Grammar ဆုိတာ မေလ့လာလုိ႔မရပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေလ့လာရတဲ့အခါမွာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေလးေတြ၊ မွတ္သားဖြယ္ရာေတြ မ်ားလြန္းေတာ့ ျငီးေငြ႔လာတတ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ယခုလမွာ grammar rules ေတြကုိ အသုံးခ်ျပီး၀ါက် ေလးေတြေရးတတ္ေအာင္ေလ့က်င့္ၾကရေအာင္။ ဦးစြာပထမ ၀ါက်ေလးမ်ဳိးသားရွိေၾကာင္း နားလည္ဖုိ႔လုိပါတယ္။
Simple sentence
Compound sentence
Complex sentence
Compound complex sentence
Simple sentence ဆုိတာ subject သုိ႔မဟုတ္ verb တခုတည္းသာပါတဲ့ ၀ါက်မ်ဳိးကုိ ဆုိလုိပါတယ္။ ဥပမာ-
Tom and Henry are brothers.
Sally can read and write in Spanish.
အထက္ေဖာ္ျပပါ ၀ါက်ႏွစ္ခုမွာ ပထမ၀ါက်၌ Tom ႏွင့္ Henry အစရွိေသာ subject ႏွစ္ခုပါေနသလုိ ဒုတိယ၀ါက်၌ read ႏွင့္ write အစရွိေသာ ၾကိယာႏွစ္ခုပါေနပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ပထမ၀ါက်၌ are ဟူေသာ ၾကိယာတစ္ခုသာရွိသလုိ၊ ဒုတိယ၀ါက်၌ Sally ဆုိေသာ subject တစ္ခုတည္းသာပါပါသည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ ထုိ၀ါက်နွစ္ခုစလုံးကုိ Simple sentence ဟုသတ္မွတ္ရပါသည္။ subject သုိ႔မဟုတ္ ၾကိယာတစ္ခုတည္းပါရွိေသာ ၀ါက်မ်ဳိးကုိ Simple sentence ဟု သတ္မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္း မွတ္သားရ ပါသည္။ Simple sentence ကုိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား အမ်ားစုက မေရးလုိၾကပါ လြယ္လြန္းတယ္။ ကေလးဆန္လြန္းတယ္လုိ႕ ထင္ျမင္တတ္ၾကပါတယ္ ။ စင္စစ္ Simple sentence ဆုိတာ ေရးတတ္ဖုိ႔ လြန္စြာခက္ခဲပါတယ္။ Simple sentence ကုိ ေခ်ာေမြ႕လွပစြာေရးတတ္လုိလွ်င္ Adjective phrase တုိ႔ prepositional phrase တုိ႔ကုိ ေကာင္းေကာင္းတတ္ကၽြမ္းထားဖုိ႔သာ လုိပါတယ္။ တတ္ကၽြမ္းခဲ့သည္ဆုိရင္လည္း လွပခန္႔ျငားတဲ့ Simple sentence ေလးေတြကုိ ေရးႏုိင္လာျပီေပါ့။ ဥပမာ-
The old man living near my house comes from a small town in rule China.
အထက္ပါ၀ါက်၌ old,small,rule စတဲ့ adjectives ေလးေတြအျပင္ near my house ႏွင့္ from a small town in rule China ဆုိတဲ့ prepositional phrase ေလးနဲ႔အတူတူ living near my house ဆုိတဲ့ adjectives phrase ေလးကုိပါသုံးစြဲ ထားတာ ေတြ႔ရွိႏုိ္င္ပါသည္။ ဒီလုိေရးဖုိ႔ မလြယ္လွပါ။ Adjective ေလးေတြ ၊prepositional phrase ေလးေတြကုိ အနည္းငယ္ ျပန္ေလ့လာျပီး ဒီလုိ Simple sentence ေလးေတြ အေရးက်င့္ၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းလုိပါတယ္။ ဒုတိယ၀ါက်မ်ဳိးကုိေတာ့ Compound sentence လုိ႔ေခၚပါတယ္။ လူသုံးမ်ားပါတယ္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ေလးေတြ အသဲစြဲဆုိရင္လည္း မမွားပါဘူး။ ဒီေနရာမွ မွတ္ရလြယ္ေအာင္ FANBOYS လုိ႕လူသိမ်ားတယ္ for,and,nor, but,or,yet,so ႏွင္႔တုိ႔ကုိ သုံးတတ္ဖုိ႔လုိပါ တယ္။ ဥပမာ-
– He has been working hard for he wants to improve his English skills.
– He has been working hard, and he was recently promoted.
– She doesn’t speak English, nor does she speak French.
– She speaks English well, but her sister doesn’t.
– He has to work hard, or he will not have enough for his expenses.
– He has a lot of money, yet he refuses to spend any of it.
– He worked hard, so he got a promotion.
တခါတရံ Simple sentence နဲ႔ Compound sentence ဆုိတာ ေတာ္ေတာ္ေလးကုိ တူေနတတ္ပါတယ္။ comma ေလးပါတာ မပါတာရယ္၊ စကားလံုးေလးတလံုးေလာက္ ပိုေနတာေလးေလာက္ပဲ ကြာၿခားပါတယ္။ ဥပမာ
He wrote a poem and sent it to her.
He wrote a poem, and he sent it to her.
