သစ္ခြကို တစ္ပင္ႏွစ္ပင္ ဒါမွမဟုတ္ အပင္ (၄၀) (၅၀)ခန္႔ စစစိုက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ

ဆံုးရႈံးမႈျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အဲ့ဒါဟာ လူဆယ္ေယာက္မွာ ကိုးေယာက္ေလာက္ ႀကဳံၾကပါ

တယ္။ အဲ့ဒါကို သင္ခန္းစာယူၿပီး ဆက္လက္စိုက္ပ်ဳိးရင္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။

 

အိုးလဲျခင္း

 

ကိုယ့္ရဲ႕ သစ္ခြပင္ဟာ ပ်ဳိးစာေတြ ေဆြးလာမယ္ ၊ အပင္ေတြဟာ အရမ္းမ်ားလာၿပီး

အုိးအျပင္ကိုထိုးထြက္ေနၿပီဆိုရင္ေတာ့ အိုးလဲဖို႔အခ်ိန္ေရာက္ပါၿပီ။ အိုးလဲေတာ့မယ္

ဆိုရင္ေတာ့ ေအာက္က ပ်ဳိးခံအေဟာင္းေတြကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ ကုန္ေအာင္ ဖယ္ပါ။

ေဆြးေနတဲ့အျမစ္ေတြကို ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းေလး ဖယ္ရွားေပးပါ။ အားလံုးသန္႔ရွင္းၿပီးရင္ေတာ့

မႈိေဆးက်ဲက်ဲေဖ်ာ္ထားတဲ့ ဇလံုထဲမွာ (၁၅)မိနစ္ေလာက္စိမ္ပါ။ စိမ္ၿပီးရင္ေတာ့ မစိုက္ခင္

အပင္ကိုေျခာက္ေသြ႕ေအာင္ထားၿပီး စိုက္ပါ။ အိုးအသစ္ ပ်ဳိးခံအသစ္နဲ႔မုိ႕ အပင္ကို ၿငိမ္ေအာင္

ဥေယာင္ပင္စည္ကို ခ်ိတ္ထားတဲ့ သံႀကိဳးနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ ဝါးတုတ္ေခ်ာင္းနဲ႔ျဖင့္ျဖင့္ ခ်ည့္ၿပီး

ထားသင့္ပါတယ္။ ပင္စည္ဟာ ပ်ဳိးခံထဲ ျမဳပ္မေနရပါဘူး ထိရုံသာထိေနရာမွာပါ။

မ်က္စိမ်ား မျမဳပ္ေအာင္ သတိထားပါ။

 

ေျမၾသဇာေကၽြးျခင္း

 

မနက္ပိုင္းေကၽြးရပါမယ္။ မ်က္စိမွ အတက္သစ္ထြက္တဲ့အခ်ိန္ ႀကီးထြားစဥ္ကာလမွာ

၃၀ း ၂၀ း ၁၀ ကဲ့သို႔ Nitrogen မ်ားေသာ အပင္ေဆးကို ေကၽြးၿပီး အတက္သစ္ရင့္မာၿပီး

ႀကီးထြားလာရင္ေတာ့  ၂၁ း ၂၁ း ၂၁ လိုမ်ဳိး အခ်ဳိးညီေဆးကို (၃)ပတ္ျဖင့္

(၄)ပတ္ေျမာက္မွာ ၁၀ း ၅၂ း ၁၇ ကဲ့သို႔ Phosphorus မ်ားေသာ ေျမၾသဇာ ေကၽြးေပးျခင္း

ျဖင့္ လွပေသာပန္းခိုင္ကို ရရွိမွာပါ။ ပန္းပြင့္ၿပီးဆံုးသြားပါက အပင္အနားယူခ်ိန္မွာ

၁၀ း ၂၀ း ၃၀ ကဲ့သို႔ Potassium (K) မ်ားေသာ ေဆးကိုတစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ ေကၽြးေပးျခင္း

ျဖင့္ အပင္အား ေကာင္းစြာ အနားယူေစသင့္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ေတြ႕မွာ

အဲသည္ ေဆး (၃)မ်ဳိးထည့္တဲ့အခါမွာ အခက္အခဲရွိရင္ေတာ့ ၂၁ း ၂၁ း ၂၁ ကုိ

တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ ျဖန္းေပးျခင္းဟာ အပင္အတြက္ ေဘးဥပါဒ္ကင္းၿပီး ပံုမွန္ဖူးပြင့္

ႀကီးထြားျခင္းကို ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ ေဆးျဖန္းတဲ့အခါတိုင္းမွာ Vitamin B1 ကဲ့သို႔

အျမစ္ေဆးအနည္းငယ္ ထည့္ေပးျခင္းျဖင့္ သန္စြမ္းေသာအျမစ္မ်ားက မိမိေကၽြးတဲ့

ေျမၾသဇာကို အျပည့္အဝစုပ္ယူေပးမွာပါ။ ပိုမုိထိေရာက္ပါတယ္။

 

ညအပူခ်ိန္

 

၈)  – အထိ လက္ခံႏုိင္သည္ ။ သုိ႔ေသာ နိမ့္က်ေသာ ညအပူခ်ိန္မ်ား တြင္ ပန္းပြင့္နႈန္းေလ်ွာ႔က်

နိုင္သည္ ။အျမင့္ဆုံး ၂၆ ံ C ( ၈၀ ံ F) အထိ လက္ခံနိုင္ၿပီး ထို အပူခ်ိန္ တြင္ ပန္းပြင့္မည္

