အရင္ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ မားကက္တင္းဆိုတာ ဘာလဲ။ Marketing ရဲ႕အဓိပၸာယ္ကေတာ့ ေစ်းကြက္ဖြင့္ျခင္းဆိုတာကို ေဖာ္ေဆာင္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ ေစ်းကြက္ဖြင့္တယ္ဆိုတာရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က တကယ္လိုတာထက္ ပိုျပီး ေရာင္းခ်ႏုိင္ေရးႏွင့္ လူသိမ်ားေရးကို ေျပာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းကြက္ဖြင့္ျခင္းဆိုတာ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ ေၾကာ္ျငာျခင္းနဲ႔ ေရာင္းအားတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ျခင္းဆိုတဲ့ ေဆာင္ရြက္မႈေတြ ျဖစ္တယ္။  ကုန္ထုတ္လုပ္ဖို႔ စီမံလ်ာထားျခင္းနဲ႔ ေစ်းကြက္ကို စူးစမ္းေလ့လာ သုေတသနလုပ္တာေတြလည္း ပါပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုရဲ႕ အဲဒီေဆာင္ရြက္မႈေတြမွာ စားသံုးသူနဲ႔ တိုက္ရိုက္ထိေတြ႕ဆက္ဆံရတာေတြ ပါ၀င္တယ္။ သူတို႔ရဲ႕ လိုအင္ဆႏၵေတြကို အကဲျဖတ္တာပါတယ္။ အဲဒီေဆာင္ရြက္မႈက ရရွိတဲ့ သတင္းစကားေတြကို ေရာင္းခ်ဖို႔အတြက္ ထုတ္လုပ္တဲ့ ကုန္စည္နဲ႔ (၀န္ေဆာင္မႈ)ေတြအျဖစ္ ဘာသာျပန္ အသြင္ေျပာင္းေပးျခင္း ျဖစ္တယ္။ ဒီလိုအသြင္းေျပာင္းရာမွာေတာ့ မိမိတို႔ ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္ေတြန႔ဲ အညီအညြတ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရမွာ ျဖစ္တယ္။
ဒီလိုပါပဲ။ ေစ်းကြက္ဖြင့္တဲ့ လူေတြက သူတို႔လုပ္ေနတဲ့ ထုတ္ကုန္ေတြအေၾကာင္း၊ အမွတ္တံဆိပ္ေတြအေၾကာင္း ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း ေဆာင္ရြက္ေပးမႈေတြအေၾကာင္း ေျပာေလ့ရွိၾကတယ္။ ဘာေတြလဲဆိုေတာ့
၁။ ထုတ္ကုန္ (Product) ဆိုတာ ထုတ္လုပ္တဲ့အမ်ဳိးအစားတစ္ခုခုပါပဲ။ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်တဲ့ ပစၥည္းဆိုလည္း မမွားပါဘူး။
၂။ အမွတ္တံဆိပ္ (Brand) ဆိုတာ ထုတ္ကုန္တစ္မ်ဳိး သို႔မဟုတ္ရင္လည္း ထုတ္ကုန္အမ်ဳိးအစားတစ္စုကို အမွတ္အသားျပဳထားတာျဖစ္တယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့
၃။ ေဆာင္ရြက္မႈ (Service) ဆိုတာ အစဥ္အလာျဖစ္ေနတာက လူကို အရင္းျပဳျပီး လုပ္ကိုင္ေပးတဲ့ ေဆာင္ရြက္မႈ (၀န္ေဆာင္မႈ) ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
မားကက္တင္းကို အပိုင္း ၄ ပိုင္းနဲ႔ ေလ့လာသံုးသပ္သြားမယ္ဆိုရင္ သင္ရဲ႕ လုပ္ငန္းဟာ တစ္ရွိန္ထုိး ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကား ထြန္းေပါက္လာႏုိင္မယ္လို႔ ကၽြန္မ ရဲရဲၾကီး ေျပာလိုက္ပါရေစ။ ဒါေတြက ဘာေတြလဲ။ သင္ သိခ်င္သလား။ ကဲ ဆက္လက္ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။
၁။ သုေတသန (ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း)
၂။ ဗ်ဴဟာ သို႔မဟုတ္ အခင္းအက်င္း (ဦးတည္ခ်က္နဲ႔ ပန္းတိုင္သတ္မွတ္ျခင္း)
၃။ အစီအစဥ္လုပ္ျခင္း (ပန္းတိုင္ေရာက္ေအာင္သြားရမယ့္လမ္းအဆင့္ဆင့္)
၄။ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ျခင္း (လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ျခင္း) ဆိုျပီး အပိုင္း ၄ ပိုင္းနဲ႔သာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့မယ္ဆိုရင္………….. အက်ဳိးဆက္က ဘာေတြျဖစ္ေပၚလာမလဲ။ ကၽြန္မ ေျပာေနရံုနဲ႔ သင္တို႔ ေအာင္ျမင္မယ္လို႔ ထင္ေနပါသလား။ တကယ္ လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္မွသာ လိုခ်င္တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈပန္းတိုင္ကို ေရာက္ရွိမွာေပါ့ ဟုတ္ဖူးလား။ ဒီအပိုင္း တစ္ပိုင္းခ်င္း ေဆာင္ရြက္ပံုနည္းလမ္းကို သီးျခားစီ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္တာေတာ့ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ အဲ တစ္ခ်က္တည္းကိုသာ က်င့္သံုးရံုနဲ႔ေတာ့ ဘာမွ အရာေရာက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

