ကြ်န္ေတာ့္ဘ၀မွာ အလုပ္ေတြအမ်ားႀကီး လုပ္ကိုင္ ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာေရာျပည္ပမွာပါ အလုပ္မ်ိဳးစံု။ ဒီအလုပ္ေတြအထဲမွာ ကြ်န္ေတာ္အခင္မင္ဆံုးအလုပ္က ေက်ာင္းဆရာအလုပ္ျဖစ္တယ္။ တစ္နည္းေျပာရရင္ ပညာေရး၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ လုပ္ခဲ့ရတာကို ေက်နပ္တယ္၊ သေဘာက်တယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း အခုအခ်ိန္ထိ အခြင့္ရတိုင္းစာသင္တယ္၊ ေဟာေျပာ တယ္၊ ေဆြးေႏြးတယ္။ ပညာေရးေလာကႀကီးဟာ အခုေခတ္ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေရပန္းစားေနတာ ေတြ႕ရတယ္။ ပညာေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကိုလည္း ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ေဆြးေႏြးေနၾကတယ္။

ကြန္ရက္ေတြလည္း အမ်ားႀကီးပဲ။ ေနျပည္ေတာ္ မွာလည္း မၾကာခဏ အစည္းအေ၀းေတြ၊ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြး ပြဲေတြ လုပ္ေနၾကတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြမွာ လည္း အခုလိုပဲ ဦးစားေပးၿပီး တိုင္ပင္ေနၾကတယ္။ ေဆြးေႏြးေနၾကတယ္၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လည္း ေျပာေနၾကတယ္။

အခုလိုျဖစ္လာတာကို ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ ႀကိဳဆိုမိပါ တယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ့္စိတ္ထဲမွာ ေျပာၾက၊ ဆိုၾက၊ ေဆြးေႏြးၾကတဲ့သူေတြဟာ အမွန္တကယ္ ပတ္သက္ေနတဲ့ သူေတြ႕ရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းသာျဖစ္တယ္လို႔ သံုးသပ္မိပါ တယ္။ ေနရာတကာမွာ ေခတ္စားတဲ့ေ၀ါဟာရက ွအေုန့သိူနမ ဆိုတဲ့ စကားလံုးျဖစ္တယ္။ အဓိပၸာယ္က အေၾကာင္းအရာတစ္ခု၊ ကိစၥတစ္ခုနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သက္ဆိုင္သူအားလံုးကို ဆိုလိုပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကုမၸဏီတစ္ခု ဆိုပါစို႔။ တစ္ခ်ိန္က ဒီကုမၸဏီနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ ပတ္သက္၊ သက္ဆိုင္သူေတြ ကွအေုန့သိူနမ ေတြဆိုတာ ပိုင္ရွင္၊ အစုရွယ္ယာ၀င္ ေတြကိုသာ အသိအမွတ္ျပဳၾကတယ္။

ကုမၸဏီတစ္ခုမွာ အေရးႀကီးဆံုးပုဂၢိဳလ္ေတြက အစု ရွယ္ယာ၀င္ေတြသာျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆၾကတယ္။ တစ္နည္း ေျပာရရင္ အျမင္က်ဥ္းက်ဥ္းနဲ႔ သံုးသပ္မႈျဖစ္ပါတယ္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္မွာေတာ့ ကုမၸဏီတစ္ခုရဲ႕ အစု ရွယ္ယာ၀င္ေတြအျပင္ ကုမၸဏီနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ွအေုန့သိူနမ အားလံုးကို ထည့္တြက္ရမယ္လို႔ လက္ခံ လာၾကတယ္။ ကုမၸဏီတစ္ခုရွဲ႕အေုန့သိူနမ ေတြဟာ ဘယ္သူေတြလဲ။ ေစာေစာက အစုရွယ္ယာ၀င္ေတြပါ၀င္ တာေတာ့ အမွန္ပါ။ ဒါေပမယ့္ အစုရွယ္ယာ၀င္ ပိုင္ရွင္ ေတြသာမက ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းေတြကိုလည္း အေလးထားဖို႔ လိုတာကိုလည္း လက္ခံလာတယ္။ ၀န္ထမ္းေတြသာမက ကုမၸဏီမွထုတ္လုပ္တဲ့ ကုန္စည္နဲ႔၀န္ေဆာင္မႈကို သံုးစြဲတဲ့ စားသံုးသူေဖာက္သည္ေတြဟာလည္း အေရးႀကီးတာကို အသိအမွတ္ျပဳလာတယ္။ ဒီလိုပဲ ကုမၸဏီကို ပစၥည္းေတြ သြင္းတဲ့သူေတြဟာလည္း အေရးပါတယ္လို႔လက္ခံလာ တယ္။ ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ ဒီကုမၸဏီရပ္တည္ေနတဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳလာပါတယ္။ အခလိုု ပါ၀ငပ္ တသ္ ကသ္ အူားလံုုး ျဖစတွဲ့္အေုန့သိူနမ ေတြကို စဥ္းစားမွ ပိုၿပီးျပည့္စံုမွာျဖစ္ပါတယ္။

