၄။ သူတစ္ပါးကို ထိခိုက္နစ္နာေအာင္ လွွည့္ျဖားမႈ (မုသာ၀ါဒ) ကို မျပဳရျခင္း။

(ပံုစံအားျဖင့္ မဟုတ္၊ မမွန္စကား မေျပာရျခင္း)  လူေတြ တစ္ဦးေပၚတစ္ဦး ထိခိုက္နစ္နာေအာင္ မဟုတ္၊ မမွန္စကားမ်ား ေျပာဆိုဆက္ဆံေနၾကမည္ဆိုပါက လူအ ခ်င္းခ်င္း ယံုၾကည္ျခင္းကင္းမဲ့ကာ မၿငိမ္းခ်မ္းမႈမ်ားျဖစ္ေနရေပမည္။

လူအခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ယံုၾကည္ၿပီး ဆက္ဆံေနထိုင္ၾကမွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနထိုင္မႈလို႔ ေခၚရမွာျဖစ္ေပသည္။

ဒါေၾကာင့္ လူေတြတစ္ဦးကို တစ္ဦး ထိခိုက္နစ္နာေလာက္ေသာ မဟုတ္၊ မမွန္စကားမ်ားျဖင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈမ်ား မျပဳသင့္ေပ။

ဒါေပမယ့္ ဒီေနရာမွာ စကား (အေျပာ)တင္လားဆိုေတာ့ – – – – မျပည့္စံုေသးပါ။

လူသားေတြ အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ၾကတဲ့အခါမွာ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆို၊ အေနအထိုင္(ပံုဟန္) ဒီသံုးမ်ဳိးျဖင့္ ဆက္ဆံၾကရပါတယ္။

         ဒီသံုးမ်ိဳးကို ဆိုင္ရာကိစၥေတြမွာ ပံုစံျဖည့္ၾကည့္ရမယ္ဆိုရင္ – – – –  –

လုပ္ငန္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္လို႔ လူခ်င္းခ်ိန္းဆို ေတြ႔ဆံုၾကတဲ့အခါမွာ အခ်ိန္ ေနာက္က်မွ ေရာက္လာျခင္း၊ (သို႔မဟုတ္) ပ်က္ကြက္ျခင္းစတဲ့ အျပဳအမူ၊ အေလ့အထ မ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္းယံုၾကည္မႈကင္းမဲ့လာေစတာမို႔ လူ႔ၿငိမ္းေအးမႈကို ထိခိုက္ေစပါသည္။

အထူးသျဖင့္ ထိုအခ်ိန္ မတိက်မႈသည္ ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔၏ အစဥ္အလာအေလ့အထတစ္ခုအေနျဖင့္ ျဖစ္မွန္းမသိျဖစ္ေနတာမို႔  “ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္“(ျမန္မာတို႔ အခ်ိန္ အေပၚထားသည့္ သေဘာထား) ဟု ေျပာစမွတ္ျဖစ္ေနေပသည္။

ထိုအခ်ိန္အေပၚ အေလးမထားက်င့္သံုးမႈေတြေၾကာင့္ အခ်င္းခ်င္း ယံုၾကည္မႈမ်ား ကင္းမဲ့လာၾကကာ အစုအဖြဲ႕မ်ားလုပ္ကိုင္ၾကသည့္အခါ မညီညြတ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ ညီညြတ္မႈမရိွလွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈလည္း မရႏိုင္ပါ။ ကိုယ္လုပ္သေလာက္မွ မေအာင္ျမင္ ရျခင္းေၾကာင့္  ထိုသူတို႔ရဲ႕ ဘ၀ဟာမၿငိမ္းေအးႏိုင္ေတာ့ျခင္းသည္ သူတစ္ပါးကို ထိခိုက္ နစ္နာ (ယံုၾကည့္မႈကင္းမဲ့) ေစသည့္ (အခ်ိန္မတိက်) လွွည့္ျဖားမႈေၾကာင့္ဟု သံုးသပ္ရမွာ ျဖစ္ေပသည္။

ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ရာတြင္လည္း ရိွသင့္တဲ့ အရည္အေသြး စံခ်ိန္စံညႊန္းအတိုင္း ထုတ္လုပ္မွသာလွ်င္ ၀ယ္ယူသံုးစြဲသူမ်ားရဲ႕ ယံုၾကည္မႈကိုရရိွ ေပမည္။ တခ်ဳိ႕ေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္သူတို႔သည္ ကုန္ပစၥည္း စထုတ္လုပ္ကာစက အရည္အေသြး စံခ်ိန္စံညႊန္းအျပည့္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ေသာ္လည္း နာမည္ရလာသည့္အခါ အရည္အေသြးေလ်ာ့ၿပီး ထုတ္လာၾကျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းမ်ားက်ဆင္းသြားရျခင္းသည္လည္း ယံုၾကည့္မႈကင္းမဲ့ေစသည့္ လွွည့္ျဖားမႈေၾကာင့္ဟု သံုးသပ္ရမွာ ျဖစ္ေပသည္။

