လူသားတစ္ဦးဟာ သူႀကိဳက္တဲ့ ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အယူ၀ါဒကိုေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီကို ႀကိဳက္သူမ်ားဟာ ဒီမုိကေရစီကိုအားေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သံုးႏိုင္ေအာင္ အားထုတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ယေန႕ တရုတ္ျပည္နဲ႕ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႕လို Post Capitalism
ဆိုဆုိ Post Communism ဆိုဆုိ တစ္ပါတိအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ပံုစံကိုႀကိဳက္သူေတြကလည္း မိမိႏွစ္သက္ရာအားေပးႏိုင္ပါတယ္။ အားထုတ္ႏိုင္ပါတယ္။။ ဘာသာေရးဆိုရင္လဲကိုယ္ႏွစ္သက္ရာဘာသာေရးကိုေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဘယ္လိုႏိုင္ငံေရးအယူပဲရွိရွိ၊ ဘယ္ဘာသာကို
ကိုးကြယ္ကိုးကြယ္၊ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ အသက္အရြယ္မေရြး၊ က်ားမမေရြး မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ အေျခခံလို အပ္ခ်က္ႀကီးငါးရပ္ရွိပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ ၀င္ေငြ (Income)၊ ဗဟုသုတ (Knowledge)၊ ခြန္အား (Strength)၊ နည္းပညာ (Technology) နဲ႕ လူသားဆန္မႈ
(Humanity) ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒီငါးခုကို တစ္ခုမွ နားမလည္သူေတြဟာ ေျပာခ်င္တာေတြေျပာေနပါေစ၊ ဘာမွ ျဖစ္ျဖစ္ေျမာက္ေျမာက္မလုပ္ႏိုင္ၾကပါဘူး။ တစ္ခုခုလိုအပ္ေနသူေတြကေတာ့ ဘ၀မွာ အခက္အခဲေတြ႕ၾကရမယ္။ ဒီအေျခခံလိုအပ္ခ်က္ႀကီးေတြထဲမွာအေရးႀကီး
ဆံုးက ၀င္ေငြ (Income) ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေတာ့အေရးႀကီးဆံုး ၀င္ေငြကိုရွာေဖြၾကရာမွာ နည္းလမ္းႏွစ္သြယ္ရွိပါတယ္။ ၀င္ေငြလံုး၀မရွိေသးသူမ်ားဟာ အလုပ္အကိုင္ (Job) တစ္ခုခုကိုရွာေဖြၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၀င္ေငြနည္းနည္းစုေဆာင္းမိၿပီးသူမ်ားဟာ မိမိရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ေငြမ်ားတိုးပြားလာရန္အတြက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ
မႈေတြလုပ္ရပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းငယ္ေလးေတြ လုပ္ၾကရပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးမွာ ေတာ့ အလုပ္အကိုင္အတြက္ပဲ အရင္ေရးမွာျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္အကိုင္နဲ႕ပတ္သက္လာရင္ အစိုးရအလုပ္အကိုင္မ်ား၊ ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္မ်ားနဲ႕ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္မ်ားဆိုၿပီး
သံုးမ်ိဳးခြဲျခားႏိုင္ပါတယ္။ အစိုးရအလုပ္အကိုင္ေတြကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႕နဲ႕ လကလွမ္းမမွီတဲ့အတြက္ မေဖၚျပႏိုင္ပါဘူး။ ဒီေတာ့ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြသူမ်ားအေနနဲ႕ ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္မ်ားနဲ႕ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္မ်ားကိုဦးစားေပးၿပီးရွာေဖြရမွာျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္တစ္္ခ်ိုဳ႕ရဲ႕ ၀င္ေငြဟာမဆိုးလွေပမဲ့ အမ်ားအားျဖင့္ကေတာ့အလြန္နည္းပါးပါတယ္။ ၀င္ေငြမလံုေလာက္မႈေၾကာင့္ ၀ယ္လိုအားေရာ၊ လူေနမႈအဆင့္အတန္းမ်ားကိုပါထိခုိက္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ အလုပ္အကိုင္ရွားလို႕ ထိုင္ေန
လို႕ကလည္းမျဖစ္ပါဘူး။ ၀င္ေငြကေတာ့ ရွာေဖြေနၾကရဦးမွာျဖစ္္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူငယ္ေတြဟာ ဒီႏြံႀကီးထဲမွာနစ္မေနပဲနဲ႕ ျပည္တြင္းမွာ ေရာ၊ ျပည္ပမွာပါ အလားအလာေကာင္းတဲ့ အလုပ္အကိင္မ်ားကိုရွာေဖြၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ား
ေခၚယူၾကတဲ့ ေနရာမွာအလုပ္ၾကမ္းနဲ႕အိမ္ေဖၚေလာက္သာေခၚလိုသူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လည္းမိမိရဲ႕ ကြၽမ္းက်င္မႈနဲ႕ ရာထူးေတြတိုးၿပီး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေနသူေတြလည္း မ်ားစြာရွိပါတယ္။ မိမိရဲ႕ နဲတဲ့၀င္ေငြအတြက္ ျဖစ္ေစ၊ မ်ားတဲ့၀င္ေငြအတြက္ျဖစ္ေစ အလုပ္လုပ္
ေနသူအားလံုးကိုေလးစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္တြင္းမွာပဲအလုပ္ရွာရွာ၊ ျပည္ပမွာပဲ အလုပ္ရွာရွာ အေရးႀကီးဆံုးကေတာ့ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားျခင္းမရွိသူမ်ားဟာ ဘယ္ေနရာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္မလံုျခံဳပါဘူး။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္တဲ့ေနရာမွာ အဓိက အခ်က္ငါးခ်က္ကို ျပင္ဆင္ထားရမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြကေတာ့ (၁) အဂၤလိပ္နဲ႕တရုတ္ဘာသာစကား၊ (၂) ကြၽမ္းက်င္မႈ၊(၃)  စိတ္ဓါတ္ႏွင့္ ရုပ္ရည္သြင္ျပင္၊(၄) အလုပ္အကိုင္သတင္းအခ်က္အလက္နဲ႕ (၅)စိတ္ခ်ရတဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈေတြျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္ႏိုင္ငံမွာပဲအလုပ္ရွာရွာ အဂၤလိပ္စကားေကာင္းေကာင္းမေျပာႏိုင္ရင္ မိမိနဲ႕ ထိုက္တန္တဲ့အလုပ္ကိုမရပါဘူး။ ဘာသာစကားကိုသင္ယူဖို႕က သိပ္မခက္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ သိပ္ေတာ့လည္းမလြယ္ပါဘူး။ အဓိကကေတာ့ ဘာသာစကားတစ္ခုကိုေလ့လာတဲ့ေနရာမွာ ေျပာဆို
ေနတဲ့ အသိုင္းအ၀ိုင္းမရွိရင္ အဆင္မေျပပါဘူး။ သင္ယူမႈနည္းစနစ္နဲ႕ စိတ္ပါလက္ပါရွိမုေတြကလည္းအေရးႀကီးပါတယ္။ လူအခ်င္းခ်င္း ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ မဆက္ဆံ ႏိုင္ရင္ဘယ္သူ႕ရဲ႕ေလးစားမႈကိုမွ်မရပါဘူး။ ေအာက္က်ေနာက္က်နဲ႕ အဆက္ဆံခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြသူအားလံုးဟာ အခုရရွိတဲ့အခ်ိန္အတြင္းမွာ အဂၤလိပ္နဲ႕တရုတ္ဘာသာစကားေတြကိုမျဖစ္မေနေလ့က်င့္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ကြၽမ္းက်င္မႈတစ္ခုခုရွိေအာင္ေလ့က်င့္ေနၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽမ္းက်င္မႈတစ္ခုခုရွိသူေတြဟာ ျပည္တြင္းမွာပဲ အလုပ္ရွာရွာ၊ ျပည္ပႏိုင္ငံေတြမွာ ပဲရွာရွာ၊ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းငယ္ေတြကို ပဲ လုပ္လုပ္ အဆင္ေျပပါတယ္။ အသက္္ေမြးအတတ္ပညာ
တစ္ခုခုကိုတတ္ထားရင္အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ အလြန္ျမင့္မားတဲ့အရည္အေသြးမ်ားလိုတဲ့ ဆရာ၀န္ေတြ၊ အင္ဂ်င္နီယာေတြ၊ ေရွ႕ေနမ်ာလိုမဟုတ္ပဲ လူတိုင္းသင္ႏိုင္တတ္ႏိုင္တဲ့ အသက္ေမြးအတတ္ပညာ မ်ားစြာရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကေတာ့ Hospitality Industry
နဲ႕ Business ဘာသာရပ္ေတြဟာ လူတိုင္းသင္ယူႏိုင္တဲ့ ဘာသာရပ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ အေရးမႀကီးဘူးဆိုၿပီး ျပစ္ထားလို႕မရပါဘူူး။ မိမိရွာေဖြြမဲ့ အလုပ္အကိုင္နဲ႕ပတ္သက္တဲ့အသက္ေမြးပညာတစ္ခုကို အခုအခ်ိန္ရွိတုန္းမွာ ေလ့လာသင္ၾကားထားတာ အေကာင္း
ဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ေတာေျပာေတာင္ေျပာနဲ႕ ဘာမွမတတ္သူေတြဟာ ျပည္ပမွာ မွမဟုတ္ပါဘူး၊ ျပည္တြင္းမွာလည္းအလုပ္မရႏိုင္ပါဘူး။

