တနည္းအားၿဖင့္ဆိုေသာ္ ေငြေၾကးသာရွိေသာ္လည္း ဦးေဏွာက္အား အသံုးမခ်လိုေသာ လူခ်မ္းသာ

မ်ား အုပ္စိုးေသာ စီးပြားေရး လည္ပတ္မႈသည္၊ အခ်ိန္ အတိုင္းအတာ တခုအတြင္း ဆိုင္းမဆင့္

ဗံုမဆင့္ ၿပိဳလဲက်ႏိုင္သည္။  မည္သည့္အရာကိုမွ် ႏိုင္ငံတြင္းတြင္ ၿပီးၿပည့္စံုစြာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ၿခင္း

မရွိပဲ Assembled သာၿပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း ထိုက္သင့္ သေလာက္အက်ိဳးၿပဳၿခင္း မရွိေပ။

ယခင္က ႏိုင္ငံတကာ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ တရုပ္ႏိုင္ငံ၏ ၾကီးမားက်ယ္ၿပန္ ့ၿပီး ေစ်းႏႈံးသက္သာေသာ လုပ္အားခေၾကာင့္ တရုပ္ႏိုင္ငံတြင္ အလံုးအရင္းႏွင့္ ရင္းႏွီး ၿမဳတ္ႏွံၾကသည္။ ထိုမွ တဆင့္ ယခု အခါ တရုပ္ႏိုင္ငံသည္ ေန ့ခ်င္းညခ်င္း တိုးတက္လာၿပီး

စီးပြားေရး အင္အားၾကီး ႏိုင္ငံတခုၿဖစ္လာေနသည္အား မည္သူမွ မၿငင္းႏိုင္ေပ။

တိုးတက္လာမႈ အေလ်ာက္ေၿပာင္းလဲလာေသာ လူအဖြဲ ့အစည္းတြင္ လူအမ်ားသည္ ယခင္ကကဲ့သို ့ ပင္ပန္းေသာ အလုပ္မ်ိဳးအား လုပ္ကိုင္လိုၿခင္း မရွိေတာ့ေသာေၾကာင့္

တုိးတက္မႈႏွင့္ အညီ ေပၚေပါက္လာေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားၿဖစ္ေသာ ေကာ္ဖီဆိုင္၊ ကုန္တိုက္၊ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္၊ အၿပင္ အၿခားမ်ားၿပားလွေသာ အလုပ္အကိုင္ မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္လာၿခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးတိုးတက္လာသည့္ အေလ်ာက္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ တစ္ဦးၿခင္း ၀င္ေငြၿမင့္တက္လာၿခင္း၊ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းရွိ၀န္ထမ္းမ်ား၏

လုပ္အားခ ေစ်းႏႈံးၾကီးၿမင့္လာၿခင္းတို ့ေၾကာင့္ တရုပ္ၿပည္တြင္ ေရွ  ့ေလွ်ာက္လုပ္ကိုင္လ်င္ အကိ်ဳးအၿမတ္နည္းပါးလာမည္အား ၾကိဳတင္ေတြးဆၾကေသာ ရင္းႏွီးၿမဳတ္ႏွံသူမ်ားသည္

တရုပ္ႏိုင္ငံထက္ လုပ္အားခ မ်ားစြာ သက္သာေသာ အေရွ  ့ေတာင္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားသို ့

လုပ္ငန္း လက္တံ ဆန္ ့လာၾကသည္။  ထိုအထဲတြင္ ၿမန္မာႏိုင္ငံသည္ အပါအ၀င္ၿဖစ္ၿပီး လုပ္အားခ လည္း ေစ်းအသက္သာဆံုးၿဖစ္သည္။

About nigimi77

has written 108 post in this Website..