ပညာေရးနဲ႔ပတ္သက္လာရငွ္အေုန့သိူနမ် ေတြ က ဘယ္သူေတြလဲလို႔ အခုထိခြဲျခားၿပီး သံုးသပ္ေနတာ မရွိဘူးလို႔ သံုးသပ္မိတယ္။ ကြ်န္ေတာ္အျမင္ေတာ့ ပညာေရး နဲ႔ပတ္သက္လာရငွ္အေုန့သိူနမ် ေတြလို႔ သတ္မွတ္ႏိုင္ တဲ့ ပညာေရးေလာကမွာက်င္လည္ေနၾကတဲ့ ပညာတတ္ ပညာရွင္ေတြကိုသာ တိုင္ပင္ေနလို႔မျဖစ္ဘူး။ွအေုန့သိူနမ် ေတြကိုတိုင္ပင္ရင္ ပညာတတ္ပညာရွင္ေတြအျပင္၊ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြလည္း ပါဖို႔လို႔ပါတယ္။ သူတို႔တစ္ေတြ႕ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ဆႏၵ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကို သိဖို႔အေရးႀကီးတယ္။ ဆရာေတြက တစ္ဖက္သတ္ဆံုးျဖတ္ တာမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ဘူး။

”ဒို႔ငယ္ငယ္တုန္းက ေတြ႕ႀကံဳခဲ့တာ ဒီလိုပါ” ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္က မလံုေလာက္ေတာ့ဘူး။ ယခုေခတ္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြဟာ အရင္ခတ္က ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြနဲ႔ မတူၾကေတာ့ဘူး။ ခံယူ ခ်က္၊ တန္ဖိုးထားမႈ၊ လိုအပ္ခ်က္ေတြဟာ မတူေတာ့ဘူး။ ဆရာ ဆရာမေတြအေနနဲ႔ ငယ္ငယ္တုန္းက ”ဒို႔ ဒီလိုပဲ စဥ္းစားခဲ့တာပဲ” လို႔စဥ္းစားလို႔ မျဖစ္ေတာ့ဘူး။ မိဘ ေတြဟာလည္း အေရးပါလွတွဲ့အေုန့သိူနမ် ေတြျဖစ္ တယ္။

သူတို႔ရဲ႕ဆႏၵ၊ သူတို႔ရဲ႕အျမင္ေတြကိုလည္း ထည့္ စဥ္းစားရလိမ့္မယ္။ မိဘေတြရဲ႕ပညာေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ရွိေနတဲ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေဖာ္ထုတ္ရမွာျဖစ္တယ္။ အလုပ္ရွင္ေတြဟာလည္း ပညာေရးနဲ႔ပတ္သက္ လာရင္ အလြန္အေရးႀကီးတွဲ့အေုန့သိူနမ ေတြျဖစ္ တယ္။ ပညာသင္ၿပီးတဲ့သူေတြကို အလုပ္ရွင္ေတြက အသံုး ခ်ရတာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း သူတို႔ရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ကို ေဖာ္ထုတ္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရလက္ထက္ကစၿပီး ပညာေရးစနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့တယ္။ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမယ့္ ပညာေရးစနစ္ကို ဖန္တီးလိုတဲ့ အတြက္ အေကာင္းပကတိရွိေနတဲ့ စနစ္တစ္ခုကို ဖ်က္ဆီး ခဲ့တယ္။

