^^^ အြန္လိုင္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ မႈခင္းမ်ား ^^^

မႈခင္းဟုဆိုရာတြင္ တည္ဆဲဥပေဒအရျပဌန္းထားေသာက်ဴးလြန္မွဳ ေဖါက္ဖ်က္မႈမ်ားကိုဆိုလိုပါသည္ ။
( အဆိုပါဥပေဒမ်ား ကန့္သတ္ခ်က္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက္ုိ ေဝဖန္ျခင္းမဟုတ္ပါ )

ယေန႔ ျမန္မာျပည္ အရပ္ရပ္တြင္ တယ္လီဖုန္းမ်ား အလြယ္တကူအသံုးျပဳနိုင္ျပည္ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားလည္း
လြယ္ကူစြာသံုးနိုင္လာျပီျဖစ္သည္ ။
အသံုးျပဳေသာ အေျခအေပၚမူတည္၍ အက်ိဳးအျပစ္ ကြဲျပားသည္မွာ ထင္ရွားပါသည္ ။
အမ်ားစုအသံုးျပဳေနသည္မွာ ထူးျခားေသာကစားစရာတခုသဖြယ္ ကိုင္တြယ္၍လည္းေကာင္း ၊ အသစ္အဆန္းနည္းပညာတစ္ခုသဖြယ္ ကစားျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ၊ လူမွႈဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ႀကားခံဝန္ေဆာင္မႈတခုအျဖစ္လည္းေကာင္း သံုးစြဲလာႀကသည္ ။

ထိုကဲ႕သို႔ သံုးစြဲလာရာတြင္ Facebook ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာသည္ျဖစ္ေသာေႀကာင့္
ႀကီးငယ္မေရြး ေဖ့စ္ဘြတ္အေကာင့္မ်ားနွင့္ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ပ်ားပန္းခတ္မ်ွ စည္ကားေနသည္ကို ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္ ။
အဆိုပါ ေဖ့စ္ဘြတ္သည္ မိမိကိုယ္ပိုင္စီမံပိုင္ခြင့္ရွိေသာ အခြင့္အေရးကိုေပးထားေသာေႀကာင့္ လည္းေကာင္း ၊ သံုးစြဲရာတြင္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေသာေႀကာင့္လည္းေကာင္း ၊ ျမန္မာျပည္၏ ဖုန္းအင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ေကာင္းစြာသံုးနိုင္ေသာေႀကာင့္လည္းေကာင္း ၊ အခ်ိန္ကာလတိုအတြင္း လူအမ်ားႀကားတြင္ ကူးစက္ေရာဂါသဖြယ္ ပ်ံ႔ႏွံ႕လာသည္ ။ တိုက္နယ္အဆင့္ ျမိဳ႕ေလးမ်ားမွ ျမိဳ႕ႀကီးမ်ားအထိ ကေလးသူငယ္မ်ားပါ ေဖ့စ္ဘြတ္ေပၚတြင္ ေတြ႕ေနရသည္ ။

အရြယ္မတန္ေသးေသာ တနည္းအားျဖင့္ဆိုေသာ္ မိမိကိုယ္ကို ထိမ္းနိုင္စြမ္းမရွိေသးေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ေဖ႔စ္ဘြတ္သည္ အသံုးမတတ္ပါက ခလုပ္ဖြင့္ထားေသာ ေထာင္ေခ်ာက္တစ္ခုျဖစ္ေနသည္မွာ ရင္ေလးဖြယ္ျဖစ္သည္ ။ သာဓကေပါင္းမ်ားစြာအနက္မွ အနည္းငယ္ထုတ္ျပရလ်ွင္ – – —
လြန္ခဲ႕ေသာနွစ္က အင္တာနက္ပြန္းဆိုက္တစ္ခုတြင္ (14)နွစ္အရြယ္ ကေလးမေလးဓတ္ပံုကိုေတြ႕ခဲ႕ရပါသည္ ။
ထိုကေလးသည္ မိမိ၏ အသိမိတ္ေဆြတစ္ဦး၏သမီးျဖစ္ေနေသာေႀကာင့္ လြန္စြာစိတ္မေကာင္းျဖစ္မိသည့္အားေလ်ာ္စြာ မည္သို႔ျဖစ္ပ်က္သည္ကို စံုစမ္းရပါေတာ့သည္ ။

