အလုပ္ႏွင္႔ စရိုက္

လူတို႔၏ စရိုက္အမ်ိဳးမ်ိဳး စိတ္ေနပံုစံ အသီးသီးတို႔ကို ေဖာ္ျပေသာ စကားလံုးမ်ားအနက္
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စကားလံုးအခ်ိဳ ႔ကို သင္႔ မိတ္္ေဆြမ်ားထံတြင္၄င္း ၊ သင္႔ထံတြင္၄င္း
ေတြ႔ရမည္ဟု ယူဆမိပါသည္။

(၁) ဖန္တီးတတ္ေသာ (creative)
(၂) ေဝဖန္ႏႈိင္းဆတတ္ေသာ (critical)
(၃) စိတ္ပုတ္ေသာ (bad-tempered)
(၄) ဖရိုဖရဲႏႈိင္ေသာ (disorganized)
(၅) တိတိက်က် ၾကိဳတင္စီမံထားတတ္ေသာ (well-organized)
(၆) ကၽြမ္းက်င္ေသာ၊ က်င္လည္ေသာ (efficient)
(၇) ေမ႔တတ္ေသာ (forgetful)
(ဂ) သတိရွိေသာ (careful)
(၉) သတိမမူေသာ (careless)
(၁၀) နေမာနမဲ႔ႏိႈင္ေသာ (reckless)
(၁၁) ရက္ေရာေသာ (generous)
(၁၂) အလုပ္ၾကိဳးစားေသာ (hardworking)
(၁၃) စိတ္ရွည္ေသာ၊ သည္းခံေသာ (patient)
(၁၄) စိတ္မရွည္ေသာ၊ စိတ္ေလာေသာ (impatient)
(၁၅) ေအးေဆးတည္ျငိမ္ေသာ (level-headed)
(၁၆) စိတ္ေျပာင္းလြယ္ေသာ (moody)
(၁၇) အခ်ိန္မွန္ေသာ (punctual)
(၁၈) အားထားရေသာ၊ စိတ္ခ်ရေသာ (reliable)
(၁၉) စည္းၾကပ္ေသာ (strict)
(၂၀) အေလးအနက္ထားေသာ (serious)
(၂၁) ေဖာ္ေရြေသာ (friendly)
(၂၂) ခပ္စိမ္းစိမ္းေနတတ္ေသာ (unfriendly)
(၂၃) လက္ေတြ႔ဆန္ေသာ (practical)
(၂၄) စူးစမ္းေသာ (curious)
(၂၅) စိတ္ကူးယဥ္တတ္ေသာ (imaginative)
(၂၆) ထူးဆန္းေသာ (strange)
(၂၇) လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းေသာ (sociable)
(၂၈) ေဖာ္ေဖာ္ေရြေရြ ရႊင္ရႊင္ပ်ပ်ေနတတ္ေသာ၊ ပြင္႔လင္းေသာ (outgoing)
(၂၉) ရွက္တတ္ေသာ (shy)
(၃၀) မာန္ပါေသာ၊ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ၊ တက္ၾကြေသာ (aggressive)

စသျဖင္႔စသျဖင္႔ေသာ ဗီဇ စရိုက္မ်ား အမ်ိဳးစံုလွေပသည္။ ထိုေၾကာင္႔ မည္သည္႔ အလုပ္
အကိုင္ မိ်ဳးေရြးခ်ယ္လုပ္ကိုင္မည္ ဆိုသည္ကို အဆိုပါဗီဇ စရိုက္မ်ားအေျခခံ၍ စဥ္းစား
သင္႔လွေပသည္။

က်မ မိတ္ေဆြ တစ္ေယာက္၏ သမီးေလး အေၾကာင္းေျပာျပပါမည္။သူမသည္
အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔လြန္ရျပီးျဖစ္ပါသည္။သို႔ေသာ္သူမသည္အင္ဂ်င္နီယာအလုပ္
ဝါသနာမပါ ေၾကာင္း သိရပါသည္။ သူမလက္ရွိေအာင္ျမင္ေနေသာအလုပ္မွာ က်ဴရွင္
လုပ္ငန္းျဖစ္ေနပါသည္။ ယခုေခတ္အခါတြင္ စက္မကိုင္ အိမ္မေဆာက္ေသာ အင္ဂ်င္
နီယာမ်ား၊ေဆးမကုေသာဆရာဝန္မ်ားစြာ တို႔ကိုေတြ႔ျမင္ႏိႈင္ပါသည္။

မိမိတို႔ရရွိထားေသာ ဘြဲ႔ႏွင္႔ မိမိတို႔ အသက္ေမြးလုပ္ငန္းႏွင္႔ မသက္မဆိုင္ လုပ္ကိုင္ရင္းႏွင္႔
ေအာင္ျမင္ေနသူမ်ားစြာကို က်မတို႔ ေတြ႔ဖူးၾကပါသည္။ က်မအျမင္တြင္မူ သူတို႔၏
စရိုက္အမ်ိဳးမ်ိဳး စိတ္ေနပံုစံ အသီးသီးတို႔ကို အဆင္ေျပစြာ အသံုးခ်သြားႏႈိင္၍သာ ေအာင္ျမင္
မႈရရွိသြားၾကသည္ဟုထင္ျမင္ယူဆမိပါသည္။