တစ္ခ်ိန္တုန္းက အာရွမွာ နာမည္ႀကီးလွတဲ့ ျမန္မာ့ ပညာေရးစနစ္ကို ႐ိုက္ခ်ိဳးလိုက္တယ္။ က်ဥ္းေျမာင္းလွတဲ့ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒေၾကာင့္ အေျခခံနဲ႔အထက္တန္းပညာ ေက်ာင္းေတြကို စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ သာသနာျပဳ ေက်ာင္းေတြကို ျပည္သူပိုင္သိမ္းခဲ့တယ္။ ၀ါရင့္ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးခဲ့တယ္။ နာမည္ေက်ာ္ ဥထ္သမိ တကၠသိုလ္၊ ဃောဘမငိါန တကၠသိုလ္ကို နမူနာ ယူၿပီး အဆင့္ျမင့္ျမင့္ သင္ၾကားေနတဲ့ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ကို ခြဲထုတ္ၿပီး ဆိုရွယ္လစ္သေဘာသက္ေရာက္တဲ့ တကၠသိုလ္ ေတြတည္ေထာင္ခဲ့တယ္။ အဂၤလိပ္စာကိုလည္း ပၪၥမတန္း မွ စသင္ရမယ္လို႔ သတ္မွတ္ခဲ့တယ္။

ေနာက္တစ္ႀကိမ္လုပ္ခဲ့တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈက တကၠသိုလ္မွာ ေဒသေကာလိပ္ေတြထည့္ဖြင့္ခဲ့တဲ့ ကိစၥပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒီေဒသေကာလိပ္ဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု မွာရွိတဲ့ ဃသာကညငအပ ဃသူနါန ရဲ႕ပံုတူကိုယူခဲ့တာ။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ တကၠသိုလ္မတက္ႏိုင္တဲ့ သူေတြသာ ဃသာကညငအပ ဃသူနါန ကိုတက္ၾကတာျဖစ္ တယ္။ ႏွစ္ႏွစ္သင္တန္းေတြျဖစ္ၿပီး ဘြဲ႕မေပးဘူး။

ဒီလိုနဲ႔ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွာ ပံုစံတစ္မ်ိဳးနဲ႔ ပညာေရးစနစ္ကို ျပင္ခဲ့ျပန္တယ္။ တကယ္ေတာ့ ရင္ဆိုင္ ေနရတာက ႏိုင္ငံေရးျပႆနာ။ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးနည္းနဲ႔ မေျဖရွင္းဘဲ ပညာေရးစနစ္ကို တရားခံ အျဖစ္ အသံုးခ်ခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း သြားလို႔၊ လာလို႔ ခက္ခဲတဲ့ ေ၀းလံလွတဲ့ ေနရာေတြမွာ တကၠသိုလ္ေတြဖြင့္ခဲ့ တယ္။ အင္မတန္မွ အဆင့္အတန္းရွိလွတဲ့ အေဆာင္စနစ္ကို ဖ်က္ခဲ့တယ္။

ကြ်န္ေတာ္က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွာ တာ၀န္ယူစဥ္ ၀န္ႀကီးျဖစ္သူရဲ႕ တာ၀န္ေပးခ်က္အရ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ မွာသူနာျပဳတကၠသိုလ္အသစ္တစ္ခု ဖြင့္ဖို႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ တယ္။ ေက်ာင္းသူေတြေနဖို႔အေဆာင္ေတြလည္း ဖြင့္ေပး ႏိုင္ခဲ့တယ္။ အေဆာင္ေတြပိတ္လိုက္ေတာ့ ေက်ာင္းသူ ေတြဟာ အနီးအနားမွာရွိတဲ့ သရက္ေတာေက်ာင္းတိုက္မွာ ေနၾကရရွာတယ္။ ရွိေနတဲ့ အေဆာင္ေတြက်ေတာ့ ဒီအတိုင္း ထားတာ။ ဒါေၾကာင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၀င္းထဲ စာသင္ဖို႔ သြားတဲ့မနက္တိုင္း ပ်က္စီးေနတဲ့ ေရႊဘိုေဆာင္တို႔၊ စစ္ကိုင္း ေဆာင္တို႔၊ ပဲခူးေဆာင္တို႔ကို ျမင္ရရင္ ရင္ထဲကနာတယ္။ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရတယ္။

ေခတ္အဆက္ဆက္ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ တာ၀န္ရွိသူေတြက သူတို႔ျဖစ္ခ်င္တာ၊ လိုခ်င္တာကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက သူတို႔ရဲ႕ကိစၥျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါေတြလုပ္သင့္ မလုပ္ သင့္ကို ေျပာဖို႔ တာ၀န္ရွိတဲ့သူေတြက ပညာတတ္၊ ပညာရွင္ လို႔ေျပာတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ပဲျဖစ္တယ္။ လူႀကီးအႀကိဳက္လိုက္ၿပီး လုပ္ခဲ့တာက ပညာတတ္ေတြ။ ဒီလိုမလုပ္သင့္ဘူး။ မျဖစ္ သင့္ဘူး။ ဆက္ၿပီးလုပ္ရင္ လက္မခံႏိုင္တာမို႔ အလုပ္က ထြက္တဲ့သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ မရွိခဲ့ဘူး။ သတၲိေတြ နည္းခဲ့ၾကတယ္။ အခုအခ်ိန္လည္း ပညာရွိေတြ၊ ပညာတတ္ ေတြက ေဆြးေႏြးေနၾကျပန္ၿပီ။

ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ျမန္မာ့ပညာေရးေလာကနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေစာေစာကေျပာတဲ့ ၾကူအင-်အေုန့သိူနမ ပါ၀င္ပတ္သက္၊ သက္ဆိုင္သူေတြအားလံုးနဲ႔တိုင္ပင္ၿပီး အေျဖေတြရွာေစခ်င္တယ္။ ဒါမွရလာတဲ့ အေျဖေတြဟာ ပတ္သက္သူအားလံုးအတြက္ အက်ိဳးရွိႏိုင္မွာ။ လက္ရွိ ပညာေရးစနစ္ရဲ႕ အေျခခံအားနည္းခ်က္က သင္ၾကားမႈ ႊနေခ့ငညါ ကိုဦးစားေပးျခင္းျဖစ္တယ္။ တတ္တဲ့ဆရာ၊ ဆရာမေတြက မတတ္တဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြကို သင္ၾကားေနတဲ့ စနစ္ျဖစ္တယ္။ တစ္နည္းေျပာရရင္ ဓဥကအ်ငိန-ငညဓ ”အျပင္ကအတြင္း”သို႔ စနစ္ျဖစ္တယ္။ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းေတြကိုမၿပီးၿပီးေအာင္ ဖိသင္တယ္။

အမွန္ျဖစ္သင့္တာက ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြရဲ႕ ႊ့ငညုငညါ (စဥ္းစားေတြးေခၚခ်င့္ခ်ိန္ႏိုင္တဲ့) အရည္အခ်င္း ေတြကို ေမြးထုတ္ရမွာျဖစ္တယ္။ စဥ္းစားတတ္တဲ့သူေတြ ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ပိုၿပီး လိုအပ္တာက ဓႈည်ငိန -သကအဓ ”အတြင္းကအျပင္” ထုတ္ႏိုင္တဲ့ ခ်ဥ္းကပ္မႈ၊ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အေတြးအေခၚကို ဆရာလုပ္သူက ထုတ္ယူႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္တယ္။ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူတိုင္းမွာ အသိရွိတယ္။ စဥ္းစားတတ္တယ္။ သူတို႔မွာရွိတာေတြကို ဆရာလုပ္သူကေဖာ္ထုတ္ေပးရမွာ ျဖစ္တယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္က စာေမးပြဲစနစ္ျဖစ္တယ္။ အခု စာေမးပြဲစနစ္က ေက်ာင္းသားေတြကို အလြတ္က်က္ေစတဲ့ စနစ္။ ဆရာ ဆရာမသင္ၾကားသမွ်ကို ”၏၊ သည္” မေရြး ျပန္ၿပီး အံႏိုင္ဖို႔ လိုတဲ့စနစ္။ မိမိအေတြး၊ မိမိစိတ္ကူးနဲ႔ ေျဖရင္ စာေမးပြဲက်တဲ့စနစ္၊ ဒီစာေမးပြဲစနစ္ကို မေျပာင္း ႏိုင္ရင္ ထိေရာက္တဲ့ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ႏိုင္ဖို႔ခဲယဥ္း လွပါတယ္။ တစ္ေလာက ထိုင္းသတင္းစာ ၿေအငသည က ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ကို ဖတ္ၿပီး စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရတယ္။

