အိုဘယ့္ အန္ဂ်ီအို NGO အပိုင္း (၁) http://myanmargazette.net/48357/society-lifestyle/ethnicity-gender-lifestyles-subcultures-morals-values-norms-society-lifestyle ၏အဆက္

အိုဘယ့္ အန္ဂ်ီအို NGO အပိုင္း (၂)

NGO မ်ားတြင္ INGO မ်ားမွာ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာရွိမွ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိၿပီး၊ LNGO မ်ားအတြက္တြင္မူ အသင္းအဖြဲ႔ မွတ္ပံုတင္ရွိမွ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာရႏိုင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနသို႔ အဆင့္ဆင့္တင္ျပ၍ အျခား၀န္ႀကီးဌာနအဆင့္ဆင့္ကို သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေတာင္းခံၿပီးမွ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာခ်ဳပ္ဆို၍ရသည္။ ဤသည္မွာလည္း အခ်ိန္မ်ား ေပးရေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တရပ္ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေဒသမွ အာဏာပိုင္မ်ားကန္႔ကြက္ပါက လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္၍ မရေကာင္းမရႏိုင္ပါ။ ေယဘုယ်အေျခအေနတြင္ NGO မ်ားလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပံု မည္မွ်ထိေရာက္ပါသနည္း။ ထိုသို႔ထိေရာက္ရန္ NGO မ်ားကမည္မွ်အေရးပါသနည္း။ eros ေလ့လာေတြ႕ရွိသမွ် ေျပာရလွ်င္ NGO မ်ားသည္ ၅၅%မွ ၆၀%အေရးပါ၍၊ ရပ္ရြာလူထုသည္ ၃၀%မွ ၃၅% အေရးပါၿပီး က်န္အျခားကိစၥမ်ားက ၁၀% အေရးပါေလသည္။
NGO မ်ားသည္ ေဒသတခုတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးု စီမံကိန္းတခု လုပ္ေဆာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဆိုပါက ထိုေဒသအား အျမင္ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္၍မရေခ်။ ထိုေဒသသို႔သြား၍ ကြင္းဆင္းေလ့လာရသည္။ ေလ့လာရာတြင္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးအေျခအေန၊ စီပြားေရး၊လူမႈေရးအေျခအေနမ်ား၊ ေရေကာင္းေရသန္႔ရရွိမႈအေျခအေန၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ ပထ၀ီ၀င္အေနအထားမွ သည္ မိမိအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အေၾကာင္းအရာအလိုက္လိုအပ္သည့္ အရာမ်ားကို ကြင္းဆင္းေလ့လာရသည္။ အျမင္အရ ခန္႔မွန္းသံုးသပ္၍ ရေသာ္လည္း အမွန္တကယ္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အမွားမ်ားစြာေတြ႔ရႏိုင္ေလသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ခုတ္ရာတျခားရွရာတလြဲျဖစ္ႏိုင္ေလသည္။ အျခား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တူညီေသာကိစၥရပ္အား ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းရွိမရွိလဲ ဆန္းစစ္ရေသးသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက အမွန္တကယ္အလိုအပ္ဆံုးေသာ အေၾကာင္းအရာအား မကူညီမိပဲ အမွန္တကယ္မလိုအပ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ကူညီမိေပလိမ့္မည္ သို႕မဟုတ္ အျခားအဖြဲ႔မ်ား လုပ္ေနေသာတူညီေသာကိစၥရပ္မ်ားလုပ္ေနပါက