အဆိုပါ စရိုက္အမ်ိဳးမ်ိဳး စိတ္ေနပံုစံ အသီးသီးတို႔ကို မိမိတို႔ အသက္ေမြးလုပ္ငန္းတြင္ အံဝင္
ဂြင္က် ျဖစ္မျဖစ္ ဆန္းစစ္ႏႈိင္ရန္ စိတ္ပညာရွင္ (John Holland) ကမူ လူတို႔တြင္ရွိတတ္ေသာ
ဗီဇ အုပ္စုမ်ားကို အၾကမ္းအားျဖင္႔ (၆) ပို္င္း ခြဲ ျပထားေၾကာင္း သိရပါသည္။

Personality Types ဗီဇ အုပ္စု (၆) မ်ိဳး မွာ
(၁) လက္ေတြ႔ပံုစံ (The Realistic Type)
(၂) စူးစမ္းပံုစံ (The Investigative Type)
(၃) အႏုပညာပုံစံ (The Artistic Type)
(၄) လူဝင္ဆန္႔ပံုစံ (The Social Type)
(၅) စည္းရံုးပံုစံ (The Enterprising Type)
(၆) စာအုပ္ၾကီးပံုစံ(The Conventional Type)
ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

(၁) လက္ေတြ႔ပံုစံသမားမ်ားသည္ မည္သည္႔အရာမဆို လက္ေတြ႔က်သည္။ စက္ကိရိယာမ်ား
တန္ဆာပလာပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳ အလုပ္လုပ္ရျခင္းကို ႏွစ္ျခိဳက္တတ္သည္။
(လက္သမားဆရာ၊ စက္ရံုဝန္ထမ္း၊စစ္မႈထမ္း၊ ဆရာဝန္)

(၂) စူးစမ္းပံုစံသမားမ်ားသည္ စူးစမ္းလိုစိတ္ရွိၾကသည္။ သင္ယူေလ႔လာလိုစိတ္ရွိၾကသည္။
ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေသာနည္းျဖင္႔ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းလိုၾကသည္။
(ရဲဝန္ထမ္း၊ စံုေထာက္၊ သုေတသီ)

(၃) အႏုပညာစိတ္ထားသမားမ်ားကမူ စိတ္ကူးယဥ္တတ္ၾကသည္။ ေတြးေခၚစိတ္ကူး
ပံုေဖာ္တတ္ၾကသည္။ အႏုပညာဖန္တီးမႈမ်ားျဖင္႔ မိမိတို႔ ေျပာရန္ရွိသည္မ်ားကို ေဖာ္ျပတတ္ၾက
သည္။ (သရုပ္ေဆာင္၊ အႏုပညာရွင္၊ ဓာတ္ပံုဆရာ၊ စာေရးဆရာ၊ ေတးေရးဆရာ)

(၄) လူဝင္ဆန္႔သမားမ်ားသည္ ေဖာ္ေရြတတ္ၾကသည္။ ကူညီတတ္ၾကသည္။ သူတစ္ပါးကို
ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးလိုစိတ္မ်ားရွိတတ္ၾကသည္။
(ဆရာဝန္၊ ဆရာ/ဆရာမ၊ သူနာျပဳ )

(၅) စည္းရုံးေရးသမားမ်ားသည္ ေဖာ္ေရြရႊင္ပ် ပြင္႔လင္းေသာ စရိုက္ရွိၾကသည္။ သူတစ္ပါး
ကို စိတ္ပါလာေစရန္ သိမ္းသြင္းႏႈိင္ၾကသည္။ ဦးေဆာင္စြမ္းရည္ရွိၾကသည္။
(မန္ေနဂ်ာ၊ ႏိုင္ငံေရးသမား၊ ဧည္႔လမ္းညႊန္)

(၆) စာအုပ္ၾကီးပံုစံသမားမ်ားသည္ အရာရာတြင္ သတိရွိၾကသည္။ စည္းမ်ဥ္းအတိုင္း
လုပ္ကိုင္လိုၾကသည္။ သမရိုးက် လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားထဲမွ ေဖာက္မထြက္လိုၾကေပ။
(စာရင္းကိုင္၊ အတြင္းေရးမႉး၊ စာၾကည္႔တိုက္မႉး)

အထက္ေဖာ္ျပခဲ႔သည္႔အတိုင္း မိမိတို႔ ကိုယ္စီရွိၾကသည္႔ စရိုက္ ကို ဆန္းစစ္ျပီးေနာက္
မည္သည္႔ ဗီဇအုပ္စုတြင္ မိမိပါဝင္ေနေၾကာင္း ေလ႔လာၾကည္႔ပါလွ်င္ အလုပ္အကိုင္
ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အနည္းႏွင္႔အမ်ား အံဝင္ဘြယ္ရာရွိလာႏိႈင္မည္ဟု ယူဆမိပါသည္။

