သေျပ။ တမာ။ ကံ့ေကာ္။ အုန္း။ ရြက္လွ။ ႏွင္းဆီ။ ၾကယ္ပန္း။ ဇီးညႊန္႔။

သေျပ။ တမာ။ ကံ့ေကာ္။ အုန္း။ ရြက္လွ။ ႏွင္းဆီ။ ၾကယ္ပန္း။ ဇီးညႊန္႔။

မဂၤလသုတ္ (ပါဠိနွင့္ ျမန္မာျပန္)

မဂၤလသုတ္

၁။ယံ မဂၤလံ ဒြါဒသဟိ၊
စိႏၲယႎ သု သေဒ၀ကာ၊
ေသာတၳာနံ နာဓိဂစၧႏၲိ၊
အ႒တိ ံသဥၥ မဂၤလံ။

၂။ေဒသိတံ ေဒ၀ေဒေ၀န၊
သဗၺပါပ၀ိနာသနံ။
သဗၺေလာက ဟိတတၳာယ၊
မဂၤလံ တံ ဘဏာမ ေဟ။

၃။ ဧ၀ံ ေမ သုတံ၊ ဧကံ သမယံ ဘဂ၀ါ သာ၀တၳိယံ ၀ိဟရတိ
ေဇတ၀ေန အနာထပိ႑ိကႆ အာရာေမ။
အထ ေခါ အညတရာ ေဒ၀ေတာ
အဘိကၠႏၲာယ ရတၱိယာ  အဘိကၠ ႏၱ၀ဏၰာ
ေက၀လကပၸံ ေဇတ၀နံ ၾသဘာေသတြာ
ေယန ဘဂ၀ါ၊ ေတႏုပသကၤမိ ဥပသကၤမိတြာ။
ဘဂ၀ႏၲံ အဘိ၀ါေဒတြာ ဧကမႏၲံ အ႒ာသိ။
ဧကမႏၲံ ႒ိတာ ေခါ သာ ေဒ၀တာ
ဘဂ၀ႏၲံ ဂါထာယ အဇၥ်ဘာသိ။

၄။ဗဟူ ေဒ၀ါ မႏုႆာ စ၊
မဂၤလာနိ အစိႏၲ ယံု။
အာကခၤမာနာ ေသာတၳာနံ၊
ျဗဴဟိ မဂၤလ မုတၱမံ။

၅။ အေသ၀နာ စ ဗာလာနံ၊
ပ႑ိတာနဥၥ ေသ၀နာ။
ပူဇာ စ ပူဇေနယ်ာနံ၊
ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။

၆။ ပတိ႐ူပ ေဒသ၀ါေသာ စ၊
ပုေဗၺ စ ကတ ပုညတာ။
အတၱသမၼာ ပဏီဓိ စ၊
ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။

၇။ ဗာဟုသစၥဥၥ သိပၸဥၥ၊
၀ိနေယာစ သုသိကၡိေတာ။
သုဘာသိတာ စ ယာ ၀ါစာ။
ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။

၈။ မာတာပိတု ဥပ႒ာနံ၊
ပုတၱဒါရႆ သဂၤေဟာ။
အနာကုလာ စ ကမၼႏၲာ၊
ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။

၉။ ဒါနဥၥ ဓမၼစရိယာ စ၊
ဉာတကာနဥၥ သဂၤေဟာ။
အန၀ဇၨာနိ ကမၼာနိ၊
ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။

၁၀။ အာရတီ ၀ိရတီ ပါပါ၊
မဇၨပါနာ စ သံယေမာ။
အပၸမာေဒါ စ ဓေမၼသု၊
ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။

၁၁။ ဂါရေ၀ါ စ နိ၀ါေတာ စ၊
သႏၲဳ႒ိ စ ကတညဳတာ။
ကာေလန ဓမၼႆ၀နံ၊
ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။

၁၂။ခႏၲီစ ေသာ၀စႆတာ၊
သမဏာနဥၥ ဒႆနံ၊
ကာေလန ဓမၼသာကစၧာ၊
ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။

၁၃။ တေပါ စျဗဟၼစရိယဥၥ
အရိယာသစၥာန ဒႆနံ၊
နိဗၺာန သစၧိကိရိယာ စ၊
ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။

၁၄။ ဖု႒ႆ ေလာကဓေမၼဟိ၊
စိတၱံ ယႆ န ကမၸတိ၊
အေသာကံ ၀ိရဇံ ေခမံ၊
ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။

၁၅။ ဧတာဒိသာနိ ကတြာန၊
သဗၺတၳ မပရာဇိတာ။
သဗၺတၳ ေသာတၳႎ ဂစၧႏၲိ၊
တံ ေတသံ မဂၤလ မုတၱမံ။

မဂၤလသုတၱံ နိ႒ိတံ။

မဂၤလသုတ္ (ျမန္မာျပန္)