လူအခ်င္းခ်င္း ျပဳမူဆက္ဆံၾကသည့္အခါတြင္ မိမိထက္သာသူကို တစ္မ်ဳိး၊ နိမ့္သူ ကို တစ္မ်ိဳး အဆင့္အတန္းခြဲျခားကာ လြန္လြန္ကဲကဲ ဆက္ဆံေသာ (အထက္ကိုး ဖား၊ ေအာက္ကို ဖိ) ေသာဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္

တခ်ိဳ႕ဌာနဆိုင္ရာတို႔တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ မူ၀ါဒမ်ားျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရသည့္အခါ “လူခင္ေတာ့ မူျပင္တယ္၊ လူမုန္း ေတာ့ မူသံုးတယ္္” ဆိုတဲ့ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈတို႔ေၾကာင့္ လူအခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးညီညြတ္မႈ ပ်က္ျပားၾကရကာ မၿငိမ္းမခ်မ္းျဖစ္ရျခင္းတို႔သည္ ဆက္ဆံပံု ပံုမမွန္၍ ယံုၾကည့္မႈကင္းမဲ့ေစသည့္ လွွည့္ျဖားမႈမ်ား ေၾကာင့္ဟု သံုးသပ္ရမွာျဖစ္ေပသည္။

၀န္ထမ္းမ်ား လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လုပ္ကိုင္ၾကသည့္အခါ မိမိလုပ္သင့္ေသာ၊ လုပ္ ႏိုင္ေသာ ပမာဏထက္ ေလ်ာ့၍ လုပ္ကိုင္ျခင္းႏွင့္ ပိုလြန္၍လုပ္ကိုင္ျခင္းတို႔သည္ မိမိ အေပၚ ယံုၾကည္မႈကို ထိခိုက္ေစပါသည္။

လုပ္ႏိုင္သည္ထက္ ေလ်ာ့၍ လုပ္ကိုင္သည့္အခါ မိမိအရည္အေသြးမ်ား တျဖည္း ျဖည္း က်ဆင္းသြားရသလို ေနာက္ေနာင္ ကိုယ့္အရည္အခ်င္းအတိုင္း လုပ္ျပမိလိုက္ ကာမွ ေနာင္အခါ ဘာပဲလုပ္လုပ္ မိမိအေပၚ ယံုၾကည္မႈ အျပည့္အ၀ မရိွႏိုင္ၾကေတာ့ပါ။

လုပ္ႏိုင္သည္ထက္ ပိုလြန္၍ လုပ္ကိုင္မိၿပီဆိုလွ်င္လည္း လူ ပိုပင္ပန္းလာကာ ေရရွည္မွာ တျဖည္းျဖည္းလုပ္အားမ်ား က်ဆင္းသြားမွာျဖစ္သလို ေနာက္ေနာင္ ထိုကဲ့သို႔ မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ဘူးဟု ျငင္းဆန္ပါက မည္သူမွ်ယံုၾကည္ၾကမည္မဟုတ္ေတာ့ပါ။

ဒါသည္ မိမိရဲ႕လုပ္အားစိုက္ထုတ္မႈတြင္ လူယံုၾကည္မႈကင္းမဲ့ေစေအာင္ ျပဳမူေဆာင္ ႐ြက္မႈ (လွည့္ျဖားမႈ ျဖစ္မွန္းမသိျခင္းျဖစ္သြားမႈ)တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။

စကားေျပာဆိုဆက္ဆံၾကသည့္အခါတြင္လည္း မဟုတ္မမွန္ ေျပာဆိုမႈမ်ားကို တတ္ႏိုင္ပါက ရယ္ေမာစရာေတာင္ မေျပာဆိုသင့္ေပ။ ဘာရယ္မဟုတ္ ခပ္ေပါ့ေပါ့ေလး မဟုတ္မမွန္စကားေတြေျပာဆိုမိရာမွ အေလ့အက်င့္ျဖစ္သြားကာ ေနာက္ေနာင္ လူအ ခ်င္းခ်င္း ထိခိုက္ေစသည့္ မဟုတ္မမွန္စကားမ်ားေျပာဖို႔ ၀န္မေလးေတာ့ပါ။

