ဂ်ီနီဗာ- လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္က ကမၻာ့အလုပ္ လက္မဲ့လူငယ္မ်ား စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္ခဲ့ရာ အလုပ္အကိုင္မရွိသူ လူငယ္ ၈၁သန္းရွိခဲ့ၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ကာ လမ္းေပ်ာက္ေနေသာ မ်ဳိးဆက္တစ္ဆက္ျဖစ္လာမည့္ အလား အလာရွိေနခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အသက္ (၁၅)ႏွစ္မွ (၂၄)ႏွစ္အရြယ္ အလုပ္လက္မဲ့ မ်ား ၁၃ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးပြားလာျခင္းက ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ ကမၻာ့စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈကာလက လူငယ္အလုပ္လက္မဲ့ ၁၁ဒသမ၉ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ ႏိႈင္းစာလွ်င္ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းမ်ားစြာ တုိးပြားလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာလုပ္ သားအဖြဲ႕အစည္း(ILO)မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ILO၏အစီရင္ခံစာတြင္ ႀကိဳတင္ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ယခုႏွစ္တြင္ လူငယ္လူရြယ္ အလုပ္လက္မဲ့မ်ား ၁၃ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ပို၍တုိးပြားလာမည္ဟု ဆိုသည္။
ကမၻာေပၚတြင္ အသက္(၁၅)ႏွစ္ မွ (၂၄)ႏွစ္အရြယ္ လူငယ္သန္း ၆၂ဝရွိၿပီး ၂ဝဝ၇ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းႏွင့္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ ကုန္အၾကားတြင္ လူငယ္အလုပ္လက္မဲ့ အေရအတြက္ ၇ ဒသမ ၈သန္းအထိရွိလာ ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ လက္ရွိလူငယ္ အလုပ္လက္မဲ့အေရအတြက္မွာ ILO ၏ ေရတြက္မႈအရ အျမင့္ဆံုးပင္ျဖစ္သည္ဟု ILOမွ မစၥဆာရာအယ္လ္ဒါက ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပခ်က္အရ လူငယ္မ်ားအား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးျဖစ္ထြန္းေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ လုပ္သားေစ်းကြက္မ်ားမွ ထုတ္ ပစ္ခဲ့ျခင္းကို ေတြ႕ရွိရၿပီး ထုိသို႔ေသာ အေျခ အေနက လူငယ္တို႔အား လုပ္ငန္းခြင္ရွိရာ သို႔ ျပန္လာရန္ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းမႈကိုျဖစ္ ေပၚေစသည္ဟုဆိုသည္။ လမ္းေပ်ာက္ဆံုး ေနေသာ မ်ဳိးဆက္အေမြကို ဆက္ခံျခင္းက လူငယ္မ်ားကို လုပ္သားေစ်းကြက္မွဖယ္ခြာ ေစသည့္အေနအထားကို ျဖစ္ေပၚေစမည္ ဟု ဆုိသည္။
ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လူငယ္မ်ား သည္ ကမၻာ့လူဦးေရ၏ ၉ဝရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး ထိုလူငယ္မ်ား အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈႏွင့္ ဆင္း ရဲခ်ဳိ႕တဲ့မႈက စီးပြားေရးတြင္ အားနည္းခ်က္ ကို ပိုမိုျဖစ္ေပၚေစမည္ဟု ကုလသမဂၢလုပ္ သားေအဂ်င္စီမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိသို႔ ေသာ အေျခအေနက စိုးရိမ္ဖြယ္ရာေသာ ပဲ့တင္႐ိုက္ခတ္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစမည္ျဖစ္ၿပီး လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြ ႏိုင္ျခင္းမရွိပါက အသံုးမက်ေသာ၊ ပ်င္းရိ ေသာ အသိစိတ္ကို ျဖစ္ေပၚေစမည္ျဖစ္ကာ ထိုမွတစ္ဆင့္ ရာဇဝတ္ျပစ္မႈ၊ စိတ္က်န္းမာ ေရး ျပႆနာ၊ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ပဋိပကၡႏွင့္ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲမႈမ်ားကို တုိးပြားေစမည္ ဟု ဆိုသည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပထားေသာ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းခ်က္အရ လာမည့္ႏွစ္တြင္ လူငယ္အလုပ္လက္မဲ့မ်ား ဆက္လက္တုိးပြားေနမည္ျဖစ္ၿပီး အေမရိ ကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံ ၂၇ႏိုင္ငံတို႔တြင္ လူငယ္အလုပ္မဲ့မ်ားကို ဆက္လက္ေတြ႕ျမင္ေနရမည္ဟု ILO မွ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

About Yin Nyine Nway

Yin Nyine Nway has written 358 post in this Website..

I m web developer