ေနာက္ဆံုးတြင္ အဆိုပါျဖစ္စဥ္အားေအာက္ပါအတိုင္းေကာက္ခ်က္ခ်နိုင္ခဲ႕သည္ ။
ထိုသမီးငယ္သည္ ေဖ့စ္ဘြတ္အေကာင့္တစ္ခုကို မိဘမ်ားမသိေစပဲ ျပဳလုပ္ဖန္တီးျပီးလ်ွင္ မိမိ၏ဓတ္ပံုမ်ားကို လြတ္လပ္စြာတင္ထားခဲ႕သည္ ။
ထိုသမီးငယ္၏ ေဖ့စ္ဘြတ္သူငယ္ခ်င္းစာရင္းတြင္ မသကၤာဖြယ္ အေကာင့္မ်ားစြာကိုလည္း ေတြ႕ရွိခဲ႕ရပါသည္ ။
သို႔ရာတြင္ ထိုသမီးငယ္သည္ ေဖ့စ္ဘြတ္ဆက္တင္မ်ားကို ေကာင္းစြာသိရွိအသံုးခ်ပီး မိမိအေကာင့္က္ုိကာကြယ္ထားျခင္းမျပဳလုပ္ခဲ႕ပါေသာေႀကာင့္ မည္သူမဆို ဝင္ေရာက္ႀကည့္ရႈကူးယူနိုင္ပါသည္ ။
ဓတ္ပံုမ်ားမွာ ဟန္မူယာအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ရိုက္ကူးထားေသာ္လည္း အဝတ္အစားမ်ားကိုေဖၚခ်ြတ္ျခင္းမရွိပါ ။
သို႔ရာတြင္ အဆိုပါ ပြန္းဆိုက္တြင္ စပြန္ဆာလိုအပ္ေနသူဟု လုပ္ႀကံလီစယ္ျပီးလ်ွင္ ေရးသားထားျခင္းခံရပါသည္ ။

မိမိသည္ အဆိုပါသမီးငယ္၏မိဘမ်ားအားသိက်ြမ္းေနသည့္ အားေလ်ာ္စြာ ၄င္းတို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ ၊ စီးပြါးေရးအေျခအေနကို ေကာင္းစြာသိရွိေနသည္ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ အထက္ပါလုပ္ႀကံမႈအား လြန္စြာစိတ္မေကာင္းျဖစ္မိသည္နွင့္အညီ အထူးတလည္ ေဒါမနႆ ျဖစ္မိပါသည္ ။
ထိုသမီးငယ္၏မိဘမ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္တိုက္တာ အိမ္ေျမမ်ားစြာပိုင္ဆိုင္ျပီးလွ်င္ လုပ္ငန္းရွင္ေႀကးရတတ္မ်ားျဖစ္ပါသည္ ။
ထို႔ေႀကာင့္ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားျဖင့္မအားလပ္နိုင္သည္ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ မိမိကေလးအား အနီးကပ္ႀကီးႀကပ္နိုင္ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ ေငြေႀကးတတ္နိုင္သူျဖစ္ေသာေႀကာင့္လည္း
ထိုက္သင့္သည္ထက္မ်ားစြာအလိုလိုက္ခဲ႕သည္ဟုထင္ပါသည္ ။

