၂၀၁၁ ခု ႏွစ္ကုန္ ေနာက္ဆုံး (၄)လပတ္က ဓာတ္ပုံမ်ားနဲ႕ဘဲ အဆိုပါ အထူးလႈပ္ရွားေျပာင္းလဲခဲ့တဲ့ႏွစ္ကို သတိရေတာ့တယ္၊

ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားပုဂ္ဂိုလ္ Steve Jobs ကြယ္လြန္သြားျခင္း

ဂါဒါဖီ ကိုဖမ္းမိတာ
ကမ္ပါ့ ကုန္သြယ္ေရးဌာနရဲ့၁၀ ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနား
မီးၾကီး ေရၾကီး ဆန္ဒျပတာေတြ

ပါဝင္

 

 

 

 

 

 

The Year in Pictures: Part III – The Big Picture – Boston.com

 http://www.boston.com/bigpicture/2011/12/the_year_in_pictures_part_iii.html

 

 

 

 

December 23, 2011

pastedGraphic.pdf Email to a friend   pastedGraphic_1.pdf Permalink

ShareThis

The Year in Pictures: Part III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In this post, featuring images from the last quarter of 2011, we remember a tumultuous year of change across the globe, the capture of Khadafi, the 10th anniversary of the attacks on the World Trade Center, the passing of Apple icon Steve Jobs, fire, famine, flood and protests. A memorable year, indeed. — Paula Nelson — Please see part 1 and part 2 from earlier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About Kyaemon

Kyae Mon has written 715 post in this Website..

Likes to post news and educational items.