လူမစွမ်းသော်လည်း Notepad က မမှာလား?

marnatJuly 26, 20101min440

ဒါကတော့ notepad မှာသူ.အလိုအလျှောက်စာရေးပေးမှာပါ။
Notepad အသစ်တစ်ခုဖွင့်လိုက်ပါ။
set wshshell = wscript.CreateObject(“wscript.shell”)
wshshell.run “Notepad”
wscript.sleep 2000
wshshell.AppActivate “Notepad”
WshShell.SendKeys “Ma”
WScript.Sleep 500
WshShell.SendKeys ” Yar”
WScript.Sleep 500
WshShell.SendKeys ” I ”
WScript.Sleep 500
WshShell.SendKeys “Love ”
WScript.Sleep 500
WshShell.SendKeys “You”
ပြီးရင် Mayar.vbs ဖြင့် Save မှတ်လိုက်ပါ။
Run ကြည်.လိုက်ပါ။
Notepad ပေါ်မှာMa Yar I Love You ဆိုပြီးသူဘာသာသူရေးပါလိမ့်မယ်။