အထက္ပါျဖစ္ရပ္ကို မိဘမ်ားအားေျပာဆိုအသိေပးရန္စဥ္းစားခဲ႕ပါေသာ္လည္း ေသြးဆူလြယ္ေသာ ကေလးမအရြယ္ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ဓါတ္ပံုကိုသာ အဆိုပါပြန္းဆိုက္မွဖယ္ရွားရန္အတြက္ ပထမဦးစြာေဆာင္ရြက္ခဲ႕ရပါသည္ ။
ထို႔ေနာက္ ၄င္းမိဘမ်ားအား အြန္လိုင္းအႏၲရယ္မ်ားကို သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းျဖင့္သာ အသိေပးနိုင္ခဲ႕ပါသည္ ။
အထက္ပါအျဖစ္အပ်က္မ်ားနွင့္ဆင္တူယိုးမွားအျဖစ္အပ်က္မ်ားစြာတို႔သည္ ေပၚေပါက္ေနသည္မွာ ကာလအတန္ႀကာျပီျဖစ္သည္ ။
တိုင္ခ်က္မ်ားစြာလည္း လက္ခံရရွိေနေသာ္ျငား ထိေရာက္ေသာေဆာင္ရြက္နိုင္ျခင္း မရွိေသးဟုျမင္ပါသည္ ။

နည္းပညာနွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္ရွိေနေသာေႀကာင့္လည္းေကာင္း ၊ အျခားေသာ ( ……… ) အေျခအေနမ်ားေႀကာင့္လည္းေကာင္း မိမိသားသမီးနွင့္ မိမိကိုယ္သာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္သာ ဦးစြာပထမ ျပဳသင့္ပါသည္ ။
အထက္ပါအျဖစ္အပ်က္မွ မိဘမ်ားကဲ႕သို႔ မိမိသားသမီးအား လြတ္လပ္သင့္သည္ထက္ပို၍ လႊတ္ေပးထားပါလ်ွင္ ဂုဏ္သိကၡာထိခိုက္ေစေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားေပၚေပါက္လာနိုင္ပါသည္ ။
သို႔ရာတြင္ မိဘမ်ား၏သေဘာထားလည္းအေရးႀကီးေလသည္ ။တခ်ိဳ႕ေသာမိဘမ်ားသည္ မိမိသားသမီးကိုယံုစားလြန္းသည္နွင့္အားေလ်ာ္စြာ အျခားသူမ်ားသတင္းေပးပါက ဘးူခံ၍ ျငင္းတတ္သည္ ။ထုိထက္ပိုျပီးလ်ွင္ ရန္လုပ္ျခင္း ၊ အထင္လြဲျခင္းမ်ားျဖင့္ တုန္႔ျပန္တတ္ေသာေႀကာင့္ အဆိုပါမိဘမ်ားအား ေျပာဆိုသတင္းေပးရန္ လြန္စြာခက္ခဲလွေပသည္ ။

ဤတြင္ အမုန္းမခံလိုေသာသူမ်ားသည္ ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းျဖင့္သာ လစ္လ်ဴရႈတတ္ႀကပါသည္ ။
ထို႔ေႀကာင့္ မလိုလားအပ္ေသာနစ္နာမႈမ်ား ၊ အမႈအခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာနိုင္ပါသည္ ။
အဆိုပါ သမီးငယ္ေလးမွာ သူ၏ဖုန္းနံပါတ္ကို ေဖ့ဘြတ္ေပၚတြင္မေရးထားသည္မွာ ကံေကာင္းသြားပါသည္ ။
ပြန္းဆိုက္မ်ားစြာတြင္ ျပည့္တန္ဆာဟု အမည္တပ္ျပိီးဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို ေပးထားႀကပါသည္ ။
ထိုဖုန္းနံပါတ္ ၉၀%သည္ မိန္းမေကာင္းမ်ားျဖစ္ျပီးလ်ွင္ ေန႔စဥ္စိတ္ဒုကၡႀကီးစြာေရာက္လ်က္ မဟုတ္မမွန္ေႀကာင္းေျဖႀကားေနရသည္ဟု ဆိုႀကပါသည္ ။

