ခ်မ္းသာသုခကင္းေ၀းေသာ ငရဲဘံုသို႔ေရာက္ရသည္မွာ အကုသိုလ္ဒုစ႐ိုက္ကို ကမၼပထေျမာက္ေအာင္  ျပဳလုပ္မိသည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ရရွိသည့္အကုသိုလ္ကံ အက်ဳိးပင္ျဖစ္၏။

အကုသိုလ္ဒုစ႐ိုက္(၁၀)ပါးကို သေဘာတူ၊ ကိစၥတူ၊လကၡဏာဟာရနည္းျဖင့္ အက်ဥ္းခ်ဳံ႕၍ေပါင္း႐ုံးေသာ္ ကံငါးပါးသာရွိ၏။ ဗ်ာပါဒကို ပါဏာတိပါတကံ၌လည္းေကာင္း၊ အဘိဇၥ်ာကို အဒိႏၷာဒါနကံ၌လည္းေကာင္း၊ ပိသုဏ၀ါစာ၊ ဖ႐ုသ၀ါစာႏွင့္ သမၹာပၸလာပတည္းဟူေသာ ကံ(၃)ပါးကို မုသာ၀ါဒကံ၌လည္းေကာင္း အသီးသီး ထည့္သြင္း၍ ေရတြက္ျခင္းျဖစ္၏။ ထိုအခါ (၁) ပါဏာတိပါတကံ (၂) အဒိႏၷာဒါနကံ (၃) ကာေမသုမိစာၦစာရကံ (၄) မုသာ၀ါဒကံ (၅) မိစာၦဒိ႒ိကံဟူ၍ ကံငါးပါးကိုသာ ရပါသည္။

ေပါင္း႐ုံးသည့္နည္းတြင္ ဗ်ာပါဒကံကို ပါဏာတိပါတကံတြင္ ထည့္သြင္းရျခင္းမွာ သူတစ္ပါးတို႔၏ အသက္စည္းစိမ္ ေသေက်ပ်က္စီးရန္ႀကံစည္ျခင္း ဟူေသာဗ်ာပါဒသည္ သူတစ္ပါး၏အသက္ကိုသတ္ျဖတ္ျခင္း ဟူသည့္ ပါဏာတိပါတကံတြက္ အက်ံဳး၀င္၏။ သူတစ္ပါး၏စည္းစိမ္ဥစၥာကို မိမိ၏စည္းစိမ္ဥစၥာအျဖစ္သို႔ေရာက္ရန္ ႀကံစည္ျခင္းဟူသည့္ အဘိဇၥ်ာကံသည္ သူတစ္ပါး၏ဥစၥာကို ခိုးယူလုယက္တိုက္ခိုက္ျခင္းဟူေသာ အဒိႏၷာဒါနကံ တြင္ အက်ဳံး၀င္၏။ ခ်စ္ခင္ညီၫြတ္ေနၾကသူတို႔အား စိတ္၀မ္းကြဲျပားေအာင္ ကုန္းတိုက္ေျပာဆိုျခင္းဟူသည့္ ပိသုဏ၀ါစာသည္ မဟုတ္မမွန္ေသာမုသားစကားပင္ျဖစ္၏။ ဖ႐ုသ၀ါစာဟူသည့္ ၾကမ္းၾကဳတ္စြာဆဲေရးတိုင္းထြာသည့္ စကားမ်ားကို စိစစ္လွ်င္ မဟုတ္မမွန္ေသာ မုသားစကားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရမည္ျဖစ္၏။ သမၹပၸလာပဟူသည္ သူတစ္ပါး၏ ဂုဏ္သိကၡာကိုထိခိုက္ေစမည့္ အတင္းအဖ်င္းစကားမ်ားႏွင့္ ေကာလဟာလသတင္းစကားမ်ားကို ေျပာဆိုျခင္းသည္ မဟုတ္မမွန္ေသာ မုသားစကားပင္ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ပိသုဏ၀ါစာ၊ ဖ႐ုသ၀ါစာ၊ သမၹပၸလာပ တို႔သည္ မုသာ၀ါဒကံတြင္ အားလံုးအက်ဳံး၀င္၏။