၁။ ၾကီးပြားခ်မ္းသာေရးကို အလိုရွိၾကေသာ နတ္ လူတို႕သည္ ၁၂ ႏွစ္ၾကာေအာင္ မဂၤလာတရား အစစ္အမွန္ကို ရွာေဖြခဲ့ၾကေသာ္လည္း ၃၈ျဖာမဂၤလာတရားေတာ္အစစ္အမွန္ကို မရရွိခဲ့ၾကပါ။

၂။ ျမတ္စြာဘု၇ားသည္ မေကာင္းမႈအားလံုးကို ပယ္ေဖ်ာက္ႏိုင္ေသာ ၃၈ျဖာ မဂၤလာတရားေတာ္ကို သတၱ၀ါအားလံုးတို႕ခ်မ္းသာေရးအတြက္ ေဟာေတာ္မူအပ္ပါျပီ။ ထိုဘုရားေဟာ ၃၈ျဖာမဂၤလာတရားေတာ္ျမတ္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႕ ရြတ္ဆုိၾကပါစို႕။

၃။ အရွင္မဟာကႆပဘု၇ား-တပည့္ေတာ္အာနႏၵသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံမွ ဤသို႕ၾကားနာမွတ္သားလိုက္ရပါသည္။  အနာထပိဏ္သူေဌး ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းေသာ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္မွာ ျမတ္စြာဘုရားသီတင္းသံုးေတာ္မူခိုက္ တစ္ခုေသာညဥ္႕၏ သန္းေခါင္ယံအခါတြင္ အမ်ိဳးအမည္မထင္ရွားေသာ နတ္သားတစ္ပါးသည္ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးတစ္ခုလံုးကို အလင္းေရာင္ေပးလ်က္ ဘုရားျမတ္စြာအားလာေရာက္ဖူးေျမာ္ျပီး ဂါထာတစ္ပုဒ္ကို ရြတ္ဆိုကာ ဘု၇ားရွင္အား ေလွ်ာက္ထားပါသည္။

၄။ ျမတ္စြာဘု၇ား- စီးပြားခ်မ္းသာကို အလိုရွိၾကေသာ နတ္ လူအေပါင္းတို႕သည္ ၃၈ ျဖာမဂၤလာတရားေတာ္ကို ရွာေဖြခဲ့ၾကေသာ္လည္း မ၇ရွိၾကေသးပါ။ ၃၈ ျဖာမဂၤလာတရားေတာ္ကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာျပေတာ္မူပါဘုရား။

၅။
လူမိုက္မ်ားကို မမွီ၀ဲ မဆည္းကပ္ျခင္း
ပညာရွိ သူေတာ္ေကာင္းကို မွီ၀ဲဆည္းကပ္ျခင္း
ပူေဇာ္ထိုက္သူကို ပူေဇာ္ျခင္း
၎သံုးပါးလဲ မဂၤလာမည္ပါတယ္။

၆။
သင့္ေတာ္ေသာအရပ္၌ ေနထိုင္ျခင္း
ေရွးေကာင္းမႈရွိျခင္း
မိမိကိုယ္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ၇ွာက္ျခင္း
၎သံုးပါးလဲ မဂၤလာမည္ပါတယ္။

၇။
အၾကားအျမင္ ဗဟုသုတမ်ားျခင္း
သိပၸအတတ္ကို တတ္ကၽြမ္းျခင္း
ေကာင္းေသာ ကိုယ္က်င့္တရား ေျပာဆိုျခင္း
ေကာင္းေသာစကားကို ေျပာဆိုျခင္း
၎ေလးပါးလဲ မဂၤလာမည္ပါတယ္။

၈။
မိဘႏွစ္ပါးကို ျပဳစုလုပ္ေကၽြးျခင္း
သားမယားမ်ားကို ျပဳစုေထာက္ပံ့ျခင္း
အျပစ္ကင္းေသာ အလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ျခင္း
၎သံုးပါးလဲ မဂၤလာမည္ပါတယ္။

၉။
လွဴဒါန္းေပးကမ္းျခင္း
တရားက်င့္ျခင္း
ေဆြမ်ိဳးမ်ားကို ၾကည့္ရွဴေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
အျပစ္ကင္းေသာ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ကို ျပဳလုပ္ျခင္း
၎ေလးပါးလဲ မဂၤလာမည္ပါတယ္။