ဓါတ္ပံုမ်ား အတင္ခံရေသာ မိန္းမေကာင္းမ်ားသည္လည္း ၄င္းတို႔၏ဓါတ္ပံုမ်ား ဖ်က္ေပးရန္အတြက္ အေပးအယူအမ်ိဳးမ်ိဳး ေတာင္းဆိုျခင္းခံရသည္ဟုဆိုပါသည္ ။
ထိုအမႈအခငး္မ်ားကိုလြန္ခဲ႕ေသာ ကာလကတိုင္ခ်က္ဖြင့္ပါေသာ္လည္း ထိေရာက္ေသာစံုစမ္းမႈ ၊ ေဖၚထုတ္နိုင္မႈ ၊ အေရးယူမႈမ်ား မျပဳလုပ္နိုင္ခဲ႕ေသာေႀကာင့္
အဆိုပါ အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနခဲ႕ပါသည္ ။
(ယခုလည္း အားနည္းေနေသးသည္ဟု ထင္ျမင္ပါသည္ )
ေနာက္ထပ္ ျဖစ္ပြါးေသာအေျခအေနတမ်ိဳးမွာ မိမိမုန္းတီးေသာသူအားလည္းေကာင္း ၊
ပတ္သက္သူ ေဆြမ်ိဳးမိန္းကေလးအားလည္းေကာင္း ၊ အဆိုပါ ပြန္းဆိုက္မ်ားသို႔ ဓါတ္ပံုပို႔ျပီးလ်ွင္ ျပည့္တန္ဆာ ဟုေႀကာ္ျငာခိုင္းပါသည္ ။
ျပင္ပအေျခအေနတြင္လည္း အြန္လိုင္းမွ ျပည့္တန္ဆာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရွိေနပါေသာေႀကာင့္ အဆိုပါလုပ္ႀကံခံရေသာမိန္းကေလးတို႔အား ယံုႀကည္ႀကသည္ကိုအျပစ္မဆိုနိုင္ေပ ။
လြန္စြာေျဖရွင္းရန္ခက္ေသာ လူမႈေရးတိုက္ခိုက္မႈပင္ျဖစ္သည္ ။

တိုက္ခိုက္မႈဟူသည္ လူသားသမိုင္းအစမွ ယခုထိတိုင္ ရွိေနပါသည္ ။ေနာင္အနာဂါတ္ကာလတြင္လည္း ရွိေနပါလိ္မ့္မည္ ။ သို႔ရာတြင္ မ်က္နွာျခင္းဆိုင္ စိမ္ေခၚတိုက္ခိုက္ျခင္း ၊ အုပ္စုဖြဲ႔ျပီးလ်ွင္ စုေပါင္းတိုက္ခိုက္ျခင္း ၊ ယံုႀကည္ရာေအာက္လမ္းပညာမ်ားျဖင့္တိုက္ခိုက္ျခင္းတို႔ရွိသည့္အနက္ စိမ္ေခၚတိုက္ခိုက္ျခင္းနွင့္ အုပ္စုဖြဲ႕တိုက္ခိုက္ျခင္း (စစ္ပြဲ) တို႔သည္
ညီမ်ွေသာ တနည္းအားျဖင့္ဆိုေသာ္ အထက္တန္းက်ေသာတိုက္ခိုက္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္ ။
(ရာဇဝတ္မႈ ၊ တရားျခင္း ၊ မတရားျခင္း ကိုမဆိုလို )
ယံုႀကည္ရာေအာက္လမ္းပညာမ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ျခင္းသည္ ေအာက္တန္းက်ေသာတိုက္ခိုက္မႈပင္ျဖစ္သည္ ။
တရားစြဲ၍မရ ၊ တိုင္ခ်က္ဖြင့္၍မရ ၊ မည္သူမွန္းမသ္ိရပဲ မျမင္နိုင္ေသာစြမ္းအားမ်ားသံုးျပီးလ်ွင္ တိုက္ခိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ ။
ယေန႔အခါတြင္္ ထိုကဲ႕ေသာေအာက္လမ္းပညာမ်ား တိမ္ေကာေပ်ာက္ကြယ္သြားျပီျဖစ္ေသာ္လည္း အဆိုပါ ေအာက္လမ္းပညာမ်ားထက္ပိုေႀကာက္စရာေကာင္းေသာ အြန္လိုင္းလုပ္ႀကံမႈမ်ား ကိုေတြ႔ျမင္သိရွိေနရျပီျဖစ္ေလသည္ ။
တခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ အြန္လိုင္းအေကာင့္မ်ားတြင္ မိမိ၏ပရိုဖိုင္အမွန္တင္ျပီး မိမိအလုပ္အကိုင္ ၊ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ နွင့္ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို လႊင့္တင္ထားႀကပါသည္ ။
အမ်ားစုမွာ မိမိ၏ပရိုဖိုင္အမွန္ကိုတင္ျခင္းမရွိပါပဲ ရိုးသားစြာ ၊ ျပႆနာကင္းစြာ သံုးစြဲႀကသည္ ။
အနည္းငယ္ေသာ လူတစုမွာ ပရိုဖိုင္အမွန္မတင္ပါပဲ ျပႆနာမ်ားဖန္တီးျခင္း ၊ ေဝဖန္အပုတ္ခ်ျခင္းမ်ားနွင့္တကြ အထက္ေဖၚျပပါလုပ္ႀကံမႈမ်ားကို ပုဂၢိဳလ္ေရး မေက်နပ္မႈ ၊ ဆိတ္ကြယ္ရာဟူေသာေမွာင္ရိပ္ခို၍ ႀကံစည္မႈ ၊ အေပ်ာ္သေဘာေနာက္ေျပာင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနႀကသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္ ။

