၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အ တြက္  Mercer’s  Quality of Living Survey အ ရ ေရြးခ်ယ္ ခံ ရ တဲ့ ျမိဳ႕ ၁၀ ျမိဳ႕ က ေတာ့  ….

Mercer’s City Ranking Tables[8]
City                            Country            Rating
1     Vienna               Austria               108.6
2     Zurich               Switzerland       108
3     Geneva              Switzerland       107.9
4     Vancouver      Canada                107.4
4     Auckland          New Zealand     107.4
6     Düsseldorf       Germany              107.2
7     Frankfurt         Germany             107
7     Munich             Germany             107
9     Bern                   Switzerland       106.5
10   Sydney             Australia             106.3

Mercer’s  Quality of Living Survey  ဟာ ကမၻာ ျမိဳ႕ ၂၂၁ ျမိဳ႕ မွ အ ခ်က္ ၃၉ခ်က္ မွာ အ ေကာင္း ဆုံး စံ မွီ အမွတ္ေပး စနစ္ နဲ႕ တ ႏွစ္တ ၾကိမ္ ေရြးခ်ယ္ တာ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။   နယူးေရာက္ ျမိဳ႕    ကို အေျခခံ အမွတ္ ၁၀၀ စံႏႈန္း ထား ျပီး အ မွတ္ ေပး ေရြးခ်ယ္ တာ ျဖစ္ ပါ တယ္။ စံႏႈန္း ထား တဲ့ အခ်က္အ လက္ ေတြ က ေတာ့  လုံျခဳံမႈ ပညာေရး သန္႕ရွင္းေရး က်န္းမာေရး  ယဥ္ေက်းမႈ  ပါတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရးေကာင္းမြန္မႈ   ေပ်ာ္ရႊင္ အပန္းေျဖ ရန္ လုံေလာက္ခ်င္း  ႏိုင္ငံေရးစည္းပြါးေရး တည္ျငိမ္ မႈ   လမ္းပန္း  ဆက္ သြယ္ ေရးေကာင္း မႈ အ ပါအဝင္ အ ခ်က္ ၃၉ ခ်က္ ေပၚမွီ ျပီး အ မွတ္ ေပး စနစ္ နဲ႕ေရြး ပါ တယ္ ။
ဥေရာပ ႏိုင္ငံ ျမိဳ႕ေတာ္ ေတြ က ေတာ့ ႏွစ္ စဥ္ top ten ေနရာ မွာအျမဲ စံခ်ိန္ ရွိ ပါတယ္ ။ အာရွ မွာ ေတာ့ စင္ကာပူ top ပဲ ျပီးမွ ဂ်ပန္က ေနာက္လိုက္ တယ္ ။စင္ကာပူ က ကမၻာ အဆင့္ ၂၀ ေက်ာ္   မွာရွိတယ္။

 

http://en.wikipedia.org/wiki/World%27s_most_livable_citiesWorld%27s_most_livable_cities

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cities_by_quality_of_livingList_of_cities_by_quality_of_living

Asia

Rank Overall Ranking City Quality of living
1 28 Singapore Singapore 103.5
2 40 Japan Tokyo 101.4
3 41 Japan Yokohama 100.8
4 41 Japan Kobe 100.8
5 51 Japan Osaka 100.5
http://www.smashinglists.com/10-best-places-to-live-in-2011-quality-of-living-index/10-best-places-to-live-in-2011-quality-of-living-index2011 has just begun with many New Year resolutions and plans as we all are hoping for a better and brighter future. If you plan to shift to some better place, this list is your guide. This list ranks 10 cities out of 221 as the “10 Best Places To Live In 2011 (Quality of Living Index)”. The cities were evaluated on 39 factors including political, economic, environmental, personal safety, health, education, transportation and other public service factors. Cities were compared to New York City which was given a base score of 100. Vienna tops the list with an index of 108.6. 

10. Sydney, Australia

Sydney, Australia 

Sydney makes it to # 10 in our list of 10 Best Places To Live In 2011 with a Mercer score of 106.3. The city has an average life expectancy of 80.73 years. It has a population of 4,504,469. The city is known for tourism, entertainment and outdoor sports. Sydney has grown to become a wealthy and prosperous city, ranking as the second wealthiest city in the world in terms of per Capita purchasing power. The GDP of Switzerland is $494.6 billion. Sydney has a temperate climate with mild winters and warm winters.

9. Bern, Switzerland

Bern, Switzerland 

The city at #9 is Bern from Switzerland. Bern is the fourth most populous city of Switzerland with a population of 123,466. Bern is a beautiful city with a rich culture and creative infrastructure. The city has a well established transportation system. The life expectancy in Bern at birth is 80.3 years. Switzerland has a stable economy with a GDP of $491.4 billion making Bern an ideal place to live.