၁၀။
မေကာင္းမႈကို မၾကံစည္ျခင္း
မေကာင္းမႈကို မျပဳလုပ္ မေျပာဆိုျခင္း
ေသရည္ေသရက္ မေသာက္ျခင္း
မေမ့မေလ်ာ့ေသာ သတိတရားရွိျခင္း
၎ေလးပါးလဲ မဂၤလာမည္ပါတယ္။

၁၁။
ရိုေသထိုက္သူမ်ားကို ရိုေသေလးစားျခင္း
မာန္မာန မရွိျခင္း
ရသမွ်ႏွင့္ ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္ျခင္း
သူတစ္ပါးေက်းဇူးကို သိတတ္ျခင္း
အခြင့္ရတိုင္း တရားနာျခင္း
၎ငါးပါးလဲ မဂၤလာမည္ပါတယ္။

၁၂။
အရာရာမွာ သည္းခံျခင္း
ဆံုးမစကားကို နားေထာင္ျခင္း
ရဟန္းသံဃာကို ဖူးေျမာ္ျခင္း
အခြင့္ရတိုင္း တရားေဆြးေႏြးျခင္း
၎ေလးပါးလဲ မဂၤလာမည္ပါတယ္။

၁၃။
ျခိဳးျခံစြာ က်င့္ျခင္း
ေမထုန္မႈကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း
သစၥာေလးပါးကို သိျမင္ျခင္း
နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္း
၎ေလးပါးလဲ မဂၤလာမည္ပါတယ္။

၁၄။
ေလာကဓံတရားေၾကာင့္ စိတ္မတုန္လႈပ္ျခင္း
ေလာကဓံတရားေၾကာင့္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမရွိျခင္း
ကိေလသာကင္းျခင္း
ေၾကာက္စရာေဘးရန္မရွိျခင္း။
၎ေလးပါးလဲ မဂၤလာမည္ပါတယ္။

၁၅။ အို-နတ္သား ငါဘုရားေဟာေတာ္မူခဲ့ေသာ ၃၈ ျဖာမဂၤလာတရားေတာ္မ်ားကို လိုက္နာက်င့္သံုးၾကတဲ့ သူေတာင္စင္မ်ားဟာ ေနရာတိုင္းမွာပင္ ေအာင္ျမင္မႈရလဒ္ကို ရရွိၾကပါလိမ့္မယ္။ ၾကီးပြားခ်မ္းသာၾကပါလိမ့္မယ္။ ယခုငါဘုရားေဟာေတာ္မူခဲ့တဲ့ ၃၈ ျဖာတရားေတာ္မ်ားဟာ ၾကီးပြားခ်မ္းသာခ်င္တဲ့ သတၱ၀ါမ်ားအတြက္ ေကာင္းျမတ္တဲ့ မဂၤလာတရား အစစ္အမွန္မ်ားပင္ျဖစ္ပါတယ္။


http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/kn/khp/khp.1-9.than.html#khp-5

Mangala Sutta — Protection

[This sutta also appears at Sn 2.4. Alternate translation: Narada | Piyadassi | Soni.]

I have heard that at one time the Blessed One was staying in Savatthi at Jeta’s Grove, Anathapindika’s monastery. Then a certain deva, in the far extreme of the night, her extreme radiance lighting up the entirety of Jeta’s Grove, approached the Blessed One. On approaching, having bowed down to the Blessed One, she stood to one side. As she stood to one side, she addressed him with a verse.

Many devas and human beings
give thought to protection,
desiring well-being.
Tell, then, the highest protection.

[The Buddha:]
Not consorting with fools,
consorting with the wise,
paying homage to those worthy of homage:
This is the highest protection.

Living in a civilized land,
having made merit in the past,
directing oneself rightly:
This is the highest protection.

Broad knowledge, skill,
well-mastered discipline,
well-spoken words:
This is the highest protection.

Support for one’s parents,
assistance to one’s wife and children,
consistency in one’s work:
This is the highest protection.

Giving, living in rectitude,
assistance to one’s relatives,
deeds that are blameless:
This is the highest protection.

Avoiding, abstaining from evil;
refraining from intoxicants,
being heedful of the qualities of the mind:
This is the highest protection.

Respect, humility,
contentment, gratitude,
hearing the Dhamma on timely occasions:
This is the highest protection.

Patience, compliance,
seeing contemplatives,
discussing the Dhamma on timely occasions:
This is the highest protection.

Austerity, celibacy,
seeing the Noble Truths,
realizing Unbinding:
This is the highest protection.

A mind that, when touched
by the ways of the world,
is unshaken, sorrowless, dustless, secure:
This is the highest protection.

Everywhere undefeated
when acting in this way,
people go everywhere in well-being:
This is their highest protection.

kai

About kai

Kai has written 1003 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF