မင္းတုန္းမင္းႀကီးလက္ထက္က ထင္ရွားေတာ္မူခဲ့တဲ့ သဂၤဇာဆရာေတာ္နဲ႔ အဂၤလိပ္သံ

အရာရွိတို႔ရဲ့ဘာသာေရးအေမးအေျဖေလးက မွတ္သားစရာ မို႔ရြာသားေတြအတြက္ေ၀မွွ်

ေပးလိုက္ပါတယ္။  မသိေသးသူမ်ားအတြက္  ေ၀မ်ွုျခင္းမို႔ သိျပီးသူမ်ားသီးခံႀကပါေနာ္။

 

ဒီလိုပါ  မင္းတုန္းမင္းႀကီးလက္ထက္ေတာ္အခါက အဂၤလိပ္သံအရာရွိ (ဖယ္ယာ) သည္

မင္းတုန္းမင္းႀကီးထံသို႔ လာေရာက္ျပီး မင္းႀကီးကိုေလ်ွာက္ထားပါတယ္တဲ့။

”ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး သည္…အရွင္မင္းႀကီးတို႔ ဗုဒၶဘာသာေတာ္က်မ္းမွာ ရွိတဲ့ဘ၀င္မက်တဲ့

အေႀကာင္းအရာေလးတစ္ခုကို..စံုစမ္းေမးျမန္ခ်င္ပါတယ္လို႔”

ေလ်ွာက္ပါတယ္။

မင္းႀကီးကလည္း  ဒီလိုဆိုရင္ေတာ့စကားအရာမွာ ႀကြယ္၀ျပီး ဥာဏ္ပညာနဲ႔ျပည့္စံုတဲ့

သဂၤဇာဆရာေတာ္ဘုရားကသာ ဒီလိုအေျဖမ်ိဳးကိုေျဖဆိုဖို႔သင့္ေတာ္မယ္လို႔ႀကံျပီး

”ေကာင္းပါျပီ..သံအမတ္ႀကီး၊ မနက္ညီလာခံအခ်ိန္မွာ နန္းေတာ္ကိုလာခဲ့ပါလို႔”

ဖိတ္လိုက္ပါတယ္။

 

ထို႔ေနာက္မင္းႀကီးလည္း သဂၤဇာဆရာကိုကိုပင့္ေလ်ွာက္ေစဟု မင္းခ်င္းေတြကိုေစ

လွြတ္ေတာ္မူပါတယ္။

။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။

 

မနက္ညီလာခံကို ၀င္ခ်ိန္မွာေတာ့ အဂၤလိပ္သံတမန္ေတြဟာ မင္းႀကီးကိုဆက္သဖို႔ မွန္

ေျပာင္းတစ္ခုကို ယူလာခဲ့ပါတယ္။  သဂၤဇာဆရာေတာ္လည္း   နန္းေတာ္ကိုႀကြလာပါ

တယ္။ ျပီးေတာ့မွာ အဂၤလိပ္သံတမန္ဘက္ကို လွမ္းႀကည့္ျပီး

”မေန႔က ေလ်ွာက္တင္သည့္ သင္၏ျပႆနာကို  ေမးေလ်ွာက္ေလာ့” ဟုမိန္႔ပါတယ္။

အဂၤလိပ္သံတမန္ကလည္း သူမတင္မက်ျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာတစ္ခုကို ေမးေလ်ွာက္ပါ

တယ္။

”ေဂါတမ ဘုရား၏ အရပ္ေတာ္အျမင့္သည္ တစ္ဆယ့္ရွစ္ေတာင္ျမင့္သည္ဟု ထိုဘုရား

ကပင္မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း ဤဘုရားသည္ပင္လွ်င္ မံုညွင္းေစ့အတြင္း

စႀကၤ ံေလွ်ာက္နုိင္ေႀကာင္းကို လည္းဆိုျပန္ပါေသးတယ္။ ဆရာေတာ္တို႔၏ က်မ္းဂန္မ်ား

သည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာဆိုေနပါသျဖင့္ ယံုနိုင္ဖြယ္မရွိပါေသာေႀကာင့္ ထင္ရွားေအာင္ျပသ၍

ေျဖဆိုေပးပါရန္” ေလ်ွာက္ထားပါသည္။

 

ထိုအခါ သဂၤဇာဆရာေတာ္က အဂၤလိပ္သံအရာရွိယူလာတဲ့ မွန္ေျပာင္းကိုလွမ္းႀကည့္ျပီး

”သင္အခု ယူေဆာင္လာေသာအရာသည္ မည္သည့္အရာနည္းဟု” ေမးပါတယ္။ အဂၤ

လိပ္သံအမတ္ကလည္း မွန္ေျပာင္းျဖစ္ေႀကာင္းျပန္လည္ေျပာဆိုပါတယ္။ အဲဒီေတာ့

သဂၤဇာဆရာေတာ္က နန္းေတာ္ကေနျပီး မႏၱေလးေတာင္ေစာင္းကို ျမင္ေအာင္ႀကည့္

စမ္းပါလို႔ သံတမန္ကိုေစခိုင္းပါတယ္။ ျပီးေနာက္ မွ

”သင္ဘာေတြျမင္သလဲလို႔  ေမးပါတယ္”