သူတို႔ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ လူမ်ိဳးစုတစ္စုျဖစ္တဲ့ အခါလူမ်ိဳး ေတြရဲ႕ ေက်ာင္းေနရြယ္ကေလးေတြကို ထိုင္းအစိုးရက ေက်ာက္သင္ပုန္းကြန္ပ်ဴတာေတြကို အခမဲ့ ေ၀တဲ့သတင္း။ ေက်ာက္သင္ပုန္းကြန္ပ်ဴတာဆိုလို႔ အထင္ေသးလို႔မရဘူး။ ဒီကြန္ပ်ဴတာထဲမွာ သူငယ္တန္းကေန မူလတန္းၿပီးတဲ့အထိ အတန္း ၅ တန္းအတြက္ ဘာသာရပ္အားလံုးရဲ႕ စာအုပ္ ေတြ၊ ေလ့က်င့္ခန္းေတြ၊ စာေမးပြဲအားလံုး ထည့္ထားတယ္။ ေက်ာင္းသားဟာ ဘာစာအုပ္၊ ဘာစာေရးကိရိယာမွ မလို ေတာ့ဘူး။ ေက်ာက္သင္ပုန္းကြန္ပ်ဴတာကိုသံုးၿပီး မိမိအရွိန္နဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္ ပညာသင္လို႔ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပညာေရး ေလာကမွာ နည္းပညာတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ဖို႔ အထူးလိုအပ္ေနတာ ေတြ႕ရတယ္။

ေနာက္စိန္ေခၚမႈကေတာ့ ေလာကႏွစ္ပါးကို ေပါင္းစပ္ ဖို႔ျဖစ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ သံုးသပ္ရင္ပညာေရး ေလာကနဲ႔ အလုပ္ခြင္ေလာက၊ ဒီေလာကႏွစ္ပါးဟာ ခ်ိတ္ဆက္မႈမရွိလွဘူး။ ေက်ာင္းေတြမွာႏွစ္သက္ရာေတြ သင္ၾကားေနတယ္။ အလုပ္ခြင္အတြက္ အက်ိဳးရွိ၊ မရွိ သိပ္ မစဥ္းစားလွဘူး။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဘြဲ႕ရေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြကို အလုပ္ထဲမွာ ခ်က္ခ်င္းအသံုးခ်ႏိုင္စြမ္း မရွိတာေတြ႕ရတယ္။ ဒီစိန္ေခၚမႈကို ေစာေစာက ကြ်န္ေတာ္ တင္ျပခဲ့တွဲ့အေုန့သိူနမ အခ်င္းခ်င္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး အေျဖရွာရမွာျဖစ္တယ္။

ကြ်န္ေတာ့္စိတ္ထဲမွာ အေျခခံပညာေရးစနစ္တစ္ခု လံုးဟာ ဆယ္တန္းေအာင္ၿပီး တကၠသိုလ္တက္ႏိုင္ေအာင္ ဖန္တီးထားတဲ့ ပံုစံျဖစ္ေနတယ္။ ပညာေရးလမ္းခရီးကို ဆံုးခန္းတိုင္မတက္ႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းထြက္ရတဲ့ကေလးေတြအတြက္ မစဥ္းစားဘူး။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူတိုင္းဟာ ဆယ္တန္းအထိ ပညာ သင္ခြင့္မရၾကပါဘူး။