တာဆူေနေသာ အဖူးမ်ား မွအပင္ငယ္ေလး ( keikie ) အျဖစ္သို ႔ ေျပာင္းလဲသြာႏိုင္ပါတယ္။

တကယ္စိုက္တဲ့ ေနရာေတြမွာ အပူခ်ိန္ကို တိက်စြာေပးႏိုင္ပါတယ္။ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ စိုက္မယ့္

သူေတြအတြက္ကေတာ့။ အပူခ်ိန္ကို အနီးကပ္ဆံုးသာ ေပးစြမ္းႏိုင္မွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္

အေကာင္းဆံုး အႀကံေပးခ်င္တာက ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းၿပီး ပူေႏြးစိုစြတ္ေအာင္သာ

ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထားေပးပါ။ အပင္ပိုမို ျဖစ္ထြန္းပါလိမ့္မယ္။

 

ပိုးမႊားအႏၲရာယ္ကာကြယ္ျခင္း

 

melathion ( မာလာသီယြန္ ) သည္ အသုံးအမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး သစ္ခြ အား မထိခိုက္နိုင္ေသာ

မည္သည့္ ပိုးသတ္ေဆးမဆို အသုံးျပဳနိုင္သည္ ။ တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ ညေနပိုင္းျဖန္းသင့္ၿပီး

မည္သည့္ေဆးနွင့္ မွမေရာသင့္ပါ ။

 

မွို နွင့္ဘက္တီရီးယားေရာဂါကာကြယ္ျခင္း

 

Captan ၊ dithan M 45 ၊ Physan 20 အစရွိသည့္ေဆး မ်ားမွ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို သုံးသင့္သည္ ။

၂ မ်ိဳးခန္႔ အားအလွည့္ က် သုံးလ်ွင္ပိုေကာင္းပါသည္

။တစ္ပင္လုံးျဖန္းရမည္။တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ မနက္သို ႔ မဟုတ္ညေန ျဖန္းနိုင္ၿပီး မနက္ပိုင္းတြင္

႐ြက္ျဖန္းေျမၾသဇာနွင့္ တြဲ၍ ျဖန္းနိုင္သည္ ။

 

ေလဝင္ေလထြက္

 

ေကာင္းမြန္ရန္အေရးႀကီးလွသည္ ။ ေလဝင္ေလထြက္ မေကာင္းပါ က စိုထို္င္းဆ မ်ားလာၿပီး

ပ်ိဳးစာမ်ားအလြယ္တကူ ေဆြးေျမ႕ကာ အျမစ္ပုပ္ရာမွတဆင့္ မွို နွင့္ ဘက္တီယားေရာဂါ

ဝင္ေရာက္ ႏိုင္ပါသည္ ။

 

မ်ိဳးပြားျခင္း

 

ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ အေစ့ေဖာက္မ်ိဳးပြားျခင္း ၊ တစ္သ်ဴ းမွ မ်ိဳးပြားျခင္း ကို လုပ္ေဆာင္နိုင္ၿပီး

အပင္ခြဲမ်ိဳးပြားျခင္း အတြက္ ေအာက္ တြင္ေဖာ္ျပထားေသာပုံ အတိုင္း

ခြဲကာ ျဖတ္ေသာေနရာအား ထုံးသို ႔မဟုတ္ မွိုေဆးပ်စ္ပ်စ္ သုတ္လိမ္းေပးၿပီး ပံုထဲ

တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ နည္းအတိုင္း စိုက္ပ်ိဳးနိုင္သည္ ။

burana jade keiki 8-6-12

ဒီလိုအတက္အသစ္ကို ျဖတ္ၿပီး စိုက္ပ်ဳိးႏုိင္သလို

dendrobium_2

အပင္အေဟာင္းရဲ႔ အရင္းဘက္ကေနျဖတ္ၿပီးလည္း

IMG00129

ဒီလို စိုက္ပ်ဳိးႏုိင္ပါတယ္။

 

 

စာၾကြင္း။ မိမိစိုက္ပ်ိဳးမႈတြင္ မ်က္စိ အား ပိတ္မိျခင္း၊ ျမဳပ္ေအာင္စိုက္မိျခင္းတို

႔ ေၾကာင့္လည္းျဖစ္နိုင္သည္ ။ ထိုေၾကာင့္ မ်က္စိမပိတ္မိ ေစရန္ အထူးသတိျပဳသင့္ သည္

။သစ္ပင္သစ္တုံးတြင္ ကပ္စိုက္ပါ ကလည္းထို အခ်က္အား သတိထားသင့္သည္ ။

 

အကိုးအကား-www. Tohgarden.com
– www. thaiorchidnursery.com

– ဦးမင္းဝင္းထိန္ (ဘုရင္မသစ္ခြ )
ဒမ္ဒရိုဘီယမ္သစ္ခြ စာအုပ္
– မိမိကိုယ္ပိုင္အေတြ႕အၾကဳံမ်ား

-သန္႔စင္ေအး admin / founder ( Myanmar Orchid Lovers )

 

ေလးစားစြာျဖင့္

ေအာင္မိုးသူ

ေအာင္ မိုးသူ

About ေအာင္ မိုးသူ

ဘႀကီး ေအာင္ has written 222 post in this Website..

နာမည္အရင္းေကာ ကေလာင္နာမည္ေကာ ေအာင္မိုးသူပါ။ လူဆန္တဲ့ လူ႕ဘ၀ထဲမွာ ေနထုိင္တဲ့လူတစ္ေယာက္ပါ။

   Send article as PDF