သံအမတ္ႀကီးလည္းသူျမင္တဲ့ တန္ေဆာင္းေတြ၊ ဇရပ္ေတြ၊ ေက်ာင္းကန္ဘုရား  နဲ႔ လူ

ေတြ၊ အျခားျမင္သမွ်ကို ျပန္လည္ေလ်ွာက္ထားေသာအခါမွ ဆရာေတာ္က

”သင္ႀကည့္ေသာမွန္ေျပာင္းအ၀သည္ လက္သံုးဆစ္ခန္႔သာရွိေပသည္…ဤမွန္ေျပာင္း

လက္သံုးသစ္မၽွေလာက္နွင့္ ဘုရား၊ တန္ေဆာင္း၊ ေက်ာင္း နွင့္ လူေတြအကုန္လံုးကို

ျမင္ရေပသည္….ထိုအရာ၀တၳဳပစၥည္းေတြကပင္..ေသးငယ္သြား၍ပင္ေလာ..သို႔တည္း

မဟုတ္.. မွန္ေျပာင္းအ၀ကပင္ႀကီးလာ၍ေလာ” ..ဟုျပန္ေမးပါတယ္။ အဂၤလိပ္

သံအမတ္ကလည္း

”အရွင္ဘုရား  မႏၱေလးေတာင္ႀကီးသည္လည္း ငယ္သြားျခင္းမရွိပါ…မွန္ေျပာင္း၀သည္

သည္လည္း ႀကီးသြားတာမဟုတ္ပါဘူးဘုရား..ဤသည္မွာကား မွန္ေျပာင္း၏ဂုဏ္သတၱိ

ေႀကာင့္သာျမင္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္ ဘုရား” ဟုျပန္လည္ေလ်ွာက္ထားပါတယ္။

ထိုအခါဆရာေတာ္က ” သင္သံအမတ္ႀကီး..ယခုသင့္လက္ထဲမွာရွိေနတဲ့..မွန္ေျပာင္း

ရဲ့သဘာ၀ဂုဏ္သတၱိနဲ႔..ျမတ္စြာဘုရားရဲ့တန္ခိုးေတာ္သည္ မည္သည္ကသာလြန္မည္

ဟုသင္ထင္ပါသလဲ” ဟုျပန္လည္ေမးျမန္ပါတယ္။

အဂၤလိပ္သံအမတ္ကလည္း ျမတ္စြာဘုရား၏ တန္ခိုးေတာ္ကသာလ်ွင္ပို၍သာလြန္

နိုင္ေႀကာင္း  ဤမွန္ေျပာင္းကဲ့သို႔ရုပ္၀တၱဳပစၥည္းမ်ားကို မည္သူမဆိုလုပ္နိုင္ေသာ္လည္း

ဘုရားအျဖစ္ကိုမူ ရရွိေအာင္ခဲယဥ္းေႀကာင္းကို ေလ်ွာက္ထားပါတယ္။ ထိုအခါ သဂၤဇာ

ဆရာေတာ္က

”အမတ္ႀကီး..အစြမ္းသတၱိေျပာပေလာက္ေအာင္မရွိေသာ  ဤမွန္ေျပာင္းေလးအတြင္း

မွာပင္ ႀကီးမားလွေသာမႏၱေလးေတာင္ႀကီးနွင့္တစ္ကြ ေက်ာင္းကန္ဘုရား လူမ်ားစြာတို႔

ကိုေပါင္းစု၀င္ေရာက္ျခင္းငွာ တတ္နိုင္ေသးရင္  ေလးသေခ်ၤနွင့္ကမၻာတစ္သိန္းပါရမီျဖည့္

က်င့္ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ နိုင္းယွဥ္ခ်င္းငွာမစြမ္းသာေသာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္

ႀကီးသည္ကား၊ ႀကီးမားေသာကိုယ္ေတာ္ရွိေပမဲ့ အလိုရွိရင္မုန္ညွင္းေစ့အတြင္းသို႔ ၀င္

ေရာက္နိုင္သည္ဆိုျခင္းမွာ သံသယျဖစ္ဖြယ္မရွိေပတကား” ဟုျပန္လည္ေျဖႀကားပါ

တယ္။ အဂၤလိပ္သံအမတ္ (ဖယ္ယာ) လည္းဆရာေတာ္ရဲ့အျဖကို တပည့္ေတာ္ သ

ေဘာက် လက္ခံပါတယ္ဘုရားဟု၀န္ခံပါတယ္။

သဂၤဇာဆရာေတာ္ရဲ့ ထက္ျမက္တဲ့ဥာဏ္ရည္ကို ေလးစားမိ တဲ့ အတြက္ဒီပိုစ္႔ေလးကို

ရြာသူ ရြာသားေတြဖတ္နိုင္ေအာင္ေ၀မွ်ေပးလိုက္ပါတယ္။ အားလံုးပဲ က်န္းမာခ်မ္းသာ

ႀကပါေစ။

About may flowers

may flowers has written 61 post in this Website..