တခ်ိဳ႕က မူလတန္းကထြက္ၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕က ရွစ္တန္း ေအာင္ၿပီး အလုပ္ခြင္ထဲ ေရာက္သြားၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ဥပမာတစ္ခုေပးခ်င္ပါတယ္။ ကေလးတစ္ေယာက္ဟာ ေက်ာင္းကိုတစ္ႏွစ္ပဲတက္ႏိုင္တယ္ဆိုပါစို႔။ သူငယ္တန္း တက္ၿပီး ပထမတန္းမတက္ႏိုင္တဲ့ ကေလးဟာ သူငယ္တန္း မွာ ဘာေတြသင္ခဲ့ရသလဲ။ သူဟာ ပထမတန္းတက္ႏိုင္မယ့္ စာေတြကိုသာ သင္ခဲ့ရတယ္။ သူ႔အေနနဲ႔ တစ္သက္လံုး တစ္ႏွစ္ပဲ စာသင္ၾကားခြင့္ရရင္ အခုလိုပထမတန္းတက္ဖို႔ စာေတြသင္ၾကားမယ့္အစား သူ႔ဘ၀အတြက္ အက်ိဳးရွိ ႏိုင္မယ့္ဘ၀တစ္သက္တာကြ်မ္းက်င္မႈေတြကို သင္ၾကား သင့္တယ္။

အခုေတာ့ မူလတန္းရဲ႕သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းဟာ ပထမႏွစ္ တက္ႏိုင္မယ့္ပညာေတြကိုသာ သင္ေပးတာ ျဖစ္တယ္။ ပညာေရးကို ဘ၀နဲ႔ယွဥ္ၿပီးစဥ္းစားႏိုင္မွ လူအမ်ားအတြက္ အဓိပၸာယ္ရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ ကေလးတိုင္းေက်ာင္းမတက္ ႏိုင္ဘူး။ ေက်ာင္းမေနႏိုင္ၾကဘူး။ ၀မ္းစာရွာစားၾကရတယ္။ အလုပ္ခြင္မွာပါ၀င္ၾကရတယ္။ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ေတြမွာ၊ ကားျပင္တဲ့ေနရာေတြမွာ ကေလးေတြအလုပ္လုပ္ေနၾက ရတယ္။ တစ္ဖက္ကလည္း ေက်ာင္းတက္ႏိုင္တဲ့ကေလး ေတြအဖို႔ေတာင္ ေက်ာင္းအထိေရာက္ေအာင္သြားရတာ မလြယ္ဘူး။ တခ်ိဳ႕ဆိုရင္ တစ္ေန႔ကို သံုးေလး မိုင္ခရီး ေလွ်ာက္ရတာ။

ဒါေၾကာင့္လည္း ေတာ္႐ံုတန္႐ံုဇြဲမရွိဘဲ ေက်ာင္းမၿပီး ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ခုလိုျဖစ္ရတဲ့ အေျခခံက ကေလးေတြက ေက်ာင္းကိုသြားေနရလို႔ျဖစ္တယ္။ ေက်ာင္းက ကေလး ေတြဆီ မသြားဘူး။

ကြ်န္ေတာ္ကဒီလိုေျပာရင္ ခပ္ေၾကာင္ေၾကာင္လို႔ အျပစ္တင္ၾကလိမ့္မယ္။ အမွန္ေတာ့ ေက်ာင္းကို ကေလး ေတြဆီ အေရာက္ပို႔ႏိုင္ပါတယ္။ ေက်ာင္းဟာဘာလဲ။ အေဆာက္အအံုရွိမွ ေက်ာင္းမဟုတ္ဘူး။

႕ၿႈဃႏၤ အဖြဲ႕အစည္းဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြ မွာရွိတဲ့ ကေလးသူငယ္ေတြရဲ႕ ပညာေရးအခြင့္အေရး မဆံုး႐ံႈးရေအာငွ္ခ့သသူ-ငည-ေ-ဘသထ လို႔ေခၚႏိုင္တဲ့ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းအတြက္ လိုအပ္မယ့္သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းအားလံုးကို ပံုးတစ္ပံုးထဲ ထည့္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားတယ္။ ဒီပံုးရွိရင္ ေနရာတိုင္းမွာ ေက်ာင္းဖြင့္လို႔ ရတယ္။ ရပ္ကြက္တစ္ခုမွာရွိတဲ့ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ ကေလးေတြကို တစ္ေန႔မွာတစ္နာရီ၊ ႏွစ္နာရီေလာက္ အလုပ္ရွင္ေတြက ခြင့္ေတာင္းၿပီး သင့္ေတာ္မယ့္ေနရာတစ္ေနရာမွာ ေက်ာင္းဖြင့္ၿပီး ပညာေရးအခြင့္အေရးေပးလို႔ရပါတယ္။ ကတ္သီး ကတ္သတ္ေျပာေနတယ္လို႔ မယူဆေစခ်င္ပါဘူး။

ပညာေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးေနၾကတာကို ဖတ္႐ႈေလ့လာနားေထာင္ၾကည့္တဲ့အခါ မၾကားရတဲ့အသံုး အႏႈန္း၊ မသံုးၾကတဲ့ ေ၀ါဟာရတစ္ခုကို သတိျပဳမိတယ္။ ပညာေရးနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ကေစတနာနဲ႔ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းေတြေပးတယ္။ လိုအပ္တဲ့ ဘတ္ဂ်က္ေငြေၾကးေတြတိုးၿပီး သံုးစြဲတယ္လို႔ေျပာၾကဆို ၾကတယ္။ အမွန္ေတာ့ ပညာေရးဟာ လူ႔အခြင့္အေရး တစ္ရပ္ပါ။ ႏိုင္ငံသားတိုင္းမွာ ပညာသင္ခြင့္အခြင့္ အေရးရွိပါတယ္။ ဒီပညာေရးအခြင့္အေရးကို ေပးရမယ့္ တာ၀န္က ႏိုင္ငံေတာ္မွာရွိပါတယ္။ တစ္ဖက္ကေတာ့ ဒီအခြင့္အေရးရွိတာနဲ႔အမွ် ကေလးေတြေရာ၊ မိဘေတြပါ ဒီပညာေရးအခြင့္အေရးကို ရေအာင္ယူဖို႔ တာ၀န္ရွိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္အၿမဲေျပာေနသလို လူတိုင္းမွာ လူ႔အခြင့္အေရး ခံစားခြင့္ရွိသလို လူတိုင္းမွာလည္း တာ၀န္ေတြရွိပါတယ္။

မိသားစုအေနနဲ႔ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ျဖစ္ေစ ပညာေရးနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ အသံုးစရိတ္၊ ကုန္က်စရိတ္ ဆိုၿပီး မစဥ္းစားေစခ်င္ဘူး။ လႊတ္ေတာ္မွာ ပညာေရး အသံုးစရိတ္ေတြ ယခင္ကထက္ တိုးၿပီးသံုးစြဲမယ္လို႔ ေၾကညာတာဖတ္လိုက္တဲ့အခါ ပညာေရးအေပၚမွာထားတဲ့ ၾငညိ-ွနအ (စိတ္သေဘာထား)ေျပာင္းဖို႔လိုၿပီလို႔ သတိျပဳ မိပါတယ္။ ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ အသံုးစရိတ္ မဟုတ္ပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ ပညာေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသာျဖစ္ပါတယ္။ ပညာေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စရိတ္စက၊ အသံုးစရိတ္ေတြကို ယခုလိုအျပင္ အယူအဆ ေျပာင္းၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလို႔ စဥ္းစားႏိုင္ရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္မွန္းေတာင့္တတဲ့ ပညာေရးကို အေလးထားတဲ့၊ တန္ဖိုးထားတဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္လာလိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္မိပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေဆာင္ရြက္ ခ်က္ေတြနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္၊ စြမ္းေဆာင္မႈ(ဃေစေခငအပ)ဟာ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစြမ္းေဆာင္မႈကို ေဆာင္ရြက္အားေပးႏိုင္တာက ပညာေရးသာျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္။ ပညာရွာတဲ့ သူမ်ား ေမြးထုတ္ႏိုင္ပါေစ။

 

မွတ္ခ်က္။  ။ ေၾကးမုံ ၾသဂတ္စ္လ ၂၈ထုတ္ပါေဆာင္းပါးကို ျပန္လည္ေဖၚျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Edu

kai

About kai

Kai has written 952 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.