တကယ္ေတာ့ လူလူခ်င္းဆက္ဆံၾကတဲ့အခါမွာ လွည့္ျဖားတတ္သူမ်ားသည္ ေလာကျဖစ္စဥ္ေတြေပၚမွာ အမွန္အတိုင္းရင္ဆိုင္ရဲသည့္  စိတ္သတၱိအားနည္း လို႔ျဖစ္ ေပသည္။ စိတ္သတၱိအားနည္းသူတို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို မိမိပင္ယံုၾကည္မႈမရိွေတာ့၍ ဘ၀မွာ ေအာင္ျမင္မႈေတြ မရႏိုင္ပါ။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္မွ ကိုယ္မယံုလွ်င္ တစ္ပါးသူေတြက ဘယ္မွာ ယံုၾကည္ၾကပါေတာ့မည္နည္း။ လူ လူခ်င္းယံုၾကည္မႈ မရိွေတာ့လွ်င္ ဘယ္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းပါေတာ့မည္နည္း။

ဒါ့ေၾကာင့္ ေလာကျဖစ္စဥ္ေတြေပၚမွာ အမွန္အတိုင္း ရင္မဆိုင္ရဲေသာ အျပဳအမႈ မ်ားျဖစ္သည့္ ဥပမာအားျဖင့္

ကိုယ့္ရိွတာနဲ႔ မေနပဲ သူမ်ားထံမွ ပစၥည္းငွားရမ္း၀တ္ျခင္း၊

(မလိုအပ္ပဲ) ဆံပင္ျဖဴေနတာ ေဆးဆိုးျခင္း၊

(မလိုအပ္ပဲ) ႏႈက္ခံနီေဆးဆိုးျခင္း စေသာ အျပဳအမူတို႔သည္လည္း စိတ္သတၱိ အားနည္းသူေတြရဲ႕ အျပဳအမူမ်ားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေရွာင္က်ဥ္သင့္ေပသည္။

ထို႕အျပင္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈနယ္ပယ္ရိွ “အားနာတယ္“ဟူေသာ ကိစၥမွာလည္း အမွန္ကို ရင္မဆိုင္ရဲေသာ (မ၀ံ့ေသာ၊ မပ်က္သားေသာ) စိတ္သတၱိအားနည္းျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။ တခ်ိဳ႕အားနာမႈလြန္ကဲျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေရရွည္တြင္ အခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံမႈမ်ား ပ်က္ျပားလာရၿပီး မၿငိမ္းခ်မ္းမႈမ်ားျဖစ္ၾကရျခင္း သည္လည္း သူတစ္ပါးကို သေဘာအမွန္အတိုင္း မဆက္ဆံပဲ လွွည့္ျဖားမႈျဖစ္မွန္း မသိျဖစ္သြားျခင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ဒါ့ေၾကာင့္ လူအခ်င္းခ်င္းဆက္ဆံၾကသည့္အခါမွာ အားနာမႈမ်ားျဖင့္ ဆက္ဆံ ေနၾကျခင္းသည္လည္း မၿငိမ္းခ်မ္းမႈရဲ႕ လမ္းစေပတည္းလို႔ ဆိုရေပမည္။

တစ္ခါက ေစ်းသည္အမ်ဳိးသမီး တစ္ေယာက္ကို ေစ်း၀ယ္သူက ေစ်းဆစ္ တဲ့အခါ ေစ်းသည္အမ်ဳိးသမီးက “ေစ်းေျပာရမွာ အားနာပါတယ္၊ ေမာင္ႀကီး အဆင္ေျပ သလို ၾကည့္တာ ေပးပါ”တဲ့၊ ေစ်း၀ယ္သူကလည္း “က်ေနာ္လည္း ေစ်းဆစ္ရမွာ အားနာလို႔ အနည္းဆံုး ေစ်းကိုေျပာပါ” ဆိုၿပီး အားနာ ၿပိဳင္ၾကသတဲ့။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ေစ်းသည္အမ်ဳိးသမီးက “ေမာင္ႀကီး အားနာတာက ေတာ္ေသးတယ္၊ က်မ အားနာတာက အခုေမြးထားတဲ့ ကေလးငါးေယာက္ ဘယ္သူ႔ အေဖ ေခၚရမွန္း မသိလို႔ ခက္ေနရတာေပါ့”တဲ့။ ဒါ့ေၾကာင့္ အားနာႀကီးလွ်င္ အေဖေတြမ်ားတတ္ပါတယ္။

 

ျမန္မာေတြ အားနာႀကီးလြန္းလို႔ ကမၻာ့အလည္မွာ (အစစ၊ အရာရာ) မ်က္ႏွာ ငယ္ေနရပံုကို နံပါတ္ (၄) သီလတြင္ ပံုစံျဖည့္၍ နားလည္ေစာင့္ထိန္းႏိုင္ၾကပါေလ။

 

(၅။ ယစ္မူးေစတဲ့အလုပ္ေတြမွာ သတိေမ့ေလ်ာ့ေစတဲ့အထိ သံုးေဆာင္မီွ၀ဲမႈကို မျပဳလုပ္အပ္ျခင္းကို – – – – ဆက္လက္တင္ျပပါမည္။ )

About ကုိၿငိမ္းေအး

has written 9 post in this Website..