သုရာပါနဟူေသာ ေမ့ေလ်ာ့မူးယစ္ေစတတ္ေသာ ေသရည္အရက္၊ ဘိန္းကင္းကေဇာ္၊ ေလွာ္စာ၊ ေဆးေျခာက္၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးစသည္တို႔ကို ေသာက္စားျခင္းသည္ ရသာ႐ုံဟုဆိုအပ္ေသာ ကာမတို႔၌ မူးယစ္ လြန္က်ဴးေသာ အက်င့္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကာေမသုမိစာၦစာရႏွင့္သေဘာတူေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ပါဏာတိပါတစေသာ ကံ(၄)ပါး၏အေၾကာင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း ကာေမသုမိစာၦစာရ၌သာ ေပါင္း၍ ဆိုအပ္၏။ သို႔ျဖစ္၍ အကုသိုလ္စ႐ုိက္(၁၀)ပါးတြင္ သုရာပါနကို ေဖာ္ျပမထားျခင္းျဖစ္၏။ ေမ့ေလ်ာ့မူးယစ္ေနေသာ သူသည္ အေကာင္းအဆိုးအမွန္အမွားကို မခြဲျခားမဆံုးျဖတ္ႏုိင္ေတာ့သည့္အတြက္ အကုသိုလ္အမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္ ၀န္မေလးေတာ့ေပ။ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာ(၃)ပါးႏွင့္ ကံ၊ ကံ၏အက်ဳိးကို မယံုၾကည္ပဲ ေဖာက္ျပန္ေသာ အျမင္ျဖင့္ ႐ႈတတ္ျမင္တတ္ကာ၊ အကုသိုလ္ကံကိုျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ မိစာၦဒိ႒ိကံအျဖစ္ အက်ဳံး၀င္သြား၏။

အကုသိုလ္ကမၼပထေျမာက္ျခင္း၊ မေျမာက္ျခင္း၊ အရပ္စကားႏွင့္ေျပာမည္ဆိုလွ်င္ ငရဲႀကီးျခင္း၊ မႀကီးျခင္း တို႔ကို ရွင္းျပပါမည္။ ပထမဦးစြာ ပါဏာတိပါတကံေျမာက္၊ မေျမာက္ကို ေလ့လာပါအံ့။

(က)    အိမ္ရွိအမႈိက္မ်ားကို တံျမက္လွည္းရွင္းလင္းရာတြင္ ပုရြက္ဆိတ္၊ ပိုးဟပ္၊ ခါခ်ဥ္ေကာင္၊ ယင္ေကာင္၊ ျခင္ေကာင္၊ ျခမ်ားစသည္တို႔ ေသသြားရျခင္း သည္ အကုသိုလ္ကမၼပထမေျမာက္ပါ။ ပါဏာတိပါတကံ မေျမာက္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဟူမူ

ပါဏာတိပါတကံ အထေျမာက္ရန္မွာ အဂၤါငါးခ်က္ရွိသည္။ ယင္းတို႔မွာ-

(၁) သတၲ၀ါတစ္ေကာင္ေကာင္ျဖစ္ျခင္း၊

(၂) သတၲ၀ါဟူေသာအမွတ္သညာရွိျခင္း၊

(၃) ေသေစလိုေသာ စိတ္ေစတနာရွိျခင္း၊

(၄) သတ္ရန္လံု႔လျပဳလုပ္အားထုတ္ျခင္း၊

(၅) ေသသြားျခင္း (ခုဒၵက ။ ဌ ။ ၂၂)တို႔ ျဖစ္ေပသည္။

တံျမက္လွည္းျခင္းလံု႔လပေယာဂေၾကာင့္ ပုရြက္ဆိတ္မ်ားစသည့္ သတၲ၀ါမ်ား ေသေက်ပ်က္စီးေစကာမူ   သတ္လိုေသာ ေစတနာမရွိ၍ ကမၼပထမေျမာက္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ငရဲမႀကီးပါ။ ဆိုလိုသည္မွာ ငရဲဘံုသို႔ မက်ေရာက္ ႏုိင္ပါ။