အလုပ္ခြင္မေပ်ာ္ပိုက္သူမ်ားကို ေလ႔လာၾကည္႔ေသာအခါ အခ်ိဳ ႔မွာ လုပ္ငန္းမကၽြမ္းက်င္
၍ မေပ်ာ္ျခင္း။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင္႔ အဆင္မေျပ၍မေပ်ာ္ျခင္း။ ေပးဆပ္ရေသာလုပ္
အားႏွင္႔ လစာေငြ အခ်ိဳးမက်၍ မေပ်ာ္ျခင္း ။ စသျဖင္႔ အလုပ္ခြင္မေပ်ာ္ျခင္း မ်ားစြာ
ရွိလာၾကပါသည္။ က်မ အျမင္မွာမူ မိမိအလုပ္ႏွင္႔ မိမိ ဗီဇစရိုက္ မကိုက္၍ မေပ်ာ္သည္က
ပိုမ်ားမည္ဟု ယူဆမိပါသည္။

ဥပမာ ေဆးရုံမၾကိဳက္တတ္သူသည္ သူနာျပဳ အလုပ္လုပ္၍ အဆင္မေျပႏႈိင္။ ဖန္တီးေရးသား
ႏႈိင္စြမ္းမရွိသူမွာလည္း စာေရးဆရာေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္မလာႏႈိင္ပါ။
ကိန္းဂဏန္းမ်ားတြင္မေပ်ာ္ေမြ႔သူမွာ စာရင္းကိုင္ရန္လက္တြန္႔ေပလိမ္႔မည္။ အျမင္႔ပ်ံသန္းလွ်င္
အန္တတ္သူအဖို႔ ေလယာဥ္မယ္လုပ္ရင္း ေခါင္းကိုက္ေနေတာ႔မည္ျဖစ္ပါသည္။

အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ မည္သည္႔အလုပ္အကိုင္မ်ိဳးလုပ္ရန္ မည္သို႔ေသာစရိုက္ရွိသင္႔ေၾကာင္း၊
မည္သည္႔ ဗီဇအုပ္စုႏွင္႔ဆိုင္သည္႔ သူျဖစ္ေၾကာင္းတို႔ကို မိမိဖာသာ
ေဝဖန္ဆန္းစစ္ၾကည္႔ရပါမည္။ အလုပ္အကိုင္တိုင္းတြင္ ဗီဇစရိုက္ တစ္မ်ိဳးမကလိုအပ္ေၾကာင္းကိုလည္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ ေတြ႔ရွိႏိႈင္ပါသည္။

ဥပမာ၊ ေအာင္ျမင္ေသာ ဆရာဝန္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ရန္ Personality Types ဗီဇ အုပ္စု
(၆) မ်ိဳး အနက္မွ အနည္းဆံုး(၁) လက္ေတြ႔ပံုစံ ၊(၂) စူးစမ္းပံုစံ (၄) လူဝင္ဆန္႔ပံုစံ
(၅) စည္းရံုးပံုစံ (၆) စာအုပ္ၾကီးပံုစံ စေသာ (၅)မ်ိဳးခန္႔ ပါဝင္ေနေၾကာင္းေတြရေပမည္။

ထို႔ေၾကာင္႔ ဆရာဝန္တစ္ဦးသည္ ေဝဖန္ႏႈိင္းဆတတ္ေသာ (critical) ၊ တိတိက်က် ၾကိဳတင္စီမံထားတတ္ေသာ (well-organized) ၊ ကၽြမ္းက်င္ေသာ၊ က်င္လည္ေသာ (efficient) ၊သတိရွိေသာ (careful) ၊ အလုပ္ၾကိဳးစားေသာ (hardworking) ၊
စိတ္ရွည္ေသာ၊ သည္းခံေသာ (patient) ၊ ေအးေဆးတည္ျငိမ္ေသာ (level-headed)
အခ်ိန္မွန္ေသာ (punctual) ၊ အားထားရေသာ၊ စိတ္ခ်ရေသာ (reliable) ၊
စည္းၾကပ္ေသာ (strict) ၊ အေလးအနက္ထားေသာ (serious) ၊ ေဖာ္ေရြေသာ (friendly) ၊
လက္ေတြ႔ဆန္ေသာ (practical) ၊ စူးစမ္းေသာ (curious) ၊လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းေသာ (sociable) ၊ စေသာ စေသာ Personality Traits အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ ပါဝင္သက္ဆိုင္ေနသည္မွာ
မျငင္းႏိႈင္ပါ။

ထိုနည္းတူစြာ အျခားလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားတြင္လည္း ထိုသို႔ သက္ဆိုင္ရာဗီဇ စရိုက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို လိုအပ္သလိုပံုေဖာ္ သြားၾကမွသာ လုပ္ခြင္ေပ်ာ္ေသာ ၊ အလုပ္ႏွင္႔ စရိုက္
အံကိုက္ျပီး လုပ္ငန္းခြင္ တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေသာ၊ အက်ိဳးျပဳေသာ ပညာရွင္မ်ား
ျဖစ္လာႏိႈင္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါေတာ႔သည္။

About TTNU

has written 88 post in this Website..