၁။ သုေတသန (Research)
ကိုယ့္လုပ္ငန္းအေျခအေနနဲ႔ ၀ယ္မယ့္သူေတြ(စားသံုးသူေတြ) ရဲ႕ အေျခအေနကို စူးစမ္းေဖာ္ထုတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္လုပ္ငန္း အေနအထားကို တိတိက်က်ေပၚလြင္ေအာင္ အတြင္းပိုင္း ျပန္ၾကည့္တာကေန စတင္သင့္ပါတယ္။ တစ္နည္းေျပာရရင္ စာရင္းစစ္တယ္လို႔လည္း ေျပာလို႔ရပါတယ္။
– ကိုယ့္ကုမၸဏီ ကိုယ့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက ဘာကိစၥမွာ ေကာင္းတာလဲ?
– ကိုယ့္အားသာခ်က္ (s) နဲ႔ အားနည္းခ်က္ (w) ေတြက ဘာလဲ?
– ေစ်းကြက္အခြင့္အလမ္းေတြ (o) ဘယ္လိုအေျခအေနရွိသလဲ?
– ကိုယ့္အတြက္ စိုးရိမ္စရာျဖစ္ေအာင္ ျခိမ္းေျခာက္ေနတာေတြ (T) က ဘာေတြလဲ?
S က Strength လို႔ အဓိပၸာယ္ရျပီး က်န္တဲ့ W က Weakness။ O က Market Opportunities။ T က Threats။ အဲဒီလို အတိုေကာက္မွတ္သားျပီး တစ္စုတစ္စည္းတည္း SWOT ေလ့လာဆန္းစစ္မႈလို႔ ေခၚဆိုသံုးႏႈန္းေလ့ရွိၾကပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ သိၾကမယ္လို႔လည္း ကၽြန္မ ျမင္မိပါတယ္။
SWOT ဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာရ ကိုယ္တိုင္က ေသေရးရွင္ေရးလို အလြန္အေရးၾကီးတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြ ပညာရပ္၊ ဘာသာရပ္ေတြကို အျပင္းအထန္ ေလ့လာသည္၊ ေလ့လာျခင္း၊ ေလ့လာသူလို႔ ၾကိယာအေနနဲ႔ေရာ နာမ္အေနနဲ႔ပါ အဓိပၸာယ္ရွိေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ SWOT လို႔ မွတ္ထားရင္ ပိုျပီး မွတ္မိလြယ္သြားပါတယ္။ ေနာက္တစ္နည္းက SWOT Analysis လို႔ တဲြေျပာရပါတယ္။ ဒီနယ္ပယ္မွ မဟုတ္ပါဘူး။ ခုလက္ရွိ Develop ျဖစ္ဖို႔ ၾကိဳးစားေနတဲ့ သူတိုင္း ICT Develop မွာပါ SWOT Analysis ဟာ မပါမျဖစ္ အေရးပါတဲ့ အခန္းက႑ကေန ပါ၀င္ေနလို႔ပါပဲ။ ခု ကၽြန္မ အိုင္စီတီနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ပေရာဂ်က္ေတြ ေဆာ့၀ဲေတြ ေက်ာင္းမွာ လုပ္ရေတာ့ SWOT Analysis ကို ပိုမို သိရွိလာမိပါတယ္။
ေနာက္တစ္ဆင့္ကေတာ့ ေစ်းကြက္သုေတသန လုပ္ရပါမယ္။ ၀ယ္သူေတြရဲ႕ လိုအင္ဆႏၵကို ရွာေဖြၾကည့္တာပါပဲ။ သူတို႔ ဘာအလိုရွိေနၾကသလဲေပါ့။ အဲဒါလုပ္ျပီးရင္ ကိုယ့္လုပ္ငန္းအေျခအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ လိုအင္ဆႏၵကို ယွဥ္တဲြ သံုးသပ္ၾကည့္နုိင္ပါျပီ။ အဲဒီလို တိုက္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ကြာဟမႈ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ (Gap Analysis) ကို ရရွိပါတယ္။ ဒီလိုေျပာတာက ပညာရပ္အသံုးအႏႈန္းနဲ႔ေျပာတာပါ။ ႐ိုး႐ိုးနဲ႕ ရွင္းေအာင္ ဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ္က ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေပးေနတာနဲ႔ ၀ယ္သူေတြ အလိုရွိေနတာအၾကား ျခားနားကြာဟခ်က္ကို သိႏုိင္လာတယ္ေပါ့။ ဟုတ္တယ္ေနာ္။ အဲဒီကြာဟမႈကို