လူတစ္ေယာက္ရဲ႕စိတ္ဓါတ္ကအေရးႀကီးပါတယ္။ အလကားလိုခ်င္တဲ့ စိတ္ေတြ၊ျဖတ္လမ္းကအေခ်ာင္ရလိုသူေတြ၊ ဟာ တျခားႏိုင္ငံမွာ သြားလုပ္လို႕မရပါဘူး။ အဲဒီႏိုင္ငံေတြမွာက ႀကိမ္ဒဏ္ရွိတယ္။ တစ္သက္လံုးစာဖူလံုသြားမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္လုပ္လို႕ရတဲ့ ၀င္ေငြကို
ေလးစားဖို႕၊ ႔ရိုေသထိုက္သူေတြကို ရိုေသေလးစားဖို႕၊ အလုပ္ႀကိဳးစားဖို႕၊ စုေဆာင္းဖို႕၊ တိုးပြားေအာင္လုပ္ဖို႕ ဒါမွအဆင္ေျပႏိုင္မယ္။ ေနာက္ၿပီး မိမိ ရဲ႕ကိုယ္ခႏၵာကိုယ္သန္႕ရွင္းလွပေနေအာင္ေလ့က်င့္ေနရန္လိုပါတယ္။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္မွ မေလးစားတတ္ေသးရင္ ဘယ္သူ
မွလည္းကိုယ့္ကိုေလးစားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