အခ်ိန္ ၊ေငြ ၊လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား ဆံုး႐ံႈးေစပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ NGO အဖြဲ႔တဖြဲ႔သည္ ေသခ်ာစြာေလ့လာကြင္းမဆင္းပဲ ေတာင္သာဟုေခၚေသာရြာတရြာအား အျမင္အားျဖင့္ ရြာပတ္၀န္းက်င္တြင္ စမ္းေရအိုင္မ်ာရွိေသာေၾကာင့္ ေသြးလြန္တုတ္ေကြးေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈ အႏၱရာယ္ရွိသျဖင့္ ေသြးလြန္တုတ္ေကြးေရာဂါကာကြယ္ေရးအတြက္ ပညာေပးစာေစာင္မ်ားပံုႏွိပ္ျခင္း၊ ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲျခင္း၊ ျခင္ေထာင္မ်ားေ၀ငွရန္ ၀ယ္ယူျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ သို႕ရာတြင္ အဆိုပါ ေတာင္သာရြာတြင္ ေသြးလြန္တုတ္ေကြးမွာျဖစ္ပြားျခင္း မရွိပဲ၊ လတ္တေလာအားျဖင့္ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းမ်ား၍ အခ်ိဳ႕မွာ အသက္အႏၱရာယ္စိုးရိမ္ရေသာ အေျခအေနသို႕ ေရာက္ရွိေနပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ ကာကြယ္ရန္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေတာ့ေပ။ ဤသည္မွာ ေသခ်ာစြာေလ့လာကြင္းမဆင္းေသာ ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္တခုမွာ ထိုေဒသတြင္ အျခားအဖြဲ႔မွ ပံ့ပိုးေပးေနျခင္းရွိမရွိ စစ္ေဆးရပါသည္။ အျခားအဖြဲ႔မွ ပံ့ပိုးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနပါက မည္သည့္ပံ့ပိုးမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနပါသလဲ စစ္ေဆးရမည္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးအစားတူပံ့ပိုးမႈမ်ားလုပ္ပါက အဆိုပါရြာတရြာထဲတြင္ သာပိုလွ်ံကာ အလဟႆျဖစ္ၿပီး ေဒသတြင္းရွိ အျခားရြာမ်ားမွာ အကူအညီပံ့ပိုးမႈမ်ားမရပဲ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေႏွးေကြးေနပါသည္။ အလွဴေငြ၊ ပံ့ပိုးမႈ၊ လူအင္အား အခ်ိန္မ်ား ဆံုး႐ႈံးေစပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ေဒသတခုထဲတြင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တူညီေသာ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား မေပးမိေစရန္ျဖစ္သည္။ မတူညီေသာ အကူအညီေပးမႈမ်ားေပးပါက အခ်ိန္တိုအတြင္း အလ်င္အျမန္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေဒသခံမ်ား ယူတတ္၊ခံယူတတ္ရန္လည္းလိုအပ္ပါသည္။သို့မဟုတ္ပါက ဆိုးက်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။
ကြင္းဆင္းေလ့လာရာတြင္ ၄င္းတို႔သည္ မည္သည္မ်ားကို လိုအပ္ေနပါသနည္း၊ မည္သည္မ်ားကို အဖြဲ႔မွ ပံ့ပိုးေပးလွ်င္မည္မွ်တိုးတက္လာႏိုင္ပါသနည္း၊ သြားလာဆက္သြယ္ေရး အေျခအေန၊ ရာသီအလုိက္ေျပာင္းလဲတက္ေသာ အေျခအေနမ်ား၊ အခက္အခဲဒုကၡမ်ား၊ ေဒသ၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး အေျခအေနမ်ား အစရွိသည္တို႔ျဖစ္သည္။ ဤသည္တို႕ကို လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ေတြ႔၊ဟိုေမးဒီေမးျဖင့္ မရပါေခ်။ ေသခ်ာစနစ္က်ေသာကြင္းဆင္းေလ့လာမႈ နည္းစနစ္၊ေမးခြန္းမ်ားေမးမႈပံုစံ၊ ေမးခြန္းမ်ား၊ စနစ္က်ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ခံမႈ နည္းစနစ္မ်ားအား အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုကိစၥရပ္မ်ားကို (statistic) စာရင္းအင္းပညာရွင္မ်ားပိုကၽြမ္းက်င္ပါသည္။ ထို႕အျပင္ ၄င္းတို႕ေျပာၾကားေနသည့္၊ အကူအညီေတာင္းေနသည့္ အခ်က္မွာ ၄င္းတို႔အမွန္တကယ္လိုအပ္ေနသည့္ အခ်က္(needs)လား ၄င္းတို႔လိုခ်င္ေနသည့္ အခ်က္(wants)လား ဆိုသည္ကိုလည္းေလ့လာရပါမည္။ NGO မ်ားကူညီပံ့ပိုးေပးရာတြင္ ၄င္းတို႔အမွန္တကယ္လိုအပ္ေနသည့္ အခ်က္(needs)မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးမွသာ ျပႆနာ၊ အခက္အခဲမ်ားေျပလည္ႏိုင္ၿပီး အကူအညီမ်ားသည္လည္း ထိေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ဆိုေသာ္ ရြာတရြာရွိကေလးမ်ားသည္ ေက်ာင္းမွန္မွန္မတက္ႏိုင္ၾကေပ။ ေက်ာင္းမွာ တျခားရြာတြင္ ရွိေလသည္။ ေက်ာင္းသြားရာလမ္းတြင္ စမ္းေခ်ာင္းတခုရွိၿပီး အဆိုပါ စမ္းေခ်ာင္းတြင္ ေခ်ာင္းကူးတံတားမရွိေခ်။ မိုးရြာလွ်င္ ေခ်ာင္းေရစီးသန္ၿပီး ေရလည္းနက္ေလသည္။ NGO မွ၀န္ထမ္းမ်ားက ထိုရြာရွိေဒသခံမ်ားအား ကေလးမ်ားပညာေရးအတြက္၊ ေက်ာင္းမွန္မွန္တက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကူညီရမည့္အခ်က္ ကိုေမးျမန္းရာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ စက္ဘီးတစီးစီေပးပါရန္ႏွင့္ စာအုပ္မ်ား၊ ထမင္းဘူးမ်ား၊ ဖိနပ္မ်ားေ၀ေပးရန္ အကူအညီေတာင္းဆိုပါသည္။ အမွန္တကယ္မွာ ထို ရြာရွိကေလးမ်ားသည္ ေက်ာင္းမွန္မွန္မတက္ႏိုင္ၾကျခင္းမွာ ေက်ာင္းသြားရာလမ္းေပၚရွိစမ္းေခ်ာင္းမွာ မိုးရြာလွ်င္ ေခ်ာင္းေရစီးသန္ၿပီး ေရလည္းနက္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ၄င္းတို႔အတြက္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္(needs) မွာ ေခ်ာင္းကူးတံတား တစင္းျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ေဒသခံမ်ားမွ ၄င္းတို႔ထံသို႔ ပစၥည္းမ်ားေ၀ငွေစလိုေသာေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ တဦးခ်င္းစီအလိုက္ ပစၥည္းမ်ားရလိုေသာေၾကာင့္ ၄င္းတို႔လိုခ်င္မႈ(wants) စက္ဘီး ႏွင့္ အျခားပစၥည္းမ်ားကို ေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ အမွန္တကယ္လိုအပ္ခ်က္(needs) စုေပါင္းအက်ိဳးရွိေစမည့္ တံတားကို မေတာင္းဆိုၾကျခင္းျဖစ္သည္။ထိုေၾကာင့္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္မေဖာ္မွီ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းဆိုသည္မွာ ဇာခ်ဲ႕ျခင္းျဖစ္သည္ဟု အခ်ိဳ႕ကေျပာဆိုပါသည္ အမွန္တကယ္မွာ မဟုတ္ပါ။ အမွန္တကယ္ လိုအပ္၍ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႕ ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းျဖင့္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဥပမာမ်ားကဲ့သို႔ အမွားမ်ားမရွိပဲ အကူအညီမ်ားကို အက်ိဳးရွိရွိ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ မိမိအဖြဲ႔ပိုင္ရန္ပံုေငြျဖင့္လႈသည္ျဖစ္ေစ၊ ကုန္က်စားရိတ္မ်ားရွိလင့္ကစား အမွားမ်ားမႀကံဳေစရန္ အကူအညီမ်ားအက်ိဳးရွိေစရန္ ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းအား ျပဳလုပ္ရပါသည္။ ေနာက္တခုမွာ အပိုင္း(၁)တြင္ေဖာ္ျပသကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ားမွာ နိဗၺာန ပစၥေယာေဟာတု၊ လွဴၿပီး ၿပီးေရာ လွဴရန္သာအဓိက အလွဴရွင္မ်ားမဟုတ္ေပ။အလွဴသည္ မည္မွ်ထိေရာက္ေၾကာင္းသိလိုေပသည္။ လွဴမည့္အလွဴသည္ မည္မွ်လိုအပ္ေသာ အလွဴျဖစ္သည္ဆိုသည္မွာ သိလိုေပသည္။ အလိုအပ္ဆံုးေသာ အလွဴ၊ အကူအညီသာ ေပးလိုေပသည္။ ထိုအတြက္ စနစ္တက်စုစည္းထားေသာ မွန္ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါေသာ ကြင္းဆင္းေလ့လာထားမႈ အစီရင္ခံစာ သို႔ စာတမ္းအားေတာင္းဆိုပါသည္။ ဥပမာ အလွဴရွင္တဦး သို႕ အလွဴရွင္တႏိုင္ငံ သို႕ အလွဴရွင္အဖြဲ႔အစည္း တခုမွ ေငြတသိန္းလွဴရန္ ရည္ရြယ္သည္ ဆိုပါစို႕။ သို႔ရာတြင္ မည္သည့္ေနရာတြင္ လွဴရမည္ မသိပါေခ်။ သို႔ျဖစ္ရာ အကူအညီေပးမည့္သူက NGO မ်ားအား သူ႕ထံတြင္ အလွဴခံလႊာ (Proposal) တင္သြင္းခိုင္းပါသည္။၄င္း အလွဴခံလႊာတြင္ ကြင္းဆင္းေလ့လာထားမႈ အစီရင္ခံစာသို႔ စာတမ္းမွ အမွန္တကယ္လိုအပ္ေနေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားပါမည္ ျဖစ္သည္၊ ထိုအခက္အခဲမ်ားကို မည္သည့္ အခ်ိန္ကာလတြင္ မည္သို႕ကူညီမည္၊ မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းစဥ္အား စစ္ေဆးသံုးသပ္မည္။ မည္သို႕ရလာဒ္မ်ားရလာမည္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ အလွဴရွင္မွလည္း မိမိေပးမည့္ အကူအညီသည္ မည္မွ်ထိေရာက္ေၾကာင္း၊ မည္မွ်လိုအပ္ေၾကာင္း ကို စနစ္တက်စုစည္းထားေသာ မွန္ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါေသာ ကြင္းဆင္းေလ့လာထားမႈ အစီရင္ခံစာ သို႔ စာတမ္း သို႔ အလွဴခံလႊာ (Proposal) မွတဆင့္ သိႏိုင္ေနေပမည္။ အကူအညီေပးလိုေသာ အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္လည္း မိမိအဖြဲ႔ပိုင္ရံပံုေငြမွသာမက အျခားအလွဴေငြမ်ားျဖင့္ပါ ေဒသေကာင္းက်ိဳးကို ပိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေပမည္။ သို႕ျဖစ္ရာ ေသေသခ်ာခ်ာ ကြင္းဆင္းေလ့လာ ဆန္းစစ္ျခင္းသည္ အေရးပါၿပီး လိုအပ္ေပသည္။
အာဏာပိုင္မ်ားထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရၿပီး၊ ေသေသခ်ာခ်ာ ကြင္းဆင္းေလ့လာ ဆန္းစစ္ၿပီး၊ အကူအညီေပးရန္အတြက္ ရန္ပံုေငြရရွိၿပီး သို႕ လ်ာထားၿပီးပါက အကူအညီေပး ပံ့ပိုးေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ ၄၀%မွသည္ ၅၀% ခန္႔ၿပီးေျမာက္ၿပီဟုဆိုႏိုင္ပါသည္။

ဆက္ရန္

eros
၁၇ ေမ ၂၀၁၁ (ဗုဒၶဟူးေန႕)

ေ၀ငွခ်င္သူမ်ား၊ ကူးယူသူမ်ား မူရင္းစာေရးသူ ကၽြႏု္ပ္၏ အမည္ ႏွင့္ တင္ထားသည္႔ မႏၱေလးေဂဇတ္ ဆိုက္လိပ္စာ (credit/web address) အားမေဖာ္ျပပဲ၊ credit မေပးပဲ ႏွင့္ ကူးယူျခင္းအား တင္းက်ပ္ျပင္းထန္စြာတားျမစ္သည္။

About eros

Eros Mario has written 45 post in this Website..

La bellezza è dipende dalla vista della persona. စႏၵယားလွထြဋ္ သီခ်င္းမ်ားကို ခံုမင္စြာ နားေထာင္တတ္သူ တဦးရယ္ပါ။

   Send article as PDF