သိရရင္ အဲဒီကြာဟေနတာ ေစ့သြားေအာင္ ကိုယ္က ၾကိဳးစားရေတာ့မယ္။ ၀ယ္သူက အျမဲမွန္ေနတာလို႔ ခံယူရမွာကိုး။ ဒီေတာ့ ကြာဟကဲြလြဲေနရင္ ကိုယ္က ျပင္ရမွာေပါ့။ ကိုယ္က မျပင္ရင္ သူနဲ႔ကိုက္တဲ့လူဆီ ေရာက္သြားမွာပဲေပါ့။ ဒါေပမယ့္ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ေစ်းကြက္ဖြင့္ၾကတဲ့အခါမွာ စနစ္တက် အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ တြက္ခ်က္ေရးဆဲြ ေဆာင္ရြက္သူမ်ဳိး ေတာ္ေတာ္ရွားတတ္ပါတယ္။ ကိုယ့္မွာ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းရွိတယ္။ ကိုယ့္မွာ ခန္႔ထားတဲ့ ၀န္ထမ္း၊ အလုပ္သမားေတြရွိတယ္။ ကိုယ့္မွာ အရင္းအႏွီးလုပ္ဖို႔ ေငြေၾကးလည္းရွိေနတယ္။ ဒါေတြသာ ျပည့္စံုေနျပီဆိုရင္ ကိုယ္သြားမယ့္ပန္းတိုင္တစ္ခုကို ခ်ိန္ရြယ္ ရည္မွန္းရပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုလုပ္တာဟာလည္း အစစအရာရာ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ေအာင္ လုပ္တာမဟုတ္ပါဘူး။ တကယ္လည္း မလုပ္နုိင္ေသးပါဘူး။ ကိုယ့္မွာရွိျပီးျဖစ္တဲ့ စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ေတြနဲ႔ လက္ေတြ႕က်က် ကိုယ္တစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္ အံ၀င္မႈ အျဖစ္ႏုိင္ဆံုးပန္းတိုင္ကို ေရြးခ်ယ္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။
မားကက္တင္းဆိုတာကလည္း ကိုယ့္ထုတ္ကုန္ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ့္၀န္ေဆာင္ေပးမႈေတြကို ျဖစ္နုိင္သမွ် အမ်ားဆံုး ေရာင္းရေအာင္ ေနရာခ်ထားေပးျခင္းနဲ႔ ထုပ္ပိုးေပးထားျခင္းသာ ျဖစ္တယ္။ ဒါကိုပဲ နည္းလမ္းေပါင္းစံုနဲ႔ လုပ္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္တမ္း အေရးၾကီးဆံုးအခ်က္ကေတာ့ ကိုယ္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ် ေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြနဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကို ၀ယ္ယူအားေပးေနၾကတဲ့ စားသံုးသူေတြရဲ႕ အေၾကာင္းကို သိရွိနားလည္တာဟာ မားကက္တင္း ေခၚ ေစ်းကြက္ဖြင့္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။ အဲ အမွန္ေျပာရရင္ စားသံုးသူေတြကို နားလည္ျခင္းဆိုရင္ ပိုမွန္မယ္ ထင္ပါတယ္။ နားလည္ရာမွာ သူတို႔ ဘာေတြလုိအပ္ေနသလဲနဲ႔ သူတို႔ဘာေတြလုပ္ခ်င္ေနၾကသလဲဆိုတာကို ခဲြျခားနားလည္ရမွာလို႔ ကၽြန္မေတာ့ ျမင္မိပါတယ္။ ဗ်ဴဟာအခင္းအက်င္းကို အပိုင္း ၂ မွာ ဆက္လက္ ေရးသားသြားပါမယ္ရွင္။

manawphyulay

About manawphyulay

manawphyu lay has written 943 post in this Website..

I like Design. I am writing blog. http://www.manawphyulay.blogspot.com အေကာင္းဆုံးၾကည့္မွန္ဆိုတာ မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္းတစ္ေယာက္ပါပဲ။

   Send article as PDF