8. Frankfurt, Germany

Frankfurt, Germany

Standing at #8 is Frankfurt am Main also known as Frankfurt, the largest city in the German state of Hesse and the fifth-largest city in Germany, with a  population of 672,000. There is a tie between Frankfurt and Munich as both have a Mercer score of 107.0.  It is the business and financial center of Germany. Frankfurt is a city of contrasts with wealthy bankers, students and granola drop-outs coexisting in a city. The sky scrapers of the city give the city a beautiful modern look on a cultural background. The GDP of Germany is $3.673 trillion making Frankfurt an ideal place to move to. Life expectancy of Frankfurt at birth is 79.26 years.

7. Munich, Germany

Munich, Germany 

Munich is the capital city of Bavaria (Bayern), Germany. It is located on the River Isar, north of the Bavarian Alps. Munich has a Mercer score of 107.0. The GDP of Germany is $3.673 trillion. Munich is a financial and publishing hub, and a frequently top-ranked destination for migration and expatriate location. Munich has a continental climate, with a strong impact due to the proximity of the Alps. City’s architecture is a mix of ethnic and cultural architecture and modern architecture. The average life expectancy of Munich at birth is 79.1 years.

6. Dusseldorf, Germany

Duesseldorf, Germany 

Again from Germany is Duesseldorf with a Mercer score of 107.2. Today’s Duesseldorf is quite different from the Duesseldorf of the past. Modern day Dusseldorf is an important international business and financial center, renowned for its fashion and trade fairs. The GDP of Germany is $3.673 trillion. The city has a population of 586,217. It has brilliant health care system and a stable political situation.

5. Vancouver, Canada

Vancouver, Canada

The amazing city of Vancouver is a coastal city located in the Lower Mainland of British Columbia, Canada. It is a perfect place to live with a well developed and well established infrastructure, brilliant tourism spots, high educational standards and great health care system. The Mercer score of the city is 107.4. It is the largest metropolitan area in Western Canada. The city has a population of 578,041 and an average life expectancy at birth of 81.16 years. The GDP of Canada is $1.522 trillion.

4. Auckland, New Zealand

Auckland, New Zealand

Standing at #4 is Auckland. There is a tie between Vancouver and Auckland as both the cities have a Mercer score of 107.4. New Zealand’s most beautiful and biggest city, Auckland has breathtaking scenery, beautiful beaches, idyllic holiday islands, outstanding food and wine, great shopping and exciting nightlife. Auckland has a warm-temperate climate, with warm, humid summers and mild, damp winters. The city has a population of 1.18 million and an average life expectancy at birth of 80.24 years. GDP of New Zealand is $119.549 billion.

3. Geneva, Switzerland

Geneva, Switzerland

Geneva, Switzerland is the second most populous city of Switzerland with a  population of 185,958. The city is catching the attention of more and more people due to it’s wonderful quality of life. It has gained a Mercer score of 107.9. Geneva is a city of prime importance being a major center of international diplomacy. The city has excellent health care and education system. It is stable politically and economically as the GDP of Switzerland is $491.4 billion.

2. Zurich, Switzerland

Zurich, Switzerland

The largest city of Switzerland, Zurich is the 2nd best city with a Mercer score of 108.0. The cities total population is 365,098. The city has a life expectancy of 80.74 years. GDP of Switzerland is $491.4 billion. Zurich is the financial center of Switzerland and houses the stock exchange and the headquarters of a large number of national and international companies. The city is known as ”Portal to the Alps” due to it’s close distance to tourist resorts in the Swiss Alps and its mountainous scenery. The city is also famous for it’s famous watchmakers. It is a beautiful city with an elegant infrastructure, a warm and cozy environment offering a unique mix of discovery, pleasure, nature and culture.

1. Vienna, Austria

Vienna, Austria

Vienna, Austria tops the list and stands at #1 as the best place in the world to live with a Mercer score of 108.6. Vienna is Austria’s primary city, it’s capital. It is its cultural, economic, and political center with a population of about 1.7 million. The city has it’s own unique colors. Vienna experiences 4 season in an year with a mild summer season and a rather windy and rainy winter season. GDP of Austria is $361.791 billion. Vienna has an extensive transportation system and a very reliable health system. The country’s political stability also makes it a place worth living. Life expectancy in Vienna is 79.5 years.

http://www.articles.totallyexpat.com/wp-content/uploads/2010/05/QoL-2010-Rankings.pdfက အရ
197 Yangon, Myanmar 45.3
59 LosAngeles 97.9
85 Taipei 86.8 တဲ့
ေအာက္ဆုံး က ေတာ့
Bangui in the Central African Republic27.4
Baghdad 14.7

 

 

About zoe

has written 41 post in this Website..

   Send article as PDF