အလုပ္အကိုင္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး အေရးႀကီးတာက ကြန္ပ်ဴတာနဲ႕ အင္တာနက္ကို ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳတတ္ဖို႕ေလ့က်င့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွ တကမၻာလံုးမွာ ရွိတဲ့ အလုပ္အကိုင္အားလံုးကိုမ်က္ေျခမျပတ္ေလ့လာေနႏိုင္မွျဖစ္ပါတယ္။
ျပည္တြင္း အလုပ္အကိုင္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ တရား၀င္ျဖစ္ေစ၊ တရားမ၀င္ျဖစ္ေစ၊ ယံုၾကည့္စိတ္ခ်ရသူဆီက ၀န္ေဆာင္မႈကိုရွာေဖြၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ေတာ့ ရွိတာကုန္မွာပါပဲ။

ဒီေန႕ ဒီအခ်ိန္မွာ အလုပ္အကိုင္ေတြမရွားလွပါဘူး။ ျပည္တြင္းမွာေရာ ျပည္ပမွာပါ ေအာင္ျမင္သူေတြအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ေသေသခ်ာခ်သာျပင္ဆင္ထားမယ္ဆိုရင္ဘာမွ အကုန္အက် နဲနဲပါးပါးေလး၊ ဒါမွ မဟုတ္ အခမဲ့ ေတာင္ အလုပ္ရႏိုင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံ အစိုးရေတြ
ဘယ္လိုေျပာင္းေျပာင္း လူသားအားလံုးအတြက္ အေရးႀကီးဆံုးက ၀င္ေငြ၊ အသိဥာဏ္၊ ခြန္အား၊နည္းပညာနဲ႕ လူသားဆန္မႈေတြလုိပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳးသိေအာင္ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးရန္လိုပါတယ္။ လူူသားေတြဟာ သင္ယူႏိုင္ၿပီး ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။ လူသားေတြ
ေျပာင္းလဲ သြားမွသာ လူ႕အသိုင္းအ၀ိုင္းႀကီး ေျပာင္းလဲႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းေရးသားလိုက္ရပါသည္။

About asiamasters

Khin Maung Lwin has written 78 post in this Website..

I'm interested to change for the better of Myanmar people. I value income, knowledge, strength, technology and humanity.

   Send article as PDF