ထို႔ေႀကာင့္ အြန္လိုင္းသံုးစြဲသူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိအေကာင့္အား ေကာင္းစြာေစာင့္ေရွာက္ထိမ္းသိမ္းနိုင္ေစရန္အလို႔ငွါ ေလ့လာသိရွိထားရန္လိုအပ္လွေပသည္ ။
မိဘမ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိသားသမီးမ်ား၏အေျခအေနကို စဥ္ဆက္မျပတ္အကဲခတ္ျပီးလ်ွင္ လိုအပ္သလို ထိနး္ခ်ဳပ္ကိုင္တြယ္သင့္သည္ ။
ယေန႕ေခတ္ကာလတြင္ အြန္လိုင္းေပ်ာ္မ်ားအျဖစ္အလယ္လြန္ပါက အသက္မျပည့္ေသးသူ ၊ မိမိကိုယ္ကိုမကာကြယ္နိုင္သူမ်ားသည္
အဆိုပါ အြန္လိုင္းလူယုတ္မာမ်ားလက္ခ်က္ျဖင့္ အရွက္တကြဲျဖစ္နိုင္သည္သာမက မိမိ၏ဘဝတေလ်ာက္လံုးပင္ အမည္းစက္မ်ားစြန္းထင္းသြားနိုင္ပါသည္ ။
အြန္လိုင္းေႀကာင့္ျဖစ္ပြါးေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ေဖၚထုတ္ေရးသားျခင္းငွါ မျဖစ္နိုင္ေသာေႀကာင့္ ခ်န္လွပ္ခဲ႕ပါသည္ ။
သို႔ရာတြင္ အြန္လိုင္းဟူသည္ ေကာင္းမြန္ေသာရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အသံုးျပဳပါက လြန္စြာ အက်ိဳးရွိသည့္နည္းတူ ရည္ရြယ္ခ်က္မေကာင္းပါက မိမိအား ေလာကအက်ိဳး သံသရာအက်ိဳး ထိခိုက္ေစမည္ျဖစ္သည္ကို မိမိနွင့္တကြ သားသမီးမ်ားအားသတိျပဳနိုင္ေစျခင္းအလို႔ငွါ
ပညာရွိသတိျဖစ္ခဲ ဟူ၍ သတိတရားမလြတ္ေစရန္ မိေခ်ာင္းမင္းေရခင္းျပမိပါေတာ့သည္ ။

ႀကိဳးစားပါဦးမည္
ရာမည

About ရာမည

ရာမည has written 35 post in this Website..

   Send article as PDF