(ခ)     လမ္းသြားရင္းအမွတ္တမဲ့ တက္နင္းမိ၍ ပိုးမႊားမ်ားေသသြားျခင္း သည္လည္း အကုသိုလ္ ကမၼပထမ မေျမာက္ပါ။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္တြင္ စကၡဳပါလအမည္ရွိေသာ ရဟႏၲာမေထရ္ႀကီး တစ္ပါးသည္ မ်က္စိကြယ္ေနသည့္အတြက္ နံနက္စႀကၤံေလွ်ာက္သည့္အခါ ပိုးမႊားမ်ားကိုနင္းမိ၍ ပိုးမႊားမ်ား ေသခဲ့ၾကသည္။ ဘုရားရွင္က `စကၡဳပါလရဟန္းေတာ္မွာ ေသေစလိုေသာစိတ္ေစတနာမရွိသည့္အတြက္ အျပစ္မရွိေၾကာင္း´ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

(ဂ)     ထို႔အတူ မိမိတို႔ေန႔စဥ္သြားတိုက္ရာ၌ျဖစ္ေစ၊ အစားအေသာက္မ်ား ခ်က္ျပဳတ္ရာ၌ျဖစ္ေစ၊ ပိုးမႊားေလးမ်ား ေသဆံုးရျခင္း သည္လည္း ငရဲမႀကီးပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ `ခ်က္ျပဳတ္ဖြယ္ရာပစၥည္းမ်ား၌ လည္းေကာင္း၊ မိမိတို႔၏သြားႀကိဳသြားၾကားမ်ား၌လည္းေကာင္း ပိုးမႊားေလးမ်ားရွိၾကသည္´ဟု သိပၸံပညာရွင္မ်ား၊ ဆရာ၀န္မ်ား၏ ေျပာစကားအရ ၾကားဖူးနား၀ရွိၾကေသာ္လည္း၊ မိမိတို႔၏မ်က္စိျဖင့္ မသိမျမင္ႏုိင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးပါ အခ်က္ငါးခ်က္အနက္ (၁)ႏွင့္(၂)တို႔အရ သံသယမရွိထိုက္ပါ။ သို႔ပါ၍ငရဲမႀကီးပါ။

(ဃ)    ဆရာ၀န္က ပိုးသတ္ေဆးေပးကာ လူနာ၏ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ ေရာက္ရွိေနေသာ ဘက္တီးရီးယား သို႔မဟုတ္ ကပ္ပါးပိုးမ်ားကိုေသေစျခင္း သည္ ပါဏာတိပါတကံမေျမာက္ပါ။ ပါဏာတိပါတကံမေျမာက္ေၾကာင္း၊ အပါယ္သို႔မေရာက္ႏုိင္သျဖင့္ ငရဲမႀကီးေၾကာင္းကို သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕သုခကာရီရိပ္သာ(၃)ဘဒၵႏြအရွင္၀ဏိၰတ ေရးသားေတာ္မူေသာ က်င့္သံုးဖြယ္ရာ ဆံုးမစာမ်ား(၁)  ႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ေျဖၾကားေတာ္မူေသာ ဘ၀ျပႆနာက်မ္းစာအုပ္ ထဲမွ ေကာက္ႏုတ္ၫႊန္ျပေပးပါမည္။

          ၁။       သက္ရွိသတၲ၀ါတို႔၏ ပဋိသေႏၶေလးမ်ဳိးတြင္ ဘက္တီးရီးယားတို႔၏ မ်ဳိးပြားပံုမ်ား မရွိပါ။

၂။       ဘက္တီးရီးယားစသည္တို႔၏ မ်ဳိးပြားနည္းျဖစ္ေသာ တစ္ေကာင္မွႏွစ္ေကာင္ခြဲထုတ္၊ ႏွစ္ေကာင္မွ ေလးေကာင္ခြဲထုတ္ (Binary Fission) မ်ဳိးပြားျခင္းသည္ အကိုင္းမ်ားကိုျဖတ္၍ခြဲစိုက္လွ်င္ အပင္အသီးသီး ျဖစ္ႏုိင္ေသာ သစ္ပင္မ်ားကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ခြဲတိုင္းလည္းရ၊ ေသလည္းမေသေသာ ျပဒါး႐ုပ္၊ ေရ႐ုပ္မ်ားကဲ့သို႔ လည္းေကာင္း၊ ႐ုပ္အထူးမ်ား၏ အစြမ္းသတိၲျဖစ္၏။