အထက္ပါ၀ါက်ႏွစ္ခုဟာ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ဆင္ပါတယ္။ ဒုတိယ၀ါက်၌ comma ေလးပါတာရယ္ He ဆုိတဲ့ subject ေလးျပန္ပါလာတာရယ္၊ ဒီႏွစ္ခ်က္ပဲ ကြဲျပားျခားနားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပထမ၀ါက် ကုိ Simple sentence လုိ႔သတ္မွတ္ ရျပီး ဒုတိယ၀ါက်ကုိ ကုိ Compound sentence လုိ႔ သတ္မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္း မွတ္သားရပါတယ္။ တတိယ၀ါက်မ်ဳိးကုိေတာ့ Complex sentence လုိ႔ ေခၚပါတယ္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ရင္းႏွင္းျပီးသား၀ါက်တမ်ဳိးပါ။ ဒီ Complex sentence ဆုိတာ clause ႏွစ္မ်ဳိးကုိ ဆက္ထားတဲ့ ၀ါက်တမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ independent clause လုိ႔ေခၚတဲ့ လြပ္လပ္စြာရပ္တည္ႏုိင္တဲ့ တနည္းအားျဖင့္ ၀ါက်တခုအျဖစ္သီးသန္႔ရပ္တည္ႏုိင္တဲ့ clause ကုိ dependent clause လုိ႔ေခၚတဲ့ လြပ္လပ္စြာမရပ္တည္ ႏုိင္တဲ့ တနည္းအားျဖင့္ အဓိပၸာယ္မျပီးျပည့္စုံတဲ့ clause ၂မ်ဳိးကုိ because,although,when,if တုိ႔ကုိသုံးျပီး ဆက္ထားတဲ့ ၀ါက်မ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ-
-How won the prize because he worked hard.
-When he came home, the children were playing video games.
-If he comes home late, his wife will scold him.
-Although it was raining, he still went to school in spite of his illness.
ပထမဆုံး၀ါကက်မွာ Because နဲ႔စတဲ့ clauseေလးကုိ clause of reason လုိ႔ ေခၚပါတယ္။ အေၾကာင္းကုိျပတယ္ေပါ့။ သူဆုရတာက အက်ဳိး သူအလုပ္ၾကဳိးစားက အေၾကာင္းတရားေပါ့ေနာ္။ ဒုတိယ၀ါက်မွာ when နဲ႔စတဲ့ clause ကုိ clause of time လုိ႔ေခၚႏုိင္ပါတယ္။ အခ်ိန္ကုိျပတယ္ေပါ့။ သူအိမ္ျပန္ေရာက္လာတဲ့ အခ်ိန္မွာ ကေလးေတြက ဗီဒီယုိဂိမ္းေတြ ကစားေနၾကတယ္ေပါ့။ တတိယ၀ါက်မွာ if နဲ႔စတဲ့ clause ေလးကုိ conditional clause လုိ႔ေခၚပါတယ္။ သူအိမ္ျပန္ေနာက္က်ခဲ့ရင္၊ သူ႔မိန္းမက ဆူပူၾကိမ္းေပါင္းလိမ့္မယ္ေပါ့။ ေနာက္ဆုံး၀ါက်ေလးကုိ contrast လုိ႔ ေခၚပါတယ္။ဆန္႔က်င္မႈကုိျပတဲ့သေဘာပါ။ တကယ္ေတာ့ ေနမေကာင္းလည္းျဖစ္ေနတယ္ မုိးေတြကလည္းရြာေနတယ္ဆုိရင္ အိမ္မွာေနသင့္တာေပါ့။ဒါေပမယ့္ ေက်ာင္း ကုိ သြားျဖစ္ေအာင္သြားေသးတယ္ဆုိေတာ့ although နဲ႔စတဲ့ clause ေလးကုိ contrast clause လုိ႔ ေခၚယူေလ႔ရွိပါတယ္။ ဒီ because,although,when,if တုိ႔အျပင္ Before,after, as soon as ,while အစရွိတဲ့ တစ္ခ်ိန္တုန္းက conjunctions လုိ႔ ေခၚတဲ့ ၊ယခု Transition words လုိ႔ ေခၚေလ့ရွိတဲ့ ေ၀ါဟာရေလးေတြကုိ မွတ္သားထားျပီး သုံးတတ္ေအာင္ေလ့က်င့္ထားၾကပါ။ ေနာက္ဆုံး ၀ါက်တမ်ဳိးကုိေတာ့ Compound complex လုိ႔ ေခၚပါတယ္ ။ Compound နဲ႔ complex ကုိေရာျပီးေမႊထား တဲ့ သေဘာပါ။ ဥပမာ-
– Although he was ill, and it was raining hard, he still went to school.
– When she got to school, it started raining and she had to run into the school.
– She became angry, and she started calling him names because he asked her to return his book.
-If she hears your words, she will be mad and she will demand an apology.
အထက္ပါ၀ါက်မ်ား၌ ၾကိယာ သုံးခုသာပါသည္ကုိ သတိျပဳမိၾကပါလိမ့္မည္ ။ ၀ါက်ေလးမ်ဳိးရွိသည့္ အနက္ အခက္ခဲဆုံးလုိ႔ယူဆၾကသည့္ Compound complex sentence ၀ါက်မ်ဳိး၌ပင္ ၾကိယာ သုံးခုထက္မပုိပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၾကိယာေတြ အမ်ားၾကီး သုံးျပီး၊ ၀ါက်အရွည္ၾကီးေတြ ေရးတတ္ၾကသည့္ အက်င့္မ်ဳိးကုိ ေဖ်ာက္ၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းလုိပါသည္။ မွန္ကန္သည့္ conjunction ေခၚ Transition words ေလးေတြကုိ သံုးကာ လွပသည့္၀ါက်ေလးမ်ား ေရးတတ္လာဖုိ႔ ေလ့က်င့္ၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းရင္း နား ပါဦးမည္။

kai

About kai

Kai has written 986 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.