၃။       ကာမဘံုမွသတၲ၀ါမ်ားမွာ စိတ္၀ိၪာဥ္သည္ ပဓာနအဂၤါျဖစ္၏။ ၎င္းစိတ္၀ိၪာဥ္မွာ သာမန္သတၲ၀ါ မ်ားတြင္ တစ္ကိုယ္မွႏွစ္ကိုယ္ ခြဲမထြက္ႏုိင္။

၄။       ဘ၀တစ္ခုခုတြင္ အကုသိုလ္ကံတစ္ခုခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက၍ ေရာဂါပိုးမ်ားျဖစ္လာၾကသည္မဟုတ္။ (ကမၼဇ႐ုပ္မ်ားမဟုတ္)ေရာဂါစြဲမည့္ ပုဂိၢဳလ္၏ အကုသိုလ္ကံအေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ဥတုေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ကမၼဇပစၥယဥတုဇ႐ုပ္မ်ားဟူ၍သာသိအပ္။

၅။       ဘက္တီးရီးယား၊ ဗုိင္းရပ္စ္၊ ပ႐ိုတိုဇြာတို႔သည္ ဥတုဇ႐ုပ္ထူးမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သက္ရွိ သတၲ၀ါ(ပါဏ)ဟု မဆိုအပ္ေပ။

၆။       ၎င္းတို႔ကို ေသေၾကပ်က္စီးေစျခင္းျဖင့္ ပါဏာတိပါတကံမထိုက္။

 

အထက္ပါအခ်က္(၆)ခ်က္ကို မွတ္သားျခင္းျဖင့္ ဆရာ၀န္မ်ား၊ ေဆး၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ပိုးသတ္ေဆး၀ါးမ်ား ေပးျခင္းျဖင့္ ပါဏာတိပါတကံမေျမာက္ပါ။ အကုသိုလ္ကမၼပထ မေျမာက္ပါ။ သို႔ျဖစ္၍ ငရဲမႀကီးပါ။

 

(င)     ေသၿပီးသားျဖစ္ေသာ သားငါးပုဇြန္ဂဏန္းစသည့္ အေသေကာင္မ်ားအား စားျခင္း ကို တခ်ဳိ႕က `သတ္သူရွိလို႔စားတယ္၊ စားသူရွိလို႔သတ္တယ္၊ သတ္သူနဲ႔စားသူအတူတူပဲ´ဟု ေျပာတတ္ၾက၏။

သူတစ္ပါး အသက္ကိုသတ္မူ (ပါဏာတိပါတကံ)ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကိုယ္တိုင္၊တိုက္တြန္း၊ ခ်ီးမြမ္း၊ စိတ္တူ ဆိုသည့္ အေၾကာင္း ျခင္းရာ ေလးခ်က္တြင္ တစ္ခ်က္ခ်က္ႏွင့္ၿငိစြန္းမွ ဒုစ႐ုိက္မေကာင္းမႈျဖစ္သည္။ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအတြက္ သတ္ျဖတ္၍ ေရာင္းခ်ေသာ သားငါးကို၀ယ္စားသူေတြသည္ ကိုယ္တိုင္သတ္ျခင္း၊ သတ္ရန္သူတစ္ပါးကို တိုက္တြန္းျခင္း၊ သတ္ခိုင္းျခင္း၊ သူတစ္ပါး၏သားငါးသတ္ေနတာကို ခ်ီးမြမ္းျခင္း၊ သူတစ္ပါး၏ သားငါးသတ္ေနမႈကို စိတ္သေဘာတူျခင္း (သေဘာက်ျခင္း)။ အဂၤုတၲရနိကာယ္၊ ဒသကနိပါတ္သာမညတိ (အံ၊၃၊၅၀၉၊ ယင္းျမန္မာျပန္၊ ၄၉၉။)။ ဤေလးခ်က္တြင္ မည္သည့္အခ်က္ႏွင့္မွ် ၿငိစြန္းေနျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ပါဏာတိပါတကံမထိုက္ပါ။ ငရဲမႀကီးပါ။

သို႔ေသာ္ ဟိုတယ္မ်ားတြင္ အရွင္ျပထားေသာ ငံုး၊ ေျမြ၊ ငါး၊ ဂဏန္း၊လိပ္၊ ေမ်ာက္စေသာသတၲ၀ါမ်ားကို စားခ်င္ရာ လက္ညိႇဳးထိုးျပလိုက္သည္ႏွင့္ ထိုသတၲ၀ါကို ခ်က္ခ်င္းသတ္ကာ ခ်က္၊ ျပဳတ္၊ ေၾကာ္၊ ေလွာ္ ေပးၾကသည္။ ထိုအခါ ပါဏာတိပါတကံေျမာက္သြားၿပီးလွ်င္ အကုသိုလ္ကမၼပထေျမာက္သျဖင့္ ငရဲဘံုသို႔ ဧကန္ အမွန္ေရာက္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ငရဲႀကီးပါသည္။

(စ)     ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားက သေႏၶသားကို ဖ်က္ခ်မႈအား လူသတ္မႈဟုသတ္မွတ္ထားေသာေၾကာင့္ သေႏၶသားပ်က္စီးက်သြားလွ်င္၊ ဖ်က္ခိုင္းသူ မိခင္ေလာင္းေရာ၊ ဖ်က္ခ်ေပးသူေရာ ပါဏာတိပါတကံထိုက္ပါသည္။ ပါဏာတိပါတကံသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကာယကံျဖင့္ျပဳလုပ္ၾကေသာ္လည္း၊ ၀စီကံျဖင့္ေစခိုင္း၍လည္း ရ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ရွင္ဘုရင္ သို႔မဟုတ္ တရားစီရင္ခ်က္ခ်သူတို႔သည္ ဤရာဇ၀တ္သားကို မႏုိးေသာအိပ္ျခင္းျဖင့္ အိပ္ပါေစဟု ခ်ဳိသာစြာေျပာေသာ္လည္း ေသေစလို၍သတ္ခိုင္းျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပါဏာတိပါတကံေျမာက္၏ ဟု အဘိဓမၼာတရားေတာ္တြင္ ျပဆိုထားပါသည္။ ထို႔အတူ သေႏၶသားကို လြယ္ထားေသာ မိခင္ေလာင္းသည္ ကိုယ္တိုင္ဖ်က္ျခင္းမဟုတ္ေသာ္လည္း ၀စီကံျဖင့္ သူတစ္ပါးအား ဖ်က္ခိုင္းျခင္းျဖစ္၍ ပါဏာတိပါတကံ ေျမာက္သြားျခင္းျဖစ္၏။ထို႔ေၾကာင့္ ကေလးဖ်က္ျခင္းသည္ ငရဲၾကီးပါသည္။

(ဆ)    တိုက္ပြဲတြင္ ဒဏ္ရာအျပင္းအထန္ရကာ ေ၀ဒနာခံစားေနရၿပီး သတိရတစ္ခ်က္ လစ္တစ္ခ်က္ ျဖစ္ကာ၊ ေသမွာဧကန္ျဖစ္ေနသူကို ေသမွာေသခ်ာေနၿပီပဲ၊ ေ၀ဒနာကို မခ်ိမဆန္႔ခံစားေနရတာကို မၾကည့္ရက္ ဟုဆိုကာ ေသနတ္ႏွင့္ပစ္သတ္လိုက္ျခင္း၊ ေရာဂါေ၀ဒနာအျပင္းအထန္ခံစားေနရကာ အသက္ထြက္ရန္ ခက္ခဲေနေသာလူနာအား မၾကည့္ရက္ဟုဆိုၿပီး ေဆးထိုးသတ္လိုက္ျခင္း (Euthanasia)တို႔သည္ အေပၚယံၾကည့္လွ်င္ က႐ုဏာစိတ္ ႏွင့္ လုပ္ေပးလိုက္တာဟု ထင္စရာျဖစ္၏။ အမွန္ကား ထိုသူတို႔အား သတ္လိုက္သည့္အခ်ိန္တြင္ သနားစိတ္ေခတၲ ေပ်ာက္သြားၿပီး ျမန္ျမန္ေသေစလိုေသာ သိမ္ေမြ႕လွသည့္ေဒါသစိတ္က ကာယကံရွင္ သတိမထားလိုက္မိေသာ အခ်ိန္မွာပင္ ျဖစ္သြား၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ငရဲႀကီး၏။

ပါဏာတိပါတကံမေျမာက္၊ အကုသိုလ္ကမၼပထမ မေျမာက္၍ ငရဲမႀကီးဟု ဆိုေသာ္လည္း အကုသိုလ္ ဒုစ႐ုိက္ကို ျပဳလုပ္သည့္အတြက္ ပ၀တိၲအခါ၌ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ခံစားရေပမည္။

သူ႕အသက္ကိုသတ္သူမ်ားသည္ ျဖစ္ရာဘ၀တြင္ မိခင္၀မ္းတြင္းကတည္းက ကိုယ္လက္အဂၤါမျပည့္မစံု ျဖစ္လာတတ္သည္။

႐ုပ္ရည္မွာ ၾကည့္မရ ေလာက္ေအာင္ မြဲျပာေနတတ္သည္။

အားအင္ေျခာက္ခမ္းၿပီး ခ်ိနဲ႔ေနတတ္သည္။

လ်င္ျမန္ျဖတ္လတ္မႈမရွိဘဲ ေလးလံထိုင္းမႈိင္းေနတတ္သည္။

အၿမဲတမ္းေၾကာက္ရြံ႕တုန္ခိုက္ေနရတတ္သည္။

သူတစ္ပါးအသတ္ကို ခံရသည္။

သူတစ္ပါးက လာမသတ္လွ်င္ မိမိကိုယ္ကို မိမိျပန္သတ္ရသည္။ အဆိပ္ေသာက္ေသသူမ်ား၊ ေရထဲခုန္ခ် ေသသူမ်ား၊ ရထားအႀကိတ္ခံေသသူမ်ားသည္ ပါဏာတိပါတကံပါလာသူမ်ားျဖစ္ၾက၏။

အနာေရာဂါမ်ားျခင္း၊ အေျခြအရံပ်က္ျခင္း၊ အသက္တိုျခင္းတို႔သည္လည္း ပါဏာတိပါတကံ၏ ဆိုးက်ဳိးမ်ားျဖစ္၏။

သူ႕အသက္ကိုသတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္မည္ဆိုလွ်င္ ငရဲဘံုသို႔လည္းမေရာက္ပဲ၊

ျဖစ္ရာဘ၀ကိုယ္လက္ အဂၤါျပည့္စံုစြာျဖစ္ရျခင္း၊

႐ုပ္ရည္ေခ်ာေမာလွပ က်က္သေရရွိျခင္း၊

ခြန္အားဗလႀကီးျခင္း၊

လ်င္ျမန္ျဖတ္လတ္ျခင္း၊

ရဲရဲရင့္ရင့္ တုန္လႈပ္မႈကင္းစြာေနႏုိင္ျခင္း၊

မိမိအား သူတစ္ပါးက မလုပ္ႀကံႏုိင္ျခင္း၊

မိမိကိုယ္ကိုမိမိ ေသေၾကာင္း မႀကံျခင္း၊

အနာေရာဂါကင္းျခင္း၊

အေျခြအရံမ်ားျခင္း၊

အသက္ရွည္ျခင္း ဟူေသာေကာင္းက်ဳိးမ်ားကို ရရွိမည္ ျဖစ္၏။

          ထို႔ေၾကာင့္ ငရဲႀကီးသေလာ၊ မႀကီးသေလာဟု စဥ္းစားေတြးေတာ မေနရေအာင္၊ ပါဏာတိပါတာ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ (သူတစ္ပါး၏အသက္သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏)ဟူေသာ သီလသိကၡာပုဒ္ကို ၿမဲၿမံစြာ ေစာင့္ထိန္းရမည္ျဖစ္ပါသတည္း။

About Dr. Yi (ေဆး ၁)

Dr. Yi (ေဆး ၁) has written 1